TUS

1989 Nisan TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

NiSAN 1989 TUS SORULARI

1. Ayağın dorsoflexsiyonuna neden olan sinir hangisidir?
a) N.proneus profundus
b) N.proneus superficialis
c) N.tibialis
d) N.fibularis
e) N.ischiadicus
2. Kola abduksiyon yaptıramayan bir kişide hangi kas çalışmaz?
a) M.subscapularis
b) M.latissimus dorsi
c) M.pectoralis major
d) M.deltoideus
e) M.serratus anterior
3. Parasempatik etkisi olan sinir hangisidir?
a) N.trochlearis
b) N.abducens
c) N.oculomotorius
d) N.oftalmicus
e) N.vagus
4-Corneanın afferent duyusunu alan sinir hangisidir?
a) N.facialis
b) N.hypoglossus
c) N.oculomotorius
d) N.oftalmicus
e) N.abducens
5. Çigneme kuvvetinde azalma ve çenenin karşı tarafa kaydığı lezyonlarda hangi sinirde lezyon oluşur?
a) N.glossofaringeus
b) N.facialis
c) N.trigeminus
d) N.accesorius
e) Hiçbiri
6. Dilin kaslarını innerve eden sinir hangisidir?
a) N.hypoglossus
b) N.glossofaringeus
c) N.vagus
d) N.facialis
e) N.statoacuticus
7. Beyin ve zarlarının venini toplayan sistem hangisidir?
a) V.jugularis interna
b) V.jugularis externa
c) V.maxillaris
d) V.facialis
e) V.vertebralis
8. Omohyoid kas hangi sinirce innerve edilir?
a) N.facialis
b) Plexus brachialis
c) N.cervicalis transversus
d) Cervicalis ansa
e) N.hypoglossus
9. Tonsillektomi ameliyatında zedelenen arter hangisidir?
a) A.facialis
b) A.lingualis
c) A.maxillaris
d) A.palatina descendens
e) A.mandibularis
10. Canalis inguinalenin arka duvarını destekleyen oluşum hangisidir?
a) Ligamentum inguinale
b) Ligamentum pectinale
c) Ligamentum reflexum
d) Ligamentum lacunare
e) Ligamentum interfovaolare
11. Ağrı – Isı duyusu aşağıdakilerden hangisi ile iletilir?(97-N)
a) Spinocerebellaris anterior
b) Spinocerebellaris posterior
c) Spinotalamicus lateralis
d) Spinotalamicus posterior
e) Spinotalamicus anterior
12. Compliance nedir?
a) Bir dakika içindeki hacim değişimi
b) Birim hacim başına birim basınç değişimi
c) Birim basınç başına hacim değişimi
d) Bir dakika içindeki basınç değişimi
e) Hacim değişimin basınç değişimine oranı
13. 1.Kalp sesini oluşturan komponentler hangisidir?
a) Aort – pulmoner
b) Aort – mitral
c) Mitral – pulmoner
d) Mitral – trikuspid
e) Aort – trikuspid
14. Hangi hormonun reseptörü hücre çekirdeğindedir?
a) İnsülin
b) Glukagon
c) T3
d) Gastrin
e) Somatostatin
15. Feokromasitomada plazmada hangisi artar?
a) NA
b) Serotonin
c) Melatonin
d) Gastrin
e) Neurotensin
16. Motor afazi nedeni nerededir?
a) Brodmanın 6.alanı
b) Brodmanın 4.alan üstü
c) Broca alanı
d) Werniche alanı
e) Süperior temporal bölge
17. Plica semilunaris barsağın hangi bölümündedir?
a) Duodenum
b) Jejunum
c) ileum
d) Kolon
e) Appendix vermiformis
18. Gaz alışverişi nereden başlar?
a) Alveoller
b) Terminal bronşioller
c) Bronşlar
d) Alveolar duktus
e) Respiratuar bronşlar
19. Ligamentum arteriosus aşağıdakilerden hangisinin artığıdır?
a) Ductus arteriosus
b) Ductus thorasicus
c) Foramen ovale
d) Sinus caroticum
e) Atrioventriküler septum
20. Plasentanın fetusa ait parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Corion frondosum
b) Corion leva
c) Desidua parietalis
d) Corrioallantoik zar
e) Corion plak
21. Plazma hacmi aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?
a) İnülin
b) Evans mavisi
c) Gram boyaması
d) Kongo kırmızısı
e) Metilen blue
22. Akut myokard infarktüsünde enzimlerde yükselme sırası nasıldır?
a) LDH, SGOT, CPK
b) SGOT, CPK, LDH
c) CPK, SGOT, LDH
d) SGOT, LDH, CPK
e) LDH, CPK, SGOT
23. %25 klorlu solüsyondan,%1 lik 1lt hazırlamak için ne kadar kullanılır?
a) 25
b) 250
c) 40
d) 500
e) 100
24. Solunum zincirinin dışında E.R da meydana gelebilen sitokrom hangisidir?
a) Sitokrom a
b) Sitokrom c
c) Sitokrom c1
d) Sitokrom b
e) Sitokrom P 450
25. Karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan hormonlardan hangisinin glukoz düzeyine etkisi diğerlerinden farklıdır?
a) Gh
b) Glukagon
c) Đnsülin
d) Epinefrin
e) Glukokortikoidler
26. ATP adenozin kısmını hangi aminoasite aktarabilir?
a) Sistein
b) Alanin
c) Lizin
d) Glisin
e) Methionin
27. Uzun süre glukokortikoid kullanımı ile aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Yağlanma
b) Çizgili kas hipertrofisi
c) Çocukta büyümenin engellenmesi
d) HT
e) Antiinflamatuar etki
28. Hangisi midenin asit salgısını arttırır?
a) Kolesistokinin
b) Gastrin
c) Somatostatin
d) VĐP
e) Urogastron
29. x >T→U→Y→Z bu metabolik yolda X ile gösterilen allosterik enzim genellikle hangi bileşikte inhibe edilir?
a) T
b) U
c) V
d) Y
e) Z
30. Hangisi sadece pankreastan salınır?
a) Aldolaz
b) LDH
c) Alkalen fosfataz
d) Amilaz
e) Tripsinojen
31. Elektron transport zincirinde hidrid iyonu taşıyan koenzim hangisidir?
a) NAD+
b) FMN
c) FAD
d) Lipoik asit
e) Coenzim Q
32. Oligosakkaridlerde, glikoproteinler kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşur. Kovalent bağ için hidrojenini vermeyen aminoasit hangisidir?
a) Hidroksilizin
b) Serin
c) Histidin
d) Alanin
e) Asparajin
33. Aşağıdakilerden hangisinin yüksek doz alınmasıyla metafizde erken kapanma, körlük, pseudotümör serebri, konjüktivada kanama oluşur?
a) D hipervitaminozu
b) A hipervitaminozu
c) K hipervitaminozu
d) B hipervitaminozu
e) E hipervitaminozu
34. Hemolizli kan transfüzyonunda hangisi yükselir?
a) Ca
b) Na
c) Üre
d) K
e) Ürik asit
35. Aşağıdakilerden hangisi hücre zar yapısında en az bulunur?
a) Fosfolipid
b) Kolesterol
c) Trigliserit
d) Serebrozid
e) Fosfatidil kolin
36. Purin sentezinde DNA daki mutasyonlarda en kalıcı hasar yapan hangisidir?
a) 5’ ucunda 9 baz eklenmesi
b) 5’ ucunda 6 baz eklenmesi
c) 3’ ucunda 1 baz eklenmesi
d) 3’ ucunda 1 baz çıkarılması
e) 5’ ucunda aktif kısmına fazladan 1 baz eklenmesi
37. Progresif muskuler distrofide aşağıdakilerden hangisi 50 kat artar?
a) Kolin esteraz
b) Aldolaz
c) Kretin fosfokinaz
d) Laktik dehidrogenaz
e) Glukoz-6-fosfataz
38. Mantarlarda olan α-aminitin aşağıdakilerden hangisini inhibe eder?
a) DNA polimeraz
b) DNA ya bağımlı RNA polimeraz
c) DNA ligaz
d) DNA dan bağımsız RNA polimeraz
e) RNA polimeraz
39. Sperm yapısındaki fruktoz aşağıdakilerden hangisinde salınır?
a) Vesicula seminalis
b) Ductus deferens
c) Prostat
d) Epididimys
e) Plexus pampiniformis
40. Soru hatırlanmadı.
41. Pneumocytitis carini enfeksiyonunda tedavide hangisi kullanılır?
a) Ampisilin
b) Kloramfenikol
c) Trimetoprim-sülfometoksazol
d) Sefalosporin
e) Penisilin
42. Pastia çizgileri nerde bulunur?
a) Kızamık
b) Kızamıkçık
c) Kızıl
d) Suçiçeği
e) EMN
43. İnkübasyon dönemi en kısa olan hastalık hangisidir?
a) Suçiçeği
b) Kızıl
c) Kızamıkçık
d) Difteri
e) Tetanoz
44. Ateş, kusma, hipotansiyonla giden toksik şoka neden olan etken hangisidir?
a) Clostridium
b) S.aureus
c) Streptokok
d) Meningokok
e) Gonorea
45. Yenidoğanda en çok sepsis yapan etken hangisidir?
a) A grubu β hemolitik streptokok
b) B grubu β hemolitik streptokok
c) S.pneumonia
d) Stafilacoccus faecalis
e) Streptokokkus viridans
46. Aşağıdakilerden hangisi konjugasyonla aktarılımayan plazmiddir?
a) R plazmid
b) F plazmid
c) F’ plazmid
d) Penisilin plazmin
e) Kolisin plazmin
47. Adenilasyon, asetilasyon, fosforilasyon enzimleri ile direnç kazanılan antibiyotik hangisidir?
a) Betalaktam
b) Macrolid
c) Ampisilin
d) Tetrasiklin
e) Aminoglikozid
48. Hücre membranına en yakın hücre duvarı oluşumu hangisidir?
a) Lipopolisakkarit
b) Peptidoglikan
c) Teikoik asit
d) Lipoprotein
e) Kolesterol
49. Akkomodasyon bozukluğu, diplopi, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, aşırı baş ağrısı ile gelen hastada etken hangisidir?
a) C.botulinum
b) C.welchi
c) C.tetani
d) C.perfiringens
e) C.novyi
50. Gastroenteritinde nötrofil görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Salmonella paratyphi
b) Yersinia enterokolitika
c) Shigella flexneri
d) V.cholera
e) C.botulinum
51. Exotoksin yaparak etki eden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Shigella flexneri
b) Salmonella typhi mirium
c) C.perfiringens
d) C.difteria
e) Shigella dizenteria tıip I
52. HbsAg(+) olan bir kişide aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanserleşebilir
b) Tamamen sağlam olabilir
c) Potördür
d) Aktif enfeksiyonu vardır
e) Humoral immun yetmezlik bozuktur
53. Waterhause Fredrichsen sendromu hangisiyle oluşur?
a) Streptokok
b) Pneumokok
c) Stafilakok
d) Meningokok
e) Gonore
54. Dendritik keratokonjuktivit yapan aşağıdakilerden hangisidir?
a) New castle virus
b) Picorno virus
c) Onkojenik RNA virus
d) Herpes simplex tip I
e) Adenovirus
55. Löffler pnomönisi yapan aşağıdakilerden hangisidir?(2004-E)
a) Necator americanus
b) Anclyostoma duodenale
c) Ascaris lumbricoides
d) Entemaeba histolitica
e) Leishmania donovani
56. Karaciğer absesi yapan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Entemoeba histolitica
b) Necator americanus
c) Anclyostoma duodenale
d) Leishmania donovani
e) Leishmania tropica
57. En sık immun yetmezlik nedeni hangisidir?
a) Selektif IgM yetmezliği
b) Selektif IgA yetmezliği
c) Di-George sendromu
d) Bruton hastalığı
e) Ataxia telenjektezia
58. Tifoda görülmeyen hangisidir?
a) Ateş
b) Taş rose
c) Konstipasyon
d) Splenomegali
e) Yüksek ateş ile orantılı olmayan taşikardi
59. Aşağıdaki bakterilerden hangisi EF2 yi inhibe ederek hücrede protein sentezini bozup hücre ölümüne neden olur?
a) C.perfiringens
b) Clostridum tetani
c) C.difteria
d) Yersinia enterokolitika
e) Shigella flexneri
60. Kızıl tedavisinde ne verilir?
a) Penisilin
b) Kloramfenikol
c) Eritromisin
d) Tetrasiklin
e) Gentamisin
61. Aşağıdakilerden hangisi bir organın hiç gelişememesidir?
a) Atrezi
b) Agenezi
c) Hipoplazi
d) Atrofi
e) Hipotrofi
62. Aşağıdakilerden hangisi bir dokunun kanlanmasındaki azalmayı gösterir?
a) Hipoksi
b) İskemi
c) Nekroz
d) Đnfarkt
e) Anemi
63. Sigara içen orta yaşlı erkek hasta, eforda bacaklarında ağrı duymaktadır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) PAN
b) Temporal arterit
c) Takayaşu arteriti
d) Tromboanjeitis obliterans
e) Artroz
64. Sinir hücresinin zedelenmesinde boşluk alanını dolduran hücre hangisidir?
a) Glia hücresi
b) Yağ dokusu
c) Fibröz doku
d) Kollajen doku
e) Makrofaj
65. Dejeneratif eklem hastalıklarında olay nereden başlar?
a) Eklem kıkırdağı
b) Sinovyal membran
c) Periost
d) Eklem kapsülü
e) Eklem aralığı
66. Aşağıdakilerden hangisinde kanserojen etki daha fazladır?
a) Đnmemiş testis
b) Adenoid tümör
c) Redüktabl testis
d) Hipospadia
e) Epispadia
67. Aşağıdakilerden hangisi iskemik nekroza en açık organdır?
a) Beyin
b) Beyincik
c) Akciğer
d) Karaciğer
e) Böbrek
68. Libman Sacks endokarditi yapan neden hangisidir?(97-N)
a) Amiloidoz
b) SLE
c) Stafilakok
d) Pnömokoksik pnömoni
e) N.gonore
69. Sarı renk, lenfosit hakimiyeti olan plevral eksudada ilk düşünülecek nedir?
a) Konjestif kalp yetmezliği
b) Tüberküloz
c) Akciğer absesi
d) Plörezi
e) Pnömokoksik pnömoni
70. Polimorfonükleer infiltrasyon bulunan enfeksiyon türü hangisidir?
a) Apse
b) Pürülan
c) Flegmonoz
d) Kataral
e) Seröz
71. Bothroid sarkom aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rabdomyosarkom
b) Fibrosarkom
c) Leimyosarkom
d) Leimyom
e) Adenom
72. 15 yaşın altında en sık rastlanan tümör hangisidir?
a) Wilmms tümörü
b) Ewing tümörü
c) Nöroblastom
d) Rhabdomyosarkom
e) Adenom ?
73. Diabet, hiperpigmentasyon, hepatomegali yapan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemokromatozis
b) Wilson
c) Budd-chiari
d) Nörofibromatozis
e) Amiloidozis
74. Osteitis fibroza sistica generalizata aşağıdakilerden hangisinin patolojisinde görülür?
a) Tiroid
b) Paratiroid
c) Adrenal
d) Hipofiz
e) Hipotalamus
75. Deri kanserine en sık neden olan etken hangisidir?
a) UV
b) Röntgen
c) Onkojenik RNA virus
d) X ışını
e) Radyum
76. Skar dokusunda kontraktür niçin oluşur?
a) Kollajenin bol olması
b) Fibroblastların düz kas dokusu gibi davranması
c) Kollajenin azolması
d) Kanlanmanın az olması
e) Yeterli oksijenlenmenin sağlanamaması
77. Lökodistrofideki patoloji aşağıdakilerden hangisidir?
a) Myelin yapı bozukluğu
b) Gri cevherde erime
c) Cortikal alanda destrüksiyon
d) Subcortikal bölgeye kanama
e) Myelin yıkım bozukluğu
78. ileri yaşta erkekte en sık görülen benign tümör hangisidir?
a) Teratom
b) Seminom
c) Hidrosel
d) Varikosel
e) Rhabdomyom
79. Koriokarsinomda en sık ölüm nedeni nedir?
a) Kanama
b) Böbrek yetmezliği
c) Enfeksiyon
d) Metastaz
e) Trombüs
80. Serviks Ca en sık nerede bulunur?
a) Vagen üst kısmı
b) Columna squamoz bileşke
c) Endoservikal kanalda porsio
d) Endometrium
e) Hiçbiri
81. Aspirinin antikoagulan etkisi hangisidir?
a) Prostasiklin inhibisyonu
b) Siklooksigenaz inhibisyonu
c) Trombine etkisi
d) Fibrinojene etkisi
e) Damar duvarına etkisi
82. Parkinsonda eksik olarak bulunan nörotransmitterin beyine geçmesini sağlayan madde hangisidir?
a) Dopamin
b) Levodopa
c) Ach
d) Adrenalin
e) Noradrenalin
83. Angiotensin yapısında Valin yerine Đsolösin geçerse hangisi olmaz?
a) Kompetatif antagonist
b) Agonist
c) Renin salınımı artar
d) Hipertansiyon
e) Vazokonstrüksiyon
84. Peptik ülserli ve hipertansiyonlu bir hastada aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Al(OH)3
b) Karbeneksolon
c) MgSO4
d) CaCO3
e) Na2CO3
85. Protein 60 S lizozomal subünitine bağlanarak etki eden hangisidir?
a) Tetrasiklin
b) Eritromisin
c) Kloramfenikol
d) Siklohegzimid
e) Gentamisin
86. Oral antikoagulan etkisini arttıran aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barbituratlar
b) Klofibrat
c) Rifampisin
d) Oral kontraseptifler
e) Antibiyotikler
87. Paget hastalığında aşağıdakilerden hangisi verilir?
a) Kalsitonin
b) Prednizolon
c) Dexametazon
d) D vitamini
e) Estrojen
88. Heparinin etkisi aşağıdakilerden hangisinedir?
a) Protrombin
b) C protein
c) Damar duvarı
d) Antitrombin III
e) Trombin
89. Lupus Like sendromuna neden olan hangisidir?
a) Penisilin
b) Oral kontraseptifler
c) Oral antikoagulan
d) Hidralazin
e) Tetrasiklin
90. Cu, Hg, Arsenik zehirlenmelerinde hangisi kullanılır?
a) Penisillamin
b) Dimerkaprol
c) Edatate
d) Desferrioksamin
e) Na2EDTA
91. Adrenalin aşağıdakilerden hangisinden sonra birlikte verilirse hipotansif etki yapar?
a) Atropin
b) Dihidroergotoksin
c) NA
d) β bloker
e) Histamin
92. Teofilinin etkisi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Taşikardi
b) Kalp stimulasyonu
c) Bronkodilatasyon
d) Tolerans gelişimi
e) Solunum depresyonu
93. Aşağıdakilerden hangisi iki ayrı ilacın aynı farmasötik formda birleştirilmesinin nedeni olamaz?
a) Endikasyon arttırımı
b) Yan etki azaltma
c) Sinerjistik etki elde etme
d) Farmasötik şekil sayısını azaltma
e) Bağımlılık potansiyelini azaltama
94. Benzodiazepinlerin barbitüratlara göre etkinliği hangisinde daha fazladır?
a) Güvenlik marjının yüksek olması
b) Anksiyolitik etki
c) Sedatif etki
d) Hipnotik etki
e) Uyku kalıbında bozulma
95. Allopürinol aşağıdakilerden hangi antineoplastik ilacın yıkımını inhibe ederek etkisini arttırır?
a) 6-merkaptopürin
b) metotreksat
c) 5-FU
d) Aktinomycin
e) Biomycin
96. Kanser ilaçlarının en fazla etkileştiği enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Timidilat sentetaz
b) Dihidrofolat redüktaz
c) 5-urasil dehidrogenaz
d) 6-tianiosianat
e) DNA polimeraz
97. Astım tedavisinde ve profilaksisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Difenhidramin
b) Histamin
c) Adrenalin
d) Prednizolon
e) Kromolin Na
98. En güçlü oksitosik etkisi olan ergot türevi hangisidir?
a) Ergotoksin
b) Ergometrin
c) Bromokriptin
d) Dihidroergotoksin
e) Dihidroergonovin
99. Antiinflamatuar etkisi en az olan ilaç hangisidir?
a) Paracetamol
b) Aspirin
c) İndometazin
d) Ketofen
e) İbobrufen
100. Pıhtı erimesine ve birçok pıhtılaşma faktörlerinin harab olmasına neden olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ürokinaz
b) Plazmin
c) Streptokinaz
d) Lizozomal enzim
e) Protrombin
101. Fenilketonüride kesin tanıyı nasıl koyarsınız?
a) Kan fenilalanin düzeyi
b) Fenilalanin hidroksilaz enzim düzeyi
c) Ferri klorür testi
d) Fenilalanin alınımının kontrolü
e) Zeka geriliğinin tespiti
102. 3 yaşında tedavi görmemiş fenilketonürili çocukta en çok görülen bulgu nedir?
a) Uyuklama
b) Đyi beslenmeme
c) infantil egzema görünümü
d) Derilerinin aile bireylerinden daha açık renkte olması
e) Mental motor retardasyon
103. Kanlı kusması olan çocukta kanamanın çocuğa ait olduğunu nasıl gösteririsiniz?
a) Apt testi
b) Annede HbF tayini
c) Çocukta HbF tayini
d) Annede periferik yayma
e) Çocukta periferik yayma
104. 2 yaşında ani gelişen solunum darlığı ,öksürük,atelektazi olan bir erkek çocukta tanınız nedir?
a) Atelektazi
b) Pnömoni
c) Akciğer absesi
d) Trakeit
e) Yabancı cisim aspirasyonu
105. Konjenital diafragma hernisinde mortaliteyi arttıran nedir?
a) PDA
b) Hipoplazik akciğer
c) Karın içi basınç artımı
d) Mediastinal kayma
e) VSD
106. Yenidoğan döneminde kalp yetmezliğine neden olan hangisidir?
a) PDA
b) VSD
c) ASD
d) Falot tetralojisi
e) Hipoplastik sol kalp
107. Siyanotik konjenital kalp hastalığında EKG de sol aks deviasyonu, sol ventrikül hipertrofisi yapan hangisidir?
a) Fallot
b) Büyük damar transpozisyonu
c) Trikuspid atrezisi
d) VSD
e) PDA
108. Boy kısalığı olan kemik yaşı takvim yaşı ile uyumlu, büyüme eğrisi normale paralel ama onun altında olan bir çocukta en olası tanınız nedir?
a) Yapısal kısalık
b) Kalıtsal kısalık
c) Beslenme yetersizliği
d) Hipofizer yetmezlik
e) Hipotiroidi
109. Febril konvulziyonda epilepsi oluşma riskini arttıran hangisidir?
a) 3 yaşından önce olması
b) Viral enfeksiyonla beraber olması
c) Ateşle birlikte olması
d) Sık tekrarlaması
e) Generalize olması
110. Kollajen metabolizma bozukluğu hangisinde bulunur?
a) Tuberoskleroz
b) Ehlers-danlos
c) Nieman-Pick
d) Tay-Sacks
e) Gaucher
111. 4 aylık projektil kusması alkalozu olan bebekta olası tanınız nedir?
a) Mekonyum ileusu
b) Mekonyum peritoniti
c) Konjenital hipertrofik pilor stenozu
d) ileal atrezi
e) invaginasyon
112. Çocukta intrakranial kanama nedeni nedir?
a) Hiperkalsemi
b) Hipernatremi
c) Hipokalemi
d) Hiperglisemi
e) Hipoglisemi
113. inek sütü allerjisinde hangisi görülmez?
a) Egzema
b) Diare
c) Astım
d) Hematüri
e) ishal
114. Çocukta hipertonik süt kullanımı,kusma,ishal,apne oluşumunda tanı nedir?
a) irritabl kolon
b) Kolit
c) Nekrotizan enterokolit
d) intolerans
e) Hiperviskozite
115. Karın ağrısı alt extremitelerde peteşial tarzda döküntü,trombositleri normal olan bir çocukta tanınız nedir?
a) Romatizmal ateş
b) Streptokok
c) Hemofili A
d) Hemofili B
e) Henoch schönlein
116. Göze AgNO3 uygulanması aşağıdakilerden hangisinde olur?
a) Klamidya
b) Herpes
c) Gonokok
d) Meningokok
e) Stafilakok
117. ALL tedavisinde ne verilir?
a) Metotreksat + onkovin
b) Prednizolon + vinkristin
c) Prednizolon + metotreksat
d) Metotreksat
e) Prednizolon
118. Fototerapi sonucu bronz bebek oluşumu aşağıdakilerden hangisi iledir?
a) Neonatal hepatit
b) Criggle – Najjar
c) Gilbert
d) Hemolitik anemi
e) Anne sütü sarılığı
119. C vitamini eksikliğinde hangisi olmaz?
a) Peteşi
b) Fontanelin erken kapanması
c) Pseudoparalizi
d) Kostokondral eklemlerde şişlik
e) Mukozada kanama
120. Şişman, iri, hiperglisemili doğan bebekte aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?
a) Hipoglisemi
b) Hiperinsülinemi
c) Hipotiroidi
d) Hipokalsemi
e) Hiperürisemi
121. Propisil kullanan annenin çocuğunda ne olur?
a) Guatr
b) Hipertiroidi
c) Hipotiroidi
d) Graves
e) Hashimoto
122. Eutiroid guatrlı 8 yaşındaki çocukta tedavide ne yaparsınız?
a) 6 ay süreyle izlem
b) T4 verilmesi
c) TSH verilmesi
d) Cerrahi
e) Radyoaktif iyot
123. NaHCO3:35 mEq/lt, pH:7.58, pCO2:30 olan çocukta uzun süreli kusma varsa aşağıdakilerden hangisini beklersiniz?
a) Hiperkalsemi
b) Hipernatremi
c) Hipokalemi
d) Hiperglisemi
e) Hipoglisemi
124. Bilier ageneziste sarılık ne zaman oluşur?
a) Neonatal dönem
b) Doğumda
c) Doğumdan sonra 1 ay içersinde
d) Doğumdan sonra 6 ay içersinde
e) Doğumdan sonra 1 yıl içersinde
125. Çocukta en sık nefrotik sendroma neden olan hangisidir?
a) Glomerulonefrit
b) Lupoid nefroz
c) Rapidly glomerulonefrit
d) Poststerptokoksik glomerulonefrit
e) Berger hastalığı
126. Reed-Sternberg hangi hastalıkta görülür?
a) Lösemi
b) Hodgkin
c) Sarkoidoz
d) Tüberküloz
e) Pnömoni
127. Çocukta hidrops görülmeyen hangisidir?
a) Alfa talasemi
b) Beta talasemi
c) ikizden ikize kanama
d) Anneden çocuğa kanama
e) Eritroblastozis fetalis
128. Aşağıdakilerden hangisinin menenjitinde purpura tarzında döküntü olur?
a) Stafilakok
b) Streptokok
c) Meningokok
d) Clostridium
e) Gonokok
129. Öksürükle hareket eden kitle, valsalvada belirginleşen oluşum hangisidir?
a) Thyroidal kist
b) Laringosel
c) Bronkial kist
d) Retrofaringeal abse
e) Peritosiller abse
130. Puberte precox, deride hiperpigmentasyon, iskelette fibröz displazide en olası tanınız nedir?
a) Sturge – Weber
b) Tuberoskleroz
c) Mc-CunAlbright
d) Turcot sendromu
e) nörofibromatozis
131. Polikistik böbrek hastalığının en sık bulgusu nedir?
a) Albuminüri
b) Hematüri
c) Fosfatüri
d) Ağrı
e) Üremi
132. Konverting enzim en çok hangisinde artar?
a) Aktif histoplazmozis
b) Aktif asbestozis
c) Aktif tüberküloz
d) Aktif brucellozis
e) Aktif sarkoidozis
133. En çok hemoptizi nedeni hangisidir?
a) MY
b) MS
c) AY
d) Aort darlığı
e) Trikuspid yetmezlik
134. Beslenme bozukluğuna bağlı Fe eksikliği anemisinde hangisi görülmez?
a) Ortalama eritrosit volümünde azalma
b) Ortalama hemoglobin konsantrasyonunda azalma
c) Retikülositoz
d) Depo demirinde azalma
e) Serum demir bağlama kapasitesinde artma
135. Hangisinde candida enfeksiyonu sık görülür?
a) Hipertiroidi
b) Hipertansiyon
c) Diabetes mellitus
d) Primer aldesteronizm
e) Feokromasitoma
136. Penisilin allerjisi olan streptokoksik menenjitte tedavide ne verilir?
a) Gentamisin
b) Sefalosporin
c) Tetrasiklin
d) Kloramfenikol
e) Linkomisin
137. Seröz zarlarda fibröz eksuda toplanması sonucu ne oluşur?
a) Enfeksiyon
b) Hipoksi
c) Kanama
d) Fibrin yapışıklık
e) Rezolüsyon
138. Tifo en çok nereye yerleşir?
a) Duodenum
b) ileum
c) Jejunum
d) Çekum
e) Appendix
139. KML ile lökomoid reaksiyon ayırımı hangisi ile olur?
a) Lökositte alkalen fosfataz tayini
b) Kanama zamanı
c) PTT
d) PTZ
e) Pıhtı retraksiyonu
140. Amiloidoz görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akut intermittan porfiria
b) Sarkoidoz
c) Hodgkin
d) Kronik osteomyelit
e) FMF
141. Komplikasyonsuz Lober Pnömoni tedavisinde ne verirsiniz?
a) Penisilin
b) Gentamisin
c) Kloramfenikol
d) Tetrasiklin
e) Eritromisin
142. idrarda Mg-amonyum fosfat taşı oluşumuna neden olan mikroorganizma hangisidir?
a) Klebsiella
b) Proteus
c) E.coli
d) Salmonella
e) Shigella
143. Hem antiasit hemde laksatif özelliği olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Al(OH)3
b) MgSO4
c) NaCO3
d) CaCO3
e) Karbeneksolon
144. Tbc de prognozu etkileyen faktör hangisidir?
a) Yaygınlık
b) Etkin kemoterapi
c) Primer organ tutulumu
d) Yaş
e) Ağırlık
145. Digital tedavisi verilmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dilate kardiyomyopati
b) Atrial fibrilasyon + MS
c) Kalp yetmezliği
d) PDA
e) Hipertrofik obstüriktif kardiyomyopati
146. Gebede prognozu etkileyen hangisidir?
a) Mitral darlığı
b) Mitral valv prolapsusu
c) Aort yetmezliği
d) Aort darlığı
e) Trikuspid yetmezlik
147. Sinuzoidal bradikardide verilmemesi gereken hangisidir?
a) Alfa mimetikler
b) Alfa blokerler
c) Beta blokerler
d) Atropin
e) isopreteranol
148. Dalağı büyük beyaz küresi 120.000/mm3, PY da %4 myeloblast, %6 promyelosit, %30 metamyelosit, %28 myelosit, %26 nötrofil, %6 lenfosit bulunan bir kişide tanınız aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akut lenfositik lösemi
b) Akut promyelositik lösemi
c) AML
d) Kronik lenfositik lösemi
e) Kronik myelositik lösemi
149. Renin seviyesinde azalma ile giden hipertansiyonda tanınız nedir?
a) Renovasküler hipertansiyon
b) Primer hiperaldesteronizm
c) Terminal dönem kronik böbrek yetmezliği
d) Feokromasitoma
e) Esansiyel hipertansiyon
150. Multipl myelomada lezyon nerede oluşur?
a) Kafa kemikleri – humerus -kosta
b) Humerus – femur – vertebra
c) Kafa kemikleri – costa – vertebra
d) Costa-femur – kafa kemikleri
e) Kafa kemikleri – femur – vertebra
151. Diabette izole 3.motor sinir tutulumu ile anevrizma ayırımında en önemli faktör hangisidir?
a) Pupil refleksinin korunması
b) Extraoküler kas tutulumu
c) Periferik nöropati
d) Periorbital ağrı
e) Görme kaybı
152. Kronik pyelonefritin radyolojik bulgusu olmayan hangisidir?
a) Kalixlerde çomaklaşma
b) Skatrix
c) 1,5-2 kat büyüme
d) Komşu papilların büzülmesi
e) Cortexte skleroz
153. Karaciğer hücresini en iyi gösteren hangisidir?
a) Galyum
b) Tc 99 sintigrafisi
c) Altın kolloid
d) iyot 131
e) iyot131+ rose bengal
154. Leprada hangisi görülmez?
a) Nörofibromatozis
b) Körlük
c) Otoamputasyon
d) Periferik nöropati
e) Pençe eli
155. Kronik amfetamin alımında görülen hangisidir?
a) Kişilik değişikliği
b) Şizofreniye benzer bulgu
c) Somatoform
d) Psikotik depresyon
e) Obsesyon
156. Stratum corneum kalınlaşmasına ne denir?
a) Akantozis
b) Keratoz
c) Papül
d) Parakeratoz
e) Akantoliz
157. Depersonalizasyon sendromuna neden olan hangisidir?
a) Beyin tümörü
b) Wilson hastalığı
c) Da – Costa sendromu
d) Kronik alkolizm
e) Psikosomatik
158. Sigara içenlerde 5, içmeyenlerde 0,5 risk var ise akciğer kanserinin oluşum risk oranı nedir?
a) 5 + 0,5
b) 5 – 0,5
c) 5 / 0,5
d) 0,5 / 5
e) 5 X 0,5
159. Amiyotrofik lateral sklerozda lezyon nerededir?
a) Arka kordon lateral spinotalamik yol
b) Lateral kordon spinoserebellar yol
c) Arka – lateral kordon spinoserebellar yol
d) Arka kordon corticospinal yol
e) Arka kordon ön boynuz motor nöron
160. Akut hematojen osteomyelitte 1.haftada görülen radyolojik bulgu hangisidir?
a) Periost kalınlaşması
b) Yumuşak doku şişliği
c) Eklem aralığının daralması
d) Metafizde destrüksiyon
e) Cortexde destrüksiyon
161. Akut apandisitle en sık karışan hangisidir?
a) Volvulus
b) Over torsiyonu
c) Akut mezenterik lenfadenit
d) PİD
e) Gastroenterit
162-Künt karın travmasında intraperitoneal patolojileri belirlemek için kesin tanıda ne yaparsınız?
a) Parasentez
b) Direkt grafi
c) Ultrason
d) Kolon grafisi
e) Peritoneal lavaj
163. Bilier obstrüksiyonda hangisi görülmez?
a) Ağrı
b) Sarılık
c) Alkalen fosfatazda artış
d) Transaminazlarda artış
e) Kaşıntı
164. Dumping sendromunun görülmediği durum hangisidir?
a) Parsiel gastrektomi
b) Subtotal gastrektomi
c) Trunkal vagatomi
d) Trunkal vagatomi+pyloroplasti
e) Proksimal gastrik vagotomi
165. Diabetli bir hastada cerrahi operasyon riskini arttıran hangisidir?
a) Elektrolit imbalansı
b) Ketoasidoz
c) Hipovolemi
d) Hiperglisemi
e) Hipokalsemi
166. Benign bilier obstrüksiyon nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolanjitis
b) Koledokolitiazis
c) Akut kolesistit
d) Kolesterolizis
e) Adenomyomatozis
167. 48 yaşında 4 yıl önce over kisti rüptürüne bağlı operasyon geçiren hastada aralıklarla artan ağrı,kusma,arasıra gaz çıkarma hafif defans bulunan hastada tanınız nedir?
a) Basit parsiyel obstrüksiyon
b) Volvulus
c) invaginasyon
d) Adinamik ileus
e) Meckel divertikülü
168. Yukarıdaki hastada olası etiyoloji nedir?
a) Mezenter arter tıkanıklığı
b) Mekanik obstüriksiyon
c) Fıtık
d) Kapalı volvulus
e) intraperitoneal yapışıklık
169. Yukarıdaki hastada tedavide ne yapılır?
a) Acil cerrahi
b) Lavman
c) GiS dekompresyonu + IV sıvı
d) Gastrik lavaj
e) Rektal tüp + IV sıvı
170. Curling ülseri nasıl oluşur?
a) GiS enfeksiyonu
b) Postgastrektomi
c) Yanık
d) KiBAS
e) Candidiazis
171. 65 yaşında erkek hastada ağrısız sarılık, sağ hipokondriumda ele gelen kitle vardır, tanınız nedir?
a) Kolelitiazis
b) Pankreas başı Ca
c) Akut pankreatit
d) Kronik hepatit
e) Budd-Chiari
172. Gram (-) sepsisin en sık nedeni hangisidir?
a) GiS infeksiyonu
b) PiD
c) Genitoüriner sistem enfeksiyonu
d) Üst solunum yolu enfeksiyonu
e) Alt solunum yolu enfeksiyonu
173. Gastrojejunokolik ve gastrokolik fistülün en sık nedeni hangisidir?
a) Ülseratif kolit
b) Granülomatoz kolit
c) Gastrik Ca
d) Kolon Ca
e) Marginal ülser
174. Safra koliğinde sağ omuza vuran ağrının tipi nedir?
a) Visseral
b) Kolik
c) Künt
d) Göğüs ağrısı
e) Yansıyan ağrı
175. Gizli kanama yaparak anemiye en sık neden olan hangisidir?
a) Sol kolon ca
b) Sağ kolon ca
c) Rectum ca
d) Meckel divertikülü
e) invaginasyon
176. Akut pankreatit tanısı ile yatırılan bir hastada 3 hafta sonra yapılan muayenesinde epigastriumda kitle,kanda amilaz 100 Ü,idrarda 500 Ü ise
radyolojik tetkik için hangisini istersiniz?
a) Arteriografi
b) Sintigrafi
c) USG
d) Kolon grafisi
e) Endoskopi
177. Metabolik asidozdaki hastayı yüksek dozda alkali ile tedavi edersek ellerden oluşan kasılmanın nedeni nedir?
a) iyonize kalsiyum azalması
b) Sinir irritasyonu
c) Hipomagnezemi
d) Hiperkalsemi
e) Hipernatremi
178. En sık tiroidit nedeni hangisidir?
a) Subakut tiroidit
b) Hashimoto
c) Tbc tiroidit
d) Eutiroid
e) Hipertiroidi
179. Peptik özafajitte kesin tanı hangisi ile konur?
a) Endoskopi
b) Baryumlu grafi
c) Endoskopi+biyopsi
d) Biyopsi
e) Arteriografi
180. Hiperparatiroidide radyolojide hangi görümüm olmaz?
a) Kortexte kalınlaşma
b) Kemik kisti
c) Kemik tümörü
d) Periostta kalınlaşma
e) Eklem dejenerasyonu
181. Akut iridosiklitte görülmeyen hangisidir?(2004-E)
a) Fotofobi
b) Hipopiyon
c) Hiperemi
d) Corneal bulutlanma
e) Keratik presipitat
182. Akut arteryel tıkanmada bulunmayan hangisidir?(2004-E)
a) Paralizi
b) Ödem
c) Solukluk
d) Pulsesnes
e) Hareketsizlik
183. Lezyon üzerine bastırınca kan basıncında artma nabızda azalma oluyor ise tanınız nedir?
a) Anevrizma
b) Ateroskleroz??
c) Burger
d) Temporal arteritis
e) A-V fistül
184. 65 yaşında baş dönmesi, parestezi, yutma bozukluğu, diplopi, görme bozukluğu, ağızdan içtiği burnundan gelen hastada tanı nedir?
a) Orta cerebral arter yetmezliği
b) Đnternel karotid yetmezliği
c) Posterior serebral yetmezlik
d) Anterior cerebral yetmezlik
e) Vertebro basiller yetmezlik
185. Elektriğe en dirençli doku hangisidir?
a) Deri
b) Kas
c) Kıkırdak
d) Kemik
e) Yağ
186. Gebelikte condyloma accumunatada tedavide ne yapılır?
a) Kriyoterapi
b) Laser
c) Cerrahi
d) Podofilin
e) Aralıklı kontrol
187. Stein – Leventhalde aşağıdakilerden hangisi yükselir?
a) LH
b) FSH
c) Progesteron
d) Testesteron
e) Estron
188. Luteal faz yetmezliğinde teşhisde ne yapılır?
a) Ultrason
b) Scanning
c) Küretaj
d) Vücut ısısı takibi
e) Premenstrüel endometrial biopsi
189. Annesi DES kullanan çocukta en sık hangisi görülür?
a) Cervikal displazi
b) Clear cell vagen Ca
c) Bothroid sarkom
d) Over kisti
e) Vaginal adenozis
190. Antepartum kanama,perinatal mortalite,prematüre riski yüksek olan plasenta tipi hangisidir?
a) Plasenta sircum vallata
b) Plasenta fenestrata
c) Plasenta subsentriata
d) Plasenta membranosea
e) Plasenta bipartata
191. ikiz gebelikte ikiz doğum yapan kadına ne denir?
a) Nullipar
b) Multipar
c) Primipar
d) Multigravit
e) Adelosan
192. Cerviks Ca da vagen üst kısmı tutulmuş, parametrium intact olan bir hastada FiGO sınıflamasına göre evre hangisidir?
a) Evre I
b) Evre IIa
c) Evre IIb
d) Evre III
e) Evre IIIb
193. Arteria ovarica hangisinin dalıdır?
a) External iliac
b) Aorta
c) Arteria femoralis
d) Arteria renalis
e) Arteria hemiazygos
194. En sık hirsutizm nedeni nedir?
a) Polikistik over
b) Obesite
c) Stein-Leventhal sendromu
d) Androjen salgılayan tümör
e) Adrenal hiperplazi
195. Uzun süre androjen kullanıldığında oluşan azosperminin nedeni nedir?
a) Virilizan etki
b) Kolestatik hepatit oluşumu
c) Gonodotropin inhibisyonu
d) Hepatoma
e) Anemi
196. Oral kontraseptiflerin uzun süre kullanımı sonucu hipertansiyon oluşmasının nedeni nedir?
a) Karaciğerden anjitensinojen yapımının artması
b) Vazodilatasyon
c) Damar permeabilitesinin artması
d) Prostoglandin inhibisyonu
e) Coronerlere etkisi
197. Wolf kanal artığından gelişen hangisidir?
a) inklüzyon kistleri
b) Nabothi kistleri
c) Gartner kisti
d) Seminom
e) Teratom
198. Oligohidroamniozda bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özafagus atrezisi
b) Renal agenezis
c) iskelet anomalisi
d) Üriner sistem obstüriksiyonu
e) Anensefali
199. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptif kullanımı kontendike değildir?
a) Meme kanseri
b) Karaciğer yetmezliği
c) Vasküler yetmezlik
d) Hipertiroidi
e) Hipertansiyon
200. Corpus Ca da prognozu etkilemeyen hangisidir?
a) Myometriuma invazyon
b) Endometrium içindeki yaygınlık
c) Uterusun büyüklüğü
d) Ligamantların tutulumu
e) Uzak metastaz

 

İlginizi çekebilir:
2010 İlkbahar TUS Soruları İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu