TUS

1999 Nisan TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

NiSAN 1999 TUS SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi kulak zarına içten yaslanarak geçer?
a) Nervus trigeminus
b) Nervus vagus
c) Nervus glossopharyngeus
d) Chorda tympani
e) Nervus timpanicus
2. Hangisi vena portaya dökülmez?
a) Vena colica dextra
b) Vv.sigmoideae
c) Vena splenica
d) Vena rectalis superior
e) Vena rectalis inferior
3. Hangisi kasıldığında commissura labiorum’u aşağı çeker? (ağız köşesini aşağıya çeken kas aşağıdakilerden hangisidir)
a) Levatör labi superior
b) Musculus levator anguli oris
c) Musculus zygomaticus major
d) Musculus orbicularis oris
e) Musculus depressor anguli oris
4. Santral sinir sisteminin hangi bölgesinin lezyonunda dengesizlik görülür?
a) Anterior hipotalamus
b) Serebellum anterior lob
c) Serebellum posterior lob
d) Serebellum flokkulonoduler lob
e) Oksibital korteks
5. Vagina musculi recti abdominis içerisinde bulunan caval-caval anastomoz hangi damarlar arasındadır?
a) V. epigastrica superior- V. Musculofrenica
b) V. epigastrica superior- V. epigastrica inferior
c) V. apigastrica inferior- V. iliaca externa
d) V. lumbalis ascendes- V. Azygos
e) V. lumbalis ascendes- V.hemiazygos
6. Yüzün sol yarısında rima palpebrarumun altında kalan mimik kasları çalışmıyorsa lezyonun nerede olduğu düşünülür?
a) Sağ nucleus nervi facialis
b) Sol nucleus nervi facialis
c) Sağ canalis nervi facialis
d) Sol supranükleer seviyede (üst motor nöron)
e) Sağ supranükleer seviyede (üst motor nöron)
7. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca periton ile oluşmaz?
a) Ligamentum coranarium
b) Ligamentum triangulare
c) Ligamentum teres hepatis
d) Ligamentum falciparum
e) Ligamentum hepatoduodenale
8. Anatomik yakınlık nedeniyle aşağıdaki arterlerden hangisine yönelik cerrahide üreterin bağlanma riski yüksektir?
a) A. iliaka interna
b) A. Ovarica
c) A. Uterina
d) A. vesicalis superior
e) A. vesicalis inferior
9. Şekilde X ile gösterilen arter hangisidir? (grafikteki aort dalı hangisidir?)
a) A. pudentalis inferior
b) A. Obturatoria
c) A. sacralis media
d) A. rectalis superior
e) A. rectalis inferior
10-Parmaklarda abdüksiyona(açan) sebep olan kas hangisidir? (Şekil verilmiş)
a) Mm interossei dorsales
b) Mm. interossei palmeras
c) M. opponens pollicis
d) M. digitorum superficialis
e) M. digitorum profundus
11. Aort basınç kaydında dikrotik çentik görülmesinin sebebi hangisidir?(98-E)
a) Sol atriyum kontraksiyonu
b) Semilunar kapakların açılması
c) Sağ atriyum kontraksiyonu
d) Aort kapaklarının kapanması
e) Semilunar kapakların açılması
12. Aşağıdakilerden hangisi genel periferal arteriolar vazokonstriksiyon yapar?
a) Sempatik tonus artışı
b) Böbreklerden renin salınımının artması
c) Anglotensin II’nin artması
d) Baroresöptör aktivitesinin artması
e) alfa-adrenerjik reseptör aktivitesinde artış
13. Bir iskelet kası uzatıldığında ilk yanıt kasılma şeklinde ortaya çıkar. Aynı kasın daha fazla gerilmesi durumunda ise,
kas ani olarak gevşer. Bu gevşeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Motor nöron deşarjının azalması
b) Golgi-kiriş reseptör kaynaklanan deşarjın artması
c) Golgi-kiriş reseptörlerinden kaynaklanan exitasyonun azalması
d) Afferent sinirlerde deşarj frekansının azalması
e) Resiprokal innervasyondan dolayı, antagonist kastan agonist kasa doğru olan deşarjın artması
14. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı kişilerde glomerül ultrafiltrasyon oluşumunda pratik öneme sahip değildir?
a) Glomerül kapiller hidrostatik basıncı
b) Glomerül kapiller onkotik basıncı
c) Bowman mesafesinde onkotik basınç
d) Bowman mesafesinde hidrostatik basınç
e) Ultrafiltrasyon yüzeyi
15. Çizgili kasta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) A bandı
b) I bandı
c) H bandı
d) Z çizgisi
e) Diskus interkalaris
16. Ectopia kordis nedir?
a) Tek atrium 2 ventrikül
b) Büyük arterlerin transpozisyonu
c) iki atrium bir ventrikül
d) Kalbin göğüs kafesinin dışında bulunması
e) Aortun sağ ventrükülden çıkması
17. Bağ dokusunun immün yanıttan sorumlu primer hücresi hangisidir?
a) Lenfosit
b) Mast hücreleri
c) Yağ hücresi
d) Makrofaj
e) Fibroblast
18. Hangisi epitel hücreleri ile hepatositler arasında yer alır?(hepatositlerle sinüzoid endoteli arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur)
a) Kuppfer hücreleri
b) Desmozomlar
c) Safra kanalikülleri
d) Disse aralığı
e) Yağ depo hücreleri
19. Aşağıdakilerden hangisi fetal membranlardan değildir?
a) Amnion
b) Allantois
c) Desidua kapsularis
d) Vitellüs kesesi
e) Koryon
20. Hücre organel-görev eşleşmelerinden yanlış olan hangisidir?
a) Nukleus – RNA Sentezi
b) Mitokondri – Oksidatif fosforilasyon
c) Golgi – Yağ asiti sentezi
d) GER – Protein sentezi
e) Lizozom – yıkım reaksiyonları
Açıklama:Yağ asitleri düz endoplazmik retikulumda sentezlenirler.
21. O2- + O2- + 2H + ® H2O2 + O2 reaksiyonunu katalizleyen hangisidir?
a) Katalaz
b) Hidrolaz
c) Monooksijenaz
d) Süperoksit dismutaz
e) Peroksidaz
22. Glukoneogenezde piruvat karboksilazın allosterik aktivatörü hangisidir?
a) ATP
b) AMP
c) Asetil CoA
d) Laktik asit
e) Glukoz-6-fosfat
23. Aşağıdakilerden hangisi fosfolipaz C-inositoltrifosfat-C ile kenetlidir?
a) Alfa 1
b) Alfa 2
c) Beta 1
d) Beta 2
e) Beta 3
24. Yüzey gerilimini düşüren (sürfaktan fonksi-yonu olan) Lesitin hangi gruptandır?
a) Kolesterol
b) Fosfolipit
c) Trigliserit
d) Sfingolipit
e) Yağ asiti
25. Aktivitesi için kalsiyum gereken sindirim enzimi hangisidir?
a) Pepsin
b) Rennin
c) Tripsin
d) Kimotripsin
e) Elastaz
26. Triptofan hangi nörotransmitterin öncülüdür?
a) Noradrenalin
b) Dopamin
c) Serotonin
d) Gamma aminobütirat
e) Asetil kolin
27. insulin yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisi görülür?(insülin yetersizliğinde görülmeyen hangisidir?)
a) Plazma aminoasitlerde azalma
b) Glukozun hücreye alımında artma
c) Lipolizde azalma
d) Hipoglisemi
e) Protein katabolizmasında artma
28. Bazı aminoasitlerin hücreye taşınmasında rol oynayan bileşik hangisidir?
a) CoA
b) Malonik asit
c) Glutatyon
d) Folat
e) Karnitin
29. Monosakkaritler ve aminoasitlerin intestinal mukoza hücreleri tarafından absorbsiyonu hangisinin kotransportu ile birlikte olur?
a) Ca
b) K
c) Zn
d) Mn
e) Na+
30. Bazı proteinlerde glutamil kalıntılarının posttranslasyonel karboksilasyonunu yapan kofaktör hangisidir?(2004-E)
a) Biotin
b) Vitamin K
c) Lipoik asit
d) Dikumarol
e) Tiamin
31. Aşağıdakilerden hangisi Asetil CoA ve asetoasetil CoA’dan sentezlenip mitokondride keton cisimciklerine sitoplazmada kolesterole dönüştürülebilir?
a) HMG-CoA
b) Malonil CoA
c) Propionil CoA
d) Metilmalonil CoA
e) Mevalonik asit
32. Tip V hiperlipoproteinemide artan lipoproteinler hangileridir?
 I. Şilomikron
 II. LDL
 III. IDL
 IV. VLDL
a) I
b) II
c) I-IV
d) II-III
e) III-IV
33. Glukoneogeneze kaynak oluşturmayan bileşik hangisidir?
a) Laktat
b) Gliserol
c) Alanin
d) Lösin
e) Serin
34. Nieman pick hastalığında eksik olan enzim hangisidir?
a) Sulfataz
b) Glukozidaz
c) Sfingomyelinaz
d) Beta galaktozidaz
e) Hegzoaminidaz A
35. Siklik endoperoksitler aşağıdaki eikozonidlerden hangisinin reseptörlerini aktive ederek etki gösterir?
a) Prostosiklin
b) Prostoglandin E2
c) Tromboksan A2
d) Prostoglandin E1
e) Lökotrien D4
36. Kollojende çapraz bağlar yapan lizil oksidaz için kofaktör olan hangisidir?
a) Ca
b) Fe
c) Zn
d) Mn
e) Cu
37. Lesitin-kolesterol açil transferaz aktivatörü apoprotein hangisidir?
a) Apo AI
b) Apo AII
c) Apo E
d) Apo B
e) Apo CII
38. Hemoglobinin taşıdığı O2’yi dokulara bırak-masında rol oynayan bileşik hangisidir?
a) Piruvat
b) 1-3 difosfogliserat
c) 2-3 difosfogliserat
d) Glukoz
e) ATP
39. Hemoglobin sentezinin öncül aminoasiti hangisidir?
a) Sistein
b) Metionin
c) Tirozin
d) Glisin
e) Triptofan
40. Reseptöründe tirozin kinaz aktivitesi olan Hormon hangisidir?
a) Adrenalin
b) Noredrenalin
c) insulin
d) Glukagon
e) TSH
41. Candida enfeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi hazırlayıcı bir faktör değildir?
a) Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı
b) IV katater
c) Immunosupresyon
d) Kortikosteroid kullanımı
e) Diabetes inspitus
42. Aşağıdaki sestodlardan hangisi vitamin B12 eksikliği yapar?
a) T. Solium
b) H. Nana
c) T. Saginata
d) Diphylobatrium latum
e) E. Granulosus
43. Aşağıdakilerden hangisi yaşamının devamı için bir ara konakçıya gereksinim duyar?
a) Enterobius vermicularis
b) Askaris
c) Toksoplazma gondii
d) Entamoeba histolitica
e) Giardia lamblia
44. Fırsatçı mantar enfeksiyonu yapma riski en düşük olan organizma hangisidir?
a) Sporothrix schenkii
b) Candida albicnas
c) Aspergillus fumigatus
d) Mucor
e) Rhizopus
45. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi toksik şok sendromuna en sık neden olur?
a) C. Tetani
b) Peptostreptococcus
c) C. Trichomatis
d) S. Aureus
e) Baktoroides fragilis
46. AIDS’li hastalarda pnömoni nedeni olan fırsatçı organizma hangisidir?
a) Atipik mikobakteri
b) Herpes
c) Candida albicans
d) CMV
e) Pnömocystis carinii
47. Aşağıdakilerden hangisinin vitro kültürü yapılamaz?
a) M. Hominis
b) L. Pneumophilia
c) M. Leprae
d) B. Melitensis
e) Leptospira interrogans
48. Aşağıdakilerden hangisi kanlı diyareye neden olabilir?
a) C. Perfringens
b) Bacillus cereus
c) Campylobacter jejuni
d) S. Epidermidis
e) C. botulinum
49. Enterik, dermatopik ve nörotropik enfeksiyona yol açan virus hangisidir?
a) Kabakulak
b) Coxsackie virusları
c) HSV-1
d) Rotavirüsler
e) Kızamık
50. Yalnızca deride enfeksiyon yapan protozan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Trypanosoma gambiensa
b) Trypanosoma rhodensiae
c) Trypanosoma cruzi
d) L. Donovani
e) L. tropica
51. Aşağıdakilerden hangisi ağız yoluyla alındığında ince bağırsağa ulaşmaz?
a) Adenovirüsler
b) Echovirüslar
c) Reovirüslar
d) Rotavirüsler
e) Rhino virüsler
52. Yalnızca insanlarda enfeksiyona yol açan virus hangisidir?
a) influenza virüsü
b) Hepatit B virüsü
c) Coxsackie B
d) Arbovirüs
e) Varicella zoster virus
53. Aşağıdakilerden hangisi Atipik pnömoni etkenidir?
a) Streptococcus pneumonia
b) Klebsiella pneumonia
c) H. influenza
d) S. Aureus
e) Chlamidia pneumoniae
54. Haemophilus influenza’nın insanlar için en patojenik tipi hangisidir?
a) Tip A
b) Tip B
c) Tip C
d) Tip D
e) Tip E
55. Plastik tüpler, plastik eldivenler ve ameliyat ipliği gibi hastane malzemeleri için en uygun sterilizasyon yöntemi nedir?
a) Otoklav
b) Kuru ısı
c) Pastörizasyon
d) Etilen oksit
e) Alevde yalazlama
56. Bir bakterinin lizis ile salınan DNA’sının başka bir bakteri tarafından doğrudan alınmasına ne ad verilir?
a) Transdüksiyon
b) Transformasyon
c) Konjugasyon
d) Translasyon
e) Translokasyon
57. Pozitif polariteli RNA virüslerinin en önemli özelliği nedir?
a) Çift iplikli RNA içermeleri
b) Hücre çekirdeğinde replikasyon
c) RNA polimeraz enzimini içermeleri
d) Paternal RNA’yı mRNA olarak kullanmaları
e) Tomurcuklanma ile olgunlaşmaları
Açıklama: Pozitif polariteli RNA mRNA olarak görev yaparak bu şekilde genetik materyal içeren virüsler hücre içinde direkt protein sentezi yaparlar.
58. Aşağıdaki virüslerden hangisi hücreye füzyonla girer?
a) RNA virüsleri
b) Zarflı virüsler
c) ikozahedral virüsler
d) Parçacıklı genom içerenler
e) RNA polimeraz içeren viruslar
59. Lizojenik bakteri nedir?
a) Litik fajlarla enfekte olmuş bakteri
b) Profaj içeren bakteri
c) Komplemanı ektifleştirerek hücreyi eriten bakteri
d) Otolitik enzimlerle parçalanabilen bakteri
e) F-plazmidi taşıyan bakteri
60. Weil felix reaksiyonu aşağıdaki hastalıkların hangisinde pozitiftir?
a) Q ateşi
b) Lenfogranuloma venorum
c) Psittakoz
d) Epidermik tifus
e) Sifilis
61. Reinke kristalleri hangi tümör için patognomoniktir?
a) Disgerminoma
b) Dermoid kist
c) Hilus hücreli tümör
d) Seröz kistadenoma
e) Granuloza hücreli tümör
62. GIS’te özefagusta reflu sonucu oluşan en sık patoloji hangisidir?
a) Komplet intestinal metaplazi
b) Barret metaplazisi
c) intestinal metaplazi
d) Gastrik metaplazi
e) Epidermoid metaplazi
63. Çocuklarda ve gençlerde en sık 3. ventrikülde, serebellumda ve optik sinirde görülen glial tümör hangisidir?
a) Glioblastome multiforme
b) Pilositik astrositom
c) Epandimom
d) Anaplastik astrositom
e) Oligodenatrogliom
64. 20 yaşında erkek hasta testis tümörü nedeniyle opere ediliyor. Tümörün patolojisinde belirgin nükleollü anaplastik epitelyal hücrelerin
luşturduğu alveolar, tübüler ve papiller yapılar görülüyor. Tanınız nedir?
a) Kistik seminom
b) Spermatositik seminom
c) Embriyonal karsinom
d) Koryokarsinom
e) Teratom
65. Sifilizde görülen ikinci dönem lezyonu hangisidir?
a) Gom
b) Aortit
c) Condylomata lata
d) Tabes dorsalis
e) Şankr
66. Hangisi germ hücreli over tümörü değildir?
a) Teratom
b) Disgerminom
c) Granuloza hücreli tümör
d) Embriyonel karsinom
e) Koryokarsinom
67. Aşağıdakilerden hangisi malign tümördür?
a) Seminom
b) Kistadenom
c) Menengio
d) Leiomyom
e) Adenomyozis
68. Hangisi germinal olmayan testis tümörüdür?
a) Seminom
b) Teratom
c) Koryokarsinom
d) Leydig hücreli tümör
e) Embriyonel karsinom
69. KBY’li bir dializ hastasının dirseğindeki amiloid birikimi hangi tiptir?
a) AA
b) β2 mikroglobulin
c) Transtiretin
d) Lambda hafif zincir
e) Anti IgA
70. Prostat kanserinde prognozu belirleyen en önemli kriter hangisidir?
a) PSA seviyesi
b) Derecesi
c) Evresi
d) Hematüri
e) Squamöz metaplazi
71. Aşağıdaki komplemanlardan hangisi anaflaktoid etki gösterir?
a) C1q
b) C3b
c) C4b
d) C5a
e) C5b-9
72. Libmann-Sacks endokarditi hangisinde görülür?
a) RA
b) Multipl myeloma
c) SLE
d) Amiloidozis
e) KBY
73. Daha çok genç erkeklerde görülen nidus formasyonu gösteren kemik tümörü hangisidir?
a) Osteoblastoma
b) Osteid osteoma
c) Osteokondroma
d) Kondroblastoma
e) Fibrosarkoma
74. Kronik asbest maruziyeti sonucunda aşağıdaki kanserlerden hangisi oluşur?
a) Lösemi
b) Mesane kanseri
c) Akciğer kanseri
d) Pankreas kanseri
e) Mide kanseri
75. intestinal sistemde tüberküloz en sık nereyi tutar?
a) Jejenum
b) Duodenum
c) Terminal ileum
d) Kolon
e) Çekum
76. Aşağıdakilerden hangisine Ebstein-Barr virüsü neden olmaz?
a) Burkitt lenfoma
b) Hodgkin lenfoma
c) Non-Hodgkin lenfoma
d) Küçük hücreli akciğer kanseri
e) Enfeksiyoz mononükleozus
77. Soğuk algınlığına bağlı aşırı mukus salgılanan hangi tip iltihaptır?
a) Seröz
b) Seröfibrinöz
c) Kataral
d) Pürülan
e) Fibrinöz
78. Hangisi intra ve extrahepatik safra yollarında genişleme ve yer yer fibrozisle karakterize ayrıca
barsağın inflamatuar hastalıklarıyla birliktelik gösteren bir hastalıktır?
a) Primer Bilier siroz
b) Sekonder Bilier siroz
c) Primer sklerozan kalanjit
d) Hepatik siroz
e) Konjenital safra agenisizi
79. Meme kanseri en sık nereden gelişir?
a) Meme başı
b) Meme lobülleri
c) Adipoz doku
d) Duktus epiteli
e) Fibröz stroma
80. Aşağıdakilerden hangisinde Bery anevrizması sıklıkla görülür?
a) Willus poligonu
b) Femoral arter
c) Temporal arter
d) internal karotid arter
e) Mesenteric arter
81. Adrenal medulladan hangi uyarıyla noradrenalin ve adrenalin salınır?
a) Alfa 1
b) Beta 1
c) Beta 2
d) Ach nikotinik
e) Ach (muskarinik)
Açıklama: adrenal medulla hücreleri modifiye postganglionik nöronlardır. Bunları uyaran preganglionik nöronlar diğer sinir sisteminde olduğu gibi muskariniktir.
82. Enzim reaktivatörü olan ve antidot olarak da kullanılan bileşik hangisidir?
a) Pralidoksim
b) N-Asetil sistein
c) Vitamin K
d) Pridoksin
e) Naltrekson
83. Histaminin H1 reseptörleri aracılığıyla etkisi olmayan hangisidir?
a) Bronkokonstriksiyon
b) Mide sekresyonunda artma
c) Vazodilatasyon
d) Düz kaslarda kasılma
e) Permeabilite artışı
84. Santral sinir sisteminde Eksitatör etki yapmayan bileşik hangisidir?
a) Dokzazepam
b) Striknin
c) Glutamik asit
d) Glisin
e) Adrenalin
85. Nitrik oksitin vazodilatatör etkisinin sekonder habercisi hangisidir?
a) inositol trifosfat
b) CAMP
c) CGMP
d) Triacil gliserol
e) Ca
86. Zayıf antimikrobiyal aktivitesi olduğu halde beta laktamaz inhibisyonu nedeniyle kullanılan ilaç hangisidir?
a) Sulbaktam
b) Vankomisin
c) Aztreonam
d) Kloramfenikol
e) Nafsisilin
87. Nefrojenik diabetes insipitus nedeni olan ilaç hangisidir?
a) Lityum
b) Metisilin
c) Neomisin
d) Furosemid
e) Fenasetin
88. Aşağıdakilerden hangisi non sellektif Beta 1 ve beta 2 blokerdir?
a) Metaprolol
b) Atenolol
c) Esmolol
d) Asebutolol
e) Pindolol
89. Nitrik oksitin öncül maddesi hangisidir?
a) Fenilalanin
b) Alanin
c) Triptofan
d) izolösin
e) L-arginin
90. Zehirlenmiş bir kişinin nefesi acı badem gibi kokuyorsa ajan hangisidir?
a) Arsenik
b) Organofosfat
c) Siyanür
d) Striknin
e) Nikotin
91. Hangisinin yaprakları antimuskarinik etki nedeniyle bronşial astım tedavisinde kullanılır?
a) Aconitum napellus
b) Nux vomica
c) Datura strannonium
d) Papaver samnifer
e) Strophanthus gratus
92. Allopurinol hangisinin inhibitörüdür?
a) 5-nükleotidaz
b) Adenosin deaminaz
c) Adenosin kinaz
d) Guanozin
e) Xantin oksidaz
93. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi protein sentezini inhibe ederek bakteri üremesini engeller?
a) Kloramfenikol
b) Kolistin
c) Rifampin
d) Basitrasin
e) Polimiksin
94. Anüri ve sarılıkla gelen bir zehirlenme vakasında etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Amantina muscaria
b) Psilocybe mexicana
c) Nicotiana tabacum
d) Hyocyabus niger
e) Amanita phalloides
95-Barbituratlarla additif etkileşme ile toksisiteyi arttıran ilaç hangisidir(bu
yüzden dozu azaltılması gerekir)?
a) Trankilizanlar
b) Antikoagulanlar
c) Glukokortikoitler
d) Trisiklikler
e) Rifampisin
Açıklama: MAO inhibitörleri barbituratların yıkımını inhibe ederek etkilerini arttırır.
96. Dopamin reseptrölerini bloke eden ajan hangisidir?
a) Ergobromokriptin
b) Largactil
c) Benserazid
d) Pimozid
e) Piribedil
97. Aşağıdaki benzodiazepinlerin en uzun plazma ömre sahip olanı hangisidir?
a) Diazepam?
b) Lorazepam
c) Oksazepam
d) Tenazepam
e) Flurazepam
98. Tortikollis tedavisinde kullanılan 5-6 ay süreyle kas felci yaparak etki yapan ajan hangisidir?
a) Tubokuranin
b) Suksinilkolin
c) Botulinum toksini
d) Aflatoksin
e) Bombesin
99. Yüksek dozda asetilkolin, atropinize bir deney hayvanında kan basıncını yükseltir.Bu etki aşağıdakilerden hangisi ile en fazla ve daima bloke edilir?
a) Nöromusküler blokerler
b) Ganglion blokerleri
c) Asetilkolin esterazlar
d) Beta adrenerjik blokerler
e) Alfa-2 agonistler
100. Aşağıdakilerden hangisi intravenöz genel anesteziktir?
a) Gallamin
b) Ketamin
c) Enflularan
d) Lidokain
e) Adrenalin
101. Boyunda kitlesi olan bir çocukta pitozis, myozis, enoftalmus ve anhidrozisi varsa ayrıca idrarda VMA artışı görülüyorsa en olası tanı hangisidir?
a) Retinoblastoma
b) Nöroblastom
c) Hodgin Lenfoma
d) Lösemi
e) Wilm’s tümörü
102. Aşağıdakilerden hangisi bakterial menenjitin en sık komplikasyonudur?
a) Konuşma bozukluğu
b) Davranış bozukluğu
c) Mental retardasyon
d) Sensorinöral tipi sağırlık
e) Psikolojik sorunlar
103. Kış aylarında 15 aylık bebeğin düşük ateş ve sulu ishali 5 günde tamamen iyileşmişse en olası etken hangisidir?
a) Rotavirüs
b) Salmonella
c) Shigella
d) E. coli
e) B. cereus
104. Uzamış ishalde eksikliği görülen vitamin hangisidir?
a) B1 vitamini
b) Riboflavin
c) C vitamini
d) Nikotinik asit
e) K vitamini
105. 5 yaşındaki bir çocukta boğaz ağrısı, yüksek ateşten 3 gün sonra sol hemiparezi ve konvülsion geçiriyor. Çekilen tomografisinde sağ temporal
kanama, EEG’da ise düşük dalga paterni mevcuttu, LP’de eritrosit bulunan çocukta hangisi düşünülür?
a) Bakteryel menenjit
b) Subdural hematoin
c) Herpes ensafaliti
d) Beyin apsesi
e) CVH
106. 38 haftalık 1600 gr, baş çevresi 33 cm boyu 48 cm olan bin yenidoğanda ilk 12 saatte en sık hangisi görülür?
a) Anemi
b) Sklerodem
c) Kutis marmaratus
d) Hiper bilirubinemi
e) Hipoglisemi?
107. Aşağıdakilerden hangisi primer immün yetmezlik durumudur?
a) AIDS
b) Malnütrisyon
c) DM
d) Kronik granülamatöz hastalık
e) Böbrek yetmezliği
108. Kusma, kronik öksürük, tekrarlayan pnömoni ile gelen bebekte hangisi en fazla düşünülmelidir?
a) Kistik fibrozis
b) Pilor stenozu
c) Omfolosel
d) Gastroözofegeal reflü
e) ASD
109. Yenidoğan bebeklerde, solunum sıkıntısına neden olan ve konjenital diafragma hemisiyle de karıştırılan
konjenital lober amfizem akciğerde en sık hangi lobu tutar?
a) Sol alt
b) Sağ alt
c) Sağ üst
d) Sol üst
e) Sağ orta
110. Akut böbrek yetmezliği olan bir çocukta aşağıdakilerden hangisi peritoneal dializ veya hemodializ endikasyonu değildir?
a) Potasyum kısıtlamasına veya kayekşelat tedavisine yanıtsız hiperkalemi
b) Diüretiklere yanıtsız hipervolemi
c) Sodyum bikarbonat tedavisine yanıtsız asidoz
d) Üremiye eşlik eden ensefalopati
e) BUN değerinin 70 mg/dl’ye çıkması
111. Reye sendromunda hangisi görülmez?
a) Hiperglisemi
b) Amonyak artışı
c) Kafa içi basınç artışı
d) Transaminazlarda artış
e) Ensefalopati
112. Konjenital kızamıkçıkta görülmeyen hangisidir?
a) Sensorinöral işitme kaybı
b) Pulmoner stenoz
c) Katarakt
d) Endokardial fibroelastoz
e) Purpura
113. Mekonyumunda 12 saat sonra kan görülen bir yenidoğanda hangi tetkik yapılmalıdır?
a) Gastrik lavaj
b) Direkt batın grafisi
c) ÖMD
d) Baryumlu kolon grafisi
e) APT testi
114. Fanconi sendromunda görülmeyen bulgu hangisidir?
a) Hiperpotasemi
b) Hiperkloremi
c) Jenaralize aminoasidüri
d) Glikozuri
e) Hiponatremi
115. Aşağıdakilerden hangisi familial indirekt bilirübinemi sendromudur?
a) Dubin Jonson
b) Crigler najjar Tip II
c) Rotor sendromu
d) Hemolitik anemi
e) Primer bilier siroz
116. Nötropeni ve ateşi olan bir çocuğu seftazidim ve amikasin başlanıyor bir süre sonra perianal hassasiyette tespit edilmişse
tedaviye aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?
a) Siprofloksasin
b) Vankomisin
c) Sefazolin
d) Metranidazol
e) Penisilin
117. Aşağıdakilerden hangisi patolojik sarılık bulgusu değildir?
a) Term bebekte 12 mg/dl billuribin artışı
b) Prematürde 15 mg/dl billüribin artışı
c) 1 haftadan en az süren sarılık
d) 24 saatten sonra ortaya çıkan sarılık
e) Direkt billirubinin 0,8 mg/dl olması?
118. Persitan veya rekürren wheezing sebebi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kistik fibrozis
b) Kalp yetmezliği
c) Yabancı cisim
d) Bronş adenomu
e) ASD
119. Vitamin D eksikliğine bağlı hipokalsemide görülmeyen hangisidir?
a) Facial paralizi
b) Tetani
c) Alopesi
d) Traöuea bulgusu
e) Chowestek bulgusu
120. Yenidoğanlarda hangi anomilede kromozom bozukluğu görülme olasılığı en yüksektir?
a) izole hidrosefali
b) Anensefali
c) Gastroşizis
d) Omfolosel
e) Spine bifida
121. Nötrofil sayısı 500’ün altında olan lösemili bir çocukta ampirik tedaviye başlanmasının en önemli sebebi hangisidir?
a) Gr(-) sepsisten koruma
b) Gastroenteritten koruma
c) Aseptik menenjitten korunma
d) Konvulziyondan koruma
e) iYE koruma
122. Solunum sıkıntısıyla gelen 6 aylık bir çocukta alopesi, mental retardasyon ve hafif metabolik asidoz görülmüşse en olası tanı hangisidir?
a) MSVD
b) isovalerik asidemi
c) Biotidinaz eksikliği
d) Feniletonüri
e) Hartnup hastalığı
123. Yukardaki hastada hangisi kullanılır?
a) Biotin
b) Vitamin B12
c) C vitamini
d) Dallı zincirli aminoasitten yoksun diyet
e) Glutensiz diyet
124. Aşağıdakilerden hangisinde trombositopeni görülmez?
a) Von Willebrand hastalığı
b) Aplastik anemi
c) ITP
d) DIC
e) Fanconi sendromu
125. Hemofili A’da tarama testi hangisidir?
a) Trombosit sayımı
b) PTZ
c) PTT
d) Kanama zamanı
e) Trombin zamanı
126. Fotosensitif cilt lezyonları ve mental retardasyon olan bebekte aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Hartnup Hastalığı
b) Biotidinaz eksikliği
c) Tyrozinozis
d) Akrodermatitis enteropatiko
e) Fenilketonüri
127. Şiddetli pulmoner stenozda hangisi görülmez?
a) Sağdan sola şant
b) ikinci seste şiddetlenme
c) Sağ ventrikül hipetrofisi
d) Eforla gelen dispne
e) Siyanoz
128. 5 yaşında bir çocukta karın ağrıları ile birlikte alt ekstremitede purpirik döküntüleri mevcuttur.
Yapılan kan incelemelerinde trombosit seviyesi de normal ise en olası tanı hangisidir?
a) Good pasture
b) Hemolitik üremik sendrom
c) ITP
d) Feokromositoma
e) Henoch-Schönlein
129. Panhipopituiaritizmde görülmeyen hangisidir?
a) Mental retardasyon
b) Puberte gecikmesi
c) Psikolojik bozukluklar
d) Orantılı boy kısaağı
e) Uzun süren açlıkta hipoglisemi
130. Periferik yaymada L3 formu lenfosit ile %10 lenfoblast hakimiyeti mevcut ve hastada karın ağrısı,
asit ve batında kitle görülüyorsa en olası tanı hangisidir?
a) Hodgin lenfoma
b) Lenfoblastik lenfoma
c) Burkit lenfoma
d) Wilm’s tümörü
e) Nöroblastom
131. Hangisinin bulgularından biri sakroileit değildir?
a) PAN
b) Ankilozom spondilit
c) Psoraitic artrit
d) inflamatuar barsak hastalıklar
e) Reiter sendromu
132. Pernisiyöz anemide hangisi görülmez?
a) Atrofik gastrit
b) Masif splenomegali
c) Mide fundusunda intestinal metaplazi
d) Periferik nöröpati
e) Kemik iliğinde eritrositer seride artma
133. Aşağıdakilerden hangisi hipokalemide görülmez?
a) Aritmi
b) Adralizi
c) Arefleksi
d) T-sivrileşmesi
e) U dalgası
134. Akciğer grafisinde fungus topu görünümü oluşturan etken hangisidir?
a) Criptococus
b) Aspergillus
c) Mukormikozis
d) Candida
e) Tüberküloz
135. 60 yaşında metastatik meme kanseri mevcut olan bir kadında FSH ve LH yüksek TRH’ya TSH cevabı yok ve
T3 ve T4’de düşük serbest T4 normal ise ne düşünülür?
a) Hipofiz metastazı
b) Shearin sendromu
c) Hashimato sendromu
d) Hasta ötiroid sendromu
e) Tiroid hormon rezistans sendromu
136. Steroid olmayan antienflamatuarların ülser patogenizinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Safra reflüsü
b) Mukozaya direkt toksik etki
c) Prosta glandinleri azaltır
d) Mukus salgısını azaltarak bariyeri bozar
e) H+’nin geri difüzyonunun artması
137. V1 derivasyonlarında R yüksekliğinin görülmediği durum hangisidir?
a) Sağ dal bloğu
b) Sol dal bloğu
c) Posterior duvar enfarktüsü
d) Sağ ventrikül hipertrofisi
e) Pulmoner stenoz
138. Enfeksiyoz mononükleozda görülmeyen bulgu hangisidir?
a) LAP
b) Hepatosplenomegali
c) Vücutta yaygın veziküler döküntü
d) Tonsillapallatin bileşkede peteşi
e) Eksudatif tonsillit
139. SLE benzeri sendrom yapma ihtimali en düşük olan hangisidir?
a) INH
b) indometazin
c) Hidralazin
d) Prokainamid
e) Alfa Metildopda
140. Aşağıdakilerden hangisi kanlı ishale neden olur?(48.soru ile aynı soru)
a) S. Aureus
b) B. Cereus
c) C. Perfiringes
d) C. Jejuni
e) S. pnömoni
141. Hangisi astım krizine neden olmaz?
a) Soğuğa maruz kalma
b) Egzersiz
c) Sigara
d) Ca kanal blokerleri
e) Enfeksiyon
142. Konjestif kalp yetmezliğinde kullanılmayan hangisidir?
a) Diüretikler
b) Dobutamin
c) Ca++ kanal blökörleri
d) Dopamin
e) Digital glikozidleri
143. Sistolik tansiyonun bacakta üst ekstremiteden yüksek olduğu durum hangisidir?
a) Burger aort yetmezliği
b) Kronik aort yetmezliği
c) Konjestif kalp yetmezliği
d) Aort koartikasyonu
e) Mitral stenoz
144. Aşağıdakilerden hangisi Akciğer tüberkulozu oluşmasına neden olmaz?
a) Atopi
b) AIDS
c) Silikozis
d) DM
e) Parsiyel gastrektomi
145. insülin yetersizliğinde görülmeyen hangisidir?
a) Hiperglisemi
b) Lipolizde azalma
c) Protein katabolizmasında artma
d) Kan aminoasitlerinde azalma
e) Karaciğerde yağ dokusunda lipoliz aktivasyonu
146. Na: 139 mg/dl K+ 2,9 mg/dl, HCO3: 38 mg/dl ve PH:7,51 idrar Na:10 Cl-:85
K+: 60 idrar dansitesi 1017 ise bu hastada ne düşünülür?
a) Diuretik kullanımı
b) Kusma
c) Hipoventilasyon
d) Aspirin kullanımı
e) Kurşun intoksikasyon
147. Hipokrom mikrositer anemi yapmayan hangisidir?
a) Aplastik anemi
b) Sideroblastik anemi?
c) Demir eksikliği anemisi
d) Alfa talasemi
e) Beta talasemi
148. Marfanda aşağıdakilerden hangisi topluma göre daha sık gözlenir?
a) Mitral stenoz
b) Tricuspid darlığı
c) Aort koartifikasyonu
d) Dissekan aort anevrizması
e) Aort darlığı
149. Miyokard enfarktüsünde ilk yükselen ve en son düzelen enzim hangileridir?
a) SGOT-LDH
b) CPK-LDH
c) SGPT-SGOT
d) LDH-SGOT
e) CPK-SGOT
150. Tetanozla en sık ölüm nedeni nedir?
a) Toksik şok
b) Pnömöni
c) Konvülziyon
d) Pulmoner emboli
e) Otonomik disfonksiyon
151. Hangi faktörler gaströsafageal reflüyü arttırıcı etki gösterir?
 I. Yağlı yiyecekler
 II. Sigara
 III. Alkol
 IV. Protein
a) I
b) I-II
c) II-IV
d) I-II-III
e) II-III-IV
152. Hipertansiyon ve intermittan klaudikasyon saptanan bir hastada öncelikle hangisi düşünülür?
a) PDA
b) Burger hastalığı
c) Aort anevrizması
d) Aort koarktasyonu
e) Konstriktif perikardit
153. Aşağıdakilerden hangisi diyabetik ayağa yol açmaz?
a) Periferik nöropati
b) Hipoglamaglobulinemi
c) Vasküler yetmezlik
d) Enfeksiyon
e) Tekrarlayan travma
154. Aşağıdakilerden hangisi orta serebral arter tıkanıklığında görülen perisilvian aralıktaki yaygın nekroz sonucu görülür?
a) Wernicke afazisi
b) Brokav afazisi
c) Global afazi
d) Literal parafazi
e) Kondüksiyon afazisi
Açıklama: Orta serebral arterin yukarı dalını tutan lezyonlar broca tipi ve aşağı dalını tutan lezyonlar wernicke tipi afaziye yol açar.
Dolayısı ile ortak dalı tutan lezyonlarda herikisinin birden lezyonu gerçekleşeceği için global afazi görülür.
155. Akciğer kanseri gelişiminde yukarıdaki tablodaki gibi bir süreç var olduğu düşünülürse, ortadaki süreçte hangisi önerilmelidir?
a) Sigarayı bırakma
b) Balgam sizolojisi
c) Kemoterapi
d) AC grafisi
e) Radpoterapi
156. Pitozu olan, edrofinium verilince semptomları düzelen bayan hastada en olası tanı hangisidir?
a) Multipl skleroz
b) Myestenia gravis
c) Santral fasial paralizi
d) Okulamator paralizi
e) Horner sendromu
157. Aşağıdakilerden hangisi sekonder koruma yoludur?
a) Mamografi
b) Aile planlaması
c) Baret kullanma
d) Aşılama
e) Sigaraya başlamama
158. Erişkinde kafa içi basınç artışının radyolojik bulgusu hangisidir?
a) Suturlarda açılma
b) Kafada büyüme
c) Sellada erozyon
d) Konvolisyonel belirtilerin artması
e) Fontamel bölgede kabarıklık
159. Ekstrapramidal belirtiler gösteren bir şizofren hastada hangisinin kullanılması uygundur?
a) Klozapin
b) Klorpromazin
c) Haloperidol
d) Primozid
e) Flufenazın
160. 60 yaşında aniden saçmalayarak gelen erkek hastada okuma ve söyleneni tekrarlama bozuk ise hastada ne düşünürsünüz?
a) Alzeihmer afazisi
b) Global afazi
c) Broka afazisi
d) Wernike afazisi?
e) Kondüksiyon afazisi
161. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde splenektomi, hastalığın tedavisinden çok, hipersplenizm endikasyonu ile yapılır?
a) Herediter sferositoz
b) Otoimmun anemi
c) Trombotik trombositer purpura
d) iTP
e) Agnojenik myeloid metaplazi
162. Paraösefageal hiatal hemilerde aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin görülme olasılığı en düşüktür?
a) inkarserasyon
b) Strangulasyon
c) Gastrik volvulus
d) Striktür
e) Kanama
163. Safra taşı ileusunda intestinal obstrüksiyonların en sık görüldüğü yer hangisidir? ( 2004-N)
a) Duodenum
b) Jejunum
c) Terminal ileum
d) Sigmoid kolon
e) Transvers kolon
164. Karın içi enfeksiyonlarında apse oluşumundan sorumlu bakteri hangisidir?
a) E. Coli
b) S. Aureus
c) Streptococcus pyogenes
d) Pseudomonas aeruginosa
e) Bacteroides fragilis
165. Aşağıdakilerden hangisi terminal ileum rezeksiyonu sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan biri değildir?
a) Böbrek taşı oluşması
b) Serum demir düzeyinin azalması
c) Steatore
d) Vit B12 eksikliği
e) Safra tuzlarının malabsorbsiyonu
166. Hipovolemide hangisi kullanılmaz?
a) Ringer laktat
b) Kan transfüzyonu
c) Sentetik plazma ürünleri
d) Kolloid
e) Sempatomimetik ajanlar
167. Ateşli silah yaralanma nedeniyle acil opere edilen hasta cerrahi olarak düzeltildikten 11(1) gün sonra
EKG’sinde T sivrileşmesi ve QRS genişlemesi gözleniyor. Bu hastada ilk yapılması gereken hangisidir?
a) Direkt batın grafisi
b) Batın USG
c) Serim elektrolitlerine bakma
d) Ekokardiografi
e) PTK
168. Yukardaki hastada en olası tanı hangisidir?
a) ATN
b) ileus
c) Myokard kontüzyonu
d) Sepsis
e) Akciğer enfeksiyoun
169. Yukarda röntgeni görülen hastada tekrarlayan sol alt karın ağrısı ve kabızlıkta görülüyorsa en olası tanı hangisidir?
a) Polipozis
b) Divertikülozis
c) Granülamatoz kolit
d) Ülseratif kolit
e) iskemik kolit
170. Peptik ülseri ile birlikte böbrek taşı olan hastada yapılması gereken test hangisidir?
a) Serum gastrik seviyesi ölçümü
b) Pentagastrin testi
c) Ca ve PTH seviyesine bakılması
d) T3, T4 seviyesi ölçümü
e) Kalsitonin ölçümü
171. Turunkal vagatomi ve antral rezektomiden sonra en az görülen komplikasyon hangisidir?
a) Alkalen reflü sendromu
b) Fe eksikliği
c) Diare
d) B12 eksikliği
e) Dumping sendromu
172. Akut pankreatitte prognouz kötü olarak etkilemeyen hangisidir?
a) Hemotokritin % 3 azalması
b) ilk geldiğinde kan şekerinin 250 olması
c) Ca++‘un 7 mg’den az olması
d) O2 parsiyel basıncının 55 mmHg altında olması
e) 20.000 üstünde lökositoz
173. Aşağıdakilerden hangisi tiroidte basit diffüz büyümeye neden olur?
a) Graves
b) Miksödem
c) Kretenizm?
d) Haşimato
e) Riedel tiroidi
174. Tekrarlayan alt gastrointestinal kanaması ve tenezm yakınması olan 70 yaşındaki hastada öncelikle ne düşünülmelidir?
a) Ülseratif kolit
b) Chron hastalığı
c) Kolon divertikülü
d) Rektum kanseri
e) internal hemoroid
175. Aşağıdaki lokal faktörlerden hangisinin, karın ameliyatlarından sonra erken dönemde yara açılmasında rol oynama olasılığı en düşüktür?
a) insizyon yeri
b) Yanlış dikiş malzemesi seçimi
c) Hematom
d) Enfeksiyon
e) Uygun olmayan cerrahi teknik
176. Respiratuar alkalozda böbreklerden atılımı artan elektolit hangisidir?
a) K+
b) Na+
c) Cl
d) H+
e) Mg++
177. Aşağıdakilerden hangisi prerenal akut böbrek yetmezliği yapar?
a) Renal kortikal yetmezlik
b) Akut post streptokoksik glomerulonefrit
c) Akut tubuler nekroz
d) Hipovolemi
e) Renal ven trombozu
178. Sintigrafi neticesinde ventilasyonun normal perfüzyonun bozuk olduğu bir hastada tanı hangisidir?
a) Pulmoner tromboemboli
b) Astım bronşide
c) Atelektazi
d) Plevral kalınlaşma
e) Anfizem
179. Hangisi bilateral pontoserebellar yerleşimli akustik (norinom) tümörlerde en sık görülür?
a) Wybum-mauson sendromu
b) Tip 2 nörofibromatosis
c) Von hippel-lindau sendromu
d) Tuberoskleroz
e) Gardner sendromu
180. Hangisinde lineer kırık görülme olasılığı en fazladır?
a) Sefal hematom
b) Caput sucsedenom
c) Subraknoid kanama
d) Subdural hematom
e) Kronik subdural hematom
181. Aşağıdakilerden hangisi bilateral koronal sütür sinostozu sonucu oluşur?
a) Skafosefali
b) Trigonasefali
c) Brakisefali
d) Oksisefali
e) Plaigosefali
182. Adson testi hangisinde pozitiftir?
a) Skalenus antikus sendromu
b) Musküler tortikollis
c) Konjenital yüksek skapula
d) Konjenital vertebra füzyonu
e) Konjenital hemivertebra
183. Kontakt lens takanlarda görülebilen vernal konjunktivite benzeyen tabloya ne denir?
a) Atopik keratokonjunktivit
b) Fliktenüler konjunktivit
c) Dev papiller konjunktivit
d) Folliküler konjunktivit
e) Odunsu konjunktivit
184. Aşağıdakilerden hangisi otosklerozun belirtilerinden biri değildir?
a) işitme kaybı
b) Wills paraaküzisi
c) Kulak ağrısı
d) Kulak çınlaması
e) Schwartze belirtisi
185. Pupil kontraksiyonu yapan sinir hangisidir?
a) Abdusens
b) Trigeminus
c) Trothlearis
d) Fasial
e) Okulomotirus
186. 30 yaşında hiç doğum yapmamış bir bayanın serviksinde papiller, ülsere ve kanamalı bir lezyon varsa hangisi düşünülmez?
a) Nabothi kisti*
b) Kondilomata aküminata
c) CIN
d) Squamoz karsinom
e) Servikal displazi
187. Endometrium Ca’nın farklı histolojik tiplerinden prognozu en iyi olan hangisidir?
a) Berrak hücreli
b) Skuamöz
c) Musinöz
d) Papiller seröz
e) Sekretuar endometroid
188. Aşağıdakilerden hangisinde overlerde çukulata kisti oluşur?
a) Adenomyozis
b) Korpus luteum kisti
c) Endometriozis*
d) Karsinoid tümör
e) Endometroid tümör
189. Aşağıdaki epitelyal over tümörlerinden hangisi karşısında verilen hücresel tipi ile eşleştirilmiştir?
a) Seröz tümör—Endoservikal hücre
b) Musinöz tümör—Endosalpingeal hücre
c) Brenner tümörü—Transizyonel hücre*
d) Endometrioid tümör—Müllerian hücre
e) Mesefroid tümör—Anaplastik hücre
190. Gebede hangi immünizasyonun uygulanması kontraendikedir?
a) Kuduz hiperimmunglobulini
b) Tetanoz-difteri toksoidi
c) Kabakulak aşısı
d) Hepatit B aşısı
e) Hepatit B hiperimmunglobbulini
191. Hafif derecede pelvik endometriosiste medikal tedavi hangi sorunun düzeltilmesinde etkili değildir?
a) Dismenore
b) infertilite*
c) Pelvik ağrı
d) Disparanü
e) Bel ağrısı
192. Aşağıdakilerden hangisi “hair-AN” sendromu bulgularından biri değildir?
a) Pigmentli deri lezyonları
b) Hiperinsulinemi
c) Hipertestesteronemi
d) insulin rezistansı
e) 5-alfa redüktaz aktivitesinde artış
193. intrauterin yaşamda dişi fetusta iki mullerian kanalın birleşmeyerek gelişmelerini tamamen ayrı ayrı tamamlamalarından
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
a) Uterus didelpys*
b) Uterus bicornis unicollis
c) Uterus arcuatus
d) Uterus inicomis unicollis ve rudimeter horn
e) Uterus subseptus
194. Aşağıdaki amenore ve seksüel infantilizm nedenlerinin hangisinde hipogonadotropik hipogonadizm mevcuttur?
a) 17 alfa hidroksilaz eksikliği
b) Kallman sendromu
c) Galaktozemi
d) 17-20 desmolaz eksikliği
e) Saf gonadal disgenezi
195. Puerperal pelvik tromboflebit en sık hangi damarı tutar?
a) Pudental ven?
b) Vena overica dextra
c) Vena Femoralis
d) Sol renal ven
e) Vena hepatika
196. Aşağıdakilerden hangisi oluşan bir gebelikte ektopik yerleşim olasılığını artıran durum değildir?
a) Sadece progestinli kontraseptif kullanımı
b) Habituel abortus öyküsü
c) ileri yaş
d) Yüksek parite
e) Kromozomal anomalili embriyo
197. Aşağıdakilerden hangisinde fetusta sakral agenezi en sık görülür?
a) Gebenin DM olması
b) Gebelikte koumadin kullanımı
c) Gebelikte radyasyona maruz kalma
d) Gebelikte hidantoin kullanımı
e) Gebenin epileptik olması
1983. ayda bir enjekte edilen depo medroksiprogestron asetat ile doğum kontrolü yönteminin hangisinde koruyucu etkisi yoktur?
a) Ektopik gebelik
b) Endometrial kanser
c) PID
d) Meme Ca
e) Anemi
199. Östrojen etkisi olmayan hangisidir?
a) Protein sentezi artar
b) insulin duyarlılığı artar*
c) HDL / LDL oranı artar
d) Faktör 2,7,9 ve 10’un sentezi artar
e) Kemiklerde kalsiyum resorbsiyonunu inhibe eder
Açıklama: estrojen insülin rezistansına neden olur.
200. Kız çocuklarında puberte sürecinde salgılanma hızı artan ilk hormon hangisidir?
a) FSH ?
b) LH
c) Dihidroepiandrosterone
d) Estrodiol
e) Testesteron

 

İlginizi çekebilir:
2009 Sonbahar TUS Soruları İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu