TUS

1993 Eylül TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

EYLÜL 1993 TUS SORULARI

1. Scala vestibuli ile scala timpaniyi birleştirn yapı hangisidir?
a) Fenestra vestibuli
b) Fenestra koklea
c) Helicotrema
d) Kanalis spiralis mediali
e) Kanalis lon.mediali
Açıklama: cochlear kanal 35 mm uzunluğundadır.Cochleanın histolojik kesitinde üç boşluk görülür:üstte scala vestibuli, ortada scala media ve altta scala tympanidir. Scala vestibuli ve scala tympani endolenf içerir. Cochlear kanal apekste kör bir şekilde sonlanır. Ancak burda Helicotrema adı verilen küçük bir delikle scala vestibuli ve scala tympani ilişki halindedir. Fenestra vestibuli ise orta ve iç kulak arasında bulunur. Burası stapez tabanı tarafından kapatılmıştır. Diğer fenestra da orta-iç kulak arasında bulunur.
2. Hangisi arteria maxillarisin dalı değildir?
a) Arteria meningia media
b) Arteria temporalis superficialis
c) Arteria palatina descendes
d) Arteria alveolaris inferior
e) Arteria sfenopalatina
Tus sınavına Arteria maxillarisin dallarını bilerek girmek gerekir.
3. Glandula submandibularisin içinden geçen arter hangisidir?
a) Arteria carotis interna
b) Arteria carotis externa
c) Arteria facialis
d) Arteria lingualis
e) Arteria temporalis superficialis
4. Boyun yüzeyel venlerinin döküldüğü submandibular boyun bölgesinde bulunan ven hangisidir?
a) Vena jugularis externa
b) Vena jugularis interna
c) Vena jugularis anterior
d) Vena retromandibularis
e) Vena tyroidea ima
5. Şekilde dilin 2/3 ön kısmının (IV numaralı kısmının) duyusunu (sensöryel innervasyonunu) taşıyan sinir aşağıdakilerden hangisidir?
dil duyusu
a) Nervus lingualis
b) Nervus glossofaringeus
c) Nervus facialis
d) Nervus vagus
e) Nervus hypoglossus
6. Tortikoliste başın felç olan tarafa eğilmesine ve yüzün karşı tarafa bakmasına neden olan kas hangisidir.
a) Musculus sternocleidomastoideus
b) Musculus scaleneus anterior
c) Musculus omohyoideus
d) Musculus longus coli
e) Musculus longus capitis
7. Sağ ayağını plantar fleksiyonda ve dış rotasyonda sürüyerek yürüyen ve
bacağın lateral kısmında duyu kaybı olan hastada hangi sinir lezyonu vardır?
a) Nervus sapheneus
b) Sağ Nervus peroneus profundus
c) Sağ Nervus tibialis
d) Nervus suralis
e) Sol Nervus tibialis
8. Kadında rektoüterin boşlukta abse nereden boşaltılır?
a) Forniks posterior
b) Forniks anterior
c) Excavatio rectouterina
d) Excavatio rectovesicalis
e) Serviks uteri
9. Akciğer tümörlerinde sol diafragma paralizisinde hangi sinir zedelenmesi vardır?
a) Sağ Nervus vagus
b) Sağ Nervus frenicus
c) Sol Nervus vagus
d) Sol Nervus frenicus
e) Sol Nervus laringeus superior
10. Ön – arka akciger grafisinde hangisi görülmez?
a) Aort kavsi
b) Diafragma kubbesi
c) Sol atrium özafagus ilişkisi
d) Diafragma perikardium sınırları
e) iki taraflı resessus kosto diafragmaticus
11. Hipotalamus lezyonlarında bozulan hangisidir?
a) Isı regülasyonu
b) Duyu kaybı
c) Paralizi
d) Ataksi
e) Hafıza kaybı
12. Sağ elini kullanan bir kişide,sensoryel afazi (wernicke afazisi) geliştiyse lezyon nerededir?
a) Sağ oksipital
b) Sol postsantral gyrus
c) Sol frontosentral gyrus
d) Sağ postsantral gyrus
e) Sol temporal lop gyrusu
13. Aort kapanması aşağıdaki dönemlerden hangisinin başlamasına denk gelir?
a) Protodiastol
b) izometrik gevşeme
c) izometrik kasılma
d) Hızlı ejeksiyon
e) Hızlı doluş
14. Çizgili kasta aynı zamanda ATPaz aktivitesine sahip olan yapı hangisidir?
a) Tropomyozin
b) Myozin başı
c) Aktin
d) Troponin
e) Tonofilament
15. Aşağıdakilerden hangisi süt çocukluğu döneminde enteropatiye neden olmaz?
a) Gluten intoleransı
b) inek sütüne intolerans
c) immun yetmezlik
d) Enfeksiyon enteriti
e) Zollinger-ellison sendromu
16. Karaciğer lobüllerini birleştiren glisson üçgeninde bulunmayan yapı hangisidir?
a) Vena centralis
b) Lenf damarları
c) Bağ dokusu
d) Arteria hepatica
e) Safra kanalları
Daha önceki TUS sınavındada çıkan glisson üçgeni sorusu çoğunlukla yanlış yapılmış. Çoğu kişi hepatik lobülün histolojisini düşünmüş ve merkezinde bulunan vena centralisi seçeneğini elemiş. Oysa soruda hepatik lobülleri birleştiren deyimi dikkat çekici olmalıydı.bu glisson üçgeni ve hepatik lobülün ayırımı için bir ipucudur.
