İlerlemecilik (Progressivism) - İlerlemecilik Eğitim Felsefesinin Özellikleri - Eğitim Kafe

şişli escort - izmir escort - adana escort - beylikduzu escort

bolu araç kiralama bolu evden eve nakliyat

İlerlemecilik (Progressivism) – İlerlemecilik Eğitim Felsefesinin Özellikleri

İlerlemecilik Nedir?

Demokratik ve sosyal hayatı geliştirmek eğitimin amacını oluşturur. Bu felsefeye göre öğretmen, problem çözmeye ve bilimsel araştırmacılara yol gösterici bir konumdadır. Değişme ve gelişim eğitimin vazgeçilmez özellikleri olmalıdır. Değişme, gerçeğin esasıdır. Eğitim sürekli bir gelişim içindedir. Eğitim birey hakkında sonuç odaklı kararlar vermeyi değil, süreci esas almalıdır. Yeni bilgi ve gelişmeler ışığında eğitim politikası ve yöntemleri paralel değişmelidir. Tecrübenin sürekli yeniden inşa edilmesi önemlidir. Böylece geçmişteki yaşantılar, gelecekteki davranışların daha doğru, daha iyi, daha güzele yönlendirilmesine yardım eder. Öğrenci merkezli bir görünümü vardır. İlerlemeciler, öğretimi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenleme eğilimindedirler. Daha çağdaş bir akımdır. Öğretmenin rehber olduğu bu akımda, okul yaşama hazırlık değil yaşamın kendisi olarak algılanır. Öğrencinin deneyim içinde öğrenmesi temel esastır.

BİLGİ NOTU:

Felsefi açıdan irdelendiğinde Yapılandırmacılık anlayışının genel olarak pragmatizm (yaratıcılık)’e, eğitim felsefeleri açısından da İlerlemecilik (Progressivism)’e dayandığı söylenebilir. Pragmatizm (yararcılık), tek doğrunun bulunmadığını, doğrunun izlenen düşüncenin başarısında olduğu gerçeğe varmanın araştırma ile olanaklı olabildiği; insan deneyimleri temel olduğundan eğitim amaç ve yöntemlerinde esnekliğin olması gerektiği, eğitimde konu değil çocuğun bireysel özelliklerinin ve bireyin etkin katılımının önemli olduğunu savunması ile bir anlamda yapılandırmacılığın temellerini oluşturmaktadır. Yapılandırmacılığın dayandığı temel ilkeler, bir anlamda yararcı felsefenin eğitimine uygulanışı olan ilerlemecilikten (Progressivism) etkilenilerek oluşturulmuştur.

İlerlemeciliğin ilkeleri incelendiğinde, yapılandırmacılığın özüne ters düşmeyen bir anlayışın var olduğu görülmektedir. Şöyle ki, öğrenmede ön bilgilerin önemi, iş birliğine dayalı öğrenme ortamları, birey özellikleri ve ilgileri, aktif katılım, problem çözme, gerçek yaşam durumları, demokratik öğrenme ortamları, öğretmenin rehber bir konumda olması yapılandırmacılığın da kabul ettiği ve üzerinde önemle durduğu kanunlardandır.

Howe ve Berv’in (2000: 37) de belirttiği gibi, yapılandırmacılık büyük oranda ilerlemeciliği anımsatmaktadır.

İlerlemecilik eğitim felsefesine göre, öğretmen problem çözme ve bilimsel araştırmalara yol gösterici konumdadır. Bilgi öğrenci tarafından yapılandırılır. Öğretimde problem çözme yöntemleri esas alınmalıdır. Okul yaşama hazırlıktan çok yaşamın kendisi olmalıdır. Öğrencilerin deneyimleri yoluyla bilgiyi özümsemesi İlerlemeciliğin en temel vurgusudur.

İlerlemecilik Eğitim Felsefesi Akımının Özellikleri

Dayandığı Felsefe: Pragmatizm ve Varoluşçu

Eğitimin Amacı: Demokratik ve sosyal hayatı geliştirmek

Eğitim Programlarının Odak Noktası: Öğrencilere pratik bilgi ve problem çözme becerisi kazandırmak amaçtır.

Öğretmenin Rolü: Öğrenci merkezli programlar, Hümanistik eğitim. Öğrenci merkezlidir. Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmektir. Öğretmen rehber, koç ve yönlendiricidir. Öğretmen problem çözme ve bilimsel araştırmalarda yol göstericidir.

İlerlemecilik Eğitim Felsefesinin Temel Özellikleri

  1. John Dewey en önemli temsilcisidir.
  2. Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
  3. Öğretimde problem çözme yöntemi esas alınmalıdır.
  4. Eğitim ya da okul öğrencilerini hayata hazırlamaktan çok, yaşamın ta kendisi olmalıdır.
  5. Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmektir.
  6. Okul öğrencileri yarıştırmaktan öte iş birliğine özendirmeli ve yöneltmelidir.
  7. Demokratik eğitim ortamı söz konusudur.
  8. Yaparak-yaşayarak öğrenme esastır.
  9. Yeni ilköğretim programları İlerlemecilik eğitim felsefesi akımına dayalı olarak hazırlanmıştır.
  10. Yapılandırmacı öğrenme kuramı temele alınmıştır.

Diğer eğitim felsefesi akımları:

Yorum bırak