TUS

1998 Eylül TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

EYLÜL 1998 TUS SORULARI

1. Prostat lenf damarları başlıca hangi lenf nodunda sonlanır?
a) N.L. Coeliaci
b) N.L. ınguinalis
c) N.L. inguinalis profundus
d) N.L. iliac interni
e) N.L. iliac exterrni
2. Hangi oluşum humerus collum chirurgicum kırıklarında tehlikeye girer ?
a) Nervus Axillaris
b) Nervus Ulnaris
c) Nervus Medianus
d) Nervus Radialis
e) Nervus thoracodorsalis
3. Şekilde işaretlenmiş olan bölgenin (ön kolun dış kısmının) deri duyusunu hangi sinir alır?
a) Nervus medianus
b) Nervus cutaneus antebrachi lateralis
c) Nervus cutaneus antebrachi posterior
d) Nervus radialis
e) Nervus axillaris
4. Anulus inguinalis superficialis’i oluşturn crus mediale ve crus laterale hangi kasa aittir?
a) Musculus obliquus internus abdominis ?
b) Musculus obliquus externus abdominis ?
c) Musculus transversus abdominis
d) Musculus rectus abdominis
e) Musculus pyramidalis
5. Şekildeki kas hangisidir?
a) Musculus intercostalis internus
b) Musculus intercostalis intimi
c) Musculus intercostalis externus
d) Musculus sternocostalis
e) Musculus subcostalis
6. Nervus gluteus superior, foramen suprapriformede kesildiğinde hangisi felç olur? (foramen suprapiriformis üstünde
nervus gluteus superior hasarlanırsa aşağıdakilerden hangisinde fonksiyon kaybı olur?)
a) Musculus gluteus maximus
b) Musculus liacus
c) Musculus iliopsoas
d) Musculus gluteus medius
e) Musculus obturator internus
7. Fossa ischiorectalis apsesi olan hastaya cerrahi girişim sırasında ischiorectal fossanın dış duvarında yer alan hangi oluşuma zedelenme için
dikkat edilir? (fossa isshiorectal abse drenajında fossanın lateral duvarındaki hangi oluşumun yaralanmamasına dikkat edilmelidir?)
a) Arteria iliaca communis
b) Arteria  pudenda interna
c) Nervus ischiadicus
d) Arteria obturatorio
e) Nervus obturatorius
8. Şekildeki ok ile gösterilen ven aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vena jugularis externa
b) Vena jugularis interna
c) Vena jugularis anterior
d) Vena retromandibularis
e) Vena thyroidea inferior
9. üst extremitenin şuurlu derin duyu (şuurlu proprioseption) ve vibrasyon duyusunu taşıyan yol hangisidir ?
a) Fasciculus interfossiculoris
b) Fasciculus cuneatus
c) Lemniscus lateralis
d) Lemniscus trigeminalis
e) Tractus spinothalamicus anterior
10. Hangisi 12. thorakal vertebra hizasındadır?
a) Hiatus aortikus
b) Hiatus osephagus
c) Foramen vena cava
d) Pylor
e) Ligamentum hepatoduodenale
11. Kimyasal enerjinin mekanik enerjiye dönüştüğü, kas kontraksiyonunda hazır enerji deposu olarak görev yapan bileşik hangisidir ?
a) ATP
b) Fosfokreatin
c) Glukoz
d) Yağ asitleri
e) Glikojen
12. Koroner kan akımını en yüksek oranda arttıran faktör hangisidir ?
a) Kalp frekansının atonomik reflex kontrolü
b) Koroner perfusyon basıncında değişme
c) Koroner arter fonksiyonunun sinirsel reflex kontrolü
d) Myokard kasında O2 düşüklüğü ve adenozinin yol açtığı vazodilatasyon
e) Myokard gevşemesinin hızlandırılması ile diastolde kan akımını artışı
13. Aort basınç eğrisindeki dikrotik çentik (incisura ) aşağıdaki kalp periyotlarının hangisinde görülür ?
a) izovolumetrik gevşeme
b) Hızlı fırlatma
c) Ventrikülün hızlı dolması
d) Atrium sistolü
e) A-V kapakların kapanması
14. Böbrekte glomerül filtrasyon hızını arttıran hangisidir?
a) Afferent arteriol konstriksiyonu
b) Efferent arteriol ileri derecede konstriksiyonu
c) Böbrek sempatik sinirlerinin kuvvetli stimulasyonu
d) Bowman kapsül basıncının artması
e) Nefron kan akım hızının artması
15. Kanda PH’ın düşmesi (ve solunumun artması) aşağıdaki bölgelerinde hangisindeki reseptörler aracılığı ile solunumu hızlandırabilir ?
a) Küçük havayolları
b) Trakea ve ana bronşlar
c) Medulla Oblongata?
d) Karatid cisimler
e) Karotid sinüs
16. Akciğerde gaz değişiminin başladığı ilk bölge hangisidir?
a) Tersiyer (segmental) bronş
b) Alveoler kese
c) Terminal bronşiol
d) Respiratuar bronşiol
e) Alveolar kanal
17. Memeli hücresinde ribozomal RNA aşağıdakilerden hangisinde sentezlenir?
a) Çekirdek
b) Serbest ribozom
c) Granüllü endoplazmik retikulum
d) Golgi
e) Çekirdekcik?
18. Hangisi kemik yıkımından sorumludur?
a) Osteosit
b) Osteoblast
c) Osteoklast
d) Mast hücresi
e) Fibroblast
19. Sindirim kanalınıın hangi bölümünde submukozada bez bulunur? (gastrointestinal sistemde submukozal bez nerede bulunur?)
a) Mide
b) Kolon
c) Jejunum
d) ileum
e) Duodenum
20. Hangisi ovaryum folikülünün yapısında yer almaz?
a) Zona pellucida
b) Oosit
c) Ovaryum germinativ epiteli (germinal epitel)
d) Stratum granulosum
e) Theca interna
21. Hangisi erişkinler için esansiyel aminoasitlerden birisidir?
a) Arginin
b) Serin
c) Prolin
d) Histidin
e) Valin
22. Hangisinden tek bir tepkime ile vazodilatör bir bileşik meydana gelir?
a) Arginin
b) Aspartat
c) Glutamat
d) Histidin
e) Prolin
23. CO, Elektron tansport zincirinde hangi elektron taşıyıcısına bağlanarak oksidatif fosforilasyonu inhibe eder?
(karbonmonoksit aşağıdakilerden hangisine bağlanarak oksidatif fosforilasyonu inhibe eder)
a) Koenzim Q
b) Sitokrom aa3
c) Sitokrom c1
d) Sitokromc
e) Sitokrom b
24. Hangisinde elekroforezde beta ve pre beta bantlarının birleşerek geniş bir beta bandı meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisinde olur?
a) Tip I
b) Tip Iia
c) Tip III
d) Tip IV
e) Tip V
25. Lipit metabolizmasında rol oynayan enzimlerden hangisi, karaciğerde sentezlenip kanda yüksek dansiteli lipoproteinlere bağlanarak enzimatik
görevini gerçekleştirir? (karaciğerde sentezlenip yüksek dansiteli protein ile birleşerek kanda yağ asidi metabolizmasını düzenleyen hangisidir?)
a) Lipoprotein lipaz
b) Hepatik lipaz
c) Acil coA: Kolesterol acil transferaz
d) Lesitin: Kolesterol acil transferaz
e) Hormon duyarlı lipaz
26. Apoproteinlerden hangisi, hepatik hücrelerde spesifik reseptörler aracılığıyla düşük dansiteli lipoproteinler (LDL) ve silomikron kalıntılarının
tutulmasında rol alır? (şilomikron ve LDL kalıntılarının karaciğer tarafından temizlenmesini sağlayan hangisidir?)
a) Apo AI
b) Apo AII
c) Apo CII
d) Apo D
e) Apo E
27. Alkaptonuri hangi enzim eksikliği ile meydana gelir?
a) Kinürenin formülaz
b) Triptofan oksijenaz
c) Homogentisik asit oksijenaz
d) Alfa – ketoasit dekarboksilaz
e) Glisin sentaz
28. Hartnup hastalığında hangisinin böbrekler ve barsaklardan emilimi bozulmuştur?
a) Nötral aminoasit
b) Laktoz
c) VitaminK
d) Lipitler
e) Vitamin B12
29. Alyuvarlarda redükte glutatyonu (GSH) normal düzeyde tutmada hangi enzimin rolü en fazladır?
a) Katalaz
b) Fosfogliserat kinaz
c) Fosfofruktokinaz
d) LDH
e) Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz
30. Tip I glikojen depo hastalığında ( Von Gierke) hangisi azalır?
a) Fosforilaz
b) Heksokinaz
c) Glukoz 6 Fosfataz
d) Glikokinaz
e) Dallandırıcı enzim
31. Hangisi insülinin etkisi değildir?
a) Glukoneogenezi inhibe eder
b) Keton üretimini inhibe eder
c) Yağ asidi sentezini arttırır
d) Glikojen sentezini arttırır
e) Protein sentezini inhibe eder
32. Sitrik asit siklusunda rol oynayan B vitamini hangisidir?
a) Riboflavin
b) Tiamin
c) Pantotenik asit
d) Pridoksin
e) Niasin
33. Hekzos monofosfat şantında rol alan kofaktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) FMN
b) NADP
c) FAD
d) NAD
e) ATP
34. Kolestatik hepatit teşhisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Alkalen fosfataz
b) Gama glutamil transpeptidaz
c) Laktat dehidrogenaz
d) izosorbid dehidrogenaz
e) Hiçbiri
35. Histidin verilmesi sonucu idrarda formiminoglutamik asit artışı hangisinin eksikliğinde görülür?
a) C vitamini
b) Pridoksin
c) B12 eksikliği
d) Folik asit eksikliği
e) Hiçbiri
36. Hücre membranından geçerken taşıyıcı kullanmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Glukoz
b) Aminoasit
c) Steroidler
d) ADP
e) NADP
37. Hangisi depolanmadan salınır?
a) Dopamin
b) Tiroksin
c) Histamin
d) Prostaglandin E2
e) Hiçbiri
38. Hangisi feokromasitomada idrarda yükselir?
a) Adrenalin
b) Noradrenalin
c) VMA
d) Dopamin
e) Hiçbiri
39. Pıhtılaşamada rol almayan hangisidir?
a) Kalsiyum
b) Fibrinojen
c) Antihemofilik faktör
d) Plazmin
e) Hiçbiri
40. Vasküler permaabiliteyi arttıran ve ödeme yol açan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endotelin
b) Bradikinin
c) Anjiotansin I
d) Anjiotansin II
e) Hiçbiri
41. Hangisi bakterinin fagositozdan korunmasında etkilidir?
a) Stoplazma membranı
b) Pili
c) Flagella
d) Kapsül
e) Dış membranı
42. Antibiyotik direnç geni taşıyan plazmidlerin bakteriden bakteriye bir bakteriyofaj aracılığı ile plasmid aktarılmasına ne denir?
a) Transduksiyon
b) Konjugasyon
c) Modifikasyon
d) Transformasyon
e) involusyon
43. Aşağıdaki bakterilerden hangisi, kanlı agar besiyerinde, stafilokok kolonileri çevresinde yoğun olarak ürer ?
a) Bacillus Anthracis
b) Branhamella Cataralis
c) Bordotella Pertussis
d) Hemofilus influenza
e) Hemofilus Ducreyi
44. Romatizmal kapak hastalığı olan bir kişide doğal kapak endokarditinin en sık etkeni hangisidir?
a) Viridans Streptokok
b) Enterokok
c) Staphylococcus Epidermidis
d) Staphylococcus Aureus
e) Escherichia Coli
45. Köpek ısırması sonocu oluşan enfekte yaradan alınan materyal boyandığında küçük gr (-) çomaklar gözlenmiştir.
Enfeksiyon etkeni hangisidir? (2004- N, E)
a) Escherichia Coli
b) Haemophilus influenzae
c) Pasteurella multocida
d) Brucella canis
e) Klebsiella rhinoscleromatis
46. Balık temizlerken elini kesen bir kişinin, 5 gün sonra kesi olan elinde yanma, batma, kaşıntı ve ağrı ile karakterize, koyu menekşe renkli, lezyon oluşmuştur.
Lezyondan alınan kültürde ve kan kültüründe aerobik, gr(+), hareketsiz, sporsuz, katalaz negatif, H2S pozitif olan organizma hangisidir?
a) Propionobacterıum Acnes
b) Erysipelothrix rhysiapoti
c) Corynobacterium ulcerans
d) Bacillus Anthracis
e) Listeria monocytogenezis
47. Hem insanlarda, hem de keçi, koyun, sığır ve domuzlarda patojen olan, kapsülsüz, sporsuz ve gr(-) kokobasil hangisidir?
a) Bordatella
b) Branhamella
c) Shigella
d) Brucella
e) Hemofhilus
48. Viruslerin aşağıdaki yapısal ünitelerinde hangisi, karşısında verilen kimyasal yapıda değildir?
Yapısal Ünite Kimyasal Yapı(virus elemanları ve yapıları arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?)
a) Kapsid – Protein
b) Özyapı(core) – Protein + Nükleik Asit
c) Peptomer – Fosfolipid
d) Zarf – Lipid
e) Kapsomer – Protein
49. Aşağıdaki viruslerden hangisi, konakta latent enfeksiyona neden olmaz?
a) CMV
b) Su çiçeği virüsü
c) BK virüsü
d) H.S.V. Tip I
e) Hepatit A virüsü
50. Hangisi Prion ile meydana gelir?
a) Creutzfeldt-Jacop hastalığı
b) Subakut sclerozan panensefalit
c) Progresif multifakol lökoensefalopati
d) Lenfositik koryomenenjit
e) Visna
51. Hangisi DNA virüsüdür?
a) Hepatit A virüsü
b) Hepatit D virüsü
c) Hepatit C virüsü
d) Hepatit B virüsü
e) Hepatit E virüsü
52. Kriptokok menenjiti düşünülen bir hastanın BOS’un direk mikroskobisi incelemesinde hangisi tercih edilir?
a) Gram boyama
b) Potasyum hidroksit
c) Çini mürekkebi
d) Metanamin gümüşleme boyası
e) Giemsa
53. Hangisi Favus etkenidir?
a) Trichophyton rubrum
b) Epidermophyton floccosum
c) Trichophyton schoenleinii
d) Microsporum canis
e) Trichophyton mentagrophytes
54. AIDS hastalarında görülen özofajit’in en sık etkeni hangisidir?
a) Candida Albicans
b) Ebstein Barr Virüsü
c) Kriptococcus neoformans
d) Staphylococcus aureus
e) Caxsackie B6
55. Metasarkarya taşıyan sebzelerle bulaşan helmint hangisidir? (metaserkarya şeklinde sebzelerle bulaşan )
a) Ascaris lumbricoides
b) Fasciola hepatika
c) Trichuris trichura
d) Diphylobotrium latum
e) Hymenolopis nana
56. Kala azar tanısında en iyi sonuç veren yöntem hangisidir?
a) Periferik kanda ince yayma
b) BOS incelemesi
c) idrar sedimentasyon incelemesi
d) Kemik iliği ponksiyonundan ince yayma
e) Periferik kanda kalın damla
57. Bağışıklık sisteminde rol oynayan aşağıdaki hücrelerden hangisi virüs ile enfekte bir hücreyi
MHC I ve CD8 reseptörü aracılığı ile taşıyarak hücre lizisine neden olur?
a) Makrofaj
b) B lenfosit
c) PML
d) Doğal öldürücü hücre
e) Sitotoksik T. Lenfositi
58. J zincirinin genetik olarak sentezlenmediği bireylerde aşağıdaki immunglobulinlerden hangisinin yapımı bozulur?
a) Ig G – Ig D
b) Ig M – Ig E
c) Ig A – Ig M
d) Ig G – Ig E
e) Ig A – Ig D
59. Hangi antimikobisidal ajan peptidoglikan sentezi inhibitörüdür? (86. soru ile aynı soru)
a) Ketokanazol
b) Sikloserin
c) Polimiksin
d) Aktinomisin
e) Kloramfenikol
60. Kolinerjik sinapslarda Ach açığa çıkmasını önleyerek etki gösteren eksotoksin, aşağıdaki bakterilerden hangisi tarafından oluşturulur?
a) Corynebacterium diftheria
b) Clostridium Botilinium
c) Clostridium Perfringens
d) Clostridium tetani
e) Clostridium difficiele
61. Schiller-Duval cisimleri hangisinde görülür?
a) Sertoli-Leydig hücreli tümör
b) Seröz papiller tümör
c) Endodermal sinüs tümörü
d) Teratom
e) Granüloza hücreli tümör
62. Aşağıdakilerden hangisi immunolojik yollarla oluşan bir anemidir?
a) Hemolitik üremik sendrom
b) Mikroanjiopatik hemolitik anemi
c) Paroksismal soğuk hemoglobinüri
d) Herediter sferositoz
e) Talasemi
63. Kalsinozis Raynould fenomeni özefagus dismotilitesi sklerodaktili telenjiektazisi olan hastanın tanısı nedir. (CREST)
a) SLE
b) Sistemik skleroz
c) Dermatomyozit
d) Romatoid artrit
e) Sjögren sendromu
64. Deride ve mukoza lezyonlarından yapılan mikroskopik incelemede obliteratif endarterit ve
plasma hücresi infiltrasyonu görülen hastada en olası etken hangisidir?
a) Riketsia prowasaki
b) Klamidya
c) Treponema pallidum
d) M.lepra
e) Tbc
65. Primer santral sinir sistemi lenfoması en sık hangisinde görülür?
a) Mikozis fungoides
b) AIDS
c) Enfeksiyoz mononükleoz
d) Hepsi
e) Hiçbiri
66. Diğerlerine göre histopatolojik lezyonu farklı olan hangisidir?
a) M.lepra
b) P.aeriginoza
c) M.tüberkülozis
d) Coccidiodes immitis
e) Histoplazma
67. Radyoterapinin en geç etkisi hangisidir?
a) Fibrinöz perikardit?
b) Demyelinizasyon?
c) Akut tubuler nekroz
d) Akut pulmoner ödem
e) Akut intestinal epitelyal nekroz
68. Akut myokart infarktüsünde 2. ve 3. günlerde görülen morfolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) PMN infiltrasyonu
b) Hemosiderin yüklü makrofaj
c) Anistkow hücreleri
d) Fibrozis gelişmesi
e) Hiçbiri
69. Korteksi tutan dejeneratif hastalık hangisidir?
a) Tay-sachs
b) Gaucher hastalığı
c) Alzheimer
d) Huntington hastalığı
e) Hiçbiri
70. Jinekomasti ile gelen 30 yaşındaki erkekte aşağıdaki tümörlerden hangisini düşünürsünüz?
a) Seminoma
b) Yolk sac tm
c) Teratom
d) Leydig hücreli tm
e) Hiçbiri
71. 20-40 yaşlarında kadınlarda en sık benign tümör hangisidir?
a) Uterus leimyomu
b) Over müsinöz tm
c) Seröz tümör
d) Teratom
e) Hiçbiri
72. Karaciğer yağlanmasına yol açmayan hangisidir?
a) Kontrolsüz diabetes mellitus
b) Kloramfenikol kullanımı
c) Tetrasiklin tedavisi
d) Ethanol
e) Gebelik
73. Helicobacter pylorinin aşağıdakilerden hangisine yol açabileceğine dair bilgi edinilememiştir?
a) Gastrik kanser
b) Kronik gastrik ülser
c) Gastrik lenfoma
d) Kronik duodenal ülser
e) Hiperplastik polip
74. Segmental tutulum, tüm katları tutan, nonkazeifiye granülamatöz lezyonda hangi hastalığı düşünürsünüz?
a) Crohn
b) Ülseratif kolit
c) Radyasyon koliti
d) Tüberküloz
e) Hiçbiri
75. AA amiloid hangi hastalıkta görülür?
a) Multipl myeloma
b) FMF
c) Orak hücreli anemi
d) Porfiri
e) Hiçbiri
76. Tip II diabet patogenezinde rol oynamayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Otoimmunite
b) Periferik insülin rezistansı
c) Relatif insülin yetmezliği
d) Obesite
e) GLUT4 transpozisyonu defekti
77. Peniste preinvaziv skuamoz kanser lezyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bowen hastalığı
b) Kondiloma akuminata
c) Kondiloma lata
d) Hepsi
e) Hiçbiri
78. Aşağıdakilerden hangisinde antiglomerüler basal membran antikorları vardır?
a) Goodpasture sendromu
b) Lipoid nefroz
c) Berger hastalığı
d) Hepsi
e) Hiçbiri
79. En sık benign kemik tümörü hangisidir?
a) Osteoid osteoma
b) Osteokondrom
c) Kondrom
d) Kondroblastom
e) Hiçbiri
80. Çocukta serebellar vermisten kaynaklanan, 4.ventriküle uzanan tümör hangisidir?
a) Glioblastome multiforme
b) Kraniofarinjiom
c) Medullablastoma
d) Schwannoma
e) Hiçbiri
81. Hangisi mide asit salgısını azaltmaz(azaltmayan hangisidir)?
a) Omeprazol
b) Anti histaminik
c) Anti kolinerjik
d) Sukralfat
e) Prostaglandin analoğu
82. Parkinsonda kullanılan L-dopanın etkisini azaltan hangisidir?
a) Pridoksin
b) Benserazid
c) Karbidopa
d) Hepsi
e) Hiçbiri
83. Aşağıdakilerin hangisinin zehirlenmesinde hipertermi görülmez?
a) Atropin
b) Skopolamin
c) Morfin
d) Kokain
e) Amfetamin
84. Hangisi kortikosteroidlerin etkisi değildir?
a) Osteoporoz
b) Hipoglisemi
c) Büyüme geriliği
d) Protein yıkılımı
e) Öfori
85. Steroid reseptörüne bağlanarak steroid etkisini önleyen hangisidir?
a) Metirapon
b) Mitotan
c) Ketakonazol
d) Aminoglutetimid
e) Mifepriston
86. Peptidoglikan sentezini inhibe eden antibiyotik hangisidir?(59.soru ile aynı)
a) Sikloserin
b) Polimiksin
c) Aktinomisin
d) Kloramfenikol
e) Tetrasiklin
87. Antihelmintik olan asetil kolin reseptör blokajı ile etki eden hangisidir?
a) Klorakin
b) Mebendazol
c) Piperazin
d) Tiabendazol
e) Hiçbiri
88. Aşağıdakilerden hangisi pürgatiflerin ortak etkisidir?
a) Na-K ATPaz inhibitörü olmaları
b) Adenilat siklaz aktivasyonu
c) Barsak lümeninde su birikmesi
d) Hepsi
e) Hiçbiri
89. PR aralığını uzatmayan hangisidir?
a) Amiodaron
b) Verapamil
c) Lidokain
d) Adenosin
e) Propranolol
90. Hangi ilacın ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?
a) Klozapin
b) Haloperidol
c) Klorpromazin
d) Flufenazin
e) Hiçbiri
91. Reninin anjiotensini parçalamasını inhibe eden hangisidir?
a) Enapril
b) Kaptopril
c) Saralazin
d) Peptostatin
e) Teprotid
92. Opioid agonist ve antagonistlerinden etkisine toleransın en az geliştiği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Solunum depresyonu
b) Antitussif etki
c) Analjezik etki
d) Antagonistik etki
e) Sedatif etki
93. En kısa etkili kortikosteroid aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deksametazon
b) Kortizon
c) Betametazon
d) Prednizon
e) Triamsinolon
94. Oral alımından sonra biyoyararlanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oral dozun kandaki derişim oranı
b) Oral dozun kana geçiş hızı
c) Oral dozun kana geçen miktarı
d) Oral dozun proteinlere bağlanmayan miktarı
e) Oral dozun itrah hızı
95. Hangisi seratonin uptakeini inhibe ederek etki gösteren antidepresan hangisidir?
a) Buspiron
b) .
c) .
d) fluoksetin
e) .
96. Serotonin antagonisti olup antihistaminik olarak kullanılan hangisidir?
a) Ondansetron
b) Granisetron
c) Metiserjid
d) Siproheptadin
e) Ketanserin
97. Antiinflamatuar etkisi en az olan hangisidir?
a) indometasin
b) Aspirin
c) Asetominofen
d) ibuprofen
e) Fenilbutazon
98. Hangisi izopreteronolün etkisi olamaz?
a) Kalp hızı yavaşlaması
b) Uterus relaksasyonu
c) Bronkodilatasyon
d) Pozitif inotropik etki(kalp kasılma gücü artması)
e) Kan şekeri yükselmesi
99. Hangisi cAMP yi arttırmaz?
a) Beta1 agonist
b) Beta2 agonist
c) Alfa2 agonist
d) B3 agonist
e) D1 reseptör agonisti
100. Dopamin aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
a) Renal vazodilatasyon
b) Bulantı
c) Mezenterik vazodilatasyon
d) Kanda prolaktin artışı
e) Hiçbiri
101. Aşılama sonrası konvulziyon görülen çocukta hangi aşı şemadan çıkartılır?
a) Tetanoz
b) Boğmaca
c) Hepatit
d) Difteri
e) BCG
102. 2 günlük GIS kanaması olan çocukta, periferik yaymada trombositler normal, aPTT ve PT uzamışsa hangisi düşünülür?
a) Eritroblastozis fetalis
b) K vit eksikliği
c) Sepsis
d) Von Willebrand eksikliği
e) Hemofili
103. Fetal kemik iliği aplazisine yol açarak fetal hidropsa yol açan hangisidir? (2004-N)
a) EBV
b) CMB
c) Rubella
d) Parvo virüs B19
e) C.M.V.
104. Dış genitalyası belli olmayan çocukta hangisini acil olarak hangisine bakmaya gerek yoktur?
a) Serum Na
b) Serum K
c) Y kromozomu
d) 17 OH progesteron
e) Seks steroidleri
105. Yeni doğan menenjitinde olmayan bulgu hangisidir?
a) Ense sertliği
b) Letarji
c) Apne
d) Siyanoz
e) Kusma
106. 32 haftalık bebek, 1700 gram ağırlığında, 20-25 saniye süren apneleri oluyor. Nöbet sırasında kan şekeri 55, Ca++: 8.1,
KTA 140’dan 110’a düşüyor. Nöbet dışında tamamen normal gözüken hastanın tanısı nedir?
a) Immatur solunum merkezi
b) Periyodik solunum
c) Hipoglisemi
d) Hipokalsemi
e) Hipomagnazemi
107. Yenidoğanda hemolitik anemi sebebi olan hangi vitamin eksikliğidir?
a) A Vitamini
b) Riboflavin.
c) K vitamini
d) C vitamini
e) E vitamini
108. Karnitin eksikliğinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
a) Splenomegali
b) Hepatomegali
c) Hipoglisemi
d) Hepatik ensefalopati
e) Kardiomegali
109. Emerken yenidoğan bebek siyonotik olup, ağlarkan siyozu geriliyorsa tanıda ne düşünülür?
a) Koanal atrezi
b) Fallot tetralojisi
c) VSD
d) Persiste pulmoner Hipertansiyon
e) Triküspit atrezisi
110. Fanconi sendromu nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) KBY
b) Galaktozemi
c) Akut Glomerulonefrit
d) Sistinüri
e) Fenilketonüri
111. Çocukluk çağında arka mediastende görülen tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Timoma
b) Nörojenik tm
c) Teratom
d) Lenfoma
e) Nöroblastom
112. 3. gününde yeni doğan bebek, total biluribin 8mg/dl ve direk bilurubin 0,2 mg/dl saptanıyor. Anne ve baba ARh (+) ve
direk Cooms (-) olan bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fizyolojik sarılık
b) Anne sütü sarılığı
c) K vitamin eksikliği
d) Kan gurubu uyuşmazlığı
e) Biliyer atrezi
113. Çocukta görülen en sık renal tümör hangisidir?
a) Wilm’s tümörü
b) Nöroblastom
c) Renal hücreli kanser
d) Hipernefroma
e) Nefroblastom
114. Aşağıdakilerden hangisi romatizmal ateş bulgusu değildir?
a) Kardit
b) Korea
c) Eritema nodosum
d) Subkutan nodül
e) Eritema marginatum
115. Rutin fizik muayenesinde sternum sol üst kenarında 2/6 sistolik üfürüm ve kalpte ekspiriumda ve inspiriumda
S2 çiftleşmesi saptanan 3 yaşındaki çocukta tanı nedir?
a) Tek ventrikül
b) ASD
c) Pulmoner kapak hst.
d) Mitral yetmezlik
e) Triküspit yetmezliği
116. 3 yaş çocuk, yüksek ateş huzursuzluk, gövdeden başlayan ,ekstremitelere ve boyna yayılan döküntüleri olan hastanın
döküntüleri geçince ateşi düşüyor, tanıda ne düşünürsünüz?
a) Eritema enfeksiyozum
b) Rozeola infantum
c) Kızamık
d) Kızamıkçık
e) Kızıl
117. Büyüme gelişme geriliği, kabızlık, inguinal hernisi olan çocukta tanı için ne yapılır?
a) T3 T4 TSH
b) PTH
c) Büyüme hormonu
d) ınsülin
e) Kortizol
118. Daha önce belirgin bir hastalığı olmayan 5 yaşındaki erkek çocuk acil servise kusma ve asidozla yatırılıyor.
Tanınız hangisi olamaz?
a) Diabetik ketoasidoz
b) Salisilat zehirlenmesi
c) Etilen glikol zehirlenmesi
d) Diabetes insipidus
e) Akut böbrek yetmezliği
119. Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojisi komponenti değildir?
a) Aort koarktasyonu
b) VSD
c) Aort dextrapozisyonu
d) Sağ ventricül hipertrofisi
e) Pulmoner stenoz
120. Hangisi kistik fibrozis kompikasyonlarından değildir?
a) Mekonyum ileusu
b) Hipoalbuminemi
c) Hemolitik anemi
d) Fokal biler siroz
e) Korpulmonale
121. 1 yaşındaki çocukta boyun orta hattında çapı 2 cm olan lezyon için muhtemel tanınız nedir?
a) Brankhial kist
b) Tyroglossal kist
c) Ektopik tiroid
d) Dermoid kist
e) Cervical LAP
122. Anemisi olan hastada retikulositoz saptanmış ise aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir?
a) Pernisiyöz anemi
b) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
c) Aplastik anemi
d) Demir eksikliği anemisi
e) Hemolitik anemi
123. Aşağıdakilerden hangisi çocukta poliüri ve polidipsi nedeni değildir?
a) Hipokloremi
b) Hiperkalsemi
c) Diabetes mellitus
d) Hipokalemi
e) Diabetes incipitus
124. Tansiyonu yüksek, karında palpabl kitle, histopatolojik incelemede kemik iliğinde
rozet formasyonu olan çocukta öncelikle hangisini düşünürsünüz?
a) Feokromastoma
b) Willms tümörü
c) Nefroblastom
d) Nöroblastoma
e) Polikistik Böbrek
125. Von Willebrand hastalığında hangisi beklenmez?
a) Kanama zamanında uzama
b) Pıhtılaşma zamanında uzama
c) Kan von Willebrand faktör düşüklüğü
d) Faktör 8 aktivitesinde azalma
e) Ristosetin kofaktör aktivitesinde azalma
126. Aşağıdakilerden hangisi pnomokoksik pnömoni için karakteristik değildir?
a) Segment konsolidasyon
b) Plörezi
c) Ampiyem
d) Çomak parmak
e) Herpes labialis
127. Talasemi minorde görülmeyen bulgu hangisidir?
a) Hipokrom
b) MCV düşüklüğü
c) MCHC düşüklüğü
d) HbA2 normaldır
e) Demir normaldir
128. Hangisi kök hücre hastalığı değildir?
a) Myelodisplastik sendrom
b) Aplastik anemi
c) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
d) G6PD eksiklği
e) Polisitemia Vera
129. Nötrofillerde periferik yaymada hipersegmentasyon aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Kronik hastalık anemisi
b) Hemolitik anemi
c) B12 vitamin eksikliği
d) Demir eksikliği anemisi
e) Orak hücreli anemi
130. Hangisi trombosit fonksiyon bozukluğunu gösterir?
a) Kanama zamanı
b) PTT
c) PT
d) Pıhtılaşma zamanı
e) Trombin zamanı
131. Devamlı üfürüm hangisinde görülmez?
a) PDA
b) Sinüs valsalva anevrizma rüptürü
c) Fistül
d) Mitral yetmezlik
e) Hiçbiri
132. Serolojisi aşağıdaki gibi olan hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
• HbsAg(+)
• Anti Hbs(-)
• Anti Hbc IgM(+)
• Anti Hbe(-)
• HBe Ag(+)
a) Taşıyıcı
b) Kronik aktif hepatit
c) Persistan hepatit
d) Akut hepatit
e) Hepatit D superenfeksiyon
133. 15 yıldır sigara içen sağ gözde ptozis, yüzün sağ yarısında terleme azlığı,
sağ kolda uyuşukluk şikayeti ile gelen erkek hastada lezyon nerededir?
a) Sağ Akciğer apexi
b) Sol Akciğer bazal
c) Sağ Akciğer bazal
d) Sağ Akciğer hilusu
e) Mediastinal
134. 37 yaşında hipertansiyon hastası olan erkek hasta ortostatik hipotasyon şikayeti ile geliyor.
Psikiyatristinin tirisiklik anti depresan başlaması sonrası tansiyonu çok yükseliyor. Bu hasta için ne bakılır?
a) TSH seviyesi
b) Aldesteron seviyesi
c) Renin seviyesi
d) Ca, PTH seviyesi
e) idrarda metanefrin düzeyi
135. Silikoziste en sık görülen hangisidir?
a) Tbc
b) Pnömokok
c) Histoplazma
d) Mikoplazma
e) Pnomosistis Carini
136. Renal osteodistrofide görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hiperfosfatemi
b) Hipokalsemi
c) ALP artışı?
d) Hiperparatiroidi
e) Hipomagnezemi?
137. Kadınlarda osteoporozda major risk artışı yapmayan hangisidir?
a) Sigara
b) Alkol
c) Diabet
d) Obesite
e) Menapoz
138. Enfektif endokarditin kardinal bulgusu olmayan hangisidir?
a) Roth lekeleri
b) Osler nodülleri
c) Sublingual hemoraji
d) Hepatomegali
e) Janeway lezyonları
139. Elektro kardioversiyon hangi durumda yapılır?
a) Yüksek ventrikül atımlı atrial fibrilasyon
b) AV tam blok
c) Nodal ritim
d) Digital toksisitesi
e) Sinüs taşikardisi
140. EKG şekli hangisine uyar?(EKG şekli koyulacak)
a) Nodal ritim
b) Normal sinüs ritmi
c) Atrial fibrilasyon
d) Atrial flutter
e) Sinüs bradikardisi
141. Aşağıdakilerden hangisinde devamlı üfürüm duyulmaz?(131.soru ile aynı)
a) AV fistül
b) PDA
c) Mitral yetmezlik
d) Valsalva anevrizma rüptürü
e) Venöz uğultu
142. Hipoglisemide hangisi görülmez?
a) Terleme
b) Tremor
c) Konvülzyon
d) Dehidratasyon
e) Taşikardi
143. PAN‘lı hastalarda görülme sıklığı artan hangisidir?
a) Hepatit B sAg pozitifliği
b) Anti CMV pozitifliği
c) EBV VCA pozitifliği
d) IgE artışı
e) C3 azalması
144. Gastroözefajial reflü tanısında en hassas ve objektif test hangisidir?
a) Ağız yolu ile Baryum verilerek yapılan radyolojik tetkik
b) Manometri
c) PH monitarizasyonu
d) Asit klirus testi
e) Asit perfüzyon testi
145. 20-40 yaşında (kadında) sık tekrarlayan ateş, öksürük, hemoptizi ve akciğer enfeksiyonu ile başvuruyorsa hangisi düşünülür?
a) Pnömotoraks
b) Büllöz anfizem
c) Bronş adenomu
d) Sarkoidoz
e) Hemotoraks
146. Hangisi intrahepatik postsinuzoidal portal Hipertansiyona yol açar?
a) Kronik Hepatit
b) Wilson hastalığı
c) Schistozomiyazis
d) Veno okluzif hastalık
e) Konjenital Hepatik fibroz
147. Prerenal Böbrek Yetmezliği sebebi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vezikoüreteral reflü
b) Hipovolemi
c) Kanama
d) Hipotansif şok
e) Diabetik ketoasidoz
148. Sodyumu düşük, potasyumu yüksek halsizliği ve güçsüzlüğü olan kortikotropin verilmesine rağmen
steroidleri yükselmeyen hastada olası tanı hangisidir?
a) Adrenal yetmezlik
b) Cushing Sendromu
c) Adrenal adenomu
d) Bartter sendromu
e) Hiperaldesteronizm
149. 60 yaşında erkek hasta yüksek ateş, boyunda ve aksillada mobil lenfadenopatiler ile geliyor.Yapılan muayenede bazallerde ralleri, hepatomegalisi,
2 cm palbapl dalak saptanıyor. Tam kan sayımı: 210000 trombosit; 96.000 lökosit, bunun % 90’ı küçük lenfosit, %8 nötrofil, %2 si monosit şeklinde
rapor edildiğine göre bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) KLL
b) CMV pnömonisi
c) Hodkgin lenfoma
d) EBV
e) KML
150. Bu hastada tanı için ilk olarak hangisini istersiniz?
a) Heterofil antikor testi
b) Lenf nodu biopsisi
c) Kemik iliği aspirasyonu
d) BT
e) Anti CMV antikor titresi
151. 30 yaşında erkek hastaya hipertansiyon tedavisi olarak kaptopril veriliyor. Böbrek yetmezliği geliştiğine göre en olası tanı hangisidir?
a) Hiperaldesteronizm
b) Bilateral renal arter stenozu
c) Hipotroidi
d) Hiperparatiroidi
e) Kalp yetersizliği
152. Pseudohipoparatiroidi için hangisi doğrudur?
Kalsiyum Fosfat PTH
a) düşük düşük düşük
b) düşük yüksek düşük
c) düşük düşük yüksek
d) düşük yüksek yüksek
e) yüksek yüksekl yüksek
153. 10 yıldır RA tanısı ile izlenen hasta da radyografideki karakteristik bulgu hangisidir?
a) Subkondral skleroz
b) Osteofit
c) Sakroiliak eklem tutulumu
d) Metatarsal erozyon (metatarsal kist)
e) Lumbal vertebra tutulumu
154. Bebek ölüm hızı soruluyor?
a) 12 / 100 x 1000
b) 000000000000
c) 0000000000
d) 000000000
e) 0000000000
155. 11 çocuğun boyları verilmiş median boy soruluyor?
a) 63
b) 64
c) 65
d) 60
e) 61
156. Kusturmanın erken dönemde kontrendike olduğu intoksikasyon hangisidir?
a) Gaz yağı
b) Salisilat
c) Etilen glikol
d) Fenobarbital
e) Diazepam
157. Hangisi ekstrapramidal sistem bulgusu değildir?
a) Hemiballismus
b) Korea
c) Atetoz
d) Grand mal epilepsi
e) Asteriksiz
158. 65 yaşında, kronik alkolik hasta şuur bozukluğu, ataksi, nistagmus, oftalmo-pileji ile gelen hastada en olası tanı hangisidir?
a) Delirium tremens
b) Akut alkol intoksikasyonu
c) Wernicke ensefalopatisi
d) Serebellar dejenerasyon
e) Pons enfarktı
159. Hangisi şizofrenide kötü prognoz kriteridir?(değildir?)
a) Ailede affektif bozukluk olması?(kötü prognoz kriteri)
b) Geç yaşta ortaya çıkması
c) Negatif belirtiler? (kötü prognoz kriteri değil)
d) Paranoid veya katotonik özellikler
e) Akut başlangıç
160. Plevral tümör riskini artıran hangisidir?
a) Beriliozis
b) Silikozis
c) Kömür pnömokoryozu
d) Asbest
e) Caplan sendromu
161. Kolovezikal fistülün en sık nedeni hangisidir?
a) Kolon Ca
b) Diverticülit
c) Mesane Ca
d) Chrohn
e) Radyasyon koliti
162. Akut Apendisite en sık hangisi neden olabilir?
a) Karsinoid
b) Adenoca
c) Mukosel?
d) Lenfoma
e) Leiomyosarkom
163. Aşağıdakilerden hangisin 60 yaş civarı alt GIS kanama nedeni olma olasılığı en azdır?
a) Diverticülozis
b) Polip
c) inflamatuar barsak hastalığı
d) Meckel diverticülü
e) A.V. Malformasyon
164. Karaciğer hidatik kistinin en sık komplikasyonu hangisidir ?(92-N)
a) Supürasyon
b) Safra yollarına açılma
c) Periton boşluğuna açılma
d) Ampiyem
e) Bronkobilier fistül
165. Portal sistemik şantlardan hangisi selektif şanttır?
a) Uç – yan portacaval
b) Yan – yana portocaval
c) Proksimal splenorenal
d) Distal splenorenal
e) Mezocaval
166. 72 yaş erkek, ani karın ağrısı, gaz gaita çıkışı yok, Fm’de yaygın duyarlılık, distansion, nabız 130/dk lökosit: 25 bin/mm3,
ateş:38,8 C tanınız nedir? (film var) (ayakta direkt karın grafisi verilmiş.)
a) Toksik megakolon
b) Divertikülit
c) Sigmoid volvulus
d) Ülseratif kolit
e) Sigmoid kolon Ca
167. Özafagus varis kanamalarında splanktik kan akımını azaltmak amacıyla hangisi kullanılır?
a) Gelfoam
b) Vazopressin
c) Vit K
d) Glukokortikoidler
e) Glukagon
168. Diferansiye tiroid karsinomunun prognozunda hangisi etkili değildir?
a) Serum TSH
b) Yaş
c) Lenf nodu dışına metastaz
d) Lokal yayılım
e) Tümör çapı
169. Ağır yanıklı hastada en sık uzak septik komplikasyon hangisidir?
a) Supuratif parotit
b) Supuratif tromboflebit
c) Supuratif kondrit
d) Bronko pnömoni
e) Otitis media
170. Künt travma geçiren hastada en az etkilenen organ hangisidir?
a) ınce barsak%16
b) Böbrek%24
c) Dalak%26
d) Pankreas(%1-1,5)
e) Karaciğer%15
171. Uygun Cerrahi tedavisi yapılmış foliküler tiroid kanserli hastada lokalize kemik metastazı saptanmış ise tedavi için hangilerini düşünürsünüz?
 I:Radyoaktif Iyot
II:Kemoterapi
III.Rezeksiyon
IV.TSH supresyonu
a) I. III
b) I, IV
c) II, III
d) II, IV
e) III, IV
172. Anorektal fistül en sık nerededir? (En sık görülen anal fistül hangisidir)
a) Intersfinkterik
b) Transsfinkterik
c) Suprasfinkterik
d) Extrasfinkterik
e) Atnalı şeklinde olan
173. Septik şokta hastaya hangi sıvıyı verirsiniz?
a) % 3 NaCI
b) % 0.45 NaCI
c) Ringer laktat
d) % 5 dektroz
e) Dekstran
174. Septik şoklu hastada en erken görülen bulgular hangisidir?
a) Takipne, hipotansiyon, bilincli değil
b) Takipne, hipotansiyon, laktik asidoz,
c) Hafif hipoksi hafif hiperventilasyon
d) Metabolik asidoz
e) Trombositopeni, hipotansiyon
175. Pilor stenozu olan 55 yaşındaki hastada Nasogastrik drenaj yapılıyor. Laboratuvar Sonuçları PH:7.50 PaCO2: 44 mmHg, H2 HCO3:37 K:3 mEq/ L
şeklinde ise asit baz bozukluğu hangisidir?
a) Metabolik alkaloz
b) Respiratuar asidoz
c) Respiratuar alkoloz ve dekompanse metabolik asidoz
d) Metabolik asidoz
e) Respiratuvar alkaloz
176. Hemorajik şokta verilen sıvının yeterli cevap oluşturduğunu gösteren bulgu hangisidir?
a) idrar miktarının artması
b) Tansiyonun yükselmesi
c) Taşıkardinin düzelmesi
d) Susuzluğun azalması
e) Arteryel oksijenizasyonda artış
177. Akut pankreatit’te ilk başvuru anında Ranson scorunun değerlendirilmesinde hangisi dikkate alınmalıdır?
a) Hc+ değerinin <%10’dan fazla düşmesi
b) Arter PO2 < 60 mm Hg olması
c) Sıvının Ca < 8 mg / dl olması
d) Baz defisitinin 4 mEq / L ‘den fazla olması
e) Kan şekerinin 200 mg/dl’den fazla olması
178. Şiddetli kusma sonrası gelişen üst GIS kanamasında öncelikle hangisi düşünülür
a) Mallory-Weis sendromu
b) Özefagus varis kanaması
c) Peptik ülser
d) Akalazya
e) Barret özefagusu
179. En az görülen tiroid karsinomu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anaplastik
b) Folliküler
c) Yassı hücreli kanser
d) Papiller
e) Hurtle cell ca
180. BUN 40 mmol/L ise bu hastada kan üre azotu mg/dL olarak hangisidir?(üre molekül ağırlığı:60, azot:14)
a) 40
b) 56
c) 60
d) 112
e) 224
181. Alt ekstremitede aterosklerotik tıkanmaya en sık maruz kalan arter hangisidir?
a) Aort bifurkasyonu
b) Arteria femoralis comminis
c) Arteria profunda comminis
d) Arteria Tibialis posterior
e) Arteria Femoralis superficialis
182. Yeni yapılan sirkuler alçının ilk 24 saat içinde kontrol edilmesinin en önemli amacı nedir?
a) Dolaşım bozukluğunu önlemek
b) Alçı vuruğu olup olmadığını görmek
c) Eklem sertliğini kontrol etmek
d) Sudack atrofisini erken tanımak
e) Kırık uçlarının devamını kontrol etmek
183. Mesane tümöründe kardinal semptom hangisidir?
a) Disüri
b) Hematüri
c) Nokturi
d) Projeksiyonda azalma
e) Suprapubik ağrı
184. Siyalolithiazis’in en sık görüldüğü yer hangisidir?
a) Parotis bezi yüzeyel lob.
b) Parotis bezi derin lob.
c) Glandula Sublingualis
d) Glandula Submandibularis
e) Stenon kanalı
185. Hangisi intrakranial basınç artışında diplopi nedenidir?
a) 3. Kafa çifti felci
b) 8. kafa çifti felci
c) 6. Kafa çifti felci
d) 1. Kafa çifti felci
e) 7. Kafa çifti felci
186. Endometriosis tedavisinde verilmeyen hangisidir?
a) Danazol
b) Progesteron
c) GnRH anologları
d) K.O.K.
e) Östrojen
187. Aşağıdakilerden hangisi Polihidramnios sebebi değildir?
a) Trakea-ösefageal fistül
b) Anensefali
c) Renal agenezi
d) Diabetik anne çocuğu
e) Duodenal atrezi
188. Hangisinde preeklamsi riski artmaz?(Hangisi preklampsi riskini arttırmaz?)
a) Multiparite
b) Çoğul gebelik
c) Diabet
d) Hidrops fetalis
e) Plasenta Previa
189. Koryo karsinomda kötü prognozu göstermeyen hangisidir? (korypkarsinomda kötü prognozu gösteren hangisidir: Karaciğer metastazı)
a) Vagen met.
b) Akciğer metastazı
c) Karaciğer metastazı
d) HCG 50.000
e) Molar gebeliği takip etmesi
190. Hiper gonodotropik hipogonadizmin sebebi hangisidir?
a) Kallman sendromu
b) Anoreksia neuvrosa
c) Kranio farengioma
d) insensible over
e) Anorexia Nevrosa
191. Preeklamside hipertansiyon nedeni nedir?
a) Na tutulması
b) Hipervolemi
c) Jeneralize vasospazm
d) GFR düşüklüğü
e) Kardiak output artması
192. Ektopik gebelik riskisini arttırmayan hangisidir?
a) Geçirilmiş tubal operasyon
b) RiA
c) KOK
d) Minipill
e) Önceden kromozomal anomalili fetus
193. Gebelik boyunca düşük olan hormon hangisidir?
a) FSH – LH
b) Östrojen
c) Plasental laktojen
d) Progesteron
e) Koryonik gonadotropin
194. Spontan abortusun en sık sebebi nedir?(2004-E sorusu ama cevap değişti enfeksiyon oldu)
a) Genetik
b) Anatomik
c) Endokrin
d) immunoloji
e) Enfeksiyon
195. Gebeliğin 8. Ayında şiddetli vaginal kanama sonrası komplet anuri gelişen hastada BUN 120, kreatinin 7 ise hangisini düşünürsünüz?
a) Preeklampsi
b) Prerenal azotemi
c) Bilateral kortikal nekroz
d) Kronik böbrek yetmezliği
e) Ablatio Plasenta
196. Amenoresi olan 16 yaşındaki genç kızda FSH 45 IU ise sonraki tetkikiniz ne olur?
a) Laparoskopi
b) Endometrial biopsi
c) Over biopsisi
d) Karyotip analizi
e) GnRH düzeyi
197. Termdeki çocukta kafanın en büyük çapı hangisidir?
a) Suboccipitalbregmatik
b) Oksipito mental
c) Bitemporal
d) Biparietal
e) Trakeo-parietal
198. Hangisi serviks uteri kanserini azaltır?
a) KOK
b) RIA
c) Bariyer yöntemi
d) Ritim yöntemi
e) Depoprogesteron
199. Serviks Ca hangi lenf nodunu tutmaz ?(primer olarak)
a) Obturator
b) External iliak
c) inguinal(sekonder)
d) Paraservikal
e) Parametrial
200. Spinbarkeit hangisini açıklar?
a) Viskozite
b) Elastikiyet
c) Kristalizasyon
d) Miktar
e) Renkteki sararma

 

İlginizi çekebilir:
2017 Sonbahar TUS Soruları İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu