TUS

1992 Eylül TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

EYLÜL 1992 TUS SORULARI

1. Hangi kas felcinde süpinasyon yapılamaz?
a) Tibialis anterior
b) Peroneus longus
c) Peroneus tertusis
d) Ekstensör hallucis longus
e) Ekstensör digitorum longus
2. Plica umblicalis medianus neyin artığıdır?
a) Amniyon kesesi
b) Kordon
c) Vitellus
d) Plasenta
e) Allantois
3. Göz kapağı içe bakamıyorsa lezyon hangi kastadır?
a) Musculus obliquus inferior
b) Musculus obliquus superior
c) Musculus rectalis superior
d) Musculus rectalis inferior
e) Musculus rectalis lateris
4-Arteria lienalis aşağıdakilerden hangisinin dalıdır?
a) Truncus coeliacus
b) Arteria mesenterica supeiror
c) Arteria mesenterica inferior
d) Arteria gastroepiploicea
e) Hiçbiri
5. inen kolonu besleyen arter aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arteria iliocolica
b) Arteria colica dextra
c) Arteria colica sinistra
d) Arteria rectalis superior
e) Arteria rectalis inferior
6. Vena saphena magna nereye dökülür?
a) Vena femoralis
b) Vena iliaca interna
c) Vena iliaca externa
d) Vena poplitea
e) Vena renalis
7. Şekildeki kişinin sağ – sol kol, göğüs üzerinde ağrısı, dokunma duyusunda azalma mevcut lezyon nerededir?
a) Funiculus anterior
b) Funiculus posterior
c) Comissura alba anterior
d) Cornu grisea (frontalis)
e) Cornu posterior
8. Parasempatik nukleus hangi sinirde yoktur?
a) Nervus trigeminus
b) Nervus facialis
c) Nervus vagus
d) Nervus glossopharingeus
e) Nervus occulomotorius
9. Aşağıdakilerden hangisi nervus facialisin ganglionudur?
a) Ganglion gasser
b) Ganglion ciliare
c) Ganglion oticum
d) Ganglion pterygopalatina
e) Ganglion geniculi
10. Ductus pankreaticus major nereye dökülür?
a) Bulbus
b) Pars dessendens duodeni
c) Pars assendens duodeni
d) Pylor
e) Pars horizantalis duodeni
11. Renin nereden salgılanır? (2004-E)
a) Jukstaglomerüler aparat
b) Toplayıcı kanallar
c) Proksimal tüp
d) Henle kulpu
e) Distal tüp
12. Pankreastan bikarbonat salınımı arttıran aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolesistokinin
b) Pankreozimin
c) Enterokinaz
d) Sekretin
e) Gastrin
13. Karaciğer dışındaki organlarda katabolik,karaciğerde anabolik etkili hormon hangisidir?
a) Kortizol
b) Somatostatin
c) STH
d) Testesteron
e) NA
14. Korea ve atetoz hangi bölgenin lezyonlarında olur?
a) Korteks
b) Bazal ganglion
c) M.spinalis
d) Pons
e) Bulbus
15. Aşağıdaki hangi işlem ağrı kesilmesine yol açmaz?
a) Talatomi
b) Ganglion semilunare
c) Posterior cordektomi
d) Anterolaterol yol
e) Pos rizotomi (kordektomi)
16. Aşağıdakilerden hangisi Atrioventriküler iletimi yavaşlatır?
a) Sempatik stimulasyon
b) Parasempatik inhibisyon
c) Asidoz
d) Hipokalemi
e) Hiperkalsemi
17. Siniri en içten saran oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Epineurium
b) Schwan
c) Perineurium
d) Endoneurium
e) Epimisium
18. Aşağıdakilerden hangisi hücresinin tamamını kaybederek etkilidir?(2004-E)
a) Apokrin
b) Merokrin
c) Ekrin
d) Endokrin
e) Holokrin
19. Mikrovillüs örtü epiteli olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mide
b) Burun mukozası
c) Özafagus
d) ince barsak
e) Böbrek
20. Kas hücresinde membran potansiyelini başlatan ilk olay nedir?
a) Hücre içine Ca++ girişi
b) Hücre içine Na+ girişi
c) Hücre dışına K+ çıkışı
d) Hücre içine K+ girişi
e) Hücre içine Mg++ girişi
21. Kurşun hangi enzimi inhibe ederek hem sentezini önler?
a) Gamma-aminolevülinik asit dehidrataz
b) Pridoksin sentetaz
c) Hipoksantin guanin sentetaz
d) Fosfolipaz C
e) Pürivat karboksilaz
22. Koleterolün safra asitlerine dönüşümü hangi vitamin eksikliğinde azalır?
a) A vitamini
b) C vitamini
c) D vitamini
d) E vitamini
e) K vitamini
23. Aşağıdakilerden hangisinde glukoz girişi için insüline ihtiyaç yoktur?
a) Kalp kası
b) Karaciğer
c) Çizgili kas
d) Beyin
e) Böbrek
24. Steroid hormonlar reseptörüne bağlandıktan sonra etkisini nerede gösterir?
a) Mitokondiri
b) Ribozom
c) Nükleus
d) E.R
e) Sitoplazma membranı
25. Aşağıdakilerden hangisi prerenal üreyi arttıran nedendir?
a) Hamilelik
b) Üreter taşı
c) Kortikosteroid
d) Karaciğer sirozu
e) Hiçbiri
26. Plazma Fe atılımını böbrekte engelleyen protein hangisidir?
a) Fibrinojen
b) Prealbumin
c) Albumin
d) immunoglobulin
e) Haptoglobulin
27. Aşağıdaki anyon ve katyonlardan hangi ikisi plazmada en yüksek değerdedir?
a) Mg – Cl
b) K – Cl
c) Na – Cl
d) Na – K
e) K – Mg
28. 37 °C derecede 5.6 h.de bekleyen kanda hangisi olmaz?
a) PCO2 yükselmesi
b) Laktat azalması
c) Glikoz azalması
d) Kreatinin yükselmesi
e) PH düşmesi
29. Aşağıdakilerden hangisi trombini inhibe ederek etki eder?
a) Heparin
b) Streptokinaz
c) Epsilon kapronik asit
d) Protein C
e) Aspirin
30. H2O2 etkisini yok eden enzim hangisidir?
a) Katalaz
b) Üreaz
c) Dioksijenaz
d) Oksijenaz
e) Lipaz
31. Primakin alımında hemolitik anemi yapan hangisidir?
a) G6PDH eksikliği
b) Glikoz 6-fosfataz eksikliği
c) Piruvat kinaz eksikliği
d) Laktat dehidrogenaz eksikliği
e) Hiçbiri
32. Atraktilozid ve bakkreirik asit hangi bileşiklerin mitokondri iç zarından geçişini engeller?
a) Koenzim A
b) Trikarboksilik asit
c) Dikarboksilik asit
d) Fosfat
e) ATP – ADP
33. Yapısından bir baz çıkması ile veya bir baz katılması veya bazın yer değiştirmesiyle oluşan hastalık hangisinde görülür?
a) Orak hücreli anemi
b) Talasemi major
c) Talasemi triat
d) Pridoksin eksikliği
e) Kurşun zehirlenmesi
34. Aşağıdakilerden hangisinde Aril sülfataz A eksikliği gözlenir?
a) Krabbe
b) Metakromatik lökodistrofi
c) Nieman pick
d) Von gierke
e) Gaucher
35. 100 gr yağı dieti ile alan kişide steatore var diyebilmek için gaitada kaç gr yağ bulunmalıdır?
a) 1 gr
b) 2 gr
c) 3 gr
d) 4 gr
e) 5 gr üstünde
36. Dietten sonra uzun süreli açlıkta kan glikoz düzeyi nasıl olur?
Sık kesik çizgi: keton
Seyrek kesik çizgi: glikoz
Devamlı çizgi: yağ asitleri
Cevaplarda grafik var
37. Aşağıdakilerden hangisi Criggle-Najjar hastalığındaki patolojiye uymaktadır?
a) Bilirubin atılımı bozulur
b) Bilirübin konjugasyonu bozulur
c) Direkt bilirubin atılımı bozulur
d) Karaciğerde pigment birikimi görülür
e) Karaciğere alımı azalır
38. Dihidrogamalinoleik asit aşağıdakilerden hangisinin prekürsörüdür?
a) PGI2
b) PGE1
c) PGE2
d) PGF2
e) PGD2
39. Açlıkta Hepatik glukoneogenezde ne kullanılır? (hepatik koma olabilir)
a) Alanin – glutamin
b) Lizin – lösin
c) Alanin – tirozin
d) Lösin – glutamin
e) Lösin – alanin
40. Konjuge bilirubinin safraya atılımının olmadığı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gilbert
b) Criggler-Najjar
c) Hemolitik anemi
d) Dubin-johnson
e) Herediter sferositoz
41. CMV de tedavi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Amantadin
b) idoksuridin
c) Vidarabin
d) Gansklovir
e) Asiklovir
42. Erişkinde bakteriyel menenjitin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) L.monositogenez – Streptokokkus viridans
b) S.pneumonia – N.menengitidis
c) Klebsiella – E.coli
d) E.coli – H.influenza
e) E.coli
43. Temporal lobta daha sık yerleşen,ödem hemoraji yapan inklüzyon cisimciği(+) olan virus hangisidir?
a) Kuduz
b) influenza
c) CMV
d) Adenovirus
e) Herpes virus
44. Aşağıdakilerden hangisi candida enfeksiyonu için predispoze değildir?
a) DM
b) Gebelik
c) HT
d) Antibiotik kullanımı
e) immun yetmezlik
45. Bakteri hücresinde DNA nın yapıştığı yer hangisidir?
a) Epizom
b) Mezozom
c) Lizozom
d) Fagozom
e) Mitekondri
46. Aşağıdakilerden hangisi ekzotoksinin özelliği değildir?
a) Toxoid oluşumu
b) Lipid yapısında oluşu
c) Antijenik özelliği olması
d) Ateş yapması
e) Canlı bakteride salgılanması
47. Bakteriyel infeksiyon kanalının direncinin lizozim yoluyla arttırılmasını sağlayan yapı hangisidir?
a) Kapsül
b) Sitoplazmik zar
c) Lipopolisakkarit
d) Peptidoglikan
e) Lipid
48. Isı ve radyasyon ile cerrahi aletlerin sterilizasyonu yapılamazsa aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Etilen oksit
b) Borik asit
c) Hegzokloroform??
d) AgNO3
e) Hiçbiri
49. Bölünme süresi en uzun olan bakteri hangisidir?
a) Mycobakterium tüberkülozis
b) Stafilakok
c) Streptokok
d) E.coli
e) Vibrio kolera
50. Aşağıdakilerden hangisi soğukta zenginleştirme yöntemi ile üretilebilir?
a) Salmonella typhi
b) Yersinia enterocolitica
c) E.coli
d) Campylobakter jejuni
e) Shigella
51. Besin zehirlenmesinde inkübasyon süresi en kısa olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stafilakokkus aureus
b) Clostridum botilinum
c) Enteroinvaziv E.coli
d) Vibrio kolera
e) Shigella
52. Revers transkriptaz enzimi sayesinde dokuda çoğalabilen virus hangisidir?
a) Parvovirus
b) Picornovirus
c) Reovirus
d) Retrovirus
e) Arbovirus
53. influenza virusü dokuya hangi enzimi sayesinde yapışır?
a) Nöraminidaz
b) Hemaglütinin
c) Matriks proteini
d) Nükleoprotein
e) Hiçbiri
54. Konakçıda inklüzyon cisimciği oluşturarak tanısı konulan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuduz
b) influenza
c) Kızamık
d) Herpes
e) Sitomegalovirus
55. Yardımcı T hücrelerine sitopatik etki yapan virus aşağıdakilerden hangisidir?
a) CMV
b) Herpes I
c) HIV
d) Herpes II
e) Hepatit virus
56. Kuru öksürük, terleme, epigastriumda ağrı, ses kısıklığı, ishal, hipokrom mikrositer anemi saptanmıştır.hangi parazit olabilir?
a) Ascaris lumbricoides
b) Trichirus trichura
c) Shistosomia haematobium
d) Trichinella spiralis
e) Ancylostoma duodenale
57. Diare, malabsorbsiyon, kilo kaybı yapan, duodenumda yerleşen kamçılı olan parazit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Giardia lambia
b) Trichomonas vaginalis
c) Enterobius vermicularis
d) Ancylostoma duodenale
e) Necator americanus
58. Hangi parazit tedavisi hastanın eşi ile birlikte yapılması gerekir?
a) Enterobius vermicularis
b) Giardia lambia
c) Ascaris lumbricoides
d) Fasiola hepatica
e) Trichomonas vaginalis
59. Gül toplarken diken batması ile büller ve LAP gelişen kişide etken nedir?
a) Criptokokkus neoformans
b) Histoplazma capsulatum
c) Aspergillus
d) Sporotriks schenki
e) Candida
60. içme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda hangisi kullanılmaz?
a) Flor
b) Klor
c) iyot
d) Ozon
e) Potasyum permanganat
61. Aşağıdakilerden hangisi malign melanomda prognoz kriteri olarak kullanılır?(2004-E)
a) Vertikal yayılım
b) Radial yayılım
c) Pleomorfizm göstermesi
d) Hepsi
e) Hiçbiri
62. Vaginal kanserler hangi tiptir? (187.soru aynı)
a) Adenom
b) Sarkom
c) Epidermoid Ca
d) Yüzeyel
e) Anjiom
63. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptif kullanımına sekonder olarak gelişir?
a) Adenom
b) Hamanjiom
c) Anjiosarkom
d) Fokal nodüler hiperplazi
e) Hepatocellüler Ca
64. Salisilik asite cevap veren kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osteojenik sarkom
b) Ewing sarkom
c) Osteoid osteoma
d) Osteoporoz
e) Osteoma
65. Kemik kitlesi azalmasına rağmen yapısını değiştirmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paget hastalığı
b) Osteoporoz
c) Osteomalazi
d) Raşitizm
e) Osteofibroz
66. Stromada amiloid birikmesine neden olan tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dermoid kist
b) Mide ca
c) Tiroid medüller ca
d) Taşlı yüzük hücreli ca
e) Musinöz ca
67. Çocukta en sık nefrotik sendrom aşağıdakilerden hangisidir?
a) Membranöz glomerülonefrit
b) Maximal-change glomerülonefrit
c) AGN
d) Membranoproliferatif glomerülonefrit
e) Minimal lezyon hastalığı
68. Progresif multifokal lökoensefalopatide lezyon en sık nereden başlar?
a) Schwan hücresi
b) Oligodendroglosit
c) Akson
d) Dendrit
e) Astrosit
69. 20 yaşında erkek hastada mediasteni tutan hodgkin lenfoma hangi tiptir?
a) Burkit-lenfoma
b) Lenfositten zengin tip
c) Küçük hücreli lenfoma
d) Nodüler sklerozan
e) Lenfoblastik lenfoma
70. Hangi over tümörü bilateraldir?
a) Müsinöz kistadenom
b) Teratom
c) Seroz kist adenom
d) Brenner tümörü
e) Clear cell Ca
71. Wire-Loop (ip işareti) böbrekte hangi hastalıkta görülür?
a) Dermatomyozit
b) AGN
c) Pyelonefrit
d) SLE
e) PAN
72. Hangisi en sık Addison yapar?
a) Brucelloz
b) Tbc
c) Tifo
d) N.menengitidis
e) Sifiliz
73. Antoni A ve antoni B hücreleri ve palizat dizilim gösteren nükleuslar hangi tümörde görülür
a) Fibroma
b) Neurofibrom
c) Stroma
d) Astrositom
e) Schwannoma
74. interstisyel fibrozis en sık neye yol açar?
a) Akut akciğer ödemi
b) Kor pulmonale
c) Astım
d) Bronşektazi
e) Sol kalp yetmezliği
75. 60 yaşında bir kadının vajinal smearında %95 süperficial, %5 intermedier hücreler saptanmasının nedeni nedir?
a) Dışarıdan östrojen alınması
b) Progesteron üreten tümör
c) Endometriumm Ca
d) 20 yıl önce geçirilmiş ooforektomi
e) Normal
76. Alveolar lavajda, makrofajlarda hemosiderin birikimi hangisinde görülür?
a) Amfizem
b) Astım
c) Kronik venöz konjesyon
d) interstisyel pnomöni
e) Hiçbiri
77. SLE de hastalığın tanısında yardımcı olan otoantikorlar hangi hücreler karşı gelişmiştir?
a) Mitokondri
b) Tiroglobülin
c) Düz kas
d) DNA
e) Golgi cisimciği
78. At serumu verildiğinde serum hastalığı belirtileri başlayan kişide ne tip reaksiyon görülür?
a) Tip I
b) Tip II
c) Tip III
d) Tip IV
e) Tip V
79. Hücrenin iskemik ortamda ilk etkilenen organeli hangisidir?
a) E.R
b) Ribozom
c) Hücre duvarı
d) Nükleus
e) Mitokondri
80. Sifilizin kardiyovasküler sistemde en sık yol açtığı lezyon hangisidir?
a) Mitral darlık
b) Abdominal aort anevrizması
c) Aort darlığı
d) Aort dilatasyonu
e) Marantik endokardit
81. Pirimidin antimetaboliti olan ilaca seçiniz ?
a) Metotreksat
b) Vincristin
c) 6-merkaptopürin
d) 5-florourasil
e) Klorambucil
82. DNA ginaz enzimini aşağıdakilerden hangisi inhibe eder?
a) Florokinolonlar
b) Penisilin
c) Eritromisin
d) Tetrasiklin
e) Sülfonamidler
83. LD 50, TD 50, ST50 olan ilacın terapötik indeksi hangisidir?(2004-E)
a) LD50 / TD50
b) ET50 / TD50
c) LD50 / ST50
d) TD50 / ST50
e) LD50 / ED50
84. Barbiturat-sülfonamid ve hekzoklorobenzen porfiriada hem sentezini hangi enzim üzerinden indüklerler?
a) Piruvat dekarboksilaz
b) Ferroşelataz
c) Deltaaminolevülonik asit
d) Glukronil transferaz
e) Hiçbiri
85. Hipotansiyon, myozis, bradikardive intestinal motilitede artma hangi ilaçla olur?
a) Muskarinik agonistler
b) Atropin
c) Beta bloker
d) Klorpromazin
e) Hiçbiri
86. Organik fosforlu insektisid zehirlenmesinde asetilkolin esteraz enzimini aktive eden ilaç aşağıdakilerden hangisidir?(2004-E)
a) Atropin
b) Pralidoksim
c) Fizostigmin
d) Edrofonyum
e) Hiçbiri
87. Huzursuzluk, idrar retansiyonu, tonik-klonik kasılmalar iletim bozukluğu hangi ilaç zehirlenmesinde olur?
a) Kolinerjikler
b) Opioidler
c) Benzodiazepinler
d) Barbitüratlar
e) Trisiklik antidepresanlar
88. Peynir yenilmesi ile hipertansif kriz çıkması hangi ilaç zehirlenmesinde olur?
a) Transil piramin
b) Noradrenalin
c) Saralazin
d) Aprotinin
e) Amfetamin
89. Psikotk bozukluğa yol açmayan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amfetamin
b) L-DOPA
c) Fizostigmin
d) Flufenazin
e) Kortikosteroid
90. BOS a geçişi en az olan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kloramfenikol
b) Gentamisin
c) iNH
d) Kotrimaksazol
e) Sülfametaksazol
91. Morfin hangi etkiyle ağrıyı giderir?
a) Mü reseptörleri
b) Beta endorfin
c) Enkefalin
d) P-maddesi
e) Metil enkefalin
92. Aşağıdakilerden hangisi parkinson benzeri etki yapmaz?
a) Pribedil
b) Flufenazin
c) Haloperidol
d) Fizostigmin
e) Klorpromazin
93. Aşağıdakilerden hangisi kallikrein inhibitörüdür?
a) Epsilon aminokaproik asit
b) Kaptopril
c) Saralazin
d) Aprotonin
e) Enalapril
94. Glokomlu, ödemli ve epilepsilide kullanılabilen diüretik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asetozolamid
b) Furosemid
c) Klortiazid
d) Kaptopril
e) Etakrinik asit
95. Renin salınımını inhibe eden ilaç hangisidir?
a) Propranolol
b) Klonidin
c) Aprotonin
d) Saralazin
e) Kaptopril
96. Tiroperoksidazı inhibe ederek hipotiroidi yapan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tiourasil
b) Tiosiyanat
c) Perklyorat
d) Benserazid
e) Persiyonat
97. Merkezi olarak alfa2 reseptörlerine etki ederek antihipertansif etki gösteren ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rezerpin
b) Guanfasin
c) Propranolol
d) Guanitidin
e) Prazosin
98. Aşağıdakilerden hangisi probenesidin etki mekanizmasını tarif etmektedir?
a) Ürenin tübüler reabsorbsiyonunu engellemesi
b) Ksantin oksidazı inhibe etmesi
c) Barsaktan ürenin absorbsiyonunu engellemesi
d) Ksantinin ürik aside dönüşümünü arttırması
e) Ksantinin ürik aside dönüşümünü azaltması
99. Beta laktam olmayan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saralazin
b) Piperasilin
c) Mezlosilin
d) Doksisiklin
e) Dikloksasilin
100. Laktatlı ringerde hangisi yoktur?
a) Ca – Cl
b) KCl
c) Na – Laktat
d) Na – Cl
e) Mg – Cl
101. 6 yaşında bir çocukta aniden terlemede azalma, midriazis, ağızda kuruluk varsa ne düşünülür?
a) Atropin
b) Salisilat
c) Barbitürat
d) Fosfat
e) Kurşun
102. Yağlı diare, ataksi, akantositoz saptanan 2 yaşındaki çocukta ne düşünülür?
a) Akrodermatitis enterohepatika
b) Abetalipoproteinemi
c) Wolman hastalığı
d) Çöliak hastalığı
e) Crohn hastalığı
103. Dehidratasyon,siyanoz, Na ve Cl azalmış, K artmış ve kortizol miktarıda az olan çocukta, olası tanı nedir?
a) Adrenokortikal yetmezlik
b) Cushing
c) Adrenal adenom
d) Bartter sendromu
e) Hiperaldesteronizm
104. Mikroftalmi, mikrosefali, mental retardasyon, kemik iliği aplazisi, pansitopeni saptanan çocukta teşhis nedir?
a) Aplastik anemi
b) Pür red cell aplazi
c) Fanconi aplastik anemisi
d) Fe eksikliği anemisi
e) Orak hücreli anemi
105. Bu hastada hengi tetkik yapılması uygundur?
a) Osmolalite
b) idrar tetkiki
c) Asit ham testi
d) Kromozom analizi
e) iskelet sistem grafisi ?
106. Aynı hastada tedavi için ne verirsiniz?
a) Androjen steroidler
b) B12
c) Folik asit
d) Zn
e) immünosüpresörler
107. Polidaktili, kolobom, katarakt ve anencefali saptanan çocukta hangi kromozom anomalisi vardır?
a) 46 XX 21
b) 46 XX 18
c) 46 XX 13(patau sendromu)
d) 46 XX 8
e) 46 XX 9
108. Fizyolojik sarılık hangisidir?
a) 3.gün başlar 7.gün biter
b) 9.gün başlar 7.gün biter
c) 1.gün başlar 7.gün biter
d) 1.gün başlar 3.gün biter
e) 1.gün başlar 5.gün biter
109. Alfa – fetoprotein hangisinde artar? (2004-N)
a) Wilms tümörü
b) Nöroblastom
c) Lenfoma
d) Hepatosellüler tümör
e) Hodgkin lenfoma
110. Kalp hızı 90 ının altında, solunum yüzeyel, extremitelerde hafif fleksiyon, buruna kateter koyunca yüzünü buruşturan çocuğun, extremiteleri mavimtrak ise apgarı kaçtır?
a) 1
b) 3
c) 5
d) 7
e) 9
111. Yenidoğanda hangisi patolojiktir?
a) Moro
b) Babinski
c) Yakalama
d) Hypotonosite
e) Adımlama
112. Miadında vaginal doğumda ,ayak gelişi ile doğan çocukta 3 gün sonra emmeme, hipotoni, solukluk, tremor, ince sesle ağlama saptanıyor.
Olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beyin sapı lezyonu
b) Pnömoni
c) Kernikterus
d) Myotoni distrofileri
e) intrakranial kanama
113. Yenidoğanın hemorajik hastalığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Kanama zamanına bakılır
b) Trombosit sayımına bakılır
c) Öglobulin lizis zamanına bakılır
d) Osmotik fragilite bakılır
e) 2-7-9-10 faktörlere bakılır
114. Yukarıdaki hastada tedavi için ne verirsiniz?
a) Kan verilir
b) Plazma verilir
c) iM K vitamini verilir
d) Heparin verilir
e) immunglobulin verilir
115-Enfeksiyon sonrası faktör I-V-VIII eksik trombosit 50.000 olan hastada ne düşünülür?
a) DiC
b) Vitamin K eksikliği
c) Glanzman hastalığı
d) Kombine immun yetmezlik
e) Kombine faktör eksikliği
116. Konjenital immun yetmezlikte hangi aşı kontendikedir?
a) Oral polio
b) Menengokok
c) Pnömokok
d) Tetanoz
e) iM polio
117. Prematüre bebekte aşılama için doğru olan hangisidir?
a) Bebek doğar doğmaz aşılama yapılabilir
b) 3500 grama gelinceye kadar beklenir
c) BCG hemen yapılıp.Diğer aşılar miadında yapılır
d) DPT hemen yapılır.Diğer aşılar miadında yapılır
e) Eksik olan doğum haftası eklenip,aşılamaya öyle başlanır
118. Ebstein Barr virusun rol almadığı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Burkitt lenfoma
b) Nazofarenks ca
c) Wilms tümörü
d) EMN
e) B hücreli lenfoma
119. 1 Yaşında bir çocukta hemoglobin 5.2, hemotokrit:15, periferik yaymada poikilositoz, polikromazi, target hücreleri mevcut ne düşünürsünüz?
a) Fe eksikliği
b) B6 eksikliği
c) Talasemi triat
d) Talasemi major
e) Folik asit eksikliği
120. Retroorbital tümörü olan 4 yaşındaki çocukta kemik iliğinde rozet formasyonu olan çocukta ne düşünülür?(retinablastomla birliktelik en sık)
a) Hodgkin lenfoma
b) Wilms tümörü
c) Ewing sarkomu
d) Nöroblastoma
e) Rabdomyosarkom
121. 5 yaşında acil servise koma ve asidoz tablosu ile gelen çocukta ne düşünülmez?
a) Diabetik ketoasidoz
b) Böbrek yetmezliği
c) Diabetes insipitus
d) Elektrolit imbalansı
e) Salisilat zehirlenmesi
122. Aşağıdakilerden hangisinde devamlı üfürüm olmaz?
a) PDA
b) A-V fistül
c) VSD + AY
d) Periferik pulmoner arter stenozu
e) Aort stenozu
123. 4 aylık siyanotik bir bebek 2.3. sol interkostal aralıkta 2.-4. dereceden midsistolik ejeksiyon, EKG’de sol aks deviasyonu, sol ventrikül hipertrofisi,
pulmoner venoz kanlanma azalmışsa ne düşünülür?
a) Fallot tetralojisi
b) ASD
c) Trikuspid atrezisi
d) Pulmoner stenoz
e) Aort stenozu
124. Aşağıdakilerden hangisi çocukta portal hipertansiyonun ilk belirtisidir?
a) Koma
b) Splenomegali
c) Venöz kanaması
d) Asit
e) Caput medusa
125. Tüm vucütta 5 mm den fazla 12 adet pigmentasyon ve göz dibinde anjiom saptanan hastanın tanısı nedir?
a) Tuberoskleroz
b) Nörofibromatozis
c) Wilms tümörü
d) Sturge weber sendromu
e) Fanconi
126. Hirschprung hastalığının fizyopatolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Motilite bozukluğu
b) Ganglion yokluğu
c) Mekonyum ileusu
d) CAMP uyarı azalımı
e) Hormonal
127. Aşağıdakilerden hangisi spontan dalak rüptürü etkenidir?
a) Polisitemia vera
b) Sferositoz
c) Orak hücreli anemi
d) Sarkom
e) EMN
128. Opioid zehirlenmesinde en karekteristik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplu iğne başı pupil
b) Midriazis
c) Diare
d) Konvülziyon
e) Hipotermi
129. Carey Coombs nerde görülür?
a) Romatizamal kardit
b) Mitral yetmezlik
c) Mitral stenoz
d) Sifilitik kardit
e) SLE
130. Aşağıdakilerden hangisi A vitamini hipervitaminozunda görülmez?(karekteristik)
a) Metafizer kapanma
b) Körlük
c) Hepatotoksisite
d) Deride kuruluk ve pullanma
e) Periost incelmesi
131. Gastritli hastada mideden yapılan biyopside elektron mikroskopta görülen üreaz (+) küçük pilili mikroorganizmalar aşağıdakilerden hangisine uyar?
a) Campylobakter pylori (helicobacter pylori)
b) Campylobakter jejuni
c) Campylobakter fuzi
d) Campylobakter cruzi
e) Hiçbiri
132. Yoğun bakımdaki hastalara sükralfat verilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gram (-) bakteri üremesini önler
b) PH:4 ün üzerine çıkar
c) Mukus artar
d) Uzun etkilidir
e) Asidi azaltır
133. Dijital toksisitesinde en az görülen semptom aşağıdakilerden hangisidir?
a) A-V blok
b) Sinüzal bradikardi
c) Ventriküler bigemine ritm
d) Ventriküler taşikardi
e) Sinüzal taşikardi
134. Sol ventrikül lateral duvarın lezyonlarında en iyi bilgiyi hangi derivasyon verir?
a) DI, AVF
b) DIII, AVR
c) V1, V2, V3
d) V4, V5, V6
e) DI, DII
135. Akut sol kalp yetmezliğinde akciğer ödemi tedavisinde hangisi IV verilmez?(2004-E)
a) Nitropurissiad
b) Aminofilin
c) Morfin
d) Propranolol
e) Furosemid
136. Aşağıdakilerden hangisi Bartter sendromunda görülmez?
a) Hipertansiyon
b) Hiperreninemik-hiperaldesteronizm
c) PGI2 artar
d) Jukstaglomerüler hücre hiperplazisi
e) Hipopotasemik metabolik alkaloz
137.KBY de renal osteodistrofiye neden olan asıl neden hangisidir?
a) 1,25 (OH) vit D3 azalır
b) 24-25 (OH) vit D3 artar
c) paratiroid salınımının artması
d) hiperfosfatemi
e) Ca artışı
138. 19 yaşında bayan 2 günde 250 cc idrar çıkarmış. BUN:98, kreatinin:5.8 ve akciğerde raller ve kalpte gallop duyuluyor.
idrar sedimentinde eritrosit ve eritrosit silenderleri mevcut. (son 4 saatte furosemid verilmiş) Tanınız nedir?
a) ATN
b) Obs.ABY
c) AGN
d) Bilateral kortikal nekroz
e) Prerenal azotemi
139. Yuvarlak yüz, metakarp ve metatars kısalığı aşağıdakilerden hangisinde olur?
a) Paratiroid adenomu
b) Paratiroid ca
c) Pseudohipoparatiroidizm
d) Sipple sendromu (MEN tip II A)
e) Hiperparatiroidi
140. Sarkoidoz aktivitesinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Tüberkülin testi
b) Lavaj
c) Ca seviyesi
d) Anjitensin seviyesi
e) Gallium sintigrafisi
141. Toraks muayenesinde vibrasyon torasik azalmış, hipersonorite var; olası tanınız nedir?
a) Plevral effüzyon
b) Amfizem
c) Pnömoni
d) Kist hidatik
e) Akciğer Ca
142. Aşağıdakilerden hangisinde kan şekeri yükselmez?
a) Cushing
b) Addison
c) Feokromasitoma
d) Glukoneogenez
e) Diabetes mellitus
143. Gözyaşı ve tükrük bezi invazyonu ile birlikte diğer organlarda T helper hakimiyeti ile sitolojiye sahip ve yıkıma yol açarak seyreden hastalık hangisidir?
a) Sarkoidoz
b) AiDS
c) Sjögren sendromu
d) Tbc
e) CMV
144. Aşağıdakilerden hangisi akut faz reaktanı değildir?
a) Fibrinojen
b) C-reaktif protein
c) Albumin
d) Haptoglobülin
e) Amiloid A
145. Poliüri, polidipsi, idrar dansitesinde azalma; su kısıtlamasına cevap yok.pitresin testi (+) ise ne düşünürsünüz?
a) Fanconi
b) Psikojenik polidipsi
c) Familial nefropati
d) Suprasellar tümör
e) Hiperkalemi
146. Valvüler aort stenozunun obstrüksiyon derecesini saptamak için en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) EKG
b) Doppler EKO?
c) Sintigrafi?
d) Telegrafi
e) PA akciğer grafisi
147. Genç kızda egzersiz sırasında göğüs ağrısı, midsistolik klik, geç sistolik üfürüm duyulan hastada tanınız nedir?
a) Pulmoner yetmezlik
b) Atrial stenoz
c) Pulmoner stenoz
d) ASD
e) Mitral kapak prolapsusu
148. Juguler vende derin a dalgası, apex sola yer değiştirmiş, sistolik ejeksiyon üfürümü mevcut. Tanı aşağıdaki hastalıklardan hangisidir?
a) AS
b) PDA
c) PY
d) ASD
e) PS
149. Diabetik ketoasidoz ile hiperosmolar non ketotik koma arasındaki ortak olmayan hangisidir?
a) Dehidratasyon
b) Kussmal solunumu
c) Hipoosmolarite
d) Solunum yetmezliği
e) Bilinç bulanıklığı
150. Aşağıdakilerden hangisinde hematojenik klonal kök(stem) hastalığı yoktur?
a) Paroksismal noktürnal hemoglobunüri
b) Paroksismal soğuk hemoglobunüri
c) KML
d) Polisitemia vera
e) Agnojenik myeloid metaplazi
151. Periferik yaymada hipokrom-mikrositer hedef hücre, bazofil punktiasyon görülen hastada tanı için ne yapılır?
a) Hemoglobin elektroforezi
b) Osmotik frajilite
c) Coombs testi
d) Retikülosit sayımı
e) Oraklaşma
152. Reflü özafajitinde verilmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) H2 reseptör blokörü
b) Sukralfat
c) Omeprazol
d) Antiasit
e) Antikolinerjik
153. Pellegra benzeri bulgularla, yüzde flashing, hipotansiyon atakları geçiren ve barsak sesleri artmış vakada hangi tetkik yapılır?
a) idrarda 5 HiiAA
b) Gastrin
c) Đnsülin
d) Kortizol
e) Glukagon
154. Yukarıdaki hastaya tedavide ne verilmez?
a) Kortizol
b) H2 antagonistleri
c) MAO inhibitörü
d) Antiasitler
e) Antihistaminikler
155. Demansta aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Yakın hafıza kaybı, davranış bozukluğu, cognitif bozukluk
b) Uzak hafıza kaybı, davranış bozukluğu
c) Kişilik bozukluğu
d) Psikoz
e) Laküner amnezi
156. Aşağıdaki lezyonların hangisinin ağızda görülme olasılığı en azdır?
a) Lichen planus
b) Büllöz pemfigoid
c) Herpes
d) Pemfigus vulgaris
e) Pemfigus foliceus
157. Aşağıdakilerden hangisinde Koebner fenomeni görülmez?
a) Psöriazis
b) Lichen planus
c) Seboreik dermatit
d) Pitriasis rosea
e) Pitriasis rubra plaris
158. Akut hemipleji ve kontrlateral oftalmopleji mevcut ise lezyon nerededir?
a) Mesensephalon
b) Frontal lob
c) Oksipital lob
d) Korteks
e) Bulbus
159 iki ayrı klinikte yapılan araştırma sonucunda ortopedi kliniğinde 60 kırık şikayetiyle yatan, üroloji kliniğinde de 60 mesane Ca şikayetiyle yatan hasta
incelenmiş; sonuçta ürolojide yatan hastaların %75 inin; Ortopedi kliniğinde yatanlarında %33 ünün sigara içtiği saptanmıştır.Bu araştırma ne tür bir araştırmadır?
a) Randomize
b) Vaka kontrol
c) Kohort
d) Kesitsel
e) Örnekleme
160. Bebek ölüm hızı =(1 yıllık süre içinde canlı doğum, 1 yıl içinde ölen bebek sayısı/X)x1000 ise X aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir yıl içersinde ölen ve doğan toplam çocuk sayısı
b) Bir yıl içinde canlı doğan çocuk sayısı
c) Maternal ölüm hızı (yıllık)
d) Bir yıl içinde ölen çocuk sayısı
e) Bir yıl içinde ölü doğum sayısı
161. Yara kontraksiyonunda etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kollajen
b) Histiyositler
c) Mukopolisakkaritler
d) Elastin
e) Miyofibroblastlar
162. Gastrik tüp hangisinde kontrendikedir?
a) Larinks refleksinin olmaması
b) Pankreatit
c) Enterokutanöz fistül
d) Kör loop sendromu
e) Peritonit
163. Oral gıda alamayan septik hastada günlük nitrojen atılımı ne kadardır?
a) 2
b) 4
c) 8
d) 10
e) 14
164. Gram(-)lerin neden olduğu septik şoktaki en erken hemodinamik değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arteriel ve venöz O2 farkının büyümesi
b) Kan volümü azalır
c) Vasküler direnç azalır
d) Hipoventilasyon
e) Hiçbiri
165. Vena portanın prehepatik tıkanıklığında hangi dal karaciğeri besler?
a) Retsiyuz venleri
b) Vena hemoraidalis
c) Paraumblikal-umblikal ven
d) Azigo-hepatokolik ven
e) Hiçbiri
166. Enfeksiyoz mononükleozda steroid tedavisi gerektirmeyen hangisidir?
a) Trombositopeni
b) Splenik rüptür
c) Nefes darlığı
d) Anemi
e) Lenfadenopati
167. Aşağıdakilerden hangisi meme başında akıntı yapmaz?
a) Duktal ektazi
b) Yağ nekrozu
c) intraduktal papillom
d) Meme karsinomu
e) Memenin kistik hastalığı
168. Mide ca da prekanseröz olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atrofik gastrit
b) Pernisiyöz anemi
c) Adenamatöz polip
d) Villoz adenom
e) Hamartomatöz polip
169. Barret özafagusta rol oynayan hangisidir?
a) Gastroözafagial reflü
b) Paraözafagial hiatus hernisi
c) Hiperasidite
d) Gastrik hipertrofi
e) Mide Ca
170. Meme Ca nın en sık metastaz yaptığı kemik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vertebra
b) Kafatası
c) Humerus
d) Tibia
e) Fibula
171. 34 yaşındaki erkek hasta, son 1 aydır ishal, rektal kanama, subfebril ateş, hafif kilo kaybı vardır,
çekilen kolon grafisinde pseudopolip ve haustralarda silinme görülen hastada olası tanı nedir?
a) Crohn
b) Giardia intestinalis
c) Colitis ülseroza
d) Kısa kolon sendromu
e) Entomoeba histolitica koliti
172. 50 kglık (%…..) hastada sağ üst – sağ alt extremitede, sol üst extremitede yanık varsa (%….) 24 saatte verilen sıvı miktarı ne kadar olmalıdır?
(Bazal :1800 kabul edidi) (eksik soru)
a) 1800
b) 3600
c) 7200
d) 9000
e) 10800
173. Hipokalemide, (EKG yoksa) bir kerede verilecek maksimum K+ miktarı ne kadardır?
a) 20
b) 40
c) 80
d) 100
e) 120
174. Aşağıdakilerden hangisi tek başına adult respiratuar distres sendromu yapar?
a) Sepsis
b) Toraks travması
c) Pankreatit
d) Aspirasyon pnömonisi
e) Yağ embolisi
175. Karın ön duvarında portocaval anastamoz hangi damarlar arasındadır?
a) Vena hemiazygos – vena lumbalis
b) Vena rectalis superior – vena rectalis inferior
c) Vena azigos – vena hemiazigos
d) Özegoik ven – vena hepatika
e) Vena epigastrica superior – vena paraumblicalis
176. Aşağıdakilerden hangisi zollinger ellison sendromunda artış gösterir?
a) insülin
b) Glukagon
c) Gastrin
d) Serotonin
e) Histamin
177. Hiperpotasemi hangisinde olur?
a) Hipoaldesteronizm?
b) Primer hipoaldesteronizm?
c) Kusma
d) Renal tubuler asidoz
e) ishal
178. Kompanse primer hipotiroidide hangisi olur?
TSH TRHaya Yanıtı
a) Artmış Baskılanmış
b) Normal Baskılanmış
c) Azalmış Artmış
d) Normal Azalmış
e) Artmış Artmış
179. Uygun olmayan ADH salınımında hangisi görülmez?
a) Artmış kreatinin seviyesi
b) Ödem
c) Volüm artışı
d) Hiponatremi
e) Natriüresis
180.  Abductor pollicis longus – extensör pollicis brevis tendonunda – tenosinovit oluşumu hangi hastalıktadır?
a) De-Quervain
b) Dupuytren kontraktürü
c) Karpal tünel
d) Charcot eklemi
e) Epikondrilit
181. Yaşlı erkek hastada osteoblastik aktivite görüldüğünde ilk ne yapılır?
a) Rektal tuşe
b) IVP
c) Radyolojik tetkik
d) idrar tetkiki
e) Kan biyokimyası
182. Böbrek Ca da lenf nodu tutulumu kaçıncı evrededir?
a) I
b) II
c) IIIa
d) IIIb
e) IV
183. iç kulak kanalı lezyonunu göstermek için çekilecek kafa grafisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüz grafisi
b) Oblik grafi (low)
c) Oblik postero – anterior (stenwars)
d) Schuller grafisi?
e) Submental
184. Hipofiz adenomunda görülen göz lezyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bitemporal hemianopsi
b) Çift görme
c) Binazal hemianopsi
d) Heteronim bitemporal anopsi
e) Strabismus
185. Elli altı yaşında sağ elini kullanamayan, 5 yıllık baş ağrısı ve toplam dört kez epilepsi atağı geçirmiş, son zamanlarda doğru kelimeleri bulamama şikayetleri
ile başvuran hastada, tanı nedir?
a) Aterosklerotik sol serebralarter yetmezliği
b) Aquaductus stenozu
c) Subdural hematom
d) A-V malformasyon
e) Sol parietal kitle
186. Endodermal sinüs tümörü için spesifik antijen hangisidir?(2004-E, 97-E, 97-
N, 2002-E)
a) AFP
b) CEA
c) Ca-125
d) Beta-HCG
e) ANA
187. Erişkinde en sık vajen Ca tipi aşağıdakilerden hangisidir?(P 62.soru aynı)
a) Adeno Ca
b) Clear cell Ca
c) Bothroid sarkom
d) Malign melanom
e) Epidermoid Ca
188. Koryokarsinomayı koryoadenoma destürensten hangi özellik ayırır?
a) Embriyonun görülmemesi
b) Villus görülmemesi
c) HCG artışı
d) 46XX artışı
e) Metastaz
189. Serviks Ca evrelendirmesinde aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz?
a) Parametrium yayılımı
b) Endometrium yayılımı
c) Vagen yayılımı
d) Mesane yayılımı
e) Rektum yayılımı
190. 10 haftalık gebe kadın, vaginal kanama ve karın ağrısıyla geliyor. Serviks 2 cm açık ise tedavide ne yapılır? (gebelik ve uterus boyutları birbirine uygun)
a) istirahat ve gözlem
b) Cerviks sütür
c) Progesteron + tokolitik tedavi
d) Gebeliğin vaginal yolla sonlandırılması
e) Gebelik kontrolü ve USG ye göre karar
191. Amenorede gonodotropin düzeyleride düşükse aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Gonadal disgenezi
b) Kallman sendromu
c) Turner sendromu
d) Adrenal disgenezi
e) Sheehan sendromu
192. Puberte genç kızda hangi sırayla görülür?
a) Telarj – Boy büyümesi – Puberj – Menarj
b) Boy büyümesi – Puberj – Menarj – Telarj
c) Boy büyümesi – Telarj – Puberj – Menarj
d) Boy büyümesi – Telarj – Menarj – Puberj
e) Puberj – Boy büyümesi – Telarj – Menarj
193-Gebelikte,sürfaktan sentezini arttıran aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fetal kortizol
b) Desidua prostoglandinleri
c) Prolaktin
d) Fetal tiroid hormonları
e) Maternal adrenal bez
194. Oral kontraseptif kullanımı sırasında hangi bulgu görülürse hemen kesilmelidir?
a) Prolaktin artışı
b) Amenore
c) Hemoptizi
d) Depresyon
e) Migren
195. Yandaki histerosalpingografide hangi uterin anomali görünmektedir?
a) Normal
b) Bicornus
c) Unicornus
d) Arcuat
e) Hiçbiri
196. En sık maternal mortalite nedeni hangisidir?
a) Abortus
b) Uterus rüptürü
c) Coryoamnionitis
d) Dış gebelik rüptürü
e) Tromboemboli
197. Gebelikte oluşan fizyolojik değişikliklerden yanlış olanı seçiniz?
a) Htc artar
b) insüline rezistana artar
c) Femoral venöz dönüş artar
d) Kolesterol artar
e) Kreatin klirensi artar
198. Doğum eylemi sırasında kontraksiyon yayılımı için (Gap Junction) lifler arasında ilişkide rol almayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Östrojen
b) Prostoglandin E2
c) PgF2α
d) Tromboksan
e) Prolaktin
199. Primer amonore dişi fenotipli, östrojen verildiğinde kanama olmuyorsa hangi hastalık düşünülür?
a) Turner sendromu
b) Adrenogenital sendrom
c) Testiküler feminizasyon
d) Kalman sendromu
e) Hiçbiri
200. 36 yaş gravid 3, partus 2 ve 32 haftalık gebe, karın ağrısı, kanama ve uterusta sertlik ağrı ve serviks 2 cm dilate %30 silinme varsa tanınız nedir?
a) Plasenta accreata
b) Ablatio plasenta
c) Plasenta previa
d) Vasa previa
e) Marginal sinüs rüptürü

 

İlginizi çekebilir:
Geçmişten Günümüze TUS Soruları - Yıllara Göre Derlendi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu