TUS

1991 Nisan TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

NiSAN 1991 TUS SORULARI

1. Dilin 1/3 ön kısmında tat duyusu yok ise lezyon nerdedir?
a) Ganglion geniculare
b) Ganglion opticum
c) Ganglion mandibulare
d) Ganglion submandibulare
e) Ganglion olfactorium
2. Kalçada yürürken aktif olmayan taraf düşerse ,lezyon nerededir?
a) Nervus gluteus superior
b) Nervus gluteus inferior
c) Nervus ischiadicus
d) Nervus femoralis
e) Nervus peroneus communis
3. Vena femoralisin geçiş yeri aşağıdaki kanallardan hangisidir?
a) Canalis ingiunale
b) Lacuna vasorum
c) Canalis obturatorius
d) Canalis femoralis
e) Lacuna musculorum
4. Nervvus laryngeus inferior felcinde olmayan ?(soruda eksiklik var)
a) Crycıarytenoid posterior
b) Crycoarytenoid lateralis
c) Thyroarytenoid
d) Cricothyroid
e) Thyrohyoid
5. El bileğinde canalis carpalisten fleksörlerle geçen sinir ?
a) Nervus radialis
b) Nervus ulnaris
c) Nervus medianus
d) Nervus brachialis
e) Nervus perenous
6. Tunica vaginalis septa visseralis testis neyin devamıdır?
a) Septalar
b) Periton
c) Lokulus
d) External spermatik fasia
e) internal spermatik fasia
7. Funiculus lateralisin çaprazlaştığı yer neresidir?
a) Pons
b) Bulbus
c) Talamus
d) Chiazma opticum
e) Hipotalamus
8. Truncus brachiosephalicustan ne çıkar?
a) Aateria carotis communis dextra, Arteria subclavia dextra
b) Arteria coronaris dextra
c) Arteria carotis sinistra
d) Arteria subclavia sinistra
e) Arteria coronaris sinistra
9. Hangisi fibröz kıkırdaktır?
a) Tiroid kıkırdağı
b) Kulak kepçesi
c) Kosta
d) Sternum
e) intervertebral disk
10. Sadece sempatik innervasyonu olan doku aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalp
b) Sürrenal bez
c) Kolon
d) Duodenum
e) Safra kesesi
11. 2.kalp sesini hangisi yapar? (2004-N)
a) Atrioventriküler kapakların açılışı
b) Atrioventriküler kapakların kapanışı
c) Aorta ve pulmoner kapakların açılışı
d) Aorta ve pulmoner kapakların kapanışı
e) Opening snap
12. Renini arttıran nedir?
a) Na+ deplesyonu
b) Aldesteron artışı
c) Anjiotensin artışı
d) HT
e) Hipervolemi
13. Kokainin etki şekli hangisidir?
a) Enkefalin
b) Adrenerjik
c) NA boşaltımı
d) GABAerjik
e) Dopaminerjik
14. Bir organın venöz basıncı değişmezken, arteriel basınç artmaktadır. Arteriel elsatikiyet de düşünülürse ne olur?
a) Debi artar, direnç değişmez
b) Direnç artar, debi artar
c) Direnç düşer, debi düşmez
d) Direnç artar, debi değişmez
e) Debi artar, direnç artar
15. Aşağıdakilerden hangisi hemolitik anemidir?
a) Eritroblastozis fetalis
b) Fe eksikliği
c) intrensek faktör eksikliği
d) B6 eksikliği
e) C vit eksikliği
16-Aşağıdakilerden hangisi yalancı transmitter etkilidir?
a) L-Dopa
b) Metil dopa
c) Serotonin
d) Rezerpin
e) GABA
17. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi tek katlı silli epitelle kaplıdır?
a) Özafagus
a) Duodenum
b) Safra kesesi
c) Mesane
d) Uterus
18. Aşağıdakilerden hangisi apokrin bezdir?
a) Koltuk altı ter bezleri
b) Yağ bezi
c) Parotis bezi
d) Göz yaşı bezi
e) Hiçbiri
19. Hücre yüzeyinde hareketsiz ve yana çıkıntı veren uzantıya ne ad verilir?
a) Pseudopod
b) Stereoslia
c) Flagella
d) Kinosilia
e) Mikrovillus
20. Onkotik basınç düşünce sonuç ne olur?
a) Hipoproteinemi
b) Doku ödemi
c) Miksödem
d) Anjionörotik ödem
e) Hücre içine sıvı girişi artar
21. Tay Sachs hastalığında eksik olan enzim hangisidir?
a) Sfingomyelinaz
b) Hekzozaminidaz
c) Aril sülfataz
d) Glikoz-6-fosfataz
e) glikoserebrosidaz
22. Tangier hastalığında hangisi eksiktir?
a) VDLD
b) HDL
c) Serbest yağ asidi
d) Abetalipoproteinemi
e) Lesitin kolesterol açil transferaz
23. Myokart infarktüsü sonrası hangisi en geç düzelen enzimdir?
a) LDH (laktat dehidrogenaz)
b) Aldolaz
c) Kreatinin fosfokinaz
d) SGOT
e) SGPT
24. Esansiyel fruktozüride eksik olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1.6 difosfataz
b) Aldolaz B
c) Fosfohekzosizomeraz
d) Fosfofruktokinaz
e) Fruktokinaz
25. Glikojenoliz, lipoliz yapan hormon hangisidir?
a) Glukagon
b) Adrenalin
c) insulin
d) ACTH
e) Gastrin
26. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi nörotransmitter yapısında bulunmaz?
a) Serotonin
b) Adrenalin
c) Prolin
d) Glisin
e) Dopamin
27. Kolesterol sentezinin hızını ayarlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asetil CoA Karboksilaz
b) Fosfpfruktpkinaz
c) Lesitin kolesterol açil transferaz
d) OH metil glutaril CoA redüktaz
e) Pürivat kinaz
28. Aç kalan insanda kanda ne artar ?
a) Glikoz
b) Keton
c) Amonyak
d) Pirüvik asit
e) Yağ asitleri
29. Lipogenezi aşağıdakilerden hangisi stimüle eder?
a) ACTH
b) Aldesteron
c) insulin
d) Adrenalin
e) Glukagon
30. Karbonhidrat sentezinde rölü olmayan aminoasit hangisidir?
a) Valin
b) Glutamat
c) Serin
d) Alanin
e) Lösin
31. Metil malonik asidüride hangi vitamin eksikliği beklenir? (2004-E)
a) C vitamini azlığı
b) A vitamini eksikliği
c) B12 eksikliği
d) Folat eksikliği
e) B2 eksikliği
32. Mupple syrup hastalığında ne eksiktir?
a) Lösin
b) Histidin
c) Prolin
d) Glisin
e) Alanin
33. Hiperammenomi nedeni nedir?
a) Ürik asit siklusu bozukluğu
b) Üre siklusu bozukluğu
c) Üronik asit siklus bozukluğu
d) Pentoz fosfat krebsi bozukluğu
e) Cu metabolizma bozukluğu
34. Aşağıdakilerden hangisinde glikoz oksidasyonunun direkt yolunda yer almaz?
a) Adipoz doku
b) KC
c) Beyin
d) Böbrek
e) Eritrosit
35. Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir?
a) Pentoz fosfat yolu
b) Heksozmonofosfat şantı
c) Üronik asit siklusu
d) Üre siklusu
e) Krebs siklusu
36. Stresle artan hormonlar hangisidir?
a) Kateşolamin ve glikokortikoidler
b) insülin
c) ACTH
d) Glukagon
e) Tiroid
37. Tioürelerin direkt etkisi olmayan hangisidir?
a) inorganik iyottan organik iyoda oksitlenme
b) Bağlanmayı engelleme
c) TSH yı arttırma
d) D iyodinaz fonksiyonu
e) Proteinden ayrılması
38-Işıkta oluşan reaksiyon hangisidir?
II Cis retinol(E)→II Cis retinen…(D)…Rodopsin….(A)..-all-trans retinen retinel izomeraz(B) 11 cis retinen….(C)…..Vit A
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
39. Safra obstruksiyonu olanlarda hangi vitamin eksikliği olmaz?
a) A vitamini
b) B12 vitamini
c) D vitamini
d) E vitamini
e) K vitamini
40. Soru hatırlanamadı
41. Hipertonik ortamda bakteri organellerinden hangisi yoksa bakteri etkilenmez?
a) Hücre duvarı
b) Sitoplazmik zar
c) Sitoplazmik vakuol
d) Ribozom
e) Mitokondri
42. Weil-Felix testi nasıl bir testtir?
a) Hemaglütinasyon
b) Flokülasyon
c) Kompleman fiksasyonu
d) Presipitasyon
e) Aglutinasyon
43. Sistiserkus sellulosa hangi parazitin larvasıdır?
a) T.solium
b) T.saginata
c) D.latum
d) T.trichiura
e) E.granülosus
44. Hayvan sütüyle geçen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tbc
b) Tifo
c) Hepatit A
d) Tifüs
e) Dizanteri
45. Menenjit portörü olduğunu anlamak için nereden örnek alınır?
a) BOS
b) Deri
c) Nazofarinks
d) Dışkı
e) Balgam
45. Salgın bir hastalıkta çizilen epidemiyoloji çizelgeleri sizce hangi hastalıklara aittir?
a) Kolera – Kızamık
b) Tifo – Tifüs
c) Besin zehirlenmesi – Kolera
d) Kolera – Anjin
e) Kızamık – Hepatit
47. Kedi köpekten çocuklara bulaşan ektotriks infeksiyonu etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Microsporium canis
b) Trichofiton schönlein
c) Trichofiton rubrum
d) Epidermofiton floccosum
e) Aspergillus flavus
48. Aşağıdakilerden hangisi T lenfositlerin önemli fonksiyonlarından değildir?
a) PPD(+)liği
b) Organ reddi
c) Bağışıklıkta tanıma
d) Direkt Ig salgılama
e) Anafilaktik reaksiyon
49. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde profilaktik antibiyotik kullanılmaz?
a) Lökopeni ile Ca
b) Tonsillektomiden sonra
c) Bronşektazide parainfluenzadan sonra
d) Diş çekimi öncesi
e) BOS rinoresi
50. inflüenza infeksiyonlarının pandemilerinde tip değişebilmesi için bakterilerin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) RNA rekombinasyonu
b) DNA prekombinasyonu
c) Poliploidi
d) DNA rekombinasyonu
e) DNA kombinasyonu
51. iki ay -üç yaş arası en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) B grubu streptokoklar
b) H.influenza
c) E.coli
d) S.aureus
e) Meningokok
52. S. aureusun aşağıdaki hastalıkların hangisinin etkeni olma olasılığı yüksektir?
a) Vincent anjini
b) Erizipel
c) Osteomyelit
d) Gastroenterit
e) Proktit
53. Non gonokoksik üretrit, inklüzyonlu konjuktivit, infantil pnömoni tablosu ile gelen hastada etken olarak ne düşünürsünüz?
a) Chalamidya trochamatis
b) Clamidya psittaci
c) Üreaplazma üreliticum
d) N.gonorrea
e) M.hominis
54. Malign püstül yapan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kızıl
b) Kızamık
c) 6.hastalık
d) Şarbon
e) Behçet hastalığı
55. Hepatit için kuvvetli bulaştırıcılık markerları hangisidir?
a) Anti HBs
b) Anti-HbcIgM
c) HbeAg
d) HbcAg
e) Anti-HBcIgG
56. Beta laktam olmayan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sefaperazon
b) imiperon
c) Aztreonam
d) Doksisiklin
e) Ampisilin
57. Aşağıdakilerden hangisi DNA nın özel bölümüne bağlanarak etki eden enzimdir?
a) DNA ligaz
b) DNA polimeraz
c) RNA polimeraz
d) Ekzonükleaz
e) RNA ligaz
58. T8/T4 oranını değiştiren virus hangisidir?
a) Rubeola
b) Rubella
c) HIV
d) HAV
e) HBV
59. Hepatomegali, sarılık, diare, kusma, ateş ve sağ üst kadranda hafif hassasiyet bulunan bir çoçukta tanınız ne olur?
a) Giardia intestinalis
b) E.histolitica
c) T.trichura
d) T.saginata
e) T.solium
60. Soru hatırlanamadı.
61. Sarkomların en sık metastaz yolu hangisidir?
a) Lenf
b) intraluminal
c) Komşuluk
d) Kan (hematojen)
e) implantasyon
62. Ekstahepatik portal hipertansiyon yapan etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sarkoidoz
b) Vena porta trombozu
c) Siroz
d) Alkol hepatiti
e) Viral hepatit
63. Sarkoidozda görülmeyen patolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Epiteloid histiosit
b) Kazeifikasyon
c) Astroid cisim
d) Langans dev hücre
e) Hiçbiri
64. Arter embolisinin en sık görüldüğü yer neresidir?
a) Femoral bifurkasyon
b) iliak bifurkasyon
c) Popliteal
d) Aort bifurkasyonu
e) Koronerler
65. Multipl sklerozda patognomonik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nöron nekrozu
b) Plazma hücre infiltrasyonu
c) Demyelinizasyon
d) Langans dev hücreleri
e) Kompleman çökmesi
66. iskemik hücre nekrozunda hangisi en önce belirir?
a) Yağlı dejenerasyon
b) Hücre vakuolizasyonu
c) Hücre şişmesi
d) Hücre nekrozu
e) Kazeifikasyon
67. Hızlı ilerleyen glomerulonefritte mikroskopik ilk belirti hangisidir?
a) Kresent oluşumu
b) Bazal lamina kalınlaşması
c) Pseudopod çıkması
d) IgA nın artması
e) C3 birikmesi
68. Germ hücreli olmayan karsinom aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dermoid kist
b) Tekoma
c) Koriokarsinoma
d) Embriyoner karsinom
e) Endodermal sinus tümörü
69. Diabetik nefropatinin karekteristik bulgusu hangisidir?
a) Lipoid nefroz
b) Nodüler glomerüloskleroz
c) Membranoproliferatif glomerülonefrit
d) Membranöz glomerülonefrit
e) Papiller nekroz
70. Koriokarsinomun prognoz yönünden malignite potansiyelinin yüksek olduğunu gösteren nedir?
a) Akciğer metastazı (4 aydan önce)
b) KC metaztazı (4 aydan önce)
c) Vagina metastazı
d) HCG seviyesinin 40.000 altında olması
e) Sedimentasyon değişiklikleri
71. En sık primer yerleşim yaptıkları yer için hangi çift yanlıştır?
a) Kemik – osteosarkom
b) Uterus – leiomyosarkom
c) Beyin – gliom
d) Meme – intraduktal papillom
e) Hiçbiri
72. Barsakta Tbc en sık nereye yerleşir?
a) ileum
b) Çekum
c) Sigmoid
d) Kolon
e) ileoçekal
73. Meme Ca ile en sık nereye yerleşir?
a) Memenin fibrokistik hastalığı
b) Sistosarkoma philloides
c) Duktal ektazi
d) intraduktal papillom
e) Yağ nekrozu
74. Aşağıdakilerden hangisinde KC de yağlanma beklenmez?
a) Alkolik siroz
b) Viral hepatitler
c) Kurşun intoksikasyonu
d) Wilson hastalığı
e) Niemann-pick hastalığı
75. Çocukta kronik granülomatziste hangisi beklenir?
a) Bakteriyel affinitede azalma
b) Kemotaksis bozulması
c) Opsonizasyon azalması
d) Öldürme fonksiyonu olmaz
e) T faktörü üremez
76. Fetusta oksijeni ilk alan organ hangisidir?
a) Akciğer
b) Barsak
c) Beyin
d) Böbrek
e) Karaciğer
77. Fetusta O2 azlığına neden olan hangisidir?
a) Plasentada karışma
b) HbA2 artması
c) HbF azalması
d) Oksijen ihtiyacı (fetusün)nın artması
e) Annenin O2 ihtiyacının artması
78. Aort ve büyük damarları tutan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Wegener granülomatozu
b) Takayaşu arteriti
c) Dermatomyozit
d) Kawasaki hastalığı
e) Skleroderma
79. Damardaki lokal Ag-Ab reaksiyonu hangisidir?
a) Serum hastalığı
b) Tüberkülin reaksiyonu
c) iTP
d) Arthus reaksiyonu
e) Myastenia gravis
80. Pulmoner vaskülarizasyon aşağıdaki hastalıkların hangisinde azalır?
a) Fallot tetralojisi
b) PDA
c) VSD
d) ASD
e) Hipoplastik sol kalp
81. Asistoli olan hasta için aşağıdakilerden hangisini kullanmazsınız?
a) Adrenalin
b) Ca glukonat
c) Atropin
d) Defibrilasyon
e) Kardiak masaj
82. Alfa-1 reseptör blokeri olan antihipertansif aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klonidin
b) Reserpin
c) Tiazidler
d) Prazosin
e) Pindolol
83. Kürarın çizgili kasa etkisi hangi yolla oluşur?
a) Ach presinaptik inhibisyonu
b) Reseptör blokajı
c) Ach esteraz inhibisyonu
d) Post sinaptik Ach reseptör blokajı
e) Post.membrana Mg un girişinin engellenmesi
84. Siklooksijenazı inhibe ederek etki yapan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allopürinol
b) Fizostigmin
c) Heparin
d) Warfarin Na
e) indometazin
85. Aşağıdakilerden hangisi enzim inhibisyonu ile etki yapmaz?
a) Enalapril
b) Aspirin
c) izoproterenol
d) Propranolol
e) L-DOPA
86. Nalidiksik asit etkisini nasıl gösterir?
a) DNA ginaz inhibisyonu
b) DNA polimeraz inhibisyonu
c) RNA ginaz inhibisyonu
d) Hepsi
e) Hiçbiri
87. PABA yı taklitle etki eden antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Penisilin
b) Pirasilin
c) Tetrasiklin
d) Sülfonamid
e) Metisilin
88. Enalapril hangisini inhibe eder?
a) Bradikinin
b) Anjiotansin I
c) Kininaz II
d) Kallikrein
e) Siklooksigenaz
89. Sempatektomiden sonra etkisi en belirgin azalan hangisidir?
a) Adrenalin
b) Noradrenalin
c) Tiramin
d) Atropin
e) Propranol
90. Fizostigmin ve neostigmin arasındaki ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Her ikiside trisklik antidepresan zehirlenmesşnde kullanılır
b) Her ikiside alkoloiddir
c) Her ikiside yarı sentetiktir
d) ikiside atropinle bloke olur
e) ikiside quarternerdir
91. Hiperkalsemide hangisi kullanılmaz?
a) Furasemid
b) Klorotiazid
c) Spironalokton
d) Mitramisin
e) Ozmotik diürez (diüretikler)
92. Heterosiklik antidepresanların yan etkisi değildir?
a) Mani
b) Kabızlık
c) idrar retansiyonu
d) Retina dekolmanı
e) Ortostatik hipotansiyon
93. Etkisi en uzun olan barbitürat hangisidir?
a) Thiobarbital
b) Fenobarbital
c) Sekobarbital
d) Amobarbital
e) Pentobarbital
94. Alkolle alınınca hangisi asetaldehid sendromuna yol açar?
a) Kloraldehit
b) Metakualon
c) Barbiturat
d) Klorpropamid
e) indometazin
95. Saf H1 agonisti hangisidir?
a) Histamin
b) Pridil etilamin
c) 4 metil histamin
d) imipramidin
e) Dimopirid
96. Hidroksi metil glutaril CoA yı (HMGCoA) redüktazı inhibe ederek kolesterol sentezini azaltan ilaç hangisidir?
a) Gemfibrozil
b) Neomisin
c) Levostatin
d) Stosterol
e) Nikotinik asit
97. Aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi alkol yoksunluğunda kullanılır?
a) Rezerpin
b) Propranolol
c) Klonidin
d) Prazosin
e) Klorofibrat
98. Aşağıdakilerden hangisi opiad bağımlılığının tedavisinde kullanılır?
a) Rezerpin
b) Propronalol
c) Guanitidin
d) Bretilyum
e) Klonidin
99. Aşağıdaki analjeziklerden hangisi pirazolon türevlerinden değildir?
a) Oksifen bütazon
b) Meklofenomat
c) Diprinon
d) Fenilbutazon
e) Metilprazolon
100. Deride vazokonstrüksiyon, (+)inotrop, (+)kronotrop etki yapan madde hangisidir?
a) Adrenalin
b) Noradrenalin
c) izoprenolin
d) Propranol
e) Atropin
101. Dört yaşında erkek hastada, solda orta hattı geçmeyen kitle, aniridi varsa tanınız nedir?
a) Hipernefroma
b) Wilms
c) Nöroblastoma
d) Feokroma sitoma
e) Hepatomegali
102. Yenidoğanda rutin taranması gereken hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tirozinüri
b) Alkaptanüri
c) Fenilketonüri
d) Tay sachs
e) Tangier
103. Kernikterusun ilk belirtisi hangisidir?
a) Tiz sesli ağlama ve spastisite
b) Opistotonus
c) Konvulziyon
d) Moro refleksi kaybı
e) Ememe
104. Bebek doğar doğmaz kusma varsa ne düşünürsünüz?
a) Özafagus atrezisi
b) Özafagus divertikülü
c) Duodenum atrezisi
d) Pilor stenozu
e) Enfeksiyon
105. Karaciğerde yağlanma ve konvülziyon varsa ne düşünürsünüz?
a) Viral hepatit
b) Alkolik siroz
c) Reye sendromu
d) Nieman-pick
e) Galaktozemi
106. iki aylıkken pnömoni geçiren çocuk bir süre sonra solunum sıkıntısı ile geliyor. Gelişme geriliği var ise hangi tetkiki yapmazsınız?
a) Ter testi
b) idrar kültürü
c) Kan kültürü
d) Balgam kültürü
e) Sinüs grafisi
107. Yukarıdaki hastada aşağıdaki etkenlerden hangisinin olma olasılığı düşüktür?
a) Kızamık
b) RSV
c) H.influenza
d) Hiçbiri
e) Stretokok
108. Çocukta bakteriyel menenjit tedavisine rağmen semptomlar gerilemiyor, fontanel şişiyor. Fokal nörolojik bulgular tespit edildi ise ne düşünürsünüz?
a) Dirençli bakteri
b) Subdural effüzyon
c) Tedavi yetersiz
d) Hidrosefali
e) Yeni enfeksiyon
109. 15 aylık süt çocuğunda zaman zaman hematüri, sulu ve kanlı gaita, deride lezyon vardır. Ne düşünürsünüz?
a) Fruktoz intoleransı
b) Laktoz intoleransı
c) inek sütü allerjisi
d) Shigella
e) Amebiyazis
110. Sürekli inek sütü ile beslenende konvulziyon sebebi hangisidir?
a) Ca azlığı
b) Hipoglisemi
c) Hipermagnezemi
d) Raşitizm
e) Malnütrisyon
111. Diş kanaması, diş eti hipertrofisi, eklemde dayanılmaz ağrı, kurbağa yatışı aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Henoch-schönlein
b) Difenilhidantoin
c) Raşitizm
d) Wegener granülomatozu
e) Skorbüt
112. Poliüri, polidipsi, dehidratasyon, hipotoni, anoreksi, irritabilite varsa ne düşünürsünüz?
a) D vitamini intoksikasyonu
b) A vitamini intoksikasyonu
c) E vitamini intoksikasyonu
d) K vitamini intoksikasyonu
e) Folik asit intoksikasyonu
113. Alfa-1 antitripsin eksikliğinde oluşan amfizemin şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Panasiner
b) Sentrlobüler
c) Sentrasiner
d) interstisyel
e) Paraseptal
114. Mitral stenozu olan bir çocukta atrial fibrilasyon olursa aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Presistolik üfürüm yiter
b) Opening snap yiter
c) Diastolik rulman olması
d) S1 şiddetlenir
e) P2 çiftleşmesi
115. iki aylık bir bebekte sol parietalde fluktuasyon veren bir şişlik var. Olası tanınız nedir?
a) Caput quatratum
b) Epidural hematom
c) Subdural hematom
d) Sefal hematom
e) Caput sucsadeneum
116. Üç yaşındaki çocuk köpüklü salyalarla beraber konvülziyon geçirir ve kusar durumda hastaneye getiriliyor.
Pupili myotik blursanız aşağıdaki hangi maddenin zehirlenmesini düşünürsünüz?
a) Barbitürat
b) Organik fosfat
c) DDT
d) Morfin
e) CO
117. Yukarıdaki çocuğun sağaltımında ne verirsiniz?
a) Naloksan
b) Fizostigmin
c) Oksijen
d) Atropin
e) Neostigmin
118. Çocuğun idrarı ara bezini siyaha boyuyorsa ne düşünürsünüz?
a) Alkaptanüri
b) Fenilketonüri
c) Hepatik porfiria
d) Triptofanüri
e) Hemoglobinüri
119. Çilek ezmesi görünümünde gaita size neyi düşündürür?
a) Pilor stenozu
b) Hircprung hastalığı
c) Brucella
d) ileus
e) invaginasyon
120. Apgar 1 ve 3 olan hastada ilk olarak ne yapılmalıdır?
a) intrakardiak adrenalin
b) Metabolik asidozun düzeltilmesi
c) Solunum yolu açılır
d) Umblikal kateter
e) Harici kalp masajı
121. Paralitik poliomyelitte görülmeyen klinik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hiperestezi
b) Duyu kaybı
c) Fasial paralizi
d) Fasikülasyon
e) Aşil refleksi kaybı
122. Üç yaşında çocukta 1.kalp sesi normal, 3.kalp sesi belirgin, IV den koltuk altına ve sol sternal bölgeye yayılan pansistolik üfürüm alınıyor ise olası tanınız nedir?
a) Mitral yetmezlik
b) Fallot tetralojisi
c) Trikuspid stenozu
d) VSD
e) Aort yatmezliği
123. 4 yaşında bir çocuk hipoglisemi, hepatomegali, bebek yüzü görünümü kliniği ile size gelirse ne düşünürsünüz?
a) Von gierke
b) Gaucher
c) Tay sachs
d) Pompe
e) San flippo
124. Aşağıdakilerden hangisinin metaboliti hepatotoksiktir?
a) Asetaminofen
b) Metil alkol
c) Metafloran
d) Metatroksat
e) Streptomisin
125. Keçi sütü ile beslenen çocukta görülen anemi hangisinin eksikliğine bağlıdır?
a) Folik asit
b) Fe eksikliği
c) B12
d) B2
e) B6
126. Çocukta osmotik diürez ve karbonik anhidraz inhibitörü kullanırken aşağıdakilerden hangisi izlenebilir?
a) ST depresyonu
b) Ventriküler fibrilasyon
c) Diastolde arrest
d) Düşük T
e) Sivri T
127. Dört gün süren ateşten sonra ateş düşerken, gövdeden başlayan aşağıdan yukarıya çıkan doküntü başlıyor.
Konvülziyon ve ateşte tabloya eşlik ediyor ise hangi hastalık akla gelmelidir?
a) 6. hastalık
b) 5. hastalık
c) Kızamık
d) Kızamıkçık
e) Su çiçeği
128. Demans, diare, dermatit tablosunda hangi vitamin eksiktir?
a) C vitamini
b) B12 vitamini
c) B2 vitamini
d) B1 vitamini
e) Nikotinik asit
129. intrauterin hareket azlığı ve refleksleri az olan bir çocukta ne düşünürsünüz?
a) Kugelberg-Wellender
b) Konjenital muskuler distrofi
c) Duchenne muskuler distrofi
d) Myastenia gravis
e) Konjenital spinal muskuler atrofi
130. Syndenhan korede ne verilir?
a) Barbitürat + kortizon
b) Aspirin + prednizolon
c) Benzatin penisilinG + barbitürat
d) Aspirin + sedatif
e) Aspirin + benzatin penisilin G
131-Hipofiz adenomunda en sık ne görülür?
a) Akromegali
b) Prolaktinemi
c) Cushing
d) Hipertiroidi
e) Gigantizm
132. Pernisiyöz anemili kişi 2 sene önce pernisiyöz anemi tedavisine rağmen şikayetleri sürüyor. Tanıyı doğrulamak için ne istersiniz?
a) Scilling testi
b) Mide asidi
c) B12
d) Histamin
e) Gastrin seviyesi
133. Plazma hipertonik ve Na+ azalmış ise aşağıdakilerden hangisine bağlı olabilir?
a) Hiperkalemi
b) Hipomagnezemi
c) Klorotiazid
d) Kusma
e) Spironalokton
134. iki gün önce ÜSYE geçirmiş 45 yaşında kadın hasta boyunda 2 cm kitle, 38 -40 °C ateş, ense ve sırt ağrısı ile başvuruyor.
Laboratuvarda lökositoz, sedimentasyon artışı, hematokrit normal geliyor. Bu sonuçlardan sonra hangi testi ilk olarak istersiniz?
a) i131 sintigrafisi
b) Teleradyografisi
c) Kan kültürü
d) idrar kültürü
e) Heterofil antikor
135. Cushing hastalığında hangi test yapılır?
a) VMA tayini
b) insulin yükleme
c) Metapiron
d) Deksametazon süpresyon testi
e) Ter testi
136. Solunum yolunun açık tutulmasında hangisi en az yararlıdır?
a) Öksürük refleksi artışı
b) Trakeotomi
c) Bronkoskopik aspirasyon
d) O2 vermek
e) Entübasyon
137. Boğazda anjin geçirdikten 15 gün sonra aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisini tanıyı desteklemek için istersiniz?
a) ASO
b) Kan kültürü
c) Sedimentasyon
d) Lökosit sayımı
e) idrar kültürü
138. Prekordial effüzyonun kesin tanısı hangisiyle konur?
a) Ekokardiografi
b) EKG
c) Talyum201 sintigrafisi
d) Floroskopi
e) Teleradyografi
139. Pyoderma gangrenosum en sık neyin belirtisidir?
a) Skleroderma
b) Dermatomyozit
c) Crohn
d) Kolitis ülseroza
e) RA
140. AiDS de aşağıdaki parazitlerden en sık hangisi görülür?
a) T.gondii
b) E.histolitica
c) N.americanus
d) P.carini
e) Hiçbiri
141. Hurtle hücreli tiroid hastalığı hangisidir?
a) Tiroidit
b) Subakut tiroidit
c) Guatr
d) Hashimoto tiroiditi
e) Ridel struması
142. Üç ay kuduz aşısı (diploid vacc:) kullanan hasta 3 ay sonra 2 saat önce köpek ısırması şikayeti geliyor. Sağaltımı nasıl planlarsınız?
a) 28 gün sonra aşı
b) 90 gün sonra aşı
c) 2 doz aşı
d) 5 doz aşı
e) Hiçbir şey
143. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde diare görülmez?
a) Hipertiroidi
b) Atipik tifo
c) DM
d) DI
e) Hipoparatiroidi
144. 20 yaşında erkek hastada plörezi var, antibiyotik tedavisine yanıt alınamamış, perikart tutulumu yok, lezyon santralde, hilustan bazal perifere doğru
çizgilenme var ve lökosit normaldir. Hangi tetkiki istersiniz?
a) Soğuk aglütinasyon testi
b) Asidorezistan bakteri tayini
c) Kanlı ağara balgam kültürü
d) Kan kültürü
e) idrar kültürü
145. Anti-D faktörü ne için verilir?
a) Rh (+) antikorları yok etmek
b) Rh (-) antikorları yok etmek
c) Rh (+) annedeki antikorları yok etmek
d) Rh (-) çocultaki antikorları yok etmek
e) ilk Rh uyuşmazlığı olmasın diye
146. Botulismus zehirlenmesinde tipik olmayan bulgu hangisidir?
a) Ateş artar
b) Solunum güçlüğü
c) Yutma güçlüğü
d) Konuşma güçlüğü
e) Akomodasyon güçlüğü
147. Saf mitral stenozda görülmeyen radyolojik bulgu hangisidir?
a) Sol atrial konus belirginleşmesi
b) Özafagusa bası
c) Sağ kalpte çift kontur
d) Kardiotorasik indeks artmış
e) Sol ana bronşa bası
148. Fonksiyonel solunum testlerinde obstrüktif tipte bulgu veren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amfizem
b) Pulmoner ödem
c) Plevra kalınlaşması
d) Fibrozis
e) Pnömoni
149. Akut astım atağı yapan bağ dokusu hastalığı hangisidir?
a) SLE
b) RA
c) Skleroderma
d) Polimyozit
e) Takayaşu arteriti
150. Anti-SM ve antiDNA antikoru olan hastalık?
a) Sjögren sendromu
b) SLE
c) Dermatomyozit
d) Skleroderma
e) Pan
151-Multipl endokrin neoplazi Tip I de görülmeyen tablo hangisidir?
a) Hipoparatiroidi
b) Feokromasitoma
c) Đnsülinoma
d) Hipotiroidi
e) Hipofiz adenomu
152. Anaflakside görülmeyen klinik hangisidir?
a) Anjionörotik ödem
b) Ürtiker
c) Filiform nabız
d) Hipertansiyon
e) Solunum yolları daralması
153. KiBAS ta kontendike olan tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anjiografi
b) Lomber ponksiyon(LP)
c) Sinus grafisi
d) CCT
e) Sintigrafi
154. Masajın kontrendike olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) TSSS
b) Myalji
c) Lenfödem
d) Tromboflebit
e) Fibrozit
155. Aşağıdakilerden hangisinde EKT uygulanmaz?
a) Anoreksiya nevrosa
b) Fobi
c) Katatonik şizofreni
d) Mani
e) Depresyon
156. T10 düzeyinde solda yarım keside görülmeyen klinik?
a) Sol alt pleji
b) Sol alt his kaybı
c) Sağda derin duyu kaybı
d) Sağda ısıya duyarsızlık
e) Solda derin duyu kaybı
157. Depresif kişide hangi bulgu beklenmez?
a) Makromanik delir
b) Mikromanik delir
c) Perspektif delir
d) Erotomani
e) Nihilistik delir
158. Yirmi yaşında genç bir kızda piyüri,mikroskopik hematüri var,rutin idrar kültürlerinde üreme yoksa olası tanınız nedir?
a) Mesane tümörü
b) Tbc
c) Kronik sistit
d) Akut sistit
e) Üreter taşı
159. istirahatte görülen tremor hangisidir?
a) Serebellar hastalık
b) Hipertiroidi
c) Alkolizm
d) Parkinson hastalığı
e) Histeri
160. Aşil refleksinin kaybolmadığı hastalık hangisidir?
a) Multipl skleroz
b) Poliomyelit
c) Polinöropati
d) Tabes dorsalis
e) Disk hernisi
161. Aşağıdakilerden hangisi redükte olmayan femoral fıtıkla en az karışır?
a) Bartolin kisti
b) Direkt inguinal herni
c) Đndirekt inguinal herni
d) Vena sefana varisi
e) LAP
162. Yetmiş yaşında sarılıklı erkek hastada bilirubin:20 mg, direkt bilurubin: 12 mg ise bu kişide tanı için hangi tetkiki istersiniz? (protrombin zamanı ikiye katlanmış)
a) Oral kolesistografi
b) ERCP
c) IV kolanjiografi
d) KC biyopsisi
e) Sintigrafi
163. Erişkinde meckel divertikülünün en sık komplikasyonu hangisidir?
a) Perforasyon
b) GiS kanaması
c) Neoplazi
d) Divertikülit
e) Obstrüksiyon
164. Sigmoid kolonda tümoral oluşumda tam tıkanma varsa perforasyon en sık nereden olur?
a) ileoçekal
b) Sigmoid bölge
c) Transvers kolon
d) Hepatik fleksura
e) ileum
165. Parsiyel tiroidektomi sonrası çocukta ne görülür?
a) Hipopotasemi
b) Hipernatremi
c) Hipomagnezemi
d) Hipokalsemi
e) Hipermagnezemi
166. Hangi damar bağlanınca organında nekroz görülür?
a) A. co
b) A. rektalis
c) A. pankreaticoduodenalis superior
d) A. appendiks
e) A. pankreaticoduodenalis inferior
167 – 168 – 169. sorular aşağıdaki vakaya göre cevaplanacaktır.
70 yaşında kadın hastada 39 derece ateş, alt kadranda hassasiyet ve defans muskuler var ise
167. Tanı için aşağıdakilerden hangisini kullanmak kontrendikedir?
a) USG
b) Direkt batın grafisi
c) Baryumlu kolon grafisi
d) Gallium sintigrafisi
e) Batın CT
168. Bu hastada ileus tablosuda varsa tanınız ne olur?
a) Perinefritik abse
b) Sigmoid kolonda karsinom
c) Divertikülit
d) Tuboovarian abse
e) Hiçbiri
169. Bu hastada akut dönem geçtikten sonra hangi araştırmayı istersiniz?
a) Kolon grafisi
b) Laparotomi
c) Laparaskopi
d) CT
e) MRI
170. Hangisi acil cerrahi gerektiren bir durumdur?
a) Alkolik hepatit
b) Kronik pankreatit
c) Viral pankreatit
d) Safra taşlı pankreatit
e) Pankreas başı tümörü
171. Kör ans sendromunda hangi tür anemi görülür?
a) Fe eksikliği
b) B12 vitamin eksikliği
c) B6 vitamin eksikliği
d) C vitamini eksikliği
e) B1 vitamini eksikliği
172. Bilateral olma eğilimi olan meme kanseri hangisidir?
a) Paget hastalığı
b) Kolloid karsinom
c) Lobuler karsinom
d) Medüller karsinom
e) intraduktal papilloma
173. Temiz bir ameliyattan 24-48 saat sonra oluşan ateşin nedeni hangisidir? (2004-E)
a) Atelektazi
b) Sonda infeksiyonu
c) Yara enfeksiyonu
d) Katater infeksiyonu
e) intraabdominal abse
174. Trafik kazası sonucu gelen bir hastaya tetanoza yönelik hangi sağaltımı uygularsınız?
a) Yara temizlenir, aşı, serum antitoksin ve antibiyotik verilir
b) Yara temizlenir, aşı, antibiyotik verilir.
c) Yara temizlenir, aşı, serum antitoksin verilir
d) Yar temizlenir, antibiyotik, antihistaminik verilir
e) Yara temizlenir, antihistaminik, serum antitıksin verilir
175. Abdominal aorta anevrizma rüptürü öncesi görülen belirti hangisidir?
a) Bele vuran şiddetli karın ağrısı
b) Alt extremitede nabız kaybı
c) Alt extremitede soğukluk
d) Tüylerin dökülmesi
e) Alt extremitede renk değişiklikleri
176. Hiperkalemide hangisinin verilmesi kardiotoksisite açısından en erken yarar sağlar?
a) Dializ
b) insülin ve glikoz
c) Ca glukonat
d) Furasemid
e) HCO3
177. Sık transfüzyon sonrası kanamaya ne neden olmaz?
a) Eritrosit ve lökositlere karşı antikor
b) Pıhtı azalması
c) Fibrinojen azalması
d) Koagülasyon faktörlerinin azalması
e) Trombosit azalması
178. Sık kan transfüzyonunun en sık komplikasyonu nedir?
a) 2-3 difofogliserat azalması
b) Trombositopeni
c) Faktörlerde düşme
d) Hipokalsemi
e) Asidoz
179. Kosta kırığında ağrıyı gidermek için acil yapılması en uygun olan hangisidir?
a) Flaster stabilizasyonu
b) Cerrahi kostektomi
c) interkostal sinir blokajı
d) Torakotomi
e) Telle dikilir
180. Gözde pannus hangi hastalıkta olur?
a) Herpes keratiti
b) Glokom
c) Trahom
d) Konjuktivit
e) Katarakt
181. 70 yaşında bir hastada tek taraflı, kanlı, kötü kokulu burun akıntısı var olası tanınız nedir?
a) Osena
b) Sinüzit
c) Paranasal sinüs tümörü
d) Yabancı cisim
e) Tonsil tümörü
182. Colles kırığında alçı nasıl yapılmalıdır?
a) Bilek extansiyonda, radial deviasyonda
b) Bilek süpinasyonda
c) Bilek fleksiyon, ulnar deviasyonda
d) Bilek fleksiyon, radial deviasyonda
e) Bilek extansiyonda, ulnar deviasyonda
183. iki aylık doğuştan kalça çıkıklıya ne yapılmaz?
a) Cerrahi
b) Kundaklamama
c) Kalın bez koyma
d) Ayakları fleksiyonda tutma
e) Yüzü koyun yatırma
184. Parmak uç kısmı kızarık,sıcak ve pulpası hassas ise hangisini tanı olarak düşünürsünüz?
a) Paranichia
b) Pyojenik granülom
c) Felon
d) RA
e) Osteomyelit
185. Göz kaslarında hareketsizlik, trigeminal oftalmik dal tutulumu ve eksoftalmus olan hastada lezyon nerededir?
a) Sinus sagittalis
b) Sinus transversus
c) Sinus cavernosus
d) Dura
e) Willus poligonu
186. 3,5 aylık amnore, sızıntı şeklinde kanama 6 aylık cesamette uterus ne düşündürür?
a) Mol hidatiform
b) Plasenta previa
c) Abortus imminens
d) Ablatio plasenta
e) Missed abortus
187. Rahim içi araç kullanan bir kadında gebelikte varsa komplikasyon olarak ne beklenmez?
a) Konjenital anomali
b) Dış gebelik
c) Erken abortus
d) Sekonder enfeksiyon
e) Korioamniotit
188. Karında asit, hidrotoraks, ovarial kist var ise aşağıdaki sendromlardan hangisini düşünürsünüz?
a) Kartagener sendromu
b) Stein Leventhal sendromu
c) Menier sendromu
d) Charlock sendrumu
e) Meigs sendromu
189. Onbeş yaşında kızın menarjdan beri oligonenore ve hipermenore yakınmaları var. Ne düşünürsünüz?
a) Folikül kisti
b) Granüloza hücreli tümör
c) Kistadenom
d) Anovulatuar siklus
e) Hiçbiri
190. Adenomyoziste aşağıdaki triadlardan hangisi sık görülür?
a) Dismenore, metroraji, uterus büyüklüğü
b) Dismenore, metroraji, uterus küçüklüğü
c) Oigomenore, menoraji, uterusda hassasiyet
d) Amenore, uterusda hassasiyet, uterusta küçüklük
e) Dismenore,smenoraji, büyük uterus
191. Plasentadan geçmeyen maternal yapı hangisidir?
a) IgG
b) Kızamık antikorları
c) Doğal kan grubu antikorları
d) Suda eriyen vitaminler
e) O2 ve CO2 geçişi
192. Altı aylık fetüste distres belirtisi olmayan hangisidir?
a) Bozuk fetal EKG
b) PH 7,2 inin altında
c) ÇKS 100 ün altında
d) Sinüzoidal patern
e) Erken deselerasyon
193. Gebe kadında aşağıdakilerden hangisi kardiyak patolojiktir?
a) %10 kalp hacmi artışı
b) Diastolik üfürüm
c) Sistolik üfürüm
d) 2 derece sistolik üfürüm
e) Taşikardi
194. Hangisinde vaginal doğum olmaz?
a) Menta posterior
b) Menta anterior
c) Oksipit posterior
d) Oksipit anterior
e) Verteks gelişi
195. Post menapozal bir kadında ovulasyon için LH-FSH veriliyor.Kadında solunum distresi, asit, siyanoz ve abdominal defans var ise hangi tetkiki istersiniz?
a) Acil laparotomi
b) Prostoglandin inhibitörü
c) Hastanede izlem
d) Abdominal parasentez
e) Laparaskopi
196. Endometrioziste progesteron veriliyor. Kanama ortaya çıkıyor, ne yaparsınız?
a) Östrojen
b) Testesteron
c) ACTH
d) Progesteron dozu iki kat arttırılır
e) Progesteron dozu azaltılır
197. Yeni doğum yapmış bir kadında kontrasepsiyon için ne önerilir?
a) Emzirmeyi kesinceye kadar gerekmez
b) Altı aydan sonra başlanır
c) ilk menstrasyona kadar verilmez
d) Oral kontraseptif verilmez
e) Oral kontraseptif verilir
Açıklama:Postpartum 3.evre tamamlanınca veya ilk 48 saatte takılmalıdır. Aksi halde 42.gün sonunda puerperal dönem sonunda ilk mens sırasında takılır.
198. Diabetik gebede AKŞ 3 kez ölçümde 150 mg çıkmışsa bu gebede aşağıdaki hangi yolu izlersiniz?
a) insulin tedavisi
b) Ayaktan izlenir, 180 mg üzerine çıkarsa hastaneye yatırılır
c) Diyet verilir
d) Oral antidiyabetik verilir
e) Hiçbir şey yapılmaz
199. Oral kontraseptifler hangisine neden olmazlar?
a) Hematokrit artışı
b) Sedimentasyon artışı
c) AKŞ normal sınırı azalır
d) Plazma kortizol düzeyi artışı
e) Testesteron artışı
200.Preimplantasyon döneminde teratojen kullanıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Konjenital malformasyon
b) Abortus
c) Kromozomal anomali
d) Organ hipoplazisi
e) Organomegali

 

İlginizi çekebilir:
1987 Eylül TUS Soruları İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu