TUS

1988 Nisan TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

1988 Nisan TUS Soruları

1. Kolu baş seviyesinin üzerine kaldıran kas grubu hangisidir?
a) M.trapezeus+m.pectoralis major
b) M.pectoralis major+m.serratus anterior
c) M.trapezeus+m.serratus anterior
d) M.trapezeus+m.pectoralis minor
e) Miserratus anterior+rhomboideus
2. El yaralanması sonucu 5.parmakla plantar yüzde duyu kaybı mevcut,işaret ve orta parmak arasında kalem tutamıyor.Aşağıdaki sinirlerden hangisinde patoloji mevcuttur?
a) N.ulnaris
b) N.radialis
c) N.radianus
d) N.digitalis dorsalis
e) N.musculocutaneus
3. Aşağıdakilerden hangisi A.carotis externa nın dalı değildir?
a) A.facialis
b) A.occipitalis
c) A.vertebralis(arteria subclavianın dalıdır)
d) A.lingualis
e) A.maxillaris
4. Kaç tane servikal vertebra vardır?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 10
e) 12
5. Aşağıdakilerden hangisi V. Portayı meydana getirir?
a) V. azygos + v. hemiazygos + v. mez. inf
b) V. jejunalis + v. hepatica
c) V. hepatica + v. mez. sup + v. mez. inf
d) V. mez. sup. + V. mez. inf. + V. lienalis
e) V. azygos + v. mez. inf. + v. lienalis
6. Göbek kordonunda hangi oluşumlar vardır?
a) 2 ven + 1 arter
b) 2 arter + 1 ven
c) 2arter + 2 ven
d) 2 arter + 3 ven
e) 3 arter + 2 ven
7. Uterusu en kuvvetli tutan bağ hangisidir?
a) Lig.latum
b) Lig. teres uteri
c) Lig. cardinale
d) Lig. sacrouterina
e) Lig. pubocervikale
8. Aşağıdaki kafa kemiklerinin hangisinin sinüsü yoktur?
a) Os. ethmoidale
b) Os. frontale
c) Os. maxillaris
d) Os. sphenoidale
e) Os. palatine
9. Eklemin bütünlüğünü sağlayan en önemli oluşum hangisidir?
a) Kaslar
b) Eklem bağları
c) Eklem kıkırdağı
d) Eklem kapsülü
e) Eklem aralığındaki negatif basınç
10. Aşağıdakilerden hangisi ışığa bakınca uyumu sağlar?
a) İrisin radial liflerinin kasılması
b) Pupilla sfinkterinin gevşemesi
c) M. ciliarisin kasılması
d) Lens bağlarının kasılması
e) Humör akköz miktarının artması
11. Hidrostatik basınç göz önüne alınmazsa kan basıncı aorttan sağ atriuma doğru 0 a düşer.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde basınç düşmesi en fazladır?
a) Arterioller
b) Venüller
c) Kılcallar
d) Büyük venler
e) Arterler
12. Aşağıdakilerden hangisi lokal anesteziklerden en az etkilenir?
a) α – motor nöron
b) gamma motor nöron
c) C lifleri
d) A lifleri
e) Post ganglionik sempatik sinir
13. Aşağıdakilerden hangisi fibrinolitik sisteme dahildir?
a) Fibrinojen
b) Protrombin
c) Prokonvertin
d) Plazmin
e) Tromboplastin
14. Fasial sinirin beyinden çıktığı yerden bir kesi olursa aşağıdakilerden hangisi olmaz?
a) Mimik kasları çalışmaz
b) Dilin 1/3 ön kısmının tat duyusu bozulur
c) Tükrük bezleri çalışması bozulur
d) Çiğneme kasları çalışmaz(N.trigeminalis tarafından innerve olur)
e) M. Stapezius da çalışmadığından işitme kaybı olur.
15. İstirahat halinde bir kimsede dolaşım sisteminden geçen kan akımı 90 ml/sn ve sistemik arterlerle sistemik venler arasındaki basınç gradienti 90 mmHg dir. Buna göre total periferik direnç kaçtır?
a) 0.01
b) 0.1
c) 1
d) 10
e) 100
16. Aşağıdakilerden hangisi aktif transport ile olmaz?
a) Eritrosit içine Cl alınımı
b) Proksimal tubuldeNa um geri emilimi
c) Glukozun bağırsaklardan emilimi
d) Distal tubulde Na umun geri emilimi
e) Kas sarkoplazmasından Ca umun geri emilimi
17. Arcus aorta ve sinus caroticustaki baroreseptörlerin uyarılması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir
a) Kalp atım sayısında artma
b) Periferik vazodilatasyon
c) Arteriyel kan basıncında artma
d) Sempatik aktivitede artma
e) Periferik dirençte artma
18. Aşağıdakilerden hangisinde akciğerin rezidüel hacmi artar?
a) Amfizem
b) Atelektazi
c) Bronşial asthma
d) Pnömoni
e) Akciğer ödemi
19. Embriyo ne zaman fetus adını alır?
a) 3. haftanın sonunda
b) 1. haftanın sonunda
c) 2. ayın sonunda
d) 3. ayın sonunda
e) 6. ayın sonunda
20. Zigotun döllenmeden sonra uterusa implante olan kısmına ne ad verilir?
a) Blastokist
b) Gastrula
c) Morula
d) Blastomer
e) Embriyoblast
21. Aşağıdakilerden hangisi tek karbonlu birimlerin aktarılmasında rol alır?
a) Tiamin
b) Pridoksal fosfat
c) Tetrahidrofolik asit
d) Biotin
e) Pantotenik asit
22. Aşağıdaki enzimlerden hangis ektopeptidazdır?
a) Lipaz
b) Pepsin
c) Kimotripsin
d) Elastaz
e) Karboksi peptidaz
23. Aşağıdakilerden hangisi(NPN)in önemli kısmını oluşturur?
a) Kreatin
b) Kretainin
c) Üre
d) Ürik asit
e) Amonyak
24. Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizden sentezlenmez?(2004-E)
a) TSH
b) FSH
c) LH
d) ACTH
e) ADH
25. Aşağıdakilerden hangisi böbrek tubullerinde K ve H+ sekresyonunu Na
reabsorbsiyonunu sağlar?
a) Kortizol
b) Progesteron
c) ADH
d) Aldesteron
e) Renin
26. Periferde L.DOPAnın dopamine dönüşümü nasıl oluşur?
a) Hidroksilasyon
b) Dekarboksilasyon
c) Oksidoredüksiyon
d) Dehidrogenasyon
e) Alfa metilasyon
27. t-RNA sı olmayan aminoasit hangisidir?
a) Prolin
b) Hidroksiprolin(hidroksillenenlerin t-RNA sı yoktur)
c) Fenilalanin
d) Arginin
e) Serin
28. Glukoz –Alanin döngüsü aşağıdaki organ gruplarından hangisinde olur?
a) KC-Kas
b) Kas –beyin
c) KC-beyin
d) Kas –Böbrek
e) KC-böbrek
29. Abetalipoproteinemide aşağıdakilerden hangisi eksiktir?
a) LDL
b) VLDL
c) Şilomikron
d) HDL
e) Gamaglobulin
30. Şilomikronlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yoğunluğu en düşük lipoproteindir
b) KC hücrelerinde yapılır
c) Trigliserid oranı yüksektir
d) Proteini yüksektir
e) Açlıkta yapımı durur
31. Akut interminant porfiriada hangi enzim eksiktir?
a) Üroporfirinojen I sentataz
b) Gama aminolevilünik asit
c) Porfobilinojenaz
d) Gama aminolevulinik asit dehidrataz
e) Ferroşelataz
32. Bilirubin plazmada neye bağlanarak KC parankim hücrelerine taşınır?
a) Glukuronik asit
b) Globulin
c) Albumin
d) Gliserol
e) Kolesterol
33. Beyinde GABA hangi aminoasitten sentezlenir?
a) Glisin
b) Metionin
c) Triptofan
d) Glutamik asit
e) Aspartik asit
34. ETZ de (Elektron Transport Zincirinde) hangi basamakta 2 ATP sentezi olur?
a) NAD
b) Sitokrom b
c) Sitokrom
d) Sitokrom a3
e) Koenzim Q
35. 3220 gr NaCl de kaç mEq Na vardır?(Na molekül ağırlığı:23, değerlik :1)
a) 70
b) 140
c) 210
d) 280
e) 350
36. Alkolik sirozda kesin tanı için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır?
a) SGOT
b) SGPT
c) Laktat dehidrogenaz
d) GGT
e) Alkalen fosfataz
37. Aşağıdakilerden hangisi GĐS hormonu değildir?
a) Sekretin
b) Gastrin
c) Kalsitonin
d) Kolesistokinin
e) Glukagon
38. TSH için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tiroid bezinden tiroksin salgılanmasını arttırır
b) Tiroglobülin proteaz enzimin yıkımını arttırır
c) İodür pompasının aktivitesini arttırır
d) Tiroid hücrelerinin sayısını arttırır
e) Tirozinin iyotlanmasını arttırır
39. Enzimler için hangisi yanlıştır?
a) Tepkimeden değişmeden çıkarlar
b) Denge sabitini değiştirmezler
c) Tepkimenin denge varış hızını arttırırlar
d) Protein yapısındadır
e) Tüm enzimler proenzim olarak sentezlenir ve proteazlarla aktif hale getirilir.
40. VMA (vanil mandelik asit) aşağıdakilerden hangisinin ana metabolitidir?
a) Adrenalin
b) NA
c) Seratonin
d) Dopamin
e) İzoproterenol
41. Aşağıdakilerden hangisi kanda en fazla bulunur?
a) IgA
b) IgG
c) IgM
d) IgD
e) IgE
42. Yalnız başına bağışık yanıt oluşturmayan ,fakat bir protein molekülü ile birleştiğinde antijen özelliği kazanan maddeye ne ad verilir?
a) Lenfokin
b) Reagin
c) Plasmid
d) Kompleman
e) Hapten
43. Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA nın ikisini birden içermez?
a) Bakteri
b) Mantar
c) Virus
d) Protozoa
e) Riketsiya
44. Aşağıdakilerden hangisi gram (-) bakteri duvarında yoktur?
a) Murain
b) Periplazmik aralık
c) Teikoik asit
d) Dış membran
e) Lipopolisakkarit
45. Hem akciğer ,hemde beyinde enfeksiyon yapan kapsüllü mantar hangisidir?
a) Histoplazma capsulatum
b) Candida albicans
c) Blastomyçes
d) Aspergillus flavus
e) Cryptokokkus neoformans
46. Aşağıdakilerden hangisi impetigonun en sık nedenidir?
a) Streptokokkus viridans
b) Bacteroides fragilis
c) Hemofilus influenza
d) Staf aureus
e) A grubu hemolitik streptokok
47. Aşağıdakilerden hangisi direkt antiviral etkilidir?
a) Lizozim
b) Properdin
c) İnterferon?
d) Lenfokin
e) Somatostatin
48. Bakterilerde antibakteriyel ajanlara karşı meydana gelen direnç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir mutasyon sonucu ortaya çıkabilir
b) Plazmidlere bağlı olarak oluşabilir
c) Kalıtsal dirençlilikte antibiyotikle daha önce karşılaşması gerekmez
d) Genetik olarak aktarılamaz
e) Seleksiyon ile bakteri popülasyonuna hakim olur
49. Difteride kesin tanı nasıl konur?
a) Klinik
b) İnvitro virülasyon testleri
c) Serolojik testler
d) Deri testleri
e) Neisser boyasıyla basilin gösterilmesi
50. Tüberküloz için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Alınan basil sayısı hastalık oluşumunda önemlidir
b) PPD (+) liği aktif enfeksiyonu gösterir
c) Tbc basili intrasellüler yerleşir
d) Damlacık infeksiyonu ile geçer
e) Tbc basili zorunlu aerobdur
51. Tüberküloz basilinin ilk yerleştiği yer neresidir?
a) Simon kompleksi
b) Ghon odağı
c) Ghon kompleksi
d) Tüberkülom
e) Kazeifiye odak
52. Kanalizasyon sisteminin olmadığı ve sağlıklı suyun sağlanamadığı bir yerde bireysel klorlama ile aşağıdaki hastalıklardan hangisi önlenemez?
a) Kolera
b) Tifo
c) Hepatit A
d) Shigella
e) E.coli
53. Uluslar arası bildirimi zorunlu hastalıklar hangileridir?
a) Kolera, veba, çiçek, ruam, şarbon
b) Veba, kolera, çiçek, sarı humma, tifus
c) Kolera, kuduz, sarıhumma, şarbon
d) Kuduz , veba, çiçek, şarbon, sarı humma
e) Kolera, kuduz, veba, ruam, sıtma
54. Aşağıdakilerden hangisi osteomyelitin en sık nedenidir?
a) Salmonella
b) S.aureus
c) Beta homolitik streptokok
d) E.coli
e) Pseudomonas
55. Polio virus en uzun süre nerede saptanır?
a) Kan
b) İdrar
c) BOS
d) Nazofarink sürüntüsü
e) Feçes
56. Hızla ilerleyen ve kısa zamanda öldüren sıtma türüne ne ad verilir?
a) Akut selim sıtma
b) Endemik sıtma
c) Epidemik sıtma
d) Akut pernisiyöz sıtma
e) Kronik persistant sıtma
57. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin inkübasyon süresi yanlıştır?
a) Kabakulak (14-21 gün)
b) Kızamıkçık( 16-18 gün)
c) Poliomyelit  (7-12 gün)
d) Kızıl (12-14 gün)
e) Boğmaca (7-10 gün)
58. En sık subakut bakteriyel endokardit nedeni hangisidir?
a) S.aureus
b) Pseudomonas auroginoza
c) Hemophilus influenza
d) S. fecalis
e) Alfa hemolitik streptokokkus viridans
59. Aşağıdakilerden hangisi ishalde antibiyotik başlama kriteridir?
a) Lökositoz
b) Ateş
c) Gaita kültüründe üreme
d) Gaitada lökosit
e) Gaitada eritrosit
60. Aşağıdaki eşlemelerden hangisi uygun değildir?
a) Penisilin G – Grup A streptokok
b) Ampisilin – Salmonella
c) TMS – Shigella
d) Kloramfenikol – H. İnfluenza
e) TMS – criptokok
61. Harap olan hücrelerin çevredeki hücreler tarafından tekrar oluşturulmasına ne ad verilir?
a) Resolüsyon
b) Rejenerasyon
c) Reperasyon
d) Organizasyon
e) Reepitelizasyon
62. Hücre sayısı artmaksızın hücrelerin büyümeleri nedeniyle organların büyümesine ne ad verilir?
a) Hiperplazi
b) Hipertrofi
c) Hipoplazi
d) Metaplazi
e) Anaplazi
63. Aşağıdakilerden hangisi malign tümörlerde görülen nekroz çeşididir?
a) Koagülasyon
b) Kazeifikasyon
c) Gom oluşumu
d) Likefaksiyon
e) Yağ
64. Aşağıdaki tümöral oluşumlardan hangisi epitelial kökenlidir?
a) Fibrom
b) Lipom
c) Papillom
d) Lenfanjiom
e) Hemanjiom
65. Orta yaşta hasta tekrarlayan epileptik nöbetler ve ani şuur kaybıyla gelirse ne düşünürsünüz?
a) Berry anevrizması
b) A – V malformasyon
c) Anevrizma rüptürü
d) Beyin tümörü
e) İntracerebral hemoraji
66. Aşağıdaki akciğer kanserlerinden hangisi sigara ile en çok ilgilidir?
a) Epidermoid Ca
b) Oat cell (küçük hücreli)
c) Adeno Ca
d) Büyük hücreli Ca
e) Adenoskuamoz Ca
67. Aşağıdakilerden hangisi ülseratif kolit için tipik değildir?
a) Kript absesi
b) Pseudopolipozis
c) Kanser
d) Fistülizasyon ve perforasyon
e) Rektumda lezyon
68. Aşağıdakilerden hangisi sekonder amiloidoz yapmaz?
a) Kronik osteomyelit
b) Tüberküloz
c) Ülseratif kolit
d) Romatoid artrit
e) Bronş adenomu
69. Aşağıdaki dokulardan hangisi metastaza en dirençlidir?
a) Kemik
b) Bağ dokusu
c) Epitel
d) Kıkırdak
e) Sinir
70. Kalpte en sık görülen tümör hangisidir?
a) Fibroma
b) Rabdomyosarkom
c) Miksoma
d) Lipoma
e) Angioma
71. Aşağıdakilerden hangisi immun komplex ile oluşmaz?
a) SLE
b) RA
c) Bronş adenomu
d) PAN
e) Skeleroderma
72. En sık trombus kaynağı hangisidir?
a) İliac venler
b) Popliteal venler
c) Vena cava inferior
d) Derin baldır venleri
e) Femoral venler
73. En sık görülen emboli tipi hangisidir?
a) Septik emboli
b) Yağ embolisi
c) Hava embolisi
d) Tümör hücre embolisi
e) Tromboemboli
74. Kafa travmalarında en sık yırtılan damar hangisidir?
a) A. meningea media
b) Bridging (asıcı) damarlar
c) Carotid arter
d) Anterior cerebral arter
e) Basiller arter
75. Periferik sinir harabiyeti görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Regional enterit
b) Gut
c) Hemokromatozis
d) Lepra
e) RA
76. Aşağıdaki SSS tümörlerinden hangisi çocukta görülen en malign tümördür?
a) Astrositom
b) Nöroblastom
c) Epandimom
d) Menengiom
e) Oligodendrogliom
77. Asbestoz aşağıdakilerden hangisiyle en çok ilgilidir?
a) Mezotelioma
b) Guatr
c) Bronşial adeno Ca
d) Lenfoma
e) Bronş karsinomu
78. Midenin tüm duvarını tutan diffüz yayılan karsinomasına ne ad verilir?
a) Polipoid tip karsinoma
b) Ülsere tip karsinoma
c) Linitis plastica
d) Yüzeyel yayılan karsinom
e) Adeno akantoma
79. Dokuya geçip fagositoz yapan en çok kanda bulunan hücre hangisidir?
a) Monosit
b) Granülosit
c) Lenfosit
d) Plazma hücresi
e) Makrofaj
80. Radyoterapinin aşağıdaki etkilerinden en çok hangisinden faydalanırız?
a) Derin dokuları etkilemesi
b) Normal hücreyide etkilemesi
c) Hücreleri lizise uğratarak öldürmesi
d) Mitozun Go fazinı en az etkilemesi
e) Mitozun çok olduğu hücreleri en fazla etkilemesi
81. Aşağıdakilerden hangisi atropin zehirlenmesinde görülmez?
a) Hipersalivasyon
b) Taşikardi
c) Midriazis
d) Konstipasyon
e) Konvülziyon
82. Aşağıdaki diüretiklerden hangisi prostaglandin sentezini arttırarak etki gösterir?
a) Furosemid
b) Spironalakton
c) Klorotiazid
d) Asetazolamid
e) Etakrinik asit
83. Aspirin aşağıdakilerden hangisinin sentezini inhibe eder?
a) Tromboksanlar
b) PG ler
c) Heparin
d) Gastrin
e) Seratonin
84. Aşağıdakilerden hangisi antihipertansiftir?
a) İndapamid
b) Oksimetazolin
c) Siproheptadin
d) Metoksamin
e) Papaverin
85. Kalp glikozidleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Digitoksin karaciğerde metabolize edilir
b) Digoxin yarı ömrü 24 saatten fazladır
c) Digoxin oral ve sıvı verilebilir
d) Oral verilişte digoxinin etkisi digitoksinden geç başlar
e) Myokard membranında Na-K ATPazı inhibe ederek etki gösterirler
86. Aşağıdakilerden hangisi kuduz benzeri yan etki yapabilir?
a) Oksifensiklimin
b) Hidralazin
c) Malation
d) Fenobarbiturat
e) Tolazolin
87. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ile zehirlenmede hipertansiyon,aritmi ve midriazis görülür?
a) Atropin
b) İmipramin
c) Pilokarpin
d) Skopolamin
e) Metildopa
88. Aşağıdakilerden hangisi morfinin yan etkisi değildir?
a) Konstipasyon
b) Öfori
c) Antipiretik
d) Myozis
e) Cheyne – stokes solunumu
89. Aşağıdakilerden hangisi hem tüberküloz hemde leprada kullanılır?
a) Dapson
b) PAS
c) Rifampin
d) İzoniazid
e) Etambutol
90. Aşağıdakilerden hangisi yüksek dozda asetominofen alındığında akut dönemde ölüm nedeni olabilir?
a) Solunum depresyonu
b) Methemoglobinemi
c) Karaciğerde nekroz
d) Börek yetmezliği
e) Hemolitik anemi
91. Aşağıdakilerden hangisi bronşlarda selektif beta 2 agonisttir?
a) Terbutalin
b) Efedrin
c) Tyramine
d) Metoksamin
e) İzoksuprin
92. Protein sentezini bozan ancak ribozoma etki etmeyen antibiyotik hangisidir?
a) Siklohegzimid
b) Kanamisin
c) Streptomisin
d) Puromisin
e) Neomisin
93. Hücre membranında bulunan sterollere bağlanarak etki gösteren antifungal hangisidir?
a) Amfoterisin B
b) Nistatin
c) Polimiksin
d) Griseofulvin
e) Flusitozin
94. Noradrenalin nasıl kullanılır?
a) Oral
b) IV
c) Subkutan
d) IM
e) Rektal
95. En kuvvetli konvulziyon yapan ilaç hangisidir?
a) Nikotinamid
b) Pikrotoksin
c) Doksopron
d) Striknin
e) Kafein
96. Bikarbonat verilmesi aspirinin etkisini nasıl azaltır?
a) Aspirinin oral alımını azaltır
b) Aspirinin metabolizmasını azaltır
c) Barsak florasını bozarak
d) Aspirin reabsorbsiyonunu azaltır
e) Aspirinin tubuler sekresyonunu azaltır
97. Nöroleptikler aşağıdaki hastalıklardan hangisinde kullanılmaz?
a) Koroner arter hastalığı
b) Parkinson
c) Peptik ülser
d) Bronşial astıma
e) Lösemi
98. Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi kardiotoksiktir?
a) Azotioprin
b) Klorambusil
c) Siklofosfamit
d) Hidralazin
e) Klorizondamin
99. Aşağıdakilerden hangisi uzun süre kullanıldığında paralitik ileus yapar?
a) Rezerpin
b) Propranolol
c) Guanitidin
d) Hidralazin
e) Klorizondamin
100. Aşağıdakilerden hangisi anksiyolitiklerin etkisi değildir?
a) Çizgili kaslarda gevşeme
b) Sedasyon
c) Konstipasyon
d) Disinhibisyon+agregasyon
e) Hipotansiyon
101. Yenidoğanda malnütrisyon,uzamış sarılık,katarakt,hepatosplenomegali ve aminoasidüride aşağıdakilerden hangisi düşünülür?
a) Sistinüri
b) Galaktozemi
c) Fenilketonüri
d) Tirozinemi
e) Gaucher
102. Aşağıdakilerden hangileri kartagener sendromu bulgularıdır?
a) Kronik sinüzit + kronik bronşit
b) Kronik sinüzit + dextrokardi
c) Kronik sinüzit + kronik bronşit + dextrokardi
d) Kronik bronşit + dextrokardi
e) Kronik bronşit + immotil cilia
103. Yenidoğanda hidrosefali,korioretinit ve intrakranial kalsifikasyonda ilk önce ne düşünülür?
a) Herpes simplex enfeksiyonu
b) Toxoplazmozis
c) Rubella
d) Sitomegalik inklüzyon hastalığı
e) Coxsackie virus infeksiyonu
104. Memesinde şişlik,kızarıklık ve ağrısı olan anne ne yapmalıdır?
a) Sık emzirmeli
b) Emzirmemeli
c) Şişlik inene dek emzirmeyi kesmeli
d) Antibiyotik alarak emzirmeye devam etmeli
e) Anne ve bebek ayrılmalı
105. Diz ekleminde artriti olan kız çocuğunun fizik muayenesinde apekste diyastolik üfürüm duyuluyorsa hangisi en uygun tedavidir?
a) Penisilin + aspirin
b) Prednizon + yatak istirahati
c) Yatak istirahati + aspirin + prednizon
d) Penisilin + prednizon + aspirin
e) Prednizon
106. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde terde Cl artmaz?
a) Hemolitik anemi
b) Malnutrisyon
c) Kistik fibrozis
d) Adreanl hipoplazi
e) Ektodermal displazi
107. Penisiline allerjik menenjitlide aşağıdakilerden hangisi tercih edilir?
a) Eritromisin
b) Ampisilin
c) Sefalosporin
d) Kloramfenikol
e) Gentamisin
108. Çoçukta en sık üriner sistem infeksiyonu etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proteus
b) Staf aureus
c) Klebsiella
d) E. Coli
e) Pseudomonas
109. Kanlı mukuslu gaita yapan ve konvulziyon geçiren çocukta aşağıdakilerden hangisini öncelikle düşünürsünüz?
a) Salmonella
b) Kolera
c) Shigella
d) Giardia
e) Entemoeba histolitica
110. Grand mal epilepside tedavide en çok kullanılan ilaç hangisidir?
a) Fenitoin
b) Karbamazepin
c) Klorazepam
d) Fenobarbital
e) Etosüksimid
111. Yalnız anne sütü ile beslenen 6 aylık bebek kasılmalarla getirildiğinde ilk önce ne düşünülür?
a) Menenjit
b) Febril konvulziyon
c) Hiponatremi
d) Hipoglisemi
e) Vit D eksikliği tetanisi
112. 5 yaşından küçüklerde görülen otitis mediada en sık etken hangisidir?
a) S.aureus
b) Streptokok
c) Pseudomonas
d) E.coli
e) Hemophilus influenza
113. Ateş,kusma,ense sertliği olan süt çocuğunda yapılan LP de BOS basıncı yüksek, çoğu mononükleer olmak üzere 200 hücre, protein:%50 mg, şeker: %60
mg (simultane kan şekeri: %90 mg) bulunuyor.Tanınız nedir?
a) Bakteriyel menenjit
b) Aseptik menenjit
c) Tüberküloz menenjit
d) Meningokoksemi
e) Poliomyelit
114. Türkiye de uygulanmakta olan aşı programına göre 7 aylık bebeğe aşağıdaki aşılardan hangileri yapılmış olmalıdır?
a) BCG + 3 polio
b) BCG + 3 polio +3 Dt
c) BCG + 3 polio + 3 DTB
d) 3 polio + 3 DBT
e) BCG + 3 polio + Kızamık
115. Aşağıdakilerden hangisi pseudotümör cerebri nedeni değildir? (2004-EB)
a) Yüksek doz vitamin A
b) Yüksek doz vitamin B
c) Hipotiroidi
d) Düşük doz vitamin A
e) Tetrasiklin kullanımı
116. Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidozda görülür?
a) Dehidratasyon
b) Hipotermi
c) Oligüri
d) Hipoglisemi
e) Anemi
117. Aşağıdaki konjenital anomalilerden hangisinde birlikte kanser görülme riski en fazladır?(2004-EB)
a) Özafagus atrezisi
b) Ektopik testis (kriptoorşidizm)
c) PDA
d) Yarık damak
e) Pilor stenozu
118. 19 yaşında erkek hastada 5 cm splenomegali, retikülosit %3, ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu %35, Hb %12 gr, direkt coombs(-), indirekt
bilurubin %4,5 mg, direkt bilirubin %0,5 mg bulunuyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beta talasemi major
b) Herediter sferositoz
c) Sickle cell anemi
d) Beta talasemi minor(triat)
e) Sideroblastik anemi
119. Ateş karın ve eklem ağrısıyla gelen bir çocukta yüksek eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein (+) ve lökositoz saptanıyor. Tanıda en çok ne düşünürsünüz?
a) RA
b) SLE
c) PAN
d) Septik artrit
e) Romatizmal ateş
120. Aşağıdakilerden hangisi kızamık için spesifiktir?
a) Makulopapüler döküntü
b) Konjuktivit
c) Koplik lekesi
d) Postauriküler lenfadenopati
e) Çilek dili
121. Aşağıdakilerden hangisi antibakteriyel tedavi gerektirir?
a) Kızamık
b) Kızamıkçık
c) Kızıl
d) Kabakulak
e) Boğmaca
122. Suçiçeği ve çiçeğin ortak özelliği nedir?
a) Pleomorfizm
b) Makülopapüler döküntü
c) Rush
d) Papüloveziküler döküntü
e) Kahverengi püstül
123. Gece öksürüğü aşağıdakilerden hangisi için tipiktir?
a) Kistik fibrozis
b) Kronik bronşit
c) Bronşial astım
d) Kronik sinüzit
e) Cor pulmonale
124. Yenidoğan hiperbiluribinemisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Fototerapi
b) Fenobarbital
c) Yüksek doz vitamin
d) Bol sıvı verilmesi
e) Kan değişimi
125. Ensefalopati, hepatomegali,transaminazlar, laktik dehidrogenaz ve kan üre ve amonyak düzeylerinde yükselme, protrombin zamanında uzama ve hipoglisemisi olan çocukta yapılan karaciğer biyopsisinde yağ infiltrasyonu görülüyor ise tanınız nedir?
a) Ensefalit
b) Wilson sirozu
c) Kistik fibrozis
d) Reye sendromu
e) Toksik hepatit
126. Aşağıdakilerden hangisinde raşitizm görülmez?
a) Malabsorbsiyon
b) Duodenal rezeksiyon
c) İleal rezeksiyon
d) Civa zehirlenmesi
e) Meckel divertikülü
127. Aşağıdakilerden hangisi anne sütünde bağışıklıkla ilgili olmayan özelliklerdendir?
a) Salgısal IgA içermesi
b) Alfa laktoglobulin yüksekliği
c) Laktoferrin yüksekliği
d) Fosfor düşüklüğü
e) Lizozim içermesi
128. Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi tanısında ilk saptanan bulgudur?
a) Uzamış sarılık
b) Hipotelorim
c) Abdominal distansiyon
d) Mental retardasyon
e) İskelet gelişiminde gerilik
129. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlayan menenjit nedeni değildir?
a) Kafa travması
b) Otitis media
c) Meningosel
d) Splenektomi
e) Kronik pyelonefrit
130. Aşağıdaki konjenital anomalilerden hangisi supra valvüler aort darlığı ile birlikte sıklıkla görülür? (hipokalsemi + mental retardasyon sendrom var)
a) Pektus excavatus
b) Mental retardasyon
c) Lens subluksasyonu
d) Yüksek damak
e) Araknodaktili
131. Aşağıdakilerden hangisi vücutta kahverengi lekelerle karekterize kalıtsal bir hastalıktır?
a) Nörofibromatozis
b) Ataksi telenjiektazi
c) Fanconi sendromu
d) Sturge – weber
e) Tuberoskleroz
132. Aşağıdaki immun yetmezlik hastalıklarından hangisinde cilt testleri negatif olur?
a) Bruton hastalığı
b) Selektif IgA eksikliği
c) Wiskott – Aldrich sendromu
d) Di George sendromu
e) Nezelof sendromu
133. Fe eksikliği anemisinin kesin tanısı aşağıdakilerden hangisi ile konur?
a) Serum demirinin azalması
b) Demir bağlama kapasitesinin artması
c) Serum ferritin düzeyinin azalması
d) Ortalama eritrosit hacminin azalması
e) Kemik iliğinde depo demirinin olmaması
134. Üriner enfeksiyon görülme sıklığı artan hastalık hangisidir?
a) Lenfoma
b) Diabetes mellitus
c) Feokromasitoma
d) Diabetes insipidus
e) Hipertiroidi
135. 40 yaşındaki kadın hastada komplikasyonsuz,ilk defa geçirilen üriner enfeksiyonda etken sıklıkla aşağıdakilerden hangisidir?
a) E.coli
b) Pseudomonas
c) Proteus
d) Klebsiella
e) S.aureus
136. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde kemik ağrısı olmaz?
a) Lösemi
b) Osteomyelit
c) Sickcell anemi
d) Vitamin D intoksikasyonu
e) Brucellozis
137. Aşağıdakilerden hangisi LP için kontrendikasyondur?
a) Subaraknoid kanama
b) Ağır trombositopeni
c) Subdural hematom
d) Poliomyelit
e) Nörosifiliz
138. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde simetrik artrit görülür?
a) RA
b) Gut
c) JRA
d) Tüberküloz artrit
e) Osteoartrit
139. Aşağıdakilerden hangisi kalbe ait bir hastalığın kesin bulgusudur?
a) Nefes darlığı
b) Çarpıntı
c) Diastolik üfürüm
d) Ödem
e) Taşikardi
140. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde adrenalin kullanımı kontrendike değildir?
a) Hipertansiyon
b) Miksödem
c) Angina pektoris
d) Konjestif kalp yetmezliği
e) Myokard infarktüsü
141. Primer ve sekonder polisitemi ayırımı hangisi ile yapılabilir?
a) Hemoglobin düzeyi
b) Hemotokrit düzeyi
c) Eritropoetin düzeyi
d) Plazma völümü
e) Trombosit sayısı
142. Aşağıdakilerden hangisinde oral antikoagulanlar kontrendike değildir?
a) Peptik ülser
b) Özafagus varisi
c) Hipertansiyon
d) Atrial fibrilasyon
e) Hemofili A
143. Uzun süreli halsizlik, iştahsızlık, kabızlık şikayetleri ile gelen hasatada ağır anemi saptanırsa ne düşünürsünüz?
a) Ayakkabı tamircisi
b) Boya işçisi
c) Akümülatör yapımcısı
d) Maden işçisi
e) Tekstil işçisi
144. Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm nedeni değildir?
a) Malign melanom
b) Myokard infarktüsü
c) Meningokoksemi
d) Asfiksi
e) Aort darlığı
145. Aşağıdakilerden hangisi klinik semptom yani bulgudur?
a) Baş ağrısı
b) Ateş
c) Kusma
d) Çarpıntı
e) Halsizlik
146. Sabah pürülan balgamla giden bronşların dilatasyonuyla karekterli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kronik bronşit
b) Bronşektazi
c) Kistik fibrozis
d) Bronşial astma
e) Amfizem
147. Renal tüberkülozda aşağıdakilerden hangisi en fazla harabiyet yapar?
a) Vezikoüreteral reflü
b) Retroperitoneal fibrozis
c) Üreteropelvik bileşkede harabiyet
d) Kaliksiel harabiyet
e) İnfindubulumda harabiyet
148. Aşağıdakilerden hangisinde hepatocellüler kanser görülme sıklığı en fazladır?
a) Primer bilier siroz
b) Wilson sirozu
c) Kronik aktif hepatit
d) Alkolik siroz
e) Postnekrotik siroz
149. Tirotoksikozda aşağıdakilerden hangisi en az görülür?
a) Angina pektoris
b) Atrial flatter
c) Atrial fibrilasyon
d) Anemi
e) Ateş
150. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner emboli nedeni değildir?
a) Alt extremite travması
b) Konjestif kalp yetmezliği
c) Sol atrial miksoma
d) Pelvis kırığı
e) Derin ven trombozu
151. Orta yaşta erkek hasta ayak küçük parmağında gangrenle gelirse ne düşünülür?
a) Burger
b) PAN
c) Reynaud
d) Temporal artirit
e) Takayaşu
152. Aşağıdakilerden hangisinde asit oluşmaz?
a) V. Cava İnferior obstrüksiyonu
b) Siroz
c) Tüberküloz peritonit
d) Konstriktif perikardit
e) V. Cava Superior obstruksiyonu
153. Hangi durumda purgatif verilmez?
a) Hipokalsemi
b) Konstipasyon
c) Barsak seslerinin alınamaması
d) Hemoroid
e) Cilt turgorunda azalma
154. Derinin basınca ve çekmeye en dayanıklı katı hangisidir?
a) Stratum corneum
b) Papiller dermis
c) Retiküler dermis
d) Stratum spinozum
e) Stratum granülozum
155. Aşağıdakilerden hangisi psöriazisin ayırıcı tanısında düşünülmez?
a) İmpetigo
b) Seboreik dermatit
c) Liken planus
d) Pitriazis rozea
e) Atopik dermatit
156. Aşağıdakilerden hangisi II.Motor nöron bulugusudur?
a) Derin tendon reflekslerinde artma
b) Patolojik refleks
c) Yüzeyel reflekslerde kaybolma
d) Fasikülasyon
e) Spastisite
157. Kişinin anlamsız olduğunu bildiği halde kafasından atamadığı düşünceye ne ad verilir?
a) Sanrı
b) Hallüsinasyon
c) Obsesyon
d) Depresyon
e) Kompülsiyon
158. Nöromuskuler postsinaptik Ach reseptörlerine karşı otoantikor gelişimi ile meydana gelen hastalığa ne ad verilir?
a) Gullian Barre
b) Amyotrofik lateral skleroz
c) Myastenia Gravis
d) SLE
e) Polimyositis
159. Alt servikal lenf noduna yayılan dil kanseri hangi bölgeden köken alr?
a) Dil ucu
b) Dilin 2/3 ön kısmı
c) Dilin yan kısımları
d) Dilin arkası
e) Epiglotu tutan infiltratif tip
160. Delirium tremens aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Alkolden kesilmede
b) PMD
c) Şizofreni
d) Hipokondriazis
e) Anksiyete
161. Vagotomiden sonra aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Gastrin azalır
b) İntrensek faktör azalır
c) HCl azlır
d) Diare
e) Safra kesesi taşı
162. Mallory wies sendromu en sık nerede görülür?
a) Duodenum
b) Jejunum
c) Özafagogastrik bileşkede
d) İleum
e) Antrum
163. Yara iyileşmesinde maximum gerilme kuvveti (tension stregth) kaçıncı günde olur?
a) 7
b) 15
c) 30
d) 42
e) 60
164. Akut pankreatititn en sık görülen komplikasyonu hangisidir?
a) Pseudokist
b) Pankreatik abse
c) Pankreatik asit
d) Nekrotizan pankreatit
e) Steatore
165. Hangi ameliyattan sonra Fe eksikliği anemisi en sık görülür?
a) Billroth I
b) Billroth II
c) Trunkal vagatomi
d) Trunkal vagatomi+gastroduodenostomi
e) Proksimal gastrik vagatomi+ gastroduodenostomi
166. – 167. – 168 .sorular aşağıdaki vakaya göre cevaplanacaktır.
VAKA: Genç kadın hastada tiroidde tek soğuk nodül saptanıyor. Ultrasonografide nödülün solid görünümde olduğu görülüyor.
166. Yukarıdaki vaka için tanı amacıyla ne yaparsınız?
a) Sintigrafi
b) Tiroid fonksiyon testleri
c) İnce iğne aspirasyon biyopsisi
d) TRH stimülasyonu
e) Termografi
167. Yukarıdaki hastada foliküler CA saptanırsa tedavi ne olmalıdır?
a) Kemoterapi
b) O tarafa total diğer tarafa subtotal tireodektomi
c) Bilateral subtotal tireodektomi
d) Total tireodektomi
e) Total tireodektomi+radikal boyun disseksiyonu
168. Lokalize kemik metastazı saptanırsa tedavide ne yapılımalıdır?
a) Kemoterapi
b) Radyoaktif I 131 ile iodinizasyon
c) Yüksek voltaj radyoterapi
d) TSH süpresyonu
e) Rezeksiyon
169. Profilaktik antibiyotik gerektiren cerrahiler hangileridir?
I. Vaginal histerektomi
II. Gastrojejunostomi
III. İleal rezeksiyon
IV. Kronik elektif duodenal ülser ameliyatı
a) II,III,IV
b) II,III
c) I,II,III
d) III,IV
e) II,III
170. Cerrahi enfeksiyonları önlemede aşağıdaki etkenlerden hangilerine karşı aktif bağışıklık yapılır?
I. Pseudomonas aeriginosa
II. Clostridum perfiringens
III. Mikroaerofilik streptokok
IV. Bakteroides fragilis
a) I,II,III
b) II,III,IV
c) I,II,IV
d) II,IV
e) II,III?Yanlış
171. soru ??
I. Clostridium welchi
II. Clostridium tetani
III. Salmonella
IV. Pseudomonas
a) I,II
b) II,III,IV
c) II.IV
d) I,II,IV
e) I,II,III
172. Rektosigmoid bölge kanser ile tamamen infiltre ve lümen tıkanmış ise kolon hangi bölgeden perfore olur?
a) İnen kolon
b) Lineal flexur
c) Çıkan kolon
d) İleum
e) Çekum
173. Tekrarlayan meme Ca da östrojen reseptörü olmadığı anlaşılınca tedavi ne olmalıdır?
a) Cerrahi
b) Kemoterapi
c) Radyoterapi
d) Antiöstrojen tedavi
e) Cerrahi+kemoterapi
174. Aşağıdakilerden hangisinin radyolojik tetkikinde omega işareti tipiktir?
a) Sigmoid duplikasyon
b) Sigmoid volvulus
c) İnvaginasyon
d) İleum dublikasyonu
e) Meckel divertikülü
175. Baz defisitinin 15 mEq/lt olduğu 70 kglık bir kişide total HCO3 açığı kaç mEq dir?
a) 105
b) 210
c) 350
d) 450
e) 600
176. Trafik kazası ile yaralanmadan 10 gün sonra karın kaslarında kasılmalar, yutma güçlüğü ile gelen kişide ne düşünülür?
a) Kuduz
b) Gazlı gangren
c) Ensefalopati
d) Poliomyelit
e) Tetanoz
177. Hipokalemide hangisi görülmez?
a) Tetani
b) Kas güçsüzlüğü
c) Aritmi
d) Poliüri
e) Polidipsi
178. Hipovolemik şokta en yugun takip aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
a) Göz kürelerinde çökme
b) Cilt turgor tonusu
c) Hemoglobin
d) İdrar miktarı ve dansitesi
e) Nabız
179. Aşağıdakilerden hangisi hiperdinamik septik şoktaki hemodinamik değişiklerden değildir?
a) Kan basıncında düşme
b) Periferik vasküler rezistansta düşme
c) İdrar miktarında artma
d) Kalp debisinde artma
e) Kapiller permaabilitede artma
180. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer süpüratif abselerinin en sık nedenidir?
a) Kolanjit
b) Sepsis
c) Akut kolesistit
d) Amebiazis
e) Akut apandisit ve divertikülit
181. Supratentorial herniasyonda ilk etkilenen kranial sinir hangisidir?
a) N.opticus
b) N.occulomotorius
c) N.trigeminus
d) N.hypoglossus
e) N.glossofaringeus
182. Wolkman iskemik kontraktürü aşağıdakilerden hangisinde en sık görülür?
a) Radius başı kırığı
b) Colles kırığı
c) Femur cisim kırığı
d) Suprakondüler humerus kırığı
e) Olecranon kırığı
183. Ani görme kaybıyla gelen yaşlı bir kimsede öncelikle ne düşünülür?
a) Akut iridosiklit
b) Coroid dekolmanı
c) Santral retinal ven tıkanıklığı
d) Santral retinal arter tıkanıklığı
e) Retina dekolmanı
184. Aşağıdakilerden hangisi cervikothorasic sendromlardan değildir?
a) Cervikal rib sendromu
b) Scalenius anterior sendromu
c) Akrosonoz
d) Costoklaviküler sendrom
e) Hiperabduksiyon sendromu
185. Malign hipertermide aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) %100 O2 verilir
b) NaH2CO3 verilir
c) Gastrik lavaj yapılır
d) İV klorpromazin
e) Serum glikoz seviyesine bakılmaksızın yüksek doz insülin verilir
186. Aşağıdakilerden hangisinde östriol en çok artar ?
a) İkiz gebelik
b) Anansefali
c) Preeklampsi
d) Diabet
e) Esansiyel hipertansiyon
187. Jinekolojik kanser ölümlerinin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vulva karsinomu
b) Vagen karsinomu
c) Cervix karsinomu
d) Fallop tüp karsinomu
e) Over karsinomu
188. Cerviks Ca primer olarak hangi lenf nodunu tutar?
a) Sakral ve inguinal
b) Femoral
c) Perineal
d) Paraservikal ve obturator
e) İngiunal + femoral
189. İnsan plasentası ne tiptir?
a) Hemocorial
b) Villocorial
c) Sitocorial
d) Sinsityokorial
e) Embriyokorial
190. Aşağıdakilerden hangisinde O2 konsantrasyonu en fazladır?
a) Maternal arter sisteminde
b) Umblical arter
c) Umblikal vende?
d) Fetal pulmoner arter
e) İntervillöz mesafede
191. Aşağıdakilerden hangisi menstruel siklusta uterusta görülmez?
a) Desquamasyon
b) Luteinizasyon
c) Proliferasyon
d) Sekresyon
e) Reperasyon
192. Progesteron ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Adrenalden sentezlenir
b) Trofoblasttan sentezlenir
c) Östrojenin prekürsörüdür
d) Pregnantriol olarak atılır
e) Uterusu gevşetir
193. Diabetes mellituslu gebe kadınlarda aşağıdaki maternal-fetal komplikasyonlardan hangisinin görülme sıklığı en azdır?
a) Fetal ölüm
b) Gebelik toksemisi
c) Pyelonefrit
d) Respiratuar distres sendromu
e) İzoimmünizasyon
194. 30 yaşındaki bir hastada USG de overde 60mm çapında kistik görünüm saptanıyor.laparatomi yapılıyor.Aşağıdakilerden hangisi malignite lehinedir?
a) Peritonda ufak kanama odakları
b) Kist yüzeyinin düzgün oluşu
c) Yapışıklık ve infiltrasyon
d) Karşı overde 0.5 cm çapında kist
e) Berrak mayi içermesi
195. Aşağıdakilerden hangisi plasental yetmezlikte en iyi tanı metodudur?
a) HPL
b) HCG
c) Alfa Feto protein
d) Estriol
e) HC trotropin
196. Pelvik enfeksiyon tiplerinden hangisi fertilite yönünden en kötü prognozu taşır?
a) Gonokok
b) Clamidya
c) streptokok
d) Tüberküloz salpenjit
e) Bakteroides fragilis
197. Premenapozal dönemde intermenstrüel kanaması olan kadında ateş basması, terleme, çarpıntı şikayetleri varsa en uygun tedavi aşağıdakileren hangisidir?
a) Siklik östrojen + progesteron
b) Östrojen
c) Progesteron
d) Kürtaj
e) Testesteron
198. Doğum sırasında bebeğe geçen ve yaygın enfeksiyonlara sebep olabilen etken hangisidir?
a) HSV II
b) Adenovirus
c) Hepatit
d) Rhinovirus
e) Coxacie virus tip B
199. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi epitelial kökenli değildir?
a) Brenner tümörü
b) Disgerminom
c) Musinöz kist adenom
d) Seröz kist adenom
e) Endometroid tümör
200. Gebede aşağıdaki aktif immünizasyonlardan hangisi yapılabilir?
a) Rubella
b) Kızamık
c) Kabakulak
d) Polio
e) Tetanoz
İlginizi çekebilir:
1995 Nisan TUS Soruları İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu