TUS

2001 Nisan TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

NiSAN 2001 TUS SORULARI

1. Aşağıdaki lenf nodlarından hangisi angulus vena sinistraya açılır?
a) Duktus lenfatikus dekstra
b) Trunkus lumbalis sinistra
c) Sisterna şili
d) Trunkus intestinalis
e) Duktus torasikus
2. Porus akustikus internus hangi kemiktedir?
a) Os sfenodeum
b) Os palatinum
c) Os temporale
d) Os occipitale
e) Os frontale
3. Truncus pulmonalis kalbin hangi odasından çıkar?
a) Atrium sinistra
b) Atrium dextra
c) Ventrikula dextra
d) Ventrikula sinistra
e) Aurikula sinistra
4. Bir hastada 4. servikal vertebrada zedelenme sonucu sağ alt ve üst extremitede üst motor nöron sekeli ayrıca sol alt
extremiteden gelen ağrı ve sıcaklık duyusu kaybı olmuştur. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi sebep olmuştur?
a) C4 servikal medulla spinalis sol yarı kesisi
b) C4 servikal medulla spinalis sağ yarım kesisi
c) C4 servikal medulla spinalis sol ön boynuz harabiyeti
d) C4 servikal medulla spinalis sağ ön boynuz harabiyeti
e) C4 servikal medulla spinalis kommisura alba anterior kesisi
5. Bir hasta 3. ve 4. parmaklar arasına konan bir kağıdı sıkıştıramıyor, bu kişide
hangi sinir zedelenmesi olmuştur?
a) N. Medianus
b) N. Ulnaris
c) N. Radialis
d) N. Musculokutaneus
e) N. Axillaris
6. Malleus medialisi örten derinin ağrı duyusunu hangi sinir iletir?
a) N. Peroneus superfisialis
b) N. Peroneus profunda
c) N. Suralis
d) N. Safaneus
e) N. Tibialis
7. Ön kolda radial nabız kontrolü hangi kaslar arasından yapılabilir?
a) M. Flexör palmaris longus-M.flexör digitorum profunda
b) M. Pronator teres – M. Brakioradialis
c) M. Brakioradialis – M. flexör karpi radialis
d) M. Flexör karpi radialis – M. palmaris longus
e) M. Palmaris longus – M. flexör karpi ulnaris
8. Ligamentum inguinaleyi aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
a) M. Obliqus abdominalis externus
b) M. Obliqus abdominalis internus
c) M. Transverus abdominalis
d) M. Rektus abdominis
e) M. Cramester
9. N.Optikusun transvers kesisinde aşağıdaki damarlardan hangisi görülür?
a) A. Siliaris anterior
b) A. Siliaris posterior longus
c) A. Nazosiliaris
d) A. Sentralis retina
e) A. Siliaris posterior brevis
10. Aşağıdakilerden hangisi inguinal kanaldan geçmez?
a) N. ilioinguinalis
b) Arteria testikularis
c) Plexus pampiniformis
d) Arteria pudenda interna
e) Ductus deferens
11-Aşağıdaki hipotalamik çekirdeklerden hangisinin zedelenmesinde şişmanlık görülür?
a) Posterior çekirdek
b) Supraoptik çekirdek
c) Dorsamedial çekirdek
d) Ventromedial çekirdek
e) Lateral çekirdek
12. Egzersiz sırasında iskelet kasında artan kan akımını sağlayan fizyolojik değişikliklerden en önemli rolü hangisi oynar?
a) Aort basıncının artması
b) Alfa-adrenerjik implusda artma
c) Beta-adrenerjik implusda artma
d) Lokal dolum etkenlerine bağlı vazodilatasyon
e) Splenik alan ve böbrekte refleks vazokonstriksiyon
13. Hangisi eritrosit 2-3 DPG azalmasına yol açar?
a) Asidoz
b) Egzersiz
c) Tiroid hormonu
d) Büyüme hormonu
e) Androjenler
14. ileri mitral stenozda kalbin elektrik aksının sağa kaymasının sebebi nedir?
a) Sol ventriküler hipertrofi
b) Sağ ventriküler hipertrofi
c) Sağ dal bloğu
d) Sistemik arteryel basınç artması
e) Sol ventrikül basınç düşmesi
15. Aşağıdakilerden hangisi üreterde tıkanma sonucu GFR’de azalmaya neden olur?
a) Afferent arteryollerde hidrostatik basınç artması
b) Efferent arteriyollarda vazokonstriksiyon
c) Bowman kapsülünde basınç artması
d) Plazma protein düzeyinde düşme
e) Glomerül kan akımında azalma
16. Erkeklerde testosteron salgılayan Leydig hücreleri nerede bulunur?
a) Epididimis
b) Tübülüsler arası interstisyel hücreler
c) Rete testis
d) Seminifer tübüluslar
e) Tunica albuginea
17. Peroksizomlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Protein sentezinde görev alırlar
b) Yağ asitlerinin oksidasyonunda rol oynar
c) Hücre içi sindirimde rol oynar
d) Hücre hareketlerinden sorumludur
e) Ca hücre içi depolanma yeridir
18. Sitoplazmalarında bazofilik ve metakromatik granüller içeren, heparin, histaminden zengin bağ dokusu hücresi hangisidir?
a) Yağ hücresi
b) Lenfosit
c) Fibroblast
d) Mast hücresi
e) Retineculum hücresi
19. Kromozomlar hücre bölünmesinde hangi evrede ekvatoryal düzeyde dizilim gösterirler?
a) interfaz
b) Profaz
c) Metafaz
d) Anafaz
e) Telefaz
20. Blastula döneminde blastokist içinde embriyonu geliştirecek olan kitle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amnioblast
b) Sinsityotrofoblast
c) Embriyoblast
d) Blastomer
e) Sitotrofoblast
21. Mitokondriyal oksidatif fosforilasyon hızını arttıran aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oligomisin
b) ATP
c) ADP
d) Atraktilozit
e) Dinitrofenol
22. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda enzimin koenzimi olarak görev yapan ve 340 nm açığı
boyunda verdiği absorbsiyon nedeniyle bu enzimlerin aktivite ölçümünde kullanılır?
a) NADH
b) FADH2
c) PMNH2
d) GTP
e) ATP
23. Hangisi glukoz içermez?
a) Nişasta
b) Laktoz
c) inülin
d) Glikojen
e) Maltoz
24. Galaktozdan fakir diyetle beslenen galaktozemik hastalarda hücre zarı yapımı için galaktoz ihtiyacı nasıl karşılanır?
a) Fruktoz 6-fosfat izomerizasyonu
b) UDP-glukozdan epimerizasyon
c) Glukoz-1 fosfatın mutasyonu
d) Trioz fosfatların kondansasyonu
e) Glukozun dekarboksilasyonu
25. Hangisinin sentezinde gliserol kullanılmaz?
a) Fosfogliserit
b) Trigliserit
c) Sfingolipid
d) Plazmalojenler
e) Kardiyolipin
26. Şilomikron ve VLDL’nin taşıdıkları trigliseritlerin hidrolizinden sorumlu enzim hangisidir?
a) Lesitin – kolesterol açil transferaz
b) Lipoprotein lipaz
c) Hormon duyarlı lipaz
d) Kolesterol esteraz
e) Fosfolipazlar
27. Aşağıdaki biyolojik aminlerden hangisi triptofandan sentezlenir?
a) Adrenalin
b) Serotonin
c) Dopamin
d) Spermin
e) Spermidin
28. Eser elementlerden hangisi vitamin yapısında bulunur?
a) Bakır
b) Çinko
c) Kobalt
d) Selenyum
e) Demir
29. Nötrofillerde klorür varlığında H2O2‘nin hipoklorik asite dönüşümünde etkili olan enzim hangisidir?
a) Superoksid dismutaz
b) Katalaz
c) NADPH oksidaz
d) Myeloperoksidaz
e) Glutatyan peroksidaz
30. Aşağıdaki membranlardan hangisinde protein / lipid oranı en yüksektir?
a) Myelin
b) Alyuvar zarı
c) Mitokondri iç zarı
d) Mitokondri dış zarı
e) Sarkoplazmik retikulum zarı
31. Bağ dokusu proteinlerinde bulunan desmozin hangi aminoasit diziliminden oluşur?
a) Prolin
b) Lizin
c) Hidroksiprolin
d) Glisin
e) Alanin
32. Steroid hormon biyosentezinde kolesterolden sentezlenen öncül bileşik hangisidir?
a) Progesteron
b) Prognenolon
c) Androstenedion
d) Kortikosteron
e) Kortizol
33. Araşidonik asitten lipooksijenaz yoluyla sentezlenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) PGE2
b) PGG2
c) T alfa A2
d) IGE2
e) Lökotrien A4,
34. Hangisinin yapımı için ribozoma ihtiyaç vardır?
a) Cinsiyet steroidleri
b) Glukokortikoidler
c) Melatonin
d) Mineralokortikoidler
e) Prolaktin
35. Fibronektin için hangisi yanlıştır?
a) Bir glikoproteindir
b) Kollajen molekülüne bağlanır
c) Kollajenaz aktivitesine sahiptir
d) Plazmada çözünür formda bulunur
e) Heparin molekülüne bağlanır
36. Aşağıdaki zar fosfolipidlerinden hangisi uygun hormon uygulandığında fosfolipaz-C
ile hidrolize edilerek hücre içinde ikincil haberci olarak görev alır?
a) Fosfotidil gliserol
b) Kardiyolipin
c) Fosfotidil kolin
d) Fosfotidil etanolamin
e) Fosfotidil inozitol 4,5 bifosfat
37. Hücre sitoplazmasında aşağıdakilerden hangisinin artması protein fosforilasyonunu artırıcı etkiye neden olmaz?
a) NO
b) CAMP
c) cGMP
d) Ca
e) Estradiol
38. Glukoprotein sentezinde glikolizasyon nerede olur?
a) Mitokondri iç zarı
b) Plazma zarı
c) Lizozomlar
d) Golgi cisimciği
e) Peroksizom
39. Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücrelerde uzama faktörüne bağlanarak translokasyonu engelleyerek protein sentezini inhibe eder?
a) Tetrasiklin
b) Klindamisin
c) Kolera toksini
d) Difteri toksini
e) Kloramfenikol
40. Eritrositleri hemolize karşı koruyan enzimlerden hangi ikisi birlikte çalışması gerekir?
a) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz-glutatyon peroksidaz
b) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz-glutatyon redüktaz
c) Glutatyon redüktaz-trans aldolaz
d) Trans ketolaz- katalaz
e) Trans ketolaz- trans aldolaz
41. Aşağıdakilerden hangisi makrofajlardan salgılanarak endojen pirojen olarak etki eder?
a) IL-1
b) IL-2
c) IL-3
d) IL-4
e) TNF-gama
42. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotlarda bulunmaz?
a) Sitoplazma membranı
b) Nükleus membranı
c) Ribozom
d) Sitoplazmik granül
e) Hücre duvarı
43. Aşağıdakilerden hangisi endotokseminin özelliklerinden değildir?
a) Ateş
b) Ortostatik hipotansiyon
c) Metabolik alkaloz
d) Komplemanın alternatif yoldan aktivasyonu
e) Trombin aktivasyonu
44. Antijen sunan hücrelerde antijeni T helper lenfositlere aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile sunar?
a) CD4
b) CD8
c) CD3
d) MHC1
e) MHC2
45. Hapten bağlanması sonucu deride gelişen gecikmiş tipte hipersensitivite reaksiyonu
(kontakt dermatit) immun sisteme aktaran aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mast
b) Langerhans
c) Lenfosit
d) Epiteloid hücre
e) Monosit
46. Aşağıdakilerin hangisine karşı otoimmun reaksiyon geliştiğinde vitamin B12 eksikliği ortaya çıkar?
a) DNA
b) intrinsik faktör
c) Mitokondri
d) Düz kas
e) Nükleus
47. Hücre duvarı olmayan, 450 nm lik süzgeçten geçebilen, üreyi parçalayan ve üretrit nedeni olan mikroorganizma hangisidir?
a) Ureoplasma üreolyticum
b) Neisseria gonorhoeae
c) Gardnerella vajinalis
d) Bacteriodes fragilis
e) Hemophilus ducrei
48. Aşağıdakilerden hangisi ektima gangrenozuma neden olur?
a) Pseudomanas mallei
b) Staphylococcus aureus
c) Pseudomonas aeruginosa
d) Streptococcus. Pnömonia
e) Streptococcus epidermitis
49. Hemolitik üremik sendromu ile birlikte kanlı ishali olan çocukta yapılan dışkı kültüründe
besi yerinde laktoz pozitif ve hareketli olan mikroorganizma hangisidir?
a) Enteropatojenik E.coli
b) Shigella
c) Salmonella
d) Enteroinvazif E.coli
e) Hemorajik E.coli
50. Enterovirus tip 70 en sık aşağıdakilerden hangisine neden olur?(2004-E)
a) Herpenjina
b) Hemorajik konjuktivit
c) Ensefalit
d) Aseptik menenjit
e) Myokardiyopati
51. Faringo konjuktival ateşe sebep olan virus hangisidir?
a) influenza A
b) Adenovirus (tip B)
c) Kızamık
d) Rhinovirus
e) Parainfluenza virus
52. Aşağıdakilerden hangisine karşı bağışıklıkta sekretuar Ig A en çok rol oynar?
a) Kızamık
b) RSV
c) Suçiçeği
d) Kabakulak
e) HSV II
53. 5 yıldır HBS Ag pozitif olan 15 yaşındaki talasemili bir çocukta fulminan hepatit geliştiğinde serumda öncelikle hangisine bakılmalıdır?
a) Anti HBs
b) Anti HBe
c) Anti HBc
d) Anti HAV
e) Anti delta virüs
54. Aşağıdakilerden hangisi mantarların seksüel büyüme şekillerindendir?
a) Makrokonidia
b) Artrospor
c) Askospor
d) Blastospor
e) Angiospor
55. Aşağıdaki anaerob mikroorganizmalardan hangisi eklem protezi veya şantı olanlarda bakteriyemiye neden olur?
a) Bacteroides fragilis
b) Clostridium difficile
c) Propionibacterium acnes
d) Actinomyces israeli
e) Fusobactrium nucleatum
56. Aşağıdaki funguslardan hangisi dimorfik değildir?
a) Coccidies
b) Cryptokok
c) Blastomyces
d) Histoplazma kapsulatum
e) Paracoccidies
57. Aşağıdaki funguslardan hangisi en sık özefajite neden olur?
a) Cryptococcus
b) Histoplasma
c) Kandidiazis
d) Mukor
e) Blastomyces
58. Hem larva hem de erişkin şekli insanda aynı anda bulunup kaslara yerleşen mikroorganizma hangisidir?
a) Necator americanus
b) Trichinella spiralis
c) Trichuris trichura
d) Wuchereria bancrofti
e) Enterobius vermicularis
59. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin erişkin şekli akciğere yerleşip bronşit, pnömoni kliniği oluşturur?
a) Paragonimus westermani
b) Echinococcus granulosus
c) Ascaris lumricurides
d) Fasciola hepatica
e) Taenia saginata
60. Sulfametaxazol ile sinerjistik etki gösteren hangisidir?
a) Tetrasiklin
b) Trimetoprim
c) Kloramfenikol
d) Klindamisin
e) Eritromisin
61. Dokulardaki demir birikimini gösteren histokimyasal yöntem hangisidir?
a) Prusya mavisi
b) Trikom
c) Gümüşleme
d) Kongo red
e) Fontana
62. Perivasküler plazma infiltrasyonu ile birlikte obliteratif endarteriti bulunan bir hastada tanı nedir?
a) Nonspesifik menenjit
b) Meningovasküler sifiliz
c) Viral menenjit
d) Bakteriyel menenjit
e) Crutzfelt jakobs hastalığı
63. AIDS’de en sık görülen malign tümör hangisidir?
a) ALL
b) SSS primer lenfoması
c) Epidermoid Ca
d) Liposarkom
e) Kaposi Sarkomu
64. Aşağıdaki patolojilerden hangisi bronşektazi gelişiminde rol oynamaz?
a) Kistik fibrozis
b) Nekrotizan pnömoni
c) Yabancı cisim obstrüksiyonu
d) Kartagener sendromu
e) Silikozis
65. Akut MI’da görülen nekroz tipi hangisidir?
a) Koagülasyon nekrozu
b) Kazeifikasyon nekrozu
c) Fibrinoid nekroz
d) Likefaksiyon nekrozu
e) Yağ nekrozu
66. Aşağıdaki tümörlerden hangisinde nörosekretuar granüllerle birlikte stromal amiloid birikimi vardır?
a) Papiller Ca
b) Medüller Ca
c) Foliküler Ca
d) Epidermoid Ca
e) Anaplastik Ca
67. Memedeki hastalıklardan hangisi stromal kaynaklıdır?
a) Skiroz Ca
b) Medüller Ca
c) infiltratif duktal Ca
d) Fibroadenom
e) Paget hastalığı
68. Gastroözefagial reflüde distal özefagusta uzun sürede meydana gelen epitel metaplazisine ne denir?
a) Plummer vinson sendromu
b) Barret özefagusu
c) Özefagus Ca
d) Kelly-peterson sendromu
e) Akalazya
69. Venöz konjesyonda hangi organda gamma-gandy nodülleri izlenir?
a) Lenf nodu
b) Dalak
c) Karaciğer
d) Kemik iliği
e) Timus
70. Medullablastomlar beynin hangi bölümüne yerleşir?
a) Corpus collosum
b) Serebellum
c) Paryetal lob
d) Mezensefalon
e) Tentorium
71. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi periferik ve santral sinir sistemini etkilemez?
a) C vitamini
b) E vitamini
c) Piridoksin
d) B1 vitamini
e) B12 vitamini
72. Aşağıdakilerden hangisi normal durumdaki genomdan zedelenmeyi saptayarak hücre DNA’sı onarımı veya apopitozisi başlatır?
a) SIS
b) Myc
c) Ras
d) P 53
e) Erb-B2
73. Uzun süre diyalize giren hastalarda hangi tip amiloid birikimi olur?
a) β(beta) 2 – mikroglobulin
b) Ağır zincir
c) Transtretin
d) Hafif zincir
e) Demir birikimi
74. Yetişkinlerde görülen en sık mesane kanseri hangisidir?
a) Epidermoid Ca
b) Değişici epitel hücreli Ca
c) Adenokarsinom
d) Anaplastik karsinom
e) Küçük hücreli Ca
75. 36 yaşındaki bir erkekte ağrısız testis büyümesi görülmüştür en olası tanı hangisidir?
a) Embriyonal Ca
b) Lenfoma
c) Mikst tm
d) Seminom
e) Yolk sac
76. 30 yaşında bir bayan hastanın servikal lenf nodu biyopsisinde papiller yapılarla birlikte
lameller kalsifikasyon izlenmiştir. Bu büyük ihtimalle hangi organdan kaynaklanmıştır?
a) AC
b) Tiroid
c) Meme
d) Mide
e) Over
77. ARA’da karakteristik bulgu hangisidir?
a) Mitral valv kalsifikasyonu
b) Osler nodülü
c) Sol atrium endotelyal fibroelastozis
d) Kordatendinea rüptürü
e) Verriköz endokardit
78. Aşağıdakilerden hangisi kemik kıkırdağındaki patolojiden kaynaklanıp kafa
tası ve omurga kemiklerini etkilemeyen ekstremite kısalığına sebep olur?
a) Osteopetrozis
b) Akondroplazi
c) Osteogenezis imperfekta
d) Osteoporoz
e) Laron tipi cücelik
79. Aşağıdakilerden hangisi Cushing sendromuna neden olmaz?
a) Adrenal adenom
b) Ektopik ACTH salınımı
c) 17-alfa hidroksilaz eksikliği
d) Ekzojen kortizol alımı
e) Hipofiz adenomu
80. Aşağıdakilerden hangisinden alınan örnekte yapılan gram boyamasında etken gösterilebilir?
a) Salmonelladaki “rose spot”
b) Candida sepsisindeki deride makronodüler lezyonlar
c) Stafilokoktaki toksik şok sendromundaki deri lezyonları
d) Subakut bakteryel endokarditteki nekrotik doku lezyonu
e) Stafilokok sepsisinde ayaklarda gangren ve abse
81. Aşağıdakilerden hangisi antidepresan ilaç degildir?
a) Fluoksetin
b) Fluvoksamin
c) Trazodon
d) Trifluoperazin
e) Moklobemid
82. Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin antienflamatuar cevapta inhibe etmediği madde nedir?
a) Fosfolipaz A2
b) Lipokortin
c) Histamin
d) TNF
e) interlökin 1 salınımı
83. Aşağıdakilerden hangisi T3, T4 için yanlıştır?
a) Hücre membranında reseptörlere bağlanarak glukoz ve aminoasit girişini artırır
b) Nükleus reseptörlerine bağlanarak RNA sentezini azaltır
c) Mitokondri üreme reseptörlere bağlı ATP döngüsünü artırır
d) T3 T4’den daha yüksek afinitede bağlanır
e) Na K ATP azı uyararak iyon transferine neden olur
84. Aşağıdakilerden hangisi non-kompetetif antagonizma örneğidir?
a) Morfin – Naltrekson
b) Histamin – Mepipromir
c) Adrenalin – Fenoxibenzamin
d) Testesteron – Siproteron
e) Östrojen – Tamoxifen
85. Fenorbarbital zehirlenmesinde hangisi kullanılır?
a) Diazopam
b) Klorpromazin
c) Amonyum klorür
d) Sodyum bikarbonat
e) Askorbik asit
86. Organik fosfor zehirlenmesinde hangisi kullanılır?
a) Asetil kolin
b) Fisostigmin
c) Pralidoksim
d) Nalokson
e) Morfin
87. Aşağıdakilerden hangisi nöroleptiklerin etkisi değildir?
a) Öfori
b) Ortostatik hipotansiyon
c) Dopamin reseptör blokajı
d) Prokonvulsif
e) Deney hayvanlarında sakınma reaksiyonunun inhibisyonu
88. Aşağıdakilerden hangi klorpromazinin etkisi değildir?
a) Sedasyon
b) Antiemetik
c) Hipotermi
d) Alfa reseptör aktivasyonu
e) Ortostatik hipotansiyon
89. Aşağıdakilerden hangisi PGE2’nin etkisidir?
a) ACTH düşmesi
b) GH yükselmesi
c) PRL azalması
d) insulin azalması
e) Gonadotropin azalması
90. Aşağıdakilerden hangisi tiazid diüretiklerin etkisi değildir?
a) idrarda HCO3 atılımının artması
b) idrarda Cl artması
c) Potasyum atılımının azalması
d) idrarda fosfat atılımının artması
e) idrarda Ca+ atılımının azalması
91. Hangisi oral yoldan kullanılabilen sefalosporin değildir?
a) Sefalotin
b) Seforoksim-Asetil
c) Sefaklor
d) Sefaleksin
e) Sefrprozil
92. Rifampinin GIS absorbsiyonunu azaltan anti-tbc ilaç hangisidir?
a) INH
b) Pirazinamid
c) PAS
d) Etambutol
e) Kapromisin
93. En kısa etkili Beta 1 bloker hangisidir?
a) Esmolol
b) Propronolol
c) Nadalol
d) Labetolol
e) Timolol
94. Yüksek doz salisilat kullanımında görülmeyen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hipoglisemi
b) Lipogenez azalması
c) Kortikosteroid düzeyinin yükselmesi
d) Adrenalin aracılı lipolizin azalması
e) Oksitatis fosforilasyon kenetsizlenmesi
95. Opiodler arasında analjezik etkisi olmayan hangisidir?
a) Morfin
b) Kodein
c) Dekstrometorfan
d) Eroin
e) Pentasizin
96. Aşağıdakilerden hangisi metil ksantinlerin yan etkisidir?
a) Konvulsiyon
b) Anüri
c) Bradikardi
d) Bronkokonstriksiyon
e) Çizgili kaslarda zayıflama
97. Levodopanın parkinsonda B 6 vitaminiyle beraber kullanıldığında etkisinin azalma mekanizması nedir?
a) Ekstraserebral metabolizmasını artırması
b) Beyne girişinin azalması
c) idrarda atılımını artırması
d) Levodopanın GIS emilimini azaltır
e) Beyinde reseptöre bağlanmasını engeller
98. Halusijenik olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tioridazin
b) Fensiklidin
c) Scopolamin
d) LSD
e) Meskalin
99. Aşağıdakilerden hangisinin reseptörü G proteini ile ilişkilidir?
a) insülin
b) TSH
c) GABA – A
d) Epidermal büyüme faktör
e) Glisin
100. Aşağıdaki reseptörlerden hangisi protein kinaz ile ilişkilidir?
a) insülin
b) Tiroid hormon
c) Prolaktin
d) Glukagon
e) GABA
101. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda en sık sepsis etkenidir?
a) H. influenza
b) S. Pneumania
c) L. Monocytogenesis
d) B grubu streptokok
e) S. Aureus
102. ASD ile ilgili hangisi doğru bilgi değildir?
a) S2 de paradoksal çiftleşme
b) Middiastolik üfürüm
c) Sistolik ejeksiyon üfürümü
d) EKG’de sağ aks deviasyonu
e) Parasternal vuru
103. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan yaşını belirlemede kullanılmaz?
a) Tırnak uzaması
b) Kulak yapısı ve kıkırdağı
c) Meme başı
d) Lanugo
e) Ayak altı çizgisi
104. 3 günlük bir bebekte GIS kanaması mevcut protrombin ve parsiyel tromboplastin zamanı uzamışsa ne yaparsanız?
a) Tam kan verilir
b) Plazma verilir
c) Vitamin K verilir
d) Kryoglobulin verilir
e) Endoskopi yapılır
105. Kızılda tipik bulgulardan olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Makülopapüler döküntü
b) Membranöz tonsiller
c) Hepatosplenomegali
d) Kırmızı çilek dili
e) Beyaz çilek dili
106. Çocuklarda Gastro ösefageal reflü bulgusu olmayan hangisidir?
a) Kusma
b) ishal
c) Apnea
d) Öksürük
e) Wheezing
107. Fenilketonüri taraması için en sık ve yaygın kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ter testi
b) Gutrie
c) Fe Cl3
d) Fenilalanin düzeyi
e) idrarda keton araştırılması
108. Herditer sferositozda aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?
a) Hemoglabi A2 yüksekliği
b) Splenemogali
c) Sarılık
d) Hafif anemi
e) Safra taşı
109. 6 yaşında çocukta karında kitleden oluşan parçada yapılan kromozom analizinde
8/14 kromozom tümör lokalizasyonu tespit edilmiştir. En olası tanı nedir?
a) Wilms tümörü
b) Burkit lenfoma
c) Nöroblastom
d) Ewing sarkomu
e) Non hodgkin lenfoma
110. Yukarıdaki hastada hangisine dikkat edilmelidir?
a) Hipokalemi
b) Hiperürisemi
c) Hipokalsemi
d) Hiponatremi
e) Hipofosfatemi
111. Su çiçeğinin komplikasyonlarından olmayan hangisidir?
a) Ensefalit
b) Parotitis
c) Hepatit
d) Pnömoni
e) Pankreatit
112. 41. gebelik haftasında; 2600 gr olarak doğan boyu 48 cm baş cevresi 34cm olan bir yenidoğan aşağıdakilerden hangi tanımlamaya uyar?
a) Matür SGA bebek
b) Prematür SGA bebek
c) Post matür SGA bebek
d) Düşük doğum ağırlıklı bebek
e) Matür normal ağırlıklı bebek
113. Çocuklarda en sık kronik böbrek yetmezliği nedeni hangisidir?
a) Veziko üreteral reflü
b) Post streptokoksik Glomerulo nefrit
c) Hemolitik üremik sendrom
d) Alport sendromu
e) minimal change hastalığı
114. Çocuklarda en sık id reaksiyonu nedeni hangisidir?
a) Tinea pedis
b) T. Corporis
c) T. inguinalis
d) Corion celci
e) Favus
115. Nöroblastomda iyi prognoz göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) NSE aktivitesi
b) 1 yaşından küçük olması
c) Retroperitoneal adrenal yerleşim
d) Hücrelerin diferansiye olması
e) Yüksek ferritin
116. 9 yaşındaki daha önce hiçbir şikayeti olmayan çocukta davranış değişikliği, saldırgan davranışlar başlamış.
BOS incelemesinde kızamık antikorları yüksek bulunuyor. 3 yaşında kızamık geçirmiş olduğu öğrenilen bu hastada teşhis hangisidir?
a) Reye sendromu
b) Bakteriyel menenjit
c) Aseptik menenjit
d) Multiple skleroz
e) Subakut sklerozan panensefalit
117. Nonproduktif öksürüğü, ateşi, diaresi ve pnömonisi olan bir çocukta hiponatremi tespit edilmiştir.
Betalaktam antibiyotiklere cevap alınamamıştır. Bu tabloya sebep olan ajan hangisidir?
a) Streptekokus pneumonia
b) Pseudomonas auroginosa
c) Staph. Aureus
d) Legionella pnömonia
e) RSV
118. Aşağıdakilerden hangisi atopik dermatitin major bulgularından değildir?
a) IgE yüksekliği
b) Bulguların sürekli veya tekrarlayan niteliği
c) Yüzde görülmesi tipiktir
d) Kaşıntı
e) Kendi ve ailesinde atopi hikayesi
119. Bebeklerde teratomların en sık görüldüğü bölge neresidir?
a) Mediastinal
b) Servikal
c) Retroperitoneal
d) intraabdominal
e) Sakrokoksigeal
120. Aşağıdakilerden hangisi çomak parmak sebebi değildir?
a) Ülseratif kolit
b) Kistik fibrozis
c) Konjenital hipotiroidi
d) Subakut bakteriyel endokardit
e) Çöliak hastalığı
121. Fallot tetralojisi olan bir çocukta aşağıdakilerden hangisi acil tedavi gerektirir?
a) Çomak parmak
b) Kalp yetmezliği
c) Anoksik spelling ve siyanoz
d) Polisitemi
e) Gelişme geriliği
122. Aşağıdaki aritmilerden hangisi çocuklarda fizyolojik kabul edilebilir?
a) Sinuzal aritmi
b) Ventriküler prematür atım
c) Ventriküler fibrilasyon
d) Paroksismal supraventriküler taşikardi
e) Erken atrial vuru
123. Kızamıkta mortalite ve morbiditeyi azaltan vitamin hangisidir?
a) Vitamin A
b) Vitamin E
c) Biotin
d) Niasin
e) Vitamin C
124. Aşağıdaki enzim eksikliklerinden hangisinde katarakt görülür?
a) Fruktokinaz
b) UDP-I epimeraz
c) Sfingomyelinaz
d) Galaktokinaz
e) Glukoz 6-fosfataz
125. Alfa Feto Protein(α-FP) aşağıdaki durumların hangisinde artmaz?
a) Trizomi 18
b) Anensefali
c) Spina bifida
d) Nöral tüp defekti
e) Epidermolizis bülloza
126. Yenidoğanda fizyolojik sarılık için yanlış olan hangisidir?
a) 24 saatte biluribin artışı 5 mg/dl’yi geçmez
b) indirekt bilirubin artışı olur
c) Sarılık ilk 24 saatten sonra görülür
d) Total bilirubin miktarı 17 mg/dl’yi geçmez
e) Sarılık matur doğanlarda 5-6 günü, premetürlerde 7-8 günü geçmez
127. Aort koarktasyonunda görülmeyen bulgu hangisidir?
a) Üst ekstremitelerde tansiyon yüksekliği
b) Baş ağrısı
c) Altekstremitelerde nabızların zayıf alınması
d) Sistolik ejeksiyon üfürümü
e) Hill belirtisi
128. Aşağıdaki durumların hangisinin olması fetüste trombositopeniye sebep olmaz?
a) Radius yokluğu
b) Annenin hamileliğinde salisilat kullanımı
c) Annede ITP olması
d) intra uterin CMV enfeksiyonu
e) intra uterin rubella
129. Boğmacanın prodromal döneminde hangisi görülür?
a) Lenfositoz
b) Bozofili
c) Eozinofili
d) Nötropeni
e) Anemi
130. Reye sendromunda aşağıdakilerden hangi bulguya rastlanır?
a) Hipoammonemi
b) BOS’de lenfosit
c) lökopeni/b>
d) Serum aminotransferazları artar
e) PTZ kısadır
131. AIDS’li bir hastada ishal gelişiyor. Mikroskopide Ziehl-Nielsen ile boyamada ookistler görülüyor.
En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mycobacterium avium intracellulare
b) Cryptococcus neoformans
c) izospora belli
d) Mycobacterium tuberculosis
e) Cryptosporidium parvum
132. Aşağıdakilerde hangisine paradoksal çiftleşme söz konusudur?
a) Pulmoner stenoz
b) Aort darlığı
c) Mitral stenoz
d) ASD
e) Pulmoner HT
133. Tüberküloz tedavisinde en uygun tedavi şekli hangisidir?
a) Rifampin – Streptomisin – Etambutol
b) INAH – Etambutol – PAS
c) Streptomisin – Rifampin – PAS
d) INAH – Rifampin – Prazinamid
e) Pirazinamid – Etambutol – Kloramfenikol
134. Astımda mast hücre stabilizatörü hangisidir?
a) Kromalin Na
b) Metil Ksantin
c) Salbutomal
d) Adrenalin
e) Betanolol
135. 50 yaşında bir hasta bel ağrısı şikayeti ile geliyor. 4 cm hepatomegali tespit ediliyor.
Laboratuvarda %7 mg Hb,4000 mm3 lökosit, 185000 trombosit , sedimentasyon 125 tespit ediliyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu hastada görülebilir?
a) Hipokrom
b) Makrositoz
c) Anizokori
d) Poikilositoz
e) Rulo formasyonu
136. Aşağıdakilerden hangisi obesite sebebinin cushing hastalığına mı yoksa dışardan
ekzojen steroid alımına mı bağlı olduğunu araştırmada en güvenilir testtir?
a) Metirapon
b) Sella tomografisi
c) Dexametazon supresyonu testi
d) idrarda 17-ketosteroid artması
e) Surrenal USG
137. Makrokromi hangisinde bulunmaz?
a) B12 eksikliği
b) Niasin eksikliği
c) B6 eksikliği
d) E vitamini eksikliği
e) Bakır eksikliği
138. Hiperkalemi tedavisinde hangisi kullanılmaz?
a) Glukoz + insülin
b) Bikarbonat
c) Kalsiyum
d) Kayekselat
e) Beta bloker
139. Pulsus parvus et tardus hangisinde görülür?
a) Aort stenozu
b) Konstriktif perikardit
c) Kalp tamponadı
d) Aort yetmezliği
e) Mitral stenoz
140. Poliüri, polidipsi şikayetiyle gelen hastada plazma osmolaritesi 305 olan hastanın idrar osmolaritesi 95’tir.
Su yükleme testine ve desmopressine cevap değişmemiştir. En olası tanı hangisidir?
a) Nefrojenik diabetes insipitus
b) Psikojenik diabetes insipitus
c) Uygunsuz ADH salınımı
d) Nörojenik diabetes insipitus
e) Pituiter ADH yetmezliği
141. Lösemisi ve şiddetli nötropenisi (<100) olan hastanın 5 günlük imipenem+amikasin tedavisine rağmen
ateşleri 38.5 altına düşmüyor. Yapılan tetkiklerde enfeksiyon odağına rastlanmamıştır. Bu hastada hangi yol izlenmelidir?
a) Amikasin+imipenem kombinasyonuna Gr(-)lere etkili başka bir antibiyotik eklenmeli
b) Amfoterisin B eklenmeli
c) Metronidazol eklenmeli
d) Asiklovir eklenmeli
e) Antibiyotikler kesilmeli yeniden kültür alınıp kültür sonucu beklenmelidir
142. Hangisinde hipokomplementemi olmaz?
a) SLE
b) Membranöz glomerulonefrit
c) Membranoproliferatif GN
d) Şant nefriti
e) Akut Post streptokoksik GN
143. Ağır dehidratasyon ve bilinç kaybıyla getirilen hastada idrar dansitesi:1010, serum BUN:31,
Kan Na: 144, K:5, idrar Na:46 olarak tespit ediliyor. En olası tanı hangisidir?
a) Diabetes insipitus
b) Sıcak çarpması
c) intrakranial kanama
d) Nonktotik hiperosmolar koma
e) Akut böbrek yetmezliği
144. Yukarıdaki sorudaki (143. soru) hastada tedavi olarak hangi sıvıyı başlarsınız?
a) Ringer laktat
b) %0.9’luk NaCl
c) %0.45’lik NaCl
d) %5’lik destroz
e) %10’luk NaCl
145. Adrenal yetmezlikte hangisi görülmez?
a) Hiponatremi
b) Hipoglisemi
c) Hipotansiyon
d) Hiperkalemi
e) Eozinopeni
146. 22 yaşında bir hasta düşük şikayetiyle geliyor. Sık sık venöz tromboz hikayesi olan hastada
trombositopeni de mevcuttur. En olası tanı hangisidir?
a) Behçet
b) Pankreas Ca
c) SLE
d) ITP
e) PAN
147. 30 yaşında kadın hasta diş çekiminden sonra kanaması durmamış daha öncede küçük darbelerde
kanama şikayetinden yakınmaları olduğu öğrenilen hastada antihemofilik faktör aktivitesi %5, kanama zamanı uzamış,
trombosit sayısı 180.000 olan hastada olası tanı hangisidir?
a) VWF eksikliği
b) Hemofili A
c) Hemofili B
d) Bernard solier sendromu
e) Trombositopeni
148. Glutene sensitif bir enteropatisi olan hasta glutensiz diyet veriliyor. Hasta iyileşiyor.
Bu hastada aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
a) Kilo artışı olur
b) Steatore kaybolur
c) D-ksiloz testinde ksiloz tedavi takiben kanda ve idrarda tespit edilebilir
d) intestinal biopside bulgular düzelir
e) Düzelme olmazsa lenfoma gelişimi düşünülmelidir
149. Mitral darlıkta aşağıdaki kalp yapılarından hangisi ilk önce büyür?
a) Sağ atrium
b) Sol ventrikül
c) Sol atrium
d) inter ventriküler septum
e) Sağ ventrikül
150. Astımda aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz?
a) Teofilin
b) Kromolinsodyum
c) Aminocardol
d) Beta bloker
e) Adrenalin
151. Sık senkop geçirme efor dispnesi ve angina şikayetiyle getirilen bir çocukta
EKG’de V5-V6 derivasyonlarında ST değişiklikleri vardır. En olası tanı hangisidir?
a) Aort yetmezliği
b) Aort stenozu
c) Mitral stenoz
d) Tricuspit yetmezliği
e) Myokardit
152. Aşağıdakilerden hangisi hepatocellüler karsinomun meydana gelmesinde rol oynaması en düşüktür?
a) Alkolik siroz
b) Hepatit B enfeksiyonu
c) Hemokromatozis
d) Alfa-1 antitripsin eksikliği
e) Primer bilier siroz
153. Kan şekeri yüksekliği saptanan hastada nekrolitik migratuar tromboflebit, saçlarda incelme ve diare var. En olası tanı hangisidir?
a) Diabet
b) Glukagonoma
c) Cushing
d) Somatostatinoma
e) insulinoma
154. Bir hastada psödobulber felç varsa lezyon nerededir?
a) Medullar nükleuslar
b) Pons
c) Kranial sinirler
d) Bulbar nükleuslar
e) Tractus cortikobulbaris lifleri
155. Panik atakta aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Ölüm ve delirme korkusu
b) Katatoni ve balmumu hali
c) Ağız kuruluğu, taşikardi
d) Terleme
e) Dispne, göğüs ağrısı
156. Bir şahısta sol gözde 3. kranial sinir felci ve sağ tarafta paralizi gelişmiştir. Lezyon muhtemelen nerdedir?
a) Sol capsula interna
b) Sol mesencephalon
c) Sağ capsula interna
d) Sağ mesencephalon
e) Corunaradrata
157. Bir ilçe için aşağıdaki bilgiler mevcuttur;
Canlı doğum sayısı: 290
Ölü doğum sayısı: 10
Yıl ortası nüfus: 10.000
Yıl ortası kadın nüfus: 3000
Bu ilçedeki kaba doğum hızı nedir?
a) 290/3000*1000
b) 300/3000*1000
c) 290/10000*1000
d) 300/10000*1000
e) 280/10000*1000
158. (Grafik verilmiştir) 1930’dan 1980’e kadar Türkiye’de erkeklerdeki 5 kanser tipi hakkında yapılan çalışmada kanserden
ölüm hızları hakkında yukarıdaki grafik oluşturulmuştur. xxx ile gösterilen hangi organın kanserine ait ölüm hızıdır?
a) Prostat
b) Mide
c) Meme
d) Akciğer
e) Kolorektal
159. Fonksiyonel elektriksel stimülasyon tedavisi için aşağıdaki durumlardan hangisinin olması istenir?
a) Sağlam üst motor nöron, ön boynuz ve periferal sinir zedelenmesi
b) Sağlam üst motor nöron ve periferal sinir ile ön boynuz hücresi zedelenmesi
c) Sağlam üst motor nöron ve ön boynuz hücreleri ile periferal sinir zedelenmesi
d) Üst motor nöron zedelenmiş, sağlam motor ünite
e) Üst ve alt motor nöron zedelenmesi, periferal sinirlerin sağlam olması
160. Komadaki bir hastada pupillalar küçük iğne ucu kadar ve sabit görünmektedir. Bu hastada kanama nerededir?
a) Diensefalon
b) Serebral hemisfer
c) Pons
d) Üst beyin sapı
e) Bulbus
161. Aşağıdakilerden hangisi postoperatif dilüsyonel hiponatremiden sorumludur?
a) ACTH
b) Glukokortikoid
c) Mineralokortikoid
d) ADH
e) Katekolaminler
162. Hemorajik şokta sıvı tedavisinin başarısını gösteren en iyi parametre hangisidir?
a) Kan basıncı
b) Nabız
c) PaO2 düzeyi
d) Susuzluk duygusunun kayıp olması
e) Saatlik idrar atımı
163. Aşağıdakilerden hangisi memenin paget hastalığı ile ilişkilidir?
a) Yağ nekrozu
b) intraduktal papillomatöz
c) inflamatuar karsinom
d) intraduktal karsinom
e) Lobüler karsinom
164. Meme Ca nüks olabileceğinin en önemli göstergesi hangisidir?
a) Aksillada metastatik lenf nodu sayısı
b) Tümörün çapı
c) Hasta yaşı
d) Tümörün histolojik farklılaşma derecesi
e) Operasyonda pektoral fasiaya yakınlığı
165. Multipl pyojenik KC absesinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Jeneralize sepsis
b) Kolanjit
c) Apandisit
d) Divertikülit
e) KC travması
166. Aşağıdaki periampüller bölge kanserlerinden prognozu en kötü olan hangisidir?
a) Pankreas
b) Vateri ampullası
c) Duodenum
d) Koledok alt ucu
e) Hepatik ductus
167. 65 yaşında erkek hasta karında şişme, kusma ve karın ağrısı ile acile geliyor. Fizik muayenede distansiyon
ve duyarlılık bulunmaktadır. Ayakta direk batın grafisinde sol tarafı kaplayan ters U şeklinde geniş barsak ansı
görülmektedir.  Bu tabloya neden olan hastalık en yüksek olasılıkla hangisidir?
a) Sigmoid volvulus
b) Rektum tümörü
c) inen kolon tümörü
d) Toksik megakolon
e) invajinasyon
168. 167. sorudaki hastaya ilk önce aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?
a) Laparoskopi
b) IVP
c) Sistoskopi
d) Sigmoidoskopi
e) Hemen ameliyat yapılır, laparotomiye göre karar verilir
169. Aşağıdaki verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) Peutz jeghers – mukozal hiperpigmentsyon
b) Gardner sendromu – osteoma
c) Karsinoid tümör – glossit
d) Turcot sendromu – mss tümörleri
e) Behçet – Oral ve genital ülserler
170. Erken mide Ca’nın en doğru tanımı hangisidir?
a) Lenf nodlarına metastaz olmadan mukoza ve submukozada sınırlı tümör
b) Lenf nodlarına olup olmadığına bakmaksızın mukoza ve submukozada tümör
c) Uzak metastazın bulunması
d) Muskularis invazyonu
e) Seroza invazyonu
171. idrarında gaita görülen 50 yaşındaki hastanın Kolonoskopisinde kolovezikal fistül tespit edilmiştir.
En olası teşhis nedir?
a) Crohn
b) Divertikülit
c) Anjiodisplazi
d) Kolon ca
e) Ülseratif kolit
172. Künt travmadan sonra 48 saat müşahade altında tutulan hastanın yapılan tüm tahlil ve tetkikleri normal
bulunarak hasta evine gönderiliyor. 10 gün sonra hasta hematokezya, melena ve şiddetli sağ hipokondriyal
ağrı ile geliyor. En muhtemel tanı hangisidir?
a) Akut kolesistit
b) Dalak rüptürü
c) Psödokist oluşumu
d) Hemobiliya
e) Mezenter arter zedelenmesi
173. Yemekten sonra epigastrik bölgesinde ağrı olan kadının hastada USG’sinde böbrek koledok ve
safra kesesi normal olarak izlenmiştir. Bu kadında epigastrik üfürüm de varsa en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolesistit
b) Pankreatit
c) Aort anevrizması
d) Mide ca
e) Mezenter iskemisi-intestinal anjina
174. Aşağıdakileren hangisi hiperdnamik septik şokun özelliğidir?
a) Ejeksiyon fraksiyonunda artma
b) Hipertansiyon
c) Periferik vasküler dirençte artma
d) Kalp debisinde azalma
e) Hipotermi
175. Kolorektal poliplerde malign potansiyel aşağıdakilerden hangisinde en yüksektir?
a) inflamatuar polip
b) Juvenil polip
c) Metaplastik polip
d) Villöz adenom
e) Tübüler adenom
176. 55 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve sarılık şikayetiyle başvuruyor. Yapılan muayenesinde murphy noktasında hassasiyet
tespit ediliyor. Bulantı ve kusması da olan bu hastada ilk istenmesi gereken tetkik hangisidir?
a) ERCP
b) PTK
c) USG
d) Kolanjiografi
e) BT
177. Bir hastada pH 7.30,HCO3 12, PCO2 56,5, total PCO2 14.2 olarak tespit edilmiştir. En olası teşhis hangisidir?
a) Metabolik asidoz + respiratuar asidoz
b) Metabolik asidoz + respiratuar alkaloz
c) Kompanse metabolik asidoz
d) Dekompanse respiratuar alkaloz
e) Kompanse metabolik alkaloz
178. Terminal ileum rezeksiyonu olan hastada hangisi görülmez?
a) Safra taşları
b) Oksalat taşları
c) Vitamin B12 eksikliği
d) Demir eksikliği anemisi
e) Yağ asit absorbsiyonunun bozulması
179. Ductus venozus nereye dökülür?
a) V. cava inferior
b) Portal ven
c) Atrium dextra
d) Pulmoner ven
e) Aorta
180. Ani görmede azalma fundus muayenesinde unilateral papil ödemi ve hemoraji mevcut ise hastalık nedir?
a) Malign hipertansiyon
b) intrakranial basınç artışı
c) Diabetik retinopati
d) Retrobulber nevrit
e) Santral retina veni trombozu
181. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremite embolisine en sık neden olur?
a) Aort koarktasyonu
b) Aort anevrizma mural trombüsü
c) Mitral stenoza ikincil atrial fibrilasyon
d) Bakteriyel endokardit
e) Atriyal miksoma
182. Krikofaringeal kasta spazm veya koordinasyon bozukluğu aşağıdakilerden hangisinin etyolojisinde rol oynar?
a) Akalazya
b) Hiatal herni
c) Epifrenik divertikül
d) Faringoozefagial divertikül
e) Parabronşial divertikül
183. Aşağıdakilerden hangisi hipernazalite türünde konuşma bozukluğu yapar?
a) Hipertrofik adenoit
b) Koanal atrezi
c) Damak yarığı
d) Maloklüzyon
e) Nazal polip
184. (Şekil verilmiş) Şekilde görülen kemik kırığı nasıl isimlendirilir?
a) intertrochanter kırı
b) Suprakondiler kırık
c) Supkondiler kırık
d) Epiziyel kırık
e) Femur cisim kırığı
185. Parotiste en sık görülen benign tümör hangisidir?(2004-N)
a) Warthin tümörü
b) Onkositom
c) Kapiller hemanjiom
d) Pleomorfik adenom
e) Myoepitelyoma
186. Vulvada kızarıklık, veziküller, yapılan pap smearda çok sayıda multinükleer hücreler inklüzyon
ve buzlu cam görüntüsü varlığında aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) HSV 2
b) Molluscum contagiosum
c) CMV
d) Trichomonas
e) Gardnerella
187. Aşağıdakilerden hangisi FIGO sınıflamasına göre evre I (a, b, c) endometrium kanseri ayrımı için yapılan tetkikdir?
a) Kavitenin boyutunu ölçmek için histerometri
b) Histerosalpingografi
c) Myometrial invazyonu saptamak amacıyla histerektomi materyalin incelenmesi
d) Endoservikal probe küretaj
e) Laporatomi
188. Aşağıdakilerden hangisinde ektopik gebelik gelişme ihtimali en sıktır?
a) Oral kontraseptif kullanımı
b) Uterus myomu
c) Endometriozis
d) Pelvik iltihabi hastalığa bağlı kronik salfenjit
e) Apandisite bağlı peritobal yapışıklık
189. Müllerian Inhibiting Faktör(MIF) nereden salgılanır?
a) Wolf
b) Teka
c) Sertoli
d) Leydig
e) Granüloza
190. Polikistik over sendrumunun uzun vadede etkisi olmayan hangisidir?
a) Hiper insulinemi
b) Koroner arter hastalığı
c) Meme Ca
d) Endometrium Ca
e) Osteoporoz
191. Gebede normale göre artmayan hormon hangisidir?
a) Ostriol
b) Progesteron
c) Deoksikortikosteron
d) Östradiol-17 Beta
e) Serbest kortizol
192. Fetüs doğum anındaki vertex gelişi nasıldır?
a) Flexiyon, iç rotasyon, extansiyon, dış rotasyon
b) Extensiyon – dış rotasyon
c) Flexiyon – Extensiyon – dış rotasyon
d) Extensiyon – Flexiyon – iç rotasyon
e) iç rotasyon – dış rotasyon
193. Aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisinde ektopik gebelik riski diğerlerine göre daha çok artmıştır?
a) Kontrasepsiyon uygulamayan kadın
b) Progesteronlu RIA
c) Bariyer
d) Oral kontraseptif
e) Bakırlı RİA
194. II. trimesterde fetal kalp bloğu sonucu bradikardi yapan annedeki hastalık hangisidir?
a) ITP
b) SLE
c) Toksoplazma
d) CMV
e) Sifiliz
195. Aşağıdakilerden hangisi SHBG(seks hormonu bağlayan globulin) miktarını artırarak hormon düzeyini düşürür?
a) Tiroid hormonu
b) insülin
c) Growth Hormonu
d) Prolaktin
e) ACTH
196. Primer amenore ile gelen kızda exojen östrojen ve progesteron ile kanama sağlanıyorsa tanı nedir?
a) Swyer
b) Turner
c) Asherman sendromu
d) Mayer-Rokitansky-Küstner-Hauser sendromu
e) Reifenstein sendromu
197. Hipergonadotropik hipogonadizmde hipertansiyon da varsa hangi sendrom en olasıdır?(sorunun iki doğru cevabı var)
a) Turner
b) Kalman
c) Klinifelter sendrom
d) Polikistik over
e) 17 alfa hidroksilaz
198. Aşağıdaki uterus sarkomlarından hangisi heterologtur?
a) Anjiosarkom
b) Leiomyosarkom
c) Karsinosarkom
d) Endolenfatik stromal myozis
e) Mixt mezenkmal tümör
199. Overde çölom epitelinden kaynaklanan tümör hangisidir?
a) Tekom
b) Fibrom
c) Disgerminom
d) Granüloza hücreli tm.
e) Endometrioid tümör
200. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde kontraseptif amaçlı depo progesteron kullanımı daha uygundur?
a) Meme Ca şüphesi
b) Karaciğer adenomu
c) Flebit
d) Hepatit
e) Demir eksikliği anemisi

 

İlginizi çekebilir:
2016 İlkbahar TUS Soruları İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu