Terkib-i Bent Genel Özellikleri

Terkib-i Bent Genel Özellikleri

Bentlerle kurulan bir Nazım biçimi olan terkib-i bent 5-10 bentten oluşur.

Her bentte de 10-20 dize vardır.

Bendin son beytine vasıta beyti denir. Bu vasıta beyti her bendin sonunda değişir ve mutlaka uyaklanır.

Vasıta beytinin üstündeki beyitlerin tümüne terkiphane denir.

Bentleri oluşturan dizeler genelde gazeldeki gibi aa/ba/ca/da… biçinde uyaklanır.

Terkib-i bentte felsefî ve sosyal düşüncelere, toplumun bozuk yönlerine dalkavukluklara, idarecilerin kötü davranışlarına, zamandan yakınmalara, birinin ölümünden duyulan üzüntüye yer verilmiştir.

Terkib-i bendin Türk edebiyatındaki en ünlü şairleri Bağdatli Rûhî ve Ziya Paşa’dır.

Mersiyeler genellikle Terkib-i bent Nazım biçimiyle yazılmıştır. (Bâkî’nin Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine yazdığı mersiye terkib-i bent Nazım biçimiyledir.)

Terkib-i Bent Örnekleri

N”olaydı görmeye idi bu macerayı gözüm

Boguldı seyl-1 belâya dağıldı erkânı

 

Cinayet etmedi cânî gibi anun canı

Akıtdı yaşumuzı yakdı nâr-ı hicranı

 

Yalancmun kuru bühtanı buğz-ı pinhâru

Felek o canibe döndürdi şâh-ıdevrânı

 

Geçerler idi geçende o merd-i meydânı

Vebale koydılar âl ile Al-i Osmânı

 

Tolundı mihr-i cemâli bozuldı divânı

Ecel celâllleri aldı Mustafa Hânı

(1. Bend)Meded meded bu cihânun yıkıldı bir yanı

(Şehzade Mustafa Mersiyesi)

 

Terkib-i Bend (2)

Bağdatlı Ruhi  

Ser-halka-i rindân-ı melâmet-keş-i aşkız

Hâlâ ki biz üftâde-i hûbân-ı Dımışkız

 

Ma’lûm olur ahvâlimiz erbâb-ı vefaya

Bu matla’-ı garrâyı okı ebsem ol andan

 

Derlerse buluşdun mı o bî-berg ü nevaya

Ruhîyi eger bir sorar ister bulunursa

 

Âdâb ile var hizmet-i yârân-ı safâya

Bağdad’a yolun düşse ger ey bâd-ı seher-hîz

 

Alındı gönül bir sanem-i mâh-likâya

Olduk nereye vardık ise aşka giriftar

 

Uyduk dil-i dîvâneye dil uydı hevâya

Devreylemedik yer komadık bir nice yıldır

 

Kim renc-i sefer bâ’is ola izz ü âlâya

Koyduk vatanı gurbete bu f ikr ile çıkduk

Gam çekmeyiz uğrarsak eğer derd ü belâya

 

(17. Bend)

Verdik dil ü cân ile rızâ hükmi kazaya

Ser-halka-i cem’iyyet-i peymâne-keşânız….

Biz mest-i mey-i meygede-i âlem-i canız

Meyhanedeyiz gerçi velî aşk ile mestiz

Hem-kâse-i erbâb-ı diliz arbedemiz yok

Âlâlara âlâlanınz pest ile pestiz

Bu âlem-i fânide ne mir ü ne gedâyız

Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib-i şastız

Erbâb-ı garaz bizden ırağ olduğı yeğdür

Hâtır-şiken-i zâhid-i peymâne-şikestiz

Mâ’il degülüz kimsenün azarına amma

Pây-ı hum-ı meydür yerimiz bâde-perestiz

Sadrın gözedüp neyleyelüm bezm-i cihanım

Biz mâ’il-i bûs-ı câm u kef-i destiz

Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanır lîk

Biz ehl-i harâbatdanız mest-i elestiz

Sanman bizi kim şîre-i engin- ile mestiz

(1. Bend)

Yahya Bey

Exit mobile version