17. Seminifer tubuluslarda hangisi bulunmaz?
a) Sertoli hücresi
b) Leydig hücresi
c) Spermatid
d) Spermatosit-1
e) Spermatogonium
18. Yağ bezleri hangi tür salgılama yapar? (2004-E)
a) Endokrin
b) Apocrin
c) Merokrin
d) Eksokrin
e) Holokrin
19. Birbirleri arasında kanaliküller bulunan ve asit salgılayan mide hücresi hangisidir?
a) Paneth hücreleri
b) Goblet hücreleri
c) Mukus hücreleri
d) Parietal hücreler
e) Enteroendokrin hücreler
20. Overde corpus luteum nereden gelişir?
a) Stratum granulosum
b) Zona pellisuda
c) Coomulus oophprus
d) Corona radiata
e) Corpus albicans
21. Primer karaciğer hastalıklarında artan LDH izoenzimi hangisidir?
a) LDH-1
b) LDH-2
c) LDH-3
d) LDH-4
e) LDH-5
22. Aşağıdakilerden hangisi sadece membranların dış yüzünde bulunur.
a) Fosfatidil etonolamin
b) Glikolipid
c) Fosfatidil kolin
d) Sfingomyelin
e) Fosfatidil serin
23. Aşağıdaki membran fosfogliseridlerinden hangisinin hidrolizi sonucu hücre içi ikinci haberci oluşur?
a) Fosfatidil inozitol 3-4 difosfat
b) Fosfatidil kolin
c) Fosfatidil etonolamin
d) Fosfatidil serin
e) Difosfotidil gliserol
24. Hangisi baroreseptör ve osmoreseptörler aracılığıyla su metabolizmasını regüle eder?
a) LH
b) ACTH
c) FSH
d) ADH
e) Kalsitonin
25. Somatomedinler aracılığıyla etki gösteren hormon hangisidir?
a) Gastrin
b) Aldesteron
c) Glukagon
d) Büyüme hormonu
e) Adrenokortikotrop hormon
26. Yağ dokusunda triaçil gliserol lipazı aktive etmeyen hangisidir?
a) insulin
b) Glukagon
c) Adrenalin
d) Kortikosteroidler
e) Adrenokortikotropin
27. Aşağıdakilerden hangi iyon kendine özgü hücre içi proteinlere bağlanarak etkili olur?
a) Mg
b) Ca
c) Na
d) Cl
e) Mn
28. Hangisi normal koşullarda keton cisimlerini kullanmamasına rağmen açlıkta enerji kaynağı olarak kullanır?
a) Karaciğer
b) Böbrek
c) Beyin
d) Barsak
e) iskelet kası
29. Damar endotelinde lipoprotein lipaz ile aktive olan mukopolisakkarit hangisidir?
a) Heparan sülfat
b) Kondroitin sülfat
c) Dermatan sülfat
d) Hyalüronik asit
e) Keratan sülfat
30. Tunikamisin aşağıdakilerden hangi olayı inhibe eder?
a) Fosfolipid sentezi
b) Peptid bağı oluşumu
c) Pürin baz sentezi
d) Hücre zarında iyon taşınımı
e) Glikoprotein sentezi
31. MI da ilk artan enzim hangisidir?
a) SGPT
b) LDH
c) SGOT
d) Kreatinin Fosfokinaz
e) Aldolaz
32. Laktattan glikoz oluşumu hangi yolla olur?
a) Glikojenoliz
b) Glikoliz
c) Glukoneogenez
d) Glikojen sentezi
e) Embden – mayerhoff
33. Metil grup vericisi olan aminoasit hangisidir?
a) Metionin
b) Sistein
c) Sistin
d) Alanin
e) Glutamin
34. DM ta gözde birikerek katarakt oluşturan madde hangisidir?
a) Ksiloz
b) Dulcirol
c) Glikoz
d) Mannoz
e) Sorbitol
35. Renin salınımı inhibisyonuna neden olan olay hangisidir?
a) Dietle potasyum alımının azalması
b) Hiponatremi
c) Natriüretik faktör
d) Hipovolemi
e) Renal arter darlığı
36. LDL nin hücre içinde inhibe ettiği olay hangisidir?
a) Kolesterol sentezi
b) Fosfolipid sentezi
c) Glikoliz
d) Krebs siklusu
e) Üre siklusu
37. Hipoürisemi hangi enzim inhibisyonu ile oluşur?
a) Ornitin transkarbamilaz
b) Orotat fosforibozil transferaz
c) Ksantin oksidaz
d) Orotidilat dekarboksilaz
e) Dihidroorotaz
Açıklama: ornitin transkarbamilaz eksikliğinde:hiperamonyemi olur. Doğru yanıt ksantin oksidazdır.Şöyle düşünülebilir:Gutun fizyopatolojisinde
hiperürisemi rol alır.Bizde gut tedavisinde allopürinol kullanırız. Niçin? Hipoürisemi olsun diye. Allopürinol hangi enzimi inhibe eder ksantin oksidazı.
38. Kas yıkımı sonucu idrarla atılımı artan spesifik madde hangisidir?
a) Üre
b) 3-metil histidin
c) ürik asit
d) amonyak
e) ürobilinojen
39. K vitamini eksikliğinde aşağıdaki proteinlerden hangisinin sentezi azalır?
a) Globulinler
b) Myozin
c) Albumin
d) Protrombin
e) Kollajen
40. 7-Dehidrokortikosteroidden aktif D vitamini oluşumu sırasıyla hangi organlarda gerçekleşir?
a) Deri, böbrek, karaciğer
b) Deri, karaciğer, böbrek
c) Karaciğer, deri, böbrek
d) Karaciğer, böbrek, deri
e) Böbrek, karaciğer, deri
41. Gram(-) bakterilerin parçalanmasıyla hücre duvarında açığa çıkan lipopolisakkarit yapı hangisidir?
a) Hemolizin
b) Eksotoksin
c) Endotoksin
d) Fibrinokinaz
e) Koagulaz
42. Exotoksini olmayan bakteri hangisidir?
a) Brucella
b) Difteri
c) Clostridium tetani
d) Staphilococcus aureus
e) Streptokoklar
43. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde löffler besiyerine ekim yapılır?
a) Pnömokoksik pnömoni
b) Pseudomembranöz tonsillit
c) Nongonokokkal üretrit
d) Neisseria menenjiti
e) Pseudomembranöz kolit
44. Betalaktamaz üreten bakteriler varsa hangi antibiyotik kullanılmamalıdır?
a) Penisilin G
b) Streptomisin
c) Tetrasiklin
d) Aminoglikozidler
e) Eritromisin
45. T lenfositlerden salınan ve otokrin hücrelerininproliferasyonunu sağlayan lenfokin hangisidir?
a) IL-1
b) IL-2
c) TNF
d) Gammainterferon
Tus sınavında immunolojinin mekanizmalarıyla ilgili her zaman soru gelebilir!
46. Duyarlı bir hastada gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonlarında rol alan hücre hangisidir?
a) B hücreleri
b) Makrofaj
c) T hücreleri
d) Monositler
e) Eozinofiller
47. Hangi enfeksiyonda anerji görülmez?
a) Kabakulak
b) Kızamık
c) Lepramatoz lepra
d) E.coli sistiti
e) Kızıl
48. Hangisi latent virus enfeksiyonuna yol açmaz?
a) HSV-1
b) HSV-2
c) EBV
d) CMV
e) Rubella
Açıklama: Bu soruda ilk dört seçenek herpes virus ailesinden olması dikkat çekicidir. Bu nedenle kızamıkçık seçeneği işaretlenebilir.
49. DM, lenfoma, lösemi ve yanıklı hastalarda ÜSYE ve Akciğer enfeksiyonu ile başlayop yaygın tutulum gösteren mantar hangisidir?
a) Candida
b) Mukor
c) Cryptokokkus neoformans
d) Histoplazma kapsulatum
e) Epidermophiton
50. Astımı provake eden ve eozinofili nedeni mantar hangisidir?
a) Aspergillus
b) Cryptokokkus neoformans
c) Histoplazma kapsulatum
d) Candida albicans
e) Nocardia
51. Sistemik olarak kullanılan ve dermotofitozlara etkili ilaç hangisidir?
a) 5-Florositozin
b) Flukanazol
c) Amfoterisin-B
d) Tetrasiklinler
e) Griseofulvin
52. Entemoeba Histoliticaya bağlı karaciğer absesinin tanısında en duyarlı serolojik yöntem hangisidir?
a) immunodiffuzyon
b) indirekt hemaglutinasyon
c) Kompleman fiksasyonu
d) Presipitasyon
e) Nötralizasyon
53. Gazlı gangren etkeni olup salgıladığı enterotoksin ile besin zehirlenmesi yapan anaerob bakteri hangisidir?
a) Clostridium septicum
b) Clostridium novyi
c) Clostridium difficile
d) Clostridium perfiringes
e) Clostridium tetani
54. AiDS te hangi immunolojik defekt görülmez?
a) T helper azalması
b) Hipergamaglobulinemi
c) Kemotaksi artışı
d) Spesifik sitotoksisitede azalma
e) T hücre fonksiyonu azalması
55. Canlı polioaşısının ölü aşıya üstünlüğü hangisidir?
a) Atenüe aşı uygulanmasından sonra kanda çok yüksek düzeyde IgM oluşması
b) Atenüe aşı suşunda mutasyon oluşabilmesi
c) Serokonversiyona ilaveten duodenal ve nazal IgA salgısının artması
d) Salgısal IgA yı daha fazla arttırması
e) Atenüe aşı uygulamasından sonra kanda IgG düzeyinin yükselmesi
Açıklama: sistemik antkor yanıtına ek olarak GĐS de IgA tipi salgısal antikorlarda oluşturarak doğal enfeksiyona benzer bir bağışıklık sağlarlar. Diğer aşıların
sağladığı mukozal bağışıklık,daha çok oluşan spesifik IgGlerin salgılara geçmesi ile olmaktadır.
56. X veV faktöre ihtiyaç duyan 2 yaşa kadar menenjit etkeni bakteri hangisidir? (2004-E)
a) Streptokokkus pneomonia
b) H.influenza
c) B grubu streptokoklar
d) Streptokokkus aureus
e) Neisseria menengitidis
57. Menengokoksik menenjit profilaksisi hangi ilaçla yapılır?
a) Gentamisin
b) Tetrasiklin
c) Rifampisin
d) izoniazid
e) Penisin
58. Tbc menenjitin primer tedavisinde öncelikle yeri olmayan hangisidir?
a) Streptomisin
b) Rifampisin
c) izoniazid
d) Kloramfenikol
e) Ethambutol
59. Ara konak gelişimi olmadan,iç organların yaygın tutulumu ile karekterize nematod enfeksiyonu hangisidir?
a) Trichinosis
b) Toksoplazmozis
c) Kist hidatik
d) Strongiloides
e) Visseral larva migrans
60. Gebe kadında sıklıkla fulminan hepatite neden olan ajan hangisidir?
a) HAV
b) HBV
c) HCV
d) HDV
e) HEV
61. Chron hastalığının en sık komplikasyonu nedir?
a) Perforasyon
b) Kanama
c) Fistül
d) Tromboemboli
e) Diare
62. Colitis ülserozada en iyi teşhis yöntemi nedir?
a) Gaita analizi
b) Endoskopi
c) Baryumlu grafi
d) Abdominal USG
e) Sigmoidoskopi ve biopsi
63. Akut pankreatitte hangi tip nekroz olur?
a) Likefaksiyon
b) Kazeifikasyon
c) Yağ nekrozu
d) Gangrenöz nekroz
e) Koagulasyon nekrozu
64. Kronik üst solunum hikayesi olan ve sigara kullanan hastada silli silindirik epitelin, çok katlı yassı epitele dönüşümüne ne ad verilir?
a) Atrofi
b) Hipoplazi
c) Atrezi
d) Metaplazi
e) Desmoplazi
65. Sadece ses kısıklığı belirtisi olan ve 20 yıldır iki paket sigara içen hastada olası tanı nedir?
a) Akciğer Ca
b) Larinks Ca
c) Nazofaringeal Ca
d) Ağız tabanı tümörü
e) Mediasten tm
66. Yukarıdaki sorudaki tümörün histolojisi yüksek olasılıkla nasıldır?
a) Adenokarsinom
b) Squamoz hücreli Ca
c) Değişici epitel karsinomu
d) Bazal hücreli Ca
e) Adenokistik karsinom
67. Vulvada duvar yapısı incelmiş, retelerde kayıp, dermiste fibroz doku artışı ve sklerotik görünüm hangi hastalıkta olur?
a) Liken sklerozis
b) Konduloma akumunata
c) Paget
d) Molloskum kontagiosum
e) Epidermal hiperplazi
68. Memede bilateral olma olasılığı yüksek kanser hangisidir?
a) invaziv lobüler Ca
b) invaziv duktal karsinom
c) Medüller karsinom
d) Müsinöz karsinom
e) Anjiokarsinom
69. intestinal polipler ve SSS tümörleri hangi hastalıkta birlikte görülür?
a) Familyal multıpl polipozis
b) Peutz-jeghers sendromu
c) Gardner sendromu
d) Juvenil polipozis coli
e) Turcot sendromu
70. Conn sendromunda hangi tabakada bozukluk vardır?
a) Zona glomeruloza
b) Zona retikülaris
c) Adrenal medulla
d) Ganglion
e) Hiçbiri
71. Parafolliküler C hücrelerinden köken alan tümör hangisidir?
a) Papiller ca
b) Tiroid medüller Ca
c) Foliküler ca
d) Anaplastik ca
e) Hurtle hücreli ca
72. Alfa-1-Antitripsin eksikliği en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a) Bronşiektazi
b) Amfizem
c) Akciğer kanserleri
d) Diabetes mellitus
e) Ensefalit
73. Dalağın histopatolojik tetkikinde soğan zarı görünümü hangi hastalıkta olur?
a) Poliarteritis nodoza
b) Wegener granülomatozisi
c) SLE
d) RA
e) Sjögren
74. Renal arter tıkanıklığında hangisi gözlenir?
a) Glomerüler filtrasyon hızında artma
b) Renin anjiotensin aktivasyonunda azalma
c) Aldesteron sekresyonunda artma
d) Periferik vazodilatasyon
e) Sistemik kan basıncında düşme
75. Diüretik kullanan bir hastada monoartrit gelişirse olası tanınız nedir?
a) Gut artriti
b) Septik artrit
c) Hidroartroz
d) Akut romatizmal ateş
e) Romatoid artrit
76. Koryokarsinomda hangi histolojik yapı bulunmaz?
a) Sito-sinsitiotrofoblast
b) Sitotrofoblast
c) Villus yapısı
d) Atipik mitoz
e) Geniş nekroz ve kanama
77. Prostat kanseri en sık nereye metaztaz yapar?
a) GiS
b) Deri
c) Kemik
d) Akciğer
e) Beyin
78. Polisitemiye neden olan beyin tümörü hangisidir?
a) Menengiom
b) Epandşimom
c) Medullablastom
d) Oligodendrogliom
e) Serebellar hamanjioblastom
79. Viral ensafalitin tipik histolojik bulgusu nedir?
a) Polimorf nüveli infiltrasyonu
b) Perivasküler ve parankimal mononükleer hücre infiltrasyonu
c) Demiyelinizasyon
d) Kazeifiye olmayan granülomlar
e) Nekrotizan vaskülit
80. Meme derisinde çekinti yaparak meme Ca ile karışan hastalık hangisidir?
a) Sklerozan adenozis
b) Yağ nekrozu
c) Meme başı adenomu
d) Duktal ektazi
e) intraduktal papillom
81. Hipolipidemi sebebi olmayan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gemfibrozil
b) Levotroksin
c) Klofibrat
d) Oral kontraseptifler
e) Probukol
82. 11-beta hidroksilaz inhibisyonu ile kortizol ve kortikosteron sentezini inhibe eden ilaç hangisidir?
a) Siproheptadin
b) Ketokonazol
c) Mitotan
d) Metirapon
e) Aminoglutethimid
83. Hangisi additif etkileşme örneğidir?
a) Kokain – noradrenalin
b) Aspirin – Parasetamol
c) Histamin – adrenalin
d) Heparin – protamin sülfat
e) Atropin – metakolin
84. N-Asetil transferaz ile hidrolize olmayan hangisidir?
a) Adrenalin
b) izoniazid
c) Sülfonamidler
d) Hidralazin
e) Histamin
85. Hem serotonin hem de histamin reseptör blokajı yapan hangisidir?
a) Pizotifen
b) Metiserjit
c) Kentaserin
d) Siproheptadin
e) Difenhidramin
86. Hipotalamusta östrojen reseptörlerine bağlanıp (-) feedback mekanizmasını bozarak GnRH salınımını artıran,
ve bunun sonucu olarakön hipofizden FSH ve LH salgılanmasına neden olan ilaç hangisidir?
a) Allilestranol
b) Norjestrel
c) Mestranol
d) Noretindron
e) Klomifen sitrat
87. IV kullanıldığında hipotansiyon, bradikardi, terleme artışı, myozis, salivasyon, intestinal motilite artışı yapan ilaçlar hangi etkileriyle bunu yaparlar?
a) Muskarinik agonist
b) Beta adrenerjik stimulanlar
c) Ganglion blökorleri
d) Ganglion stimulanları
e) Antihistaminikler
88. Aşağıdaki etkilerden hangisi beta blokajına bağlı değildir?
a) Efor kapasitesinde azalma
b) Bronkokonstrüksiyon
c) Gastrointestinal belirtiler
d) Lipid metabolizmasının bozulması
e) Bradikardi
89. Dişeti hiperplazisi yapan antikonvulzan hangisidir?
a) Trimetadion
b) Karbamazepin
c) Fenobarbital
d) Fenitoin
e) Valproik asit
90. Kemoreseptör trizergonun uyarılmasıyla oluşan bulantı ve kusmada etkili olan en güçlü antiemetik ilaç hangisidir?
a) Antihistaminik
b) Fenotiazin
c) Barbituratlar
d) Antikolinerjik
e) Amfetamin
91. Reçetede a.a neyi gösterir?
a) Her birinden
b) Eşit miktarda
c) ilave ediniz
d) Yemeklerden önce
e) ……..ye kadar
92. Hem kinin-kallikrein sisteminde hem de renin angiotensin sisteminde enzim inhibisyonu yapan ilaç hangisidir?
a) Nikardipin
b) Saralazin
c) Aprotinin
d) Hidralazin
e) Lizinopril
93. Hem diüretik hem de direkt vazodilatatör etkili ilaç hangisidir?
a) Triamteren
b) indapamid
c) Spironolakton
d) Amilorid
e) Etakrinik asit
94. Tiyazid grubu diüretikler hangi durumda kullanılmamalıdır?
a) Kontraseptiflere bağlı ödemler
b) idipatik kalsiüri
c) Konjestif kalp yetmezliği
d) Diabetes mellitus
e) Hipertansiyon
95. Hiperkalsemi tedavisinde en etkili ilaç hangisidir?
a) Spironolakton
b) Asetozolamid
c) Furasemid
d) Mannitol
e) Klorotiazid
96. Dijital ve diüretiklere yanıt vermeyen düşük debili kalp yetmezliği ve kalp cerrahisi sonrası ortaya çıkan akut yetmezliğin tedavisinde hangi ilaç kullanılabilir?
a) Metaraminol
b) Adrenalin
c) Noradrenalin
d) Dopamin
e) Fenilefrin

İlginizi çekebilir:
2017 Sonbahar TUS Soruları İndir

97. Na-K ATPaz inhibisyonu yaparak etkili laksatif hangisidir?
a) Bisakodil
b) Digoksin
c) Benserazid
d) Senozidler
e) Asetozolamid

98. Aşağıdakilerden hangisi astımda ekspiratuar hacmi azaltmaz?
a) isoproteranol
b) Propranolol
c) Histamin
d) Metakolin
e) Morfin

99. Hangi ilaç oral olarak alındığında yakın görme bozulur?
a) Propantelin
b) Efedrin
c) Betanekol
d) Propranolol
e) Guanetidin
100. Mast hücre yüzeyini stabilize ederek mediatör salınımını engelleyen ilaç hangisidir?
a) Kromolin sodyum
b) Salbutamol
c) Efedrin
d) Terbutalin
e) İzoproteronol
101. Alfa fetoproteinin kaynağı hangisidir?
a. Fetus beyni
b. Fetus medulla spinalisi
c. Fetus karaciğeri
d. Fetus bağırsakları
e. Fetus pankreası
102. 3 yaşında bir hastanın eritrosit volümü: 65 fi, hemeglobini: 22, demir ve demir bağlama kapasitesi normal ise tanıyı hangi testle doğrularsınız.
a) Hemoglobin A2
b) Ferritin
c) Hemoglobin F
d) Osmotik frajilite testi
e) Otohemoliz testi
Açıklama: Osmotik frajilite testi ve Otohemoliz testi herediter sferositozda yapıldığından bu iki seçenek hemen elenebilir.
Öte yandan hemoglobinopatilerde HbA2 ve Hb F istenir. Geriye doğru seçenek ferritin kalır.
103. 18 aylık çocukta yüksek ateşle birlikte antikonvulzivlerle durdurulamayan tonik-klonik konvülziyonlar ve kanlı mukuslu ishal saptanmıştır.
Bu hastada ne düşünürsünüz?
a) Epilepsi
b) Febril konvülziyon
c) Enterotoksijenik E.coli enteriti
d) Shigella dizanterisi
e) Amipli dizanteri
104. Çocukluk çağında kalp kateterizasyonu ve anjiografi endikasyonu olmayan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalp ve büyük damarların anatomik yapı ve basınçlarının belirlenmesi
b) Ciddi aritmilerin değerlendirilmesi
c) Đntrakardiak şantların yönünün ve miktarının belirlenmesi
d) Kardiak debi tayini
e) Bakteriyel endokardit tanısı
Açıklama: Kardiak tateterizasyon ve anjiografi, intrakardiak ve damar içi basınçlar hakkında ve kalp kapaklarının her iki tarafındaki boşluklar arasındaki
basınçfarkları hakkında bilgi verir. Oksijen satürasyonlarını saptama, sol-sağ şantların büyüklüğü, pumoner ve sistemik direnç hakkında bilgi verir.
Ayrıcaselektif anjiografiile de kalp ve damar anatomisini gözle görülür hale gelir. Bazı özel durumlarda tedavi amacıylada yardımcı olur.
Özellikle kardiyomyopatiye bağlı aritmilerde patolojinin saptanması amacıyla kardiak kateterizasyon yapılır. Oysa bakteriyel endokarditte ise
kateterizasyonun olayının kendisi enfeksiyon riski taşıdığı için yapılmamalıdır.
105. Hangisi boğmacanın komplikasyonu değildir?
a) Bronşektazi
b) Otitis media
c) Sekonder pnömoni
d) Subkonjuktival kanamalar
e) Myokardit
106. Babasında safra taşı olan çocukta sarılık ve indirekt bilirubin artışı nedeni olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Herediter sferositoz
b) Talasemi
c) Rotor sendromu
d) Orak hücreli anemi
e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği
107. Bu çocukta tanı için hangi labaratuar tetkikini istersiniz?
a) Oraklaşma testi
b) Hemoglobin elektroforezi
c) Osmotik frajilite testi
d) Pürivat kinaz düzey tayini
e) Heinz cismi aranması
108. PDA sı ve kalp yetmezliği olan çocuğun tedavisinde hangisi kullanılmaz? (2004-E-B)
a) indometazin
b) Diüretik
c) Digoksin
d) PGE1
e) Sıvı kısıtlaması
109. Bebek ölüm hızı binde 100 olan bir toplumda bunu azaltmak için hangi döneme yönelik iyileştirme çalışması yapılır?
a) Bütün bebeklik dönemi (0-365 gün)
b) Neonatal dönem (0-28 gün)
c) Erken neonatal dönem (0-7 gün)
d) Gebelik boyunca
e) Post neonatal dönem (29-365 gün)
110. Yukarda sözü edilen çalışma en iyi ne ile sağlanır?
a) Gebeliğin iyi takibi
b) Aşılama çalışmalarına önem verilmeli
c) Doğum öncesi takipler sıklaştırılmalı
d) Aile planlamasına önem verilmeli
e) Hastanede doğum sağlanmalıdır
111. SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hangi viral hastalık sonucu gelişir?
a) Kızamık
b) CMV
c) Herpes
d) Kuduz
e) Poliomyelit
112. Doğumdan 8 saat önce poşu yırtılıp,12 saat önce forcepsle doğan yenidoğan, 2 dakika süren konvulziyon geçirmiş ve 1.dakika apgarı:3
5.dakika apgarı :5 olduğu ögreniliyor. Hangisini düşünürsünüz?
a) Kernikterus
b) Menenjit
c) intrakranial tümör
d) Hiperkalsemi
e) Asfiksi
113. interventriküler kanamaya neden olan hangisidir?
a) Prematürite
b) Down sendromu
c) Postmaturite
d) Makrozomik bebek
e) Hiçbiri
114. Çocukta en sık hipoglisemi nedeni hangisidir?
a) ilaca bağlı hipoglisemi
b) Hiperinsülinemi
c) Karaciğer enzim düzeylerinin düşük olması
d) Ketotik hipoglisemi
e) Endokrin bozukluğuna bağlı hipoglisemi
115. Bir yeni doğanda kanlı burun akıntısı varsa hangisi öncelikle düşünülmelidir?
a) Sifiliz
b) Pierre-robin sendromu
c) Koanal atrezi
d) Rubella
e) Hiçbiri
116. Aşağıdakilerden hangisinde emzirme kesin kontendikedir?
a) Diabetli anne
b) Meme başının çökük olması
c) Hiperbilirubinemi
d) Aktif tüberkülozlu anne
e) Sezeryan ile doğum
117. Altı değiştirilirken oldukça huzursuz olan çocukta bacaklarında psödoparalizi ve diş etlerinde mavilik varsa
aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?
a) Progresif muskuler distrofi
b) Skorbüt
c) Hemofili
d) Raşitiz
e) Osteomyelit
118. Emzirdiğinde siyanoz gelişen, yatarken ağzında sürekli salya akan yenidoğan bir çocukta aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?
a) Konjenital kalp hastalığı
b) Hiatal herni
c) Hyalen memran hastalığı
d) Konjenital pilor stenozu
e) Trakeoözafagial fistül
119. Aşağıdakilerden hangisinin, Rh uygunsuzluğunda, kord kanından alınarak tetkik edilmesi anlamsızdır?
a) Bilirubin düzeyi
b) indirekt coombs
c) Retikülosit sayısı
d) Kan grubu tayini
e) Hb düzeyi
120. Homozigot orak hücreli anemili 1 yaşındaki çocukta dalak büyümüştür. Renk solukluğu ve kardiovasküler kollaps (+) ise
tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemolitik kriz
b) Megaloblastik kriz
c) Aplastik kriz
d) Sekestrasyon krizi
e) Vazooklüziv kriz
121. Lenste subluksasyon varsa hangisini düşünürsünüz?
a) Hartnup hastalığı
b) Tirozinemi
c) Homosistinüri
d) Galaktozemi
e) Fenilketonüri
122. Çocukta sağ ventrikül hipertrofisinin kesin tanısı hangisiyle konulur?
a) Sağ aks deviasyonu
b) Sağ derivasyonlarda R dalgası yüksekliği
c) Sol prekordiallerde S dalgası
d) Yaşamın ilk üç gününden sonra V1 de(+) t dalgası
e) inkomplet dal bloğu
123. Çocukta en sık hipertansiyona neden olan hangisidir?
a) Renal bozukluklar
b) Hemolitik üremik sendrom
c) Nöroblastom
d) PAN
e) Aort koarktasyonu
124. Çocukta hemihipertrofi varsa aşağıdaki hastalıklardan hangisini düşünürsünüz?
a) Fibrosarkoma
b) Lenfoma
c) Nazofarenks kanseri
d) Wilms tümörü
e) Tiroid kanseri
125. Çoçukta düşürülemeyen ateş, konvülziyon ve kanlı mukuslu diare varsa hangisini düşünürsünüz?
a) Gluten enteropatisi
b) Shigella dizanterisi
c) Amipli dizanteri
d) Febril konvulziyon
e) Kolera
126. Bir çocuğa bulunduğu bölgedeki epidemi sırasında, kızamıklı biriyle temastan sonra kızamık aşısı ve
10 gün sonra da gamaglobulin verilmiştir. Aşının en erken ne zaman tekrarlanması gereklidir?
a) Tekrar aşı yapmaya gerek yoktur
b) 15 gün içinde aşı tekrarlanmalıdır
c) 2 yıl içinde aşı tekrarlanmalıdır
d) 3 ay içinde aşı tekrarlanmalıdır
e) Hemen tekrarlanmalıdır
127. Daha önce şikayeti olmayan, 3 günlük yüksek ateşten sonra makülopapüler döküntü başlayan ve
döküntünün başlamasıyla ateşi düşen çocukta aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?
a) Roseola infantum (eksantem subitum)
b) Eritema infeksiyozum
c) Kızamık
d) Kızamıkçık
e) Kızıl
128. Bir çocukta oskültasyonda; ikinci ses geniş ve sabit çiftleşmesi, gürültülü birinci sesi takiben sol üst ve orta sternal kenarda
sistolik ejeksiyon üfürümü, sol alt kenarda ise kısa erken diastolik üfürüm saptanıyor. Bu çocukta en olası tanı nedir?
a) VSD
b) Truncus arteriosus
c) Büyük arterlerin transpozisyonu
d) Ostium secundum tip ASD
e) PDA
129. 8 yaşında erkek çocukta kemik ve eklem ağrısı, diz, gluteal ve dirseklerinde purpuralar,
yüksek ateş ve karın ağrısı olan hematürili hastanın tanısı nedir?
a) AGN
b) Böbrek taşı
c) ITP
d) Nefrotik sendrom
e) Henoch schönlein
130. Aşağıdakilerden hangisi postmaturite belirtisi değildir?
a) Buruşuk cilt
b) Lanugo
c) Gözler arası açıklık
d) Mekonyum
e) Hiçbiri
131. Digoksinin kullanımı sonucu gelişen toksik yan etkilerden hangisi en az görülür?
a) Delirium
b) Jinekomasti
c) Bulantı
d) Kusma
e) Diplopi
132. Telokardiogramda sol atrium genişlemesi, hiler dolgunluk ve pulmoner konusda belirginleşme olan hastada olası tanınız nedir?
a) Mitral stenoz
b) Pulmoner stenoz
c) Aort stenozu
d) Trikuspid stenozu
e) Atrial septal defekt
133. Akut alveolar hipoventilasyon sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Hipoksemi – Hipokapni – Asidoz
b) Hipoksemi – Hipokapni – Alkaloz
c) Hipoksemi – Hiperkapni – Asidoz
d) Hipoksemi – Hiperkapni – Alkaloz
e) Hipoksemi – Normokapni – Alkaloz
134. Tip II diabetes mellitusu olan ve klorpropamid kullanan hastada uykuya meyil, konvulziyonlar ve bilinç kaybı gelişmiştir.
Bu hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Hiponatremi
b) Hiperpotasemi
c) Hipernatremi
d) Hiperkalsemi
e) Hipokalsemi
135. Aşağıdakilerden hangi enzim eksikliği malabsorbsiyona neden olmaz?
a) Laktaz
b) Lipaz
c) Sukraz
d) Enterokinaz
e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz
136. Sabah tutukluğu, omuz ve kalça eklemlerinde duyarlılık, kas sertliği,100 mm/saat sedimentasyonu olan 60 yaşındaki kadın hastada
kas enzimleri normalse Tanınız nedir?
a) Dermatomyozit
b) Polimyozit
c) Progresif muskuler distrofi
d) Mikst konnektif doku hastalığı
e) Polimyaljia romatika
137. Renovasküler hipertansiyonun tanısında hangisinin yeri yoktur?
a) Böbrek biyopsisi
b) Renin düzeyi ölçümü
c) Renal anjiografi
d) IVP
e) Radyoizotop görüntüleme
138. 30 haftalık gebe olan 20 yaşında bir kadında gece göğsünde aniden sağ yan ağrısı ve dispne gelişiyor,
akciğerler dinlendiğinde aynı tarafta raller ve frotman işitiliyor. Ne düşünürsünüz?
a) Akut pulmoner emboli
b) A.bronşit
c) Myokard enfarktüsü
d) Tbc plörezisi
e) Dissekan aort anevrizması
139. Hiperproteinemi nedeni olan hastalık hangisidir?
a) Nefrotik sendrom
b) Malnütrisyon
c) Malabsorbsiyon
d) Dehidratasyon
e) Hemodilüsyon
140. Exudadif plevral sıvı nedeni olan hastalık hangisidir?
a) Üremi
b) Bakteriyel plörezi
c) Kalp yetmezliği
d) Siroz
e) Portal hipertansiyon
141. Radyosensitif tümör hangisidir?
a) Seminom
b) Embriyonal karsinom
c) Teratokarsinom
d) Leydig hücreli tümör
e) Koriokarsinom
142. Pnömosistis carinii tedavi ve profilaksisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?
a) Metranidazol
b) Sefaperazon
c) Gentamisin
d) TMP-sülfometaksazol
e) Penisilin
143. Anemi saptanan hastada aşağıdakilerden hangisi hemoliz bulgusu değildir?
a) idrarda bilirubin
b) Retikülositoz
c) indirekt bilirubinde artma
d) Anizopoikilositoz
e) Haptoglobulinde azalma
144. ALL tedavisi yapılan bir çocukta hangi metabolik komplikasyon gelişebilir?
a) Hiperkalsemi
b) Hipofosfatemi
c) Glikozüri
d) Hiperürisemi
e) Hipernatremi
145. Otoimmun hemolitik anemide tedavide ilk kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fe
b) Kortikosteroid
c) Siklofosfamid
d) Azotiopürin
e) Splenektomi
146. Aşağıdakilerden hangisi respiratuar asidoza neden olur?
a) Kronik amfizem
b) Hiperventilasyon
c) Diabet
d) Aşırı bikarbonat verilmesi
e) Diare
147. Prerenal azotemide aşağıdaki bulgulardan hangisi gözlenir?
a) idrar ozmolalitesinin 400 mosmol/l den az olması
b) Kreatin klerensi 40ın üzerindedir
c) idrar Na:40 mmol üzerindedir
d) Fraksiyonel Na itrahı 1 den azdır
e) idrarda eritrosit silenderlerinin varlığı
148. Aort diseksiyonunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Horner sendromu
b) Sırt ağrısı
c) Aort odağında darlık üfürümü
d) Vokal kord paralizisi
e) Nabız alınamaması
149. Boyun venlerinde belirginleşme,göğüste yüzeyel venlerin aşağı doğru akımı hangi ven tıkanınca olur?
a) Vena iliaca bifurkasyonunda tromboz
b) Portal hipertansiyon
c) Vena cava inferior tıkanıklığı
d) VCS tıkanıklığı
e) Vena hepatika trombozu
150. 19 yaşında bir erkek hastada 2 kez ani ishali olmuş ve TA:70-40 mmHg, AKŞ:50, Na:126, K:6.6, Ca:11
hastada en olası tanınız nedir?
a) Addison
b) Hiperkalemik periyodik paralizi
c) Hiperkalsemi
d) Hiperparatiroidi
e) Nörojenik şok
151. Romatoid Artrittede eklem sıvısında aşağıdaki bulgulardan hangisi yanlıştır?
a) Viskozite azalır
b) Lökosit artar
c) Kompleman azalır
d) Protein artar
e) Glikozda azalma
152. Barsaklarda yerleşen Diphyllobothrium latumda makrositer anemi gelişmesinin nedeni nedir?
a) Toksik etki göstermesi
b) Folik asit emiliminin bozulması
c) intrensek faktör salınımını azaltır
d) B12 emiliminin bozulması
e) Fe eksikliğine neden olması
153. B12 vitamini eksikliğini gösteren kesin test hengisidir?
a) Metil malonüri
b) Makrositer anemi
c) FiGLU testinin bozulması
d) Serum LDH izoenzim 2 inin artması
e) Schilling testinin normal olması
154. Prostetik aperey konulan bir hastaya hangi etkene yönelik antibiyotik profilaksisi yapılır?
a) Stafilakoklar
b) Streptokoklar
c) Pseudomonas
d) Koliformlar
e) Anaerobakteriler
155. Bir hastanın yüksük parmağında hiperkeratoz ve onikolizis varsa hangisini düşünürsünüz?
a) Psöriazis
b) Dermatomyozit
c) Skleroderma
d) Anhidrotik ektodermal displazi
e) Hiçbiri
156. Sternokleidomastoid kasında hassas kitle olan 16 günlük bebekte ne yaparsınız?
a) Acil cerrahi
b) Bir hafta sonra cerrahi
c) Fizik tedavi
d) Antibiyotik
e) Yumuşatıcı merhem
157. Medulla spinalisin alt servikal yaralanmasında, spinal şok döneminde aşağıdakilerden hangisi gelişmez?
a) Hipotoni
b) Derin tendon reflekslerinde artma
c) Lezyon altında duyu kaybı
d) Altta daha belirgin quadripleji
e) Paralizi
158. Tabanı geniş ve yukarı doğru hızla daralan nüfus piramidi olan toplum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Düşük ölüm hızı, düşük doğum hızı
b) Yüksek ölüm hızı, yüksek doğum hızı
c) Göç artışı
d) Düşük ölüm hızı – yüksek doğum hızı
e) Yüksek ölüm hızı – düşük doğum hızı
159. Paranoid şizofreniye benzer reaksiyona neden olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eroin
b) Barbitüratlar
c) Amfetamin
d) Klorpromazin
e) Diazem
160. EKT nin en etkili olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basit şizofreni
b) Mani
c) Affektif bozukluk
d) Depresyon
e) Hipokondriazis
161. Akut kolesistitte hangisinin varlığında mortaliteyi azaltmak için acil kolesistektomi yapılır?
a) Safra yolları koliği
b) Diabetes mellitus
c) Kronik böbrek hastalığı
d) Peptik ülser
e) Kronik akciğer hastalığı
162. Akut pankreatit prognozunu en iyi belirleyen hangisidir?
a) Hipokalsemi
b) Hipokalemi
c) Hipomagnezemi
d) Hipokloremi
e) Hiponatremi
163. En iyi prognozlu meme kanseri hangisidir?
a) Medüller karsinom
b) Musinöz karsinom
c) Tubüler karsinom
d) Skiroz kanser
e) Kolloid kanser
164. Mediasten ön-arka çapında artma,mediastende mediastinal kaymayapan ve skafoid karınlı olan bir çocukta hangisini düşünürsünüz?
a) Bochdalek hernisi
b) Hyalen membran hastalığı
c) Özafagus atrezisi tip II
d) Amnion sıvı aspirasyonu
e) Tip I özafagus atrezisi
165. Gluteus maximusa iM injeksiyon yapıldıktan 1 hafta sonra sistemik belirti veren büyük bir abse gelişmiştir. Ne yaparsınız?
a) Eksizyon
b) Hiçbir şey yapılmaz
c) insizyon + drenaj
d) Sıcak uygulaması
e) izlem
166. Özafagus grafisi verilen hastada soğuk ve sıvı gıdalara karşı disfaji ve zaman zaman yanma vardır. Tanınız nedir?
a) Barret özafajiti
b) Özafagus alt ucunda striktür
c) Tümör
d) Akalazya
e) Rolling herni
167. Bu hastada hangi tedaviyi seçersiniz?
a) Özafagus total olarak çıkartılır
b) Balonla dilatasyon
c) Özafagus alt ucu rezeksiyonu
d) Antireflü ameliyat
e) Özafagogastrik by pass
168. Nörojenik şokta esas mekanizma nedir?
a) Extremite soğukluğu
b) Periferik vasküler rezistansın düşük olması
c) Kalp debisinin yüksek olması
d) Kan volümünün düşük olması
e) Aşırı terleme
169. Trafik kazası geçiren bir kişiye ilk yapılması gereken hangisidir?
a) Servikal stabilizasyon
b) Hava yolu açılır
c) Gizli kanamanın araştırılması
d) Nörolojik durumun aydınlatılması
e) Kırıkların atellenmesi
170. Anal kanalın 1/3 alt tarafındaki kanser nereye metastaz yapar?
a) Paraaortik lenf nodlarına
b) Vena hemoroidalis süperior etrafına
c) internal iliak lenf nodlarına
d) inferior mezenterik lenf nodlarına
e) ingiunal lenf nodlarına
171. Ateş, sarılık, üşüme, titreme, karın ağrısı, sağ üst kadranda hassasiyet ve bilinç bulanıklığı var. Hangi tetkik istenir?
a) Röntgen
b) Abdominal USG
c) Karaciğer sintigrafisi
d) idrar tetkiki
e) Kan lipaz düzeyi
172. Parenteral beslenme yapılan bir hastada hangisinin eksikliği görülebilir?
a) Kobalt
b) Çinko
c) Bakır
d) Demir
e) Brom
173. Alkalen fosfatazı yüksek 60 yaşında erkek bir hastanın safra yolları genişlemişse tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kronik hepatit
b) Kolanjiokarsinom
c) ilaç hepatiti
d) Hepatocellüler ca
e) Siroz
174. Karaciğer kist hidatik tedavisinde hangisi kullanılır?
a) Streptomisin
b) Metranidazol
c) Neomisin
d) Mebendazol
e) Ampisilin
175. Tiroid medüller Ca da tümör markeri hangisidir?
a) Kalsitonin
b) Serotonin
c) Histamin
d) Bradikinin
e) Alfa fetoprotein
176. Transplantasyon sonrası en sık görülen malignansi hangisidir?
a) Lenfoma
b) Dudak kanseri
c) Meme kanseri
d) Akciğer kanseri
e) Prostat kanseri
177. inatçı mide ülseri, aşırı asit sekresyonu ve diare sebebi endokrin tümör hangisidir?
a) VIPoma
b) Pankreas adcık tümörü
c) Gastrinoma
d) Adenoma
e) Feokromasitoma
178. Splenektomi endikasyonlarından hangisinde safra taşı oluşumu yoktur?
a) ITP
b) Herediter sferositoz
c) Orak hücreli anemi
d) Herediter eliptositoz
e) Talasemi
179. Özafagus Ca etiyolojisinde olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalazya
b) Kostik yaralanma
c) Barret özafagusu
d) Akalazya
e) Plummer wilson
180. Sekonder peritonite neden olan en sık etken hangisidir?
a) Bacteroides fragilis
b) Peptostreptokoklar
c) Clostridum tetani
d) Streptokoklar
e) Fusibakter
181. Ayak parmaklarında nekroz gelişen hastada tanı için hangisi yapılır?
a) Pletismografi
b) Aorto-periferik anjiografi
c) Venografi
d) Lenfografi
e) Ultrasonografi
182. Fotopsi hangi hastalıkta görülür?
a) Retina deformasyonu
b) Optik sinir çevresinde ödem
c) Retina dekolmanı
d) Diabetik retinopati
e) Optik disk neovaskülarizasyonu
183. 75 yaşında bir kadında femur boyun kırığı tedavisi nasıl yapılır?
a) iskelet traksiyonu
b) Uzun bacak alçısı
c) Total protez
d) Açık redüksiyon + internal tespit
e) Kapalı redüksiyon + pelvipedal alçı
184. Enkondral kemikleşme bozukluğuna bağlı aşağıdakilerden hangisi gelişir?
a) Osteopetrozis
b) Osteomalazi
c) Akondroplazi
d) Osteoid osteoma
e) Osteogenezis imperfecta
185. Ani olarak baş dönmesi,baş ağrısı başalyan hastada Horner sendromu ile birlikte bulantı, kusma ve yutma güçlüğü başlıyor.
Yüzün yarısında ve vücudun karşı tarafında duyu kaybı olan hastada tanınız nedir?
a) Anterior serebralarter trombozu
b) Posterior serebral arter embolisi
c) Kapsula internada tromboz
d) A.karotis interna embolisi
e) Posterior inferior serebellar arter trombozu (PiCA)
186. Genç bir kızda hirsutizm ve idrarda 17-hidroksi-progesteron ve testesteron artmışsa tanınız hangisidir?
a) Konjenital adrenal hiperplazi
b) Polikistik over
c) Arrhenoblastom
d) Granuloza hücreli tümör
e) Seroz over ca
Açıklama: a ile c şıkkı arasında ayrıt edici olarak genç kız olmasını kullandık, aksi takdirde a şıkkıda doğru olabilirdi.
187. Fetal ölümde aşağıdakilerden hangisi olmaz?
a) Östriol düşüklüğü
b) Spalding belirtisi
c) Oligüri
d) HCG artışı
e) Östriol artışı
188. Doğum sırasında relaksasyona neden olan mekanizma hangisidir?
a) Aktinmyozin içeriğinde artış
b) Myometrium düz kasında Ca artışı
c) Endojen prostoglandinlerde artış
d) Beta reseptör duyarlılığında artış
e) Adrenokortikotropin düzeyinde artış
189. Koryokarsinoma en sık nereye metastaz yapar?(2004-E)
a) Akciğer
b) Böbrek
c) Beyin
d) Kemik
e) Meme
190. Puerperal mastitte en sık rastlanan etken hangisidir?
a) Streptokoklar
b) E.coli
c) Clostridium
d) Stafilakokkus aureus
e) Peptokoklar
191. Vaginiti olan bir kadından alınan akıntıya potasyum hidroksit damlatıldığında balık kokusu aşağıdakilerden hangisinde gelişir?
a) Proteus
b) Monilia
c) Trichomonas
d) Gardneralla
e) Streptokok
192. Fetusun pozisyonunu en iyi hangi leopold manevrası ile anlayabiliriz?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
193. Makat gelişinde doğum sırasında kesin sezeryan endikasyonu hangisidir?
a) Başın hiperekstansiyonda olması
b) Saf makat gelişi
c) Makatın çıkımda ‘O’ şeklinde olması
d) Tam makat gelişi
e) Hiçbiri
194. Hangisi vulvar karsinomda predispozan rol oynamaz?
a) Kronik uyarı
b) Molloscum contagiosum
c) Hiperplastik distrofi
d) Kronik granülomatoz hastalık
e) Condyloma accumunata
195. Hangisi erken deselerasyona neden olur?
a) Kordon sıkışması
b) Baş sıkışması sonucu vagusun uyarılması
c) Plasenta yetmezliği
d) Maternal hipotansiyon
e) Fetal distres
196. 26 yaşında, gravida 3, parite 30 hafta olan gebe bir kadında vajinada eritematöz bir zemin üzerinde ağrılı lezyon varsa hangisini düşünürsünüz?
a) Molloscum contagiosum
b) Herpes simpleks enfeksiyonu
c) Condyloma lata
d) Condyloma accuminatum
e) Yumuşak şankr
197. Gebelerde en sık rastlanan over tümörü hangisidir? (2004-E)
a) Kistik teratom
b) Granüloza hücreli tümör
c) Tekoma
d) Koryokarsinom
e) Müsinöz Ca
198. En sık rastlanan over karsinomu hangisidir?
a) Stromal
b) Disgerminom
c) Granüloza – teka hücreli tümör
d) Müsinöz over tümörleri
e) Seroz over tümörleri
199. Post menapozal kadında vulvada birden fazla beyaz sert ve kaşıntılı lezyon vardır. Biyopsi incelemesinde hiperkeratoz,
akantoz ve inflamatuar hücrelerin yan yana gözüktüğü hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hiperplastik distrofi
b) Liken sklerozis
c) Karsinoma insitu
d) Herpes
e) Molloscum contagiosum
200. Fenotipi dişi, genotipi 46XY olan bir çocukta labium majuslarda kitle ele geliyorsa hangisini düşünürsünüz?
a) Konjenital adrenal hiperplazi
b) Mülleria inhibiting faktör eksikliği
c) Testiküler feminizasyon
d) Non klasik adrenal hiperplazi
e) 5 alfa redüktaz eksikliği

 

İlginizi çekebilir:
1997 Eylül TUS Soruları İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu