Türk Edebiyatı

Gazel Genel Özellikleri

Gazel Genel Özellikleri

• Divan edebiyatının en önemli ve çok sevilip kullanılan nazım biçimidir.

• Aruzun her kalıbıyla yazılan gazelin nazım birimi beyittir.

• Gazeller en az 5, en çok 15 beyitten oluşur.

• Uyak düzeni aa/ba/ca… biçimindedir.

• Gazellerde aşk ve şarap temaları, zamandan yakınma, felsefi ve didaktik düşünceler işlenir, din ve tasavvuf konuları de ele alabilir.

• Konu yönünden halk şiirindeki koşmaya benzer.

• Gazelin İlk beytine matla, son beytine makta (taç beyit [şairin adının geçtiği beyit]), matlanın altındaki beyte hüsn-i matla, maktanın üstündeki beyte de hüsn-i makta adı verilir.

• Gazelin en güzel beytine beyt-ül gazel denir.

• Gazelin beyitleri arasında genellikle konu bütünlüğü yoktur; ancak bazı gazellerde konu bütünlüğü görülür. Bu tür gazellere yekahenk gazel denir.

• Aynı güç ve güzellikte beyitlerden oluşan gazellere yek-âvâz gazel adı verilir.

• Bazı gazeller dize sonlarındaki uyaklardan başka, bir de dizenin ortasında bir iç uyak meydana getirilerek yazılır. Bu gazeller ortadan bölünüp alt alta yazıldıklarında abab/ cccb/dddb… biçiminde uyaklı dörtlükler meydana gelir.  Bu tür gazellere musammat gazel denir.

• Divan şiirinin en ünlü gazel şairleri Fuzûlî, Bâkî, Nedim, Naif…’dir.

İlginizi çekebilir:
Divan Edebiyatı Genel Özellikleri

Gazel Örnekleri

Övle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür
Men kimem sâkî olan kimdür mey û sahbâ nedür

Gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür

Vasldan çün âşık-ı müstâğni eyler bir visal
Âşıka mâşukdan her dem bu istiğnâ nedür

Hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen arif degül
Arif oldur bilmeye dünyâ vü mâfiha nedür

Ah u feryadun Fuzûlî incidübdür âlemi
Ger belâ-yı işk ile hoşnûd isen gavga nedür

(Fuzûlî)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu