TUS

1988 Eylül TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

1988 Eylül TUS Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi IX.kranial sinirdir?
a) N.vagus
b) N.statoakustikus
c) N.abducens
d) N.facialis
e) N.glossofaringeus
2. N.femoralis hangi kası innerve eder?
a) M.adductor magnus
b) M.semitendinosus
c) M.tensör facia lata
d) M.quadriceps femoris
e) M.rectus abdominus
3. Kol aşağı ve arkaya çekildiğinde 1.kosta hangi arteri sıkıştırır?
a) A.axillaris
b) A.subclavia
c) Truncus costocervikalis
d) A.vertebralis
e) A.torasica interna
4. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi kavernöz sinusten geçmez?
a) N.troclearis
b) N.opthalmicus
c) N.oculomotorius
d) N.abducens
e) A.thorasica interna
5. Glandula lacrimalis nerede yer alır?
a) Orbitanın üst içinde
b) Orbitanın üst dışında
c) Saccus lacrimalis
d) Orbitanın alt içinde
e) Dış alt orbita
6. Uyluk ve bacağa fleksiyon yaptıran kas hangisidir?
a) M.Quadriceps femoris
b) M.sartorius
c) M.tibialis anterior
d) M.gluteus maximus
e) M.adductor magnus
7. Willis poligonuna hangisi katılmaz?
a) A.cerebri anterior
b) A.cerebri posterior
c) A.communicans posterior
d) A.cerebri media
e) A.communicans anterior
8. Trietz ligamenti hangi oluşumu asar?
a) Transvers kolon
b) Flexura coli sinistra
c) Flexura duodenojejunale
d) Flexura hepatica
e) Flexura coli dextra
9. Sol occipital lobun görme ile ilgili kısmının lezyonunda ne olur?
a) Sağ heteronim hemianopsi
b) Sağ homonim hemianopsi
c) Sol homonim hemianopsi
d) Bitemporal hemianopsi
e) Sol heteronim hemianopsi
10. Atrioventriküler nodun yerleştiği yer neresidir?
a) Atrioventriküler septum
b) Crista terminalis
c) Septum interatriale
d) Septomarginalis
e) Trikuspidin septal yaprağınakomşu
11. Uyum yapmamış (emetrop)gözde kırıcılık 60 dioptridir.Burada en büyük pay hangisine aittir?
a) Cornea
b) İris
c) Lens
d) Ön camera
e) Vitreus
12. Hangi sinir lifi en yavaş iletim yapar?
a) A-alfa lifi
b) A-beta lifi
c) A-gama lifi
d) B lifi
e) C lifi
13. Presinaptik uçta hangi iyona geçirgenliğin artışı, nöromediatör salınımı ile ilgilidir?
a) Na+
b) K+
c) Cl-
d) Mg++
e) Ca++
14. Kadında ovulasyon,folikül gelişimi ve erkekte leydig hücrelerinden testesteron salınımı ile ilgili hormon hangisidir?
a) FSH
b) LH
c) Somatostatin
d) PL
e) ACTH
15. Bir kişinin ani olarak kan basıncı düşüyor.Bu durumda arka hipofizden salınan hormon hangisidir?
a) Oksitosin
b) TSH
c) LH
d) ACTH
e) Vazopressin
16. Kan Na+ düzeyini ayarlayan en önemli hormon hangisidir?
a) Kortizol
b) Östrojen
c) Progesteron
d) Aldesteron
e) ADH
17. Meisner plexusu nerede yer alır?
a) Mucosa
b) Tela submukoza
c) 2 kas tabakası arasında
d) Seroza ile kas tabakası arasında
e) Serosa
18. Corpus luteum hangisinden gelişir?
a) Zona pellucida
b) Corpus albicans
c) Corona radiata
d) Stroma ovari
e) Hiçbiri
19. Hangi hücre ince barsakta yer almaz?
a) Paneth hücreleri
b) Centroasiner hücreler
c) Goblet hücreleri
d) Enterokromaffin hücreler
e) Becker hücreleri
20. Dişin görünen kısmını hangisi örter?
a) Pulpa
b) Sementum
c) Dentin
d) Enamel
e) Periodontium
21. Mitokondri iç zarında ATP – ADP translokazı hangisi inhibe eder?
a) Dinitrofenol
b) Oligomisin
c) Barbital
d) Rotenon
e) Siyanür
22. İnsülin hangi enzimi inhibe eder?
a) Fosfofruktokinaz
b) Glukokinaz
c) Hekzokinaz
d) Piruvat kinaz
e) Gliko – 6 – fosfataz
23. Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkisidir?
a) Glukoneogenezi arttırır
b) Glikojen yıkımını arttırır
c) Yağ asidi sentezini arttırır
d) Proteinlerin yıkımını arttırır
e) Yağ asidi oksidayonunu azaltır
23. Aşağıdakilerden hangisi yağ asitlerinin oksidasyonunu azaltır?
a) GH
b) Glukagon
c) Adrenalin
d) Noradrenalin
e) İnsülin
24. Hem glikoliz,hemde glukoneogenezde yer alan enzim hangisidir?
a) Fruktoz – 1 – 6 – difosfataz
b) Piruvat kinaz
c) Fosfofruktokinaz
d) Glikoz – 6 -fosfataz
e) Fosfogliserat kinaz
25. Anaerobik glikolizde 1 mol glikoz başına (net) kaç mol ATP, kaç mol NADH+H dır?
a) 4ATP + 2NADH + H + (üretilen bu)
b) 4ATP + 4NADH + H +
c) 16ATP + 4NADH + H+
d) 2ATP + 2NADH + H + (net derse bu)
e) 2ATP + 4NADH + H+
26. Proteinin tersiyer yapısındaki bağlardan hangisi koparılırsa protein tam denatüre olur?
a) İyonik bağlar
b) Sülfhidril bağları
c) Hidrojen bağları (sekonder yapının karekteristiği)
d) Peptid bağları
e) Hidrofobik bağlar
27. Aşağıdakilerden hangisi hücre içi reseptöre bağlanarak etkir?
a) Kortizol
b) Glukagon
c) İnsülin
d) Epinefrin
e) Somatomedin
28. Hücrede en kısa ömürlü nükleik asit hangisidir?
a) Nükleer DNA
b) tRNA
c) mRNA
d) rRNA
e) mitekondirial RNA
29. Tay sacks, Nieman Pick, Gaucher hastalıklarındaki bozukluk nedir?
a) Glikoprotein yıkımı
b) Glikolipid yıkımı
c) Glikolipid sentezi
d) Mukopolisakkarit yıkımı
e) Glikojen yıkımı
30. Tip I hiperlipoproteinemide hangisi görülür?
a) Plasmanın süt gibi görünümde olması
b) VLDL azalır
c) Glikolipid sentezi
d) HDL azalır
e) LDL ve VLDL azalır
32. VLDL, kanda hangisinin taşınmasında rol alır?
a) Kolesterol
b) Yağ asiti
c) Fosfolipid
d) Yağ asidi + kolesterol
e) Trigliserit
33. Kana glikoz verilmesini sağlayan enzim hangisidir?
a) Glikojen sentetaz
b) Hekzokinaz
c) Glukokinaz
d) Glukoz-6-fosfataz
e) Fosfofruktokinaz
34. Hangisi karaciğerin primer görevlerinden değildir?
a) Detoksifikasyon
b) Glikojen sentezi
c) Glikoneogenezis
d) Pıhtılaşma faktör yapımı düzeltilmesi
e) Asit – Baz dengesizliğinin düzeltilmesi
35. Hemoglobini bağlayarak böbrekten atılımını engelleyen madde hangisidir?
a) Hemosiderin
b) Seruloplazmin
c) Haptoglobulin
d) Transferrin
e) Ferritin
36. Hangi bileşiğin fosfat bağı ADP den ATP sentezletmeye yetmez?
a) 1-3 difosfogliserat
b) Kreatin fosfat
c) Asetil fosfat
d) Fosfoenol pürivat
e) 3-fosfogliserat
37. Hangisi pürin yıkımının son ürünüdür?
a) Kreatinin
b) Ksantin
c) Üre
d) Amonyak
e) Ürik asit
38. Aşağıdakilerden hangisi elektroforezde en hızlı hareket eder?
a) Alfa 2 globulin
b) Alfa 1 globulin
c) Beta globulin
d) Albumin
e) Fibrinojen
39. Günde 2000 ünite üzerinde uzun süre alındığında gonadal bozukluk, kreatinüri,gastrointestinal bozukluk yapan vitamin hangisidir?
a) A vitamini
b) B vitamini
c) D vitamini
d) E vitamini
e) K vitamini
40. Hangisi intrinsik faktörün salınımını primer olarak kontrol eder?
a) Vagus
b) Histamin
c) Gastrin
d) HCl
e) Exojen B12 vitamini
41. Aşağıdakilerden hangisi gram (-) boyanır?
a) Neisseria meningitidis
b) Streptokokkus pneumonia
c) S. Aureus
d) Antraks
e) Difteri
42. Hangisi polimetafosfattan oluşmuş metakromatik cisim içerir?
a) Clamidya
b) Riketsia
c) Cornybakterium difteri
d) Brucella
e) Pastorella multocida
43. Hangi mikroorganızmanın üremesini kolaylaştırmak için hasta başı kültür ekimi gerekir?
a) Streptokokkus fecalis
b) Neisseria gonorea
c) Hemofilus influenza
d) S. Aureus
e) Listeria monositogenez
44. Hangisi barsakta invazyon yapmaz?
a) Kolera
b) S.typhi
c) Yersinia enterokolitica
d) Campliobakter
e) Shigella
45. Genç bir kişide ateş,öksürük,siyanoz,dispne var.çekilen akciğer grafisi atipik pnömoni ile uyumlu olan kanarya satıcısına kesin tanı konamıyor. Hangi ilacı kullanırdınız?
a) Sülfonamid
b) Streptomisin
c) Penisilin
d) Tetrasiklin
e) Kloramfenikol
46-Dönek ateş (relapsing fever) ateşli ve ateşşiz dönemlerin birbirini izlemesinde hangisi etkendir?
a) Bağışıklık sistemini baskılaması
b) Antibiyotiklere dirençli olması
c) Hücrede antijenik değişikliğe uğraması
d) Sitotoksik etki göstermesi
e) Otoenfeksiyon yapması
47. Sifilizin hangi lezyonunda Treponoma pallidum izole edilemez?
a) Şankr
b) Gom
c) Deri döküntüsü
d) Condyloma lata
e) Mukoza lezyonu
48. Kist hidatik tedavi edildikten sonra Casoni testi ne kadar zamanda negatifleşir?
a) 1 ay
b) 6 ay
c) 2 yıl
d) 5 yıl
e) Yaşam boyu
49. Kistik fibrozisli çocuklarda balgamda en çok hangisi üretilir?
a) Streptokokkus fecalis
b) Hemophilus influenza
c) Staphilokokkus aureus
d) Neisseria gonore
e) Streptokokkus pneumonia
50. Hangis difteride görülmez? (en az görülen hangisidir?)
a) 1-2 gün kuluçka
b) İnip çıkan ateş
c) Myokardit
d) Polinevrit
e) Farengeal psödomembranlar
51. O somatik antijeni, Gram (-) bakteride en dış tabakada bulunur. Bu antijenin yapısı nedir?
a) Lipopolisakkarit
b) Fosfolipid
c) Lipoprotein
d) Polisakkarit
e) Peptidoglikan
52. Amipli dizanteride hangisi kullanılmaz?
a) Clindamisin
b) Emetin
c) Ornidazol
d) Metranidazol
e) Diloksanid
53. Saç, deri ve tırnaklarda enfeksiyon yapan mantar hangisidir?
a) Criptokokkus neoformans
b) Sporotriks schenki
c) Histoplazma capsulatum
d) Trichophyton rubrum
e) Coccedioides immitis
54. GİS de yağ emilimini bozarak vitamin eksikliği yapan etken nedir?
a) Trichomonas vaginalis
b) Entemoeba histolitica
c) Giardia lambia
d) Trichirus trichura
e) Schistosomiasis
55. Penisilin hangisinde tercih edilmez?
a) Antraks
b) Kolera
c) Sifiliz
d) Difteri
e) Gazlı gangren
56. Tetrasiklin hangisine etki etmez?
a) Pseudomonas
b) Riketsiya
c) Klamidya
d) Brucella
e) Mycoplasma
57. Kuduz şüphesi olan hayvan tarafından ısırılmış hastaya ilk ne yapılmaz?
a) Sabunla akarsuda yıkamak
b) Debride etmek
c) Aşıya başalamak
d) Yaranın dikilmesi
e) Hiçbiri
58. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) CMV: heterofil (-) mononükleozus
b) EBV: heterofil (+) mononükleozus
c) HSV Tip I: ansefalit
d) SSPE: kızamık
e) HSV tip II: gastroenterit
59. Toksoplazmozisin en hızlı tedavi şekli hangisidir?
a) Sülfadiazin + Primetamin
b) Sülfadiazin + Folinik asit
c) Primetamin + Folinik asit + Sülfadiazin
d) Primetamin + Folinik asit
e) Spiromisin + Folinik asit
60. Su ile hangisi bulaşmaz?
a) Tifo
b) Shigellosis
c) Hepatit
d) Kolera
e) Trahom
61. İki farklı dokudan gelişen kanser hücrelerinde biyokimyasal ve antijenik yönden benzerlik olmasına ne denir?
a) Konveryans
b) Represyon
c) Kannimalismus
d) Dereperasyon
e) Kontakt inhibisyon
62. Hangisi benign tümörün özelliğidir?
a) Atipik hücreler olması
b) Lokal damar invazyonu
c) Kapsüllü olması
d) İnvaziv gelişmesi
e) Hızlı büyümesi
63. Hangisi diferansiye tümörün özelliğidir?
a) Kapsül invazyonu
b) Damar invazyonu
c) Hematojen yayılım
d) Ana hücreye benzemesi
e) Hiçbiri
64. Gutta görülen nedir?
a) Hiperglisemi
b) Hiperkalemi
c) Hiperürisemi
d) Hiperkalsemi
e) Hipokalsemi
65. Amiloidoz hangi organı tuttuğunda öldürücüdür?
a) Karaciğer
b) Akciğer
c) Dalak
d) Böbrek
e) Pankreas
66. Krukenberg tümörü nedir?
a) KC kanserinin akciğere metastaz yapması
b) Meme kanserinin vertebra metastazı
c) Mide kanserinin over metastazı
d) Kolon kanserinin karaciğer metastazı
e) Prostat kanserinin akciğer metastazı
67. Overde (diş, kıl, tiroid dokusu) içeren tümör hangisidir?
a) Müsinöz adenom
b) Seröz kistadenom
c) Endodermal sinüs tümörü
d) Teratom
e) Disgerminom
68. Sarkoidosise patolojik olarak benzeyen patoloji nedir?
a) Hodgkin lenfoma
b) Tbc
c) Bronş Ca
d) Multipl myelom
e) Nöroblastoma
69. Yapıca tuba uterina epiteline benzeyen over tümörü hangisidir?
a) Dermoid kist
b) Musinöz adenom
c) Brenner tümörü
d) Papiller seröz kist adenom
e) Clear cell tümörler
70. Avaskülarizasyon,trofoblastik proliferasyon ve hidropik dejenerasyon gösteren villus yapısı hangisidir?
a) Corio Ca
b) Corio embriyonel karsinom
c) Endometrial karsinom
d) Mole hidatiform
e) Disgerminom
71. Genç bir hastada femur distal metafizinde görülen tümör büyük bir olasılıkla hangisidir?(97-N,)
a) Osteosarkom
b) Kondrosarkom
c) Ewing sarkom
d) Multipl myelom
e) Kondroblastom
72. Hangisinin fagositik etkisi yoktur? (özelliği olmayan hücre hangisidir?)
a) Kupfer hücreleri
b) Alveolar makrofajlar
c) Makrofajlar
d) Osteoklast
e) Fibroblastlar
73. Osteosarkomun kondrosarkomdan ayırıcı tanısında en önemli bulgu hangisidir?
a) Enkondral kemikleşme
b) Atipik kıkırdak dokusu oluşumu
c) Metastaz yapmaması
d) Atipik hücrelerin osteoid doku yapması
e) Hiçbiri
74. Philedelphia kromozomu en sık hangisinde görülür?
a) ALL
b) KLL
c) AML
d) KML
e) Aknojenik myeloid metaplazi
75. Romatoid artrit tanısında hangisi daha değerlidir?
a) Haptoglobulin
b) Seruloplasmin
c) CRP
d) Alfa 2 globulin
e) Lökositoz
76. Difteri hangi tip iltihap yapar?(97-N)
a) Hemorajik
b) Pseudomembranöz
c) Kataral
d) Gangrenöz
e) Exudatif
77. Displazi nedir?
a) Bazal membran invazyonu
b) Başka bir dokuya farklılaşma
c) Hücrelerin,şekil,büyüklük ve dizilim anormalliği
d) Atipik hücre görülmesi
e) Mitotik aktivitenin çok artması
78. Koriokarsinom en çok hangi organa metastaz yapar?
a) Akciğer
b) Karaciğer
c) Meme
d) SSS
e) Vertebra
79. Mide kanserinin en sık bulgusu nedir?
a) Kanama
b) Karın ağrısı
c) Kilo kaybı
d) Kusma
e) Diare
80. Erkekte en sık görülen tümör hangi organdadır?
a) Akciğer
b) Karaciğer
c) Prostat
d) GİS
e) SSS
81. Ko-trimaksazolün en sık görülen yan etkisi hangisidir?
a) Akut hemolitik anemi
b) Diare
c) Deri lezyonları
d) Methemoglobinemi
e) Kontakt inhibisyon
82. Noradrenalin oluşumunda hız kısıtlayıcı enzim hangisidir?
a) Dopamin beta hidroksilaz
b) COMT
c) MAO
d) Tirozin hidroksilaz
e) DOPA karboksilaz
83. Selektitif alfa 1 blokajı yapıp ,HT tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir?
a) Metaprolol
b) Propranolol
c) Tolazolin
d) Prazosin
e) Fenoksibenzamin
84. Vücuda inaktif alınıp önce karaciğer sonra böbrekte aktif formuna dönüşen vitamin hangisidir?
a) D vitamini
b) K vitamini
c) Niasin
d) C vitamini
e) B12 vitamini
85. Hangisi propranolün etkisi değildir?
a) Parsiyel agonistik etki
b) (-) kronotrop
c) (-) inotrop
d) AV iletimi yavaşlatması
e) Hava yollarında direnci arttırması
86. Striktinin hangi mediatör madde üzerinden etkir?
a) GABA
b) Glisin
c) Serotonin
d) Dopamin
e) Noradrenalin
87. Extrapiramidal yan etkisi en az olan antipsikotik hangisidir?
a) Haloperidol
b) Flufenazin
c) Perferizin
d) Thioridazin
e) Klorpromazin
88. En kısa etkili Asetilkolin esteraz inhibitörü hangisidir?
a) Neostigmin
b) Piridostigmin
c) Fizostigmin
d) Malation
e) Edrofonyum
89. Ter bezlerine en etkili olan hangisidir?
a) Pilokarpin
b) Atropin
c) Pirenzepin
d) Haloperidol
e) Fentolamin
90. Kasda kürar benzeri nöromuskuler blok etkisini hangisi arttırır?
a) Kloramfenikol
b) Tetrasiklin
c) Streptomisin
d) Penisilin
e) Nistatin
91. Adrenal korteksda kolesterolden pregnanolon oluşumunu inhibe eden hangisidir?
a) Siproheptadin
b) Aminoglutetimid
c) Metapiron
d) Sükralfat
e) Na-sülfat
92. Mide HCl salınımını azaltarak peptik ülser tedavisinde kullanılan parasempatolitik hangisidir?
a) Sükralfat
b) Atropin
c) Pirenzepin
d) Benztropin
e) Karbonoksolon
93. Yalnız H2 reseptörleriyle ilgili histamin etkisi hangisidir?
a) Hipotansiyon
b) Bronkokonstrüksiyon
c) Lewis üçlü yanıtı
d) Mide asit salgısı
e) Lokal anaflaksi
94. Konjestif kalp yetmezliği olan hastaya hangi pürgatif verilebilir?
a) Mg-sülfat
b) Na-sülfat
c) Gliserol
d) Hint yağı
e) Vazelin
95. Aminokaproik asit hangisinde spesifik antidottur?
a) Heparin
b) Protamin
c) Dikumarol
d) Streptokinaz
e) Fibrinojen
96. Hangisi nikotinin etkisi değildir?
a) Otonomik ganglion inhibisyonu
b) Otonomik ganglion stimulasyonu
c) Karaciğer mikrozomal enzim indüksiyonu
d) Yüksek dozda solunumu deprese eder
e) İştahda azalma
97. Thiazid + triamteren kullanımı ile hangisinin atılımı azalır?
a) Na+
b) K+
c) Cl-
d) Ca++
e) Fosfat
98. K vitamininin antagonisti olan dikumarol hangi faktöre etkimez?
a) Protrombin
b) Fibrinojen
c) Faktör 7
d) Faktör 9
e) Faktör 10
99. Oral alınınca, karaciğer mikrozomal enzimlerinin inhibisyonu, barsak florasını inhibe eden, antikoagulanların etkisini arttıran hangisidir?
a) Tetrasiklin
b) Uzun etkili sülfan amidler
c) Neomisin
d) Kloramfenikol
e) Hiçbiri
100. Hangisi antifungal olarak kullanılamaz?
a) Amfoterisin
b) Griseofulvin
c) Nistatin
d) Flusitozin
e) Siklohegzimid
101. En fazla kalıtımsal geçiş gösteren tümör hangisidir?
a) Hepatoblastom
b) Retinablastom
c) Nefroblastom
d) Medüllablastom
e) Nöroblastom
102. Sydenham koresinde antibiyotik profilaksisi ne kadar süre ile verilir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 5 yıl
d) Yaşam boyu
e) 20 yaşa kadar
103. Moro refleksi ne zaman kaybolur?
a) 1 ay
b) 3 ay
c) 6 ay
d) 12 ay
e) Kaybolmaz
104. ALL de en çok nereye metastaz yapar?
a) Testis
b) Karaciğer
c) Akciğer
d) Over
e) SSS
105. Hangisi vaskülit değildir?
a) PAN
b) Takayaşu arteriti
c) Henoch schönlein sendromu
d) Tuberoskleroz
e) Wegener granülomatozisi
106. VSD en çok hangi yaşta kaybolur?
a) 0-2 yaş
b) 2-5 yaş
c) 5-15 yaş
d) Adult
e) Adölesan
107. Kemik iliği incelemesi hangisinde yapılmaz?
a) ALL 1.remisyon
b) ALL 2.remisyon
c) AML 1.remisyon
d) AML 2.remisyon
e) Osteopetrozis
108. Alopesi, mukokutanöz birleşimde lezyonlar, steatore, gelişme geriliği ve serum çinko düzeyi düşük bulunan hangisidir?
a) Coeliak hastalığı
b) Akrodermatitis hepatica
c) Talyum zehirlenmesi
d) Tropikal sprue
e) Kısa barsak sendromu
109. Direkt coombs(-) negatif olan hangisidir?
a) Rh uyuşmazlığı
b) ABO uyuşmazlığı
c) Soğuk aglütininler
d) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
e) Sıcak otoimmun hemolitik anemi
110. Hangisi aplastik anemide görülmez?(izlenmeyen hangisidir?)
a) Kemik iliği yağlı fibrotik
b) Retikülosit azalmış
c) Trombositopeni
d) Normoblastların periferde olması
e) Sık enfeksiyon olması
111. Yenidoğanda ilk 24 saatte kusma, ağızda köpüklü sekresyon var. Annede polihidroamnioz var. Ne düşünürsünüz?
a) Konjenital pylor stenozu
b) Aganlionik megakolon
c) Özafagus atrezisi
d) Meckel divertikülü
e) İnvaginasyon
112. Yaşamın ilk aylarında bebekte en sık laringeal stridor nedeni hangisidir?
a) Larygomalazi
b) Konjenital guatr
c) Larinks felci
d) Larenjit
e) Trakeolarenjit
113. Yenidoğanda en sık konvulziyon nedeni hangisidir?
a) Hipoglisemi
b) Hipokalsemi
c) Piridoksin eksikliği
d) Doğum travması
e) Hipomagnesemi
114. Wilmms tümörü ile en sık konvülziyon nedeni hangisidir?
a) Hipoglisemi
b) Hipokalsemi
c) Piridoksin eksikliği
d) Böbrek agenezisi
e) SSS anomalileri
115. Akut glomerülonefritte hastaneye yatırma endikasyonu olmayan hangisidir?
a) Ödem
b) HT
c) Azotemi
d) Böbrek yetmezliği
e) Mikroskopik hematüri
116. Coeliac hastalığında hangisi olmaz?
a) Hipoalbunemi
b) Kanda karoten artışı
c) Fe eksikliği anemisi
d) KZ uzar
e) Diare
117. 11 yaşında düzenli aşılanan çocuk yaralandığında ne yapılır?
a) Toxoid verilir
b) Toxoid + antiserum verilir
c) Antiserum verilir
d) Toxoid + immunglobulin verilir
e) Antiserum + immunglobulin verilir
118. İdrar pH :7,1 ; kan pH:7,1 ve raşitizm, aminoasidüri tespit edilen bir hastada olası tanınız nedir?
a) Fanconi sendromu
b) Sistinüri
c) Distal tubuler asidoz
d) Kronik böbrek yetmezliği
e) Tip IV renal tubuler asidoz
119. Çocukta mikrosefali, mikroftalmi var, baş parmağı yok, soluk, esmer, aynı bulgularla kardeş ölümü öyküsü var,ilk muayenede hematolojik bir bulgu saptanmamış.
Tanınız nedir?
a) Alfa talasemi
b) Beta talasemi
c) Ataxi – Telenjiektazi
d) Burhan say sendromu
e) Fanconi aplastik anemisi
120. Yenidoğanda uzamış fizyolojik sarılık, hipotermi, kabızlık var tanınız nedir?
a) Mukopolisakkaridoz
b) Criggler – Najjar sendromu
c) Galaktozemi
d) Rotor sendromu
e) Konjenital hipotiroidi
121. Tarama testleriyle tanı konulup, tedavi edilemeyen hangisidir?
a) Fenilketonüri
b) Galaktozemi
c) Homosistinüri
d) Konjenital hipotiroidi
e) Konjenital rubella
122. 2 yaş altında en sık gastroenterit nedeni nedir?
a) Rota virus
b) Entero virus
c) Polio
d) Kızamık
e) Toga virus
123. İndirekt hiperbilirubinemide fototerapinin etkisi nedir?
a) Konjugasyonu arttırır
b) Albumine bağlanımı arttırır
c) Suda erirliğini arttırır
d) Karaciğer hücresine alımını arttırır
e) Hiçbiri
124. Fe ihtiyacı 0,8 – 1,5 mg olan çocuğun gıdalarla alması gereken Fe miktarı ne kadardır?
a) 0,8 – 1,5
b) 8 – 15
c) 15 – 30
d) 30 – 50
e) 50 – 100
125. Çocukta makulopapüler döküntü ve polimikrolenfadenopati var, Tanınız nedir?
a) Kızamık
b) Kızıl
c) Kızamıkçık
d) Exantem subitum
e) Tifo
126. Çocukta portal hipertansiyonda görülmeyen hangisidir?
a) Assit
b) Ödem
c) Karın duvarı damarlarında genişlemeler
d) Spider nevi
e) Özafagus varisleri
127. Menenjitli bir çocukta hiponatremi, hipovolemi, hiperosmolar idrarı var, Tanınız nedir? (idrarda hiperosmolarite saptandığında tanınız ne olmalıdır)
a) Sürrenal yetmezlik
b) ADH salınımı azalmış
c) Hipertansiyon
d) Kronik böbrek yetmezliği
e) ADH salınımı artmış
128. 11 aylık çocuk başından beri ana sütü ve polivitamin alıyor. Raşitizm saptanmış. Labratuar bulguları fosfor düşük, kalsiyum düşük, alkalen fosfataz yüksek, 25(OH) D vitamini yüksek, 1-25 (OH)2 D vitamini düşük bulunmuş. Tanınız nedir?
a) D vitaminine rezistans raşitizm
b) Fanconi sendromu
c) Sistinüri
d) Renal tubuler asidoz
e) Hiçbiri
129. İntrahepatik presinüzoidal portal hipertansiyon nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Portal ven trombozu
b) Shistozomiazis
c) Siroz
d) Hepatik ven trombozu
e) Hepatit
130. Karın ağrısı, bulantı ve kusması olan, rektal tuşede çilek jölesi şeklinde dışkı görülen çocukta olası tanınız nedir?
a) Stress ülseri
b) Meckel divertikülü
c) İnvaginasyon
d) Duplikasyon
e) Aganglionik megakolon
131. Primer hiperaldesteronizmde hangisi olur?(97-N)
a) Hipovolemi
b) Hipokalsemi
c) Hiponatremi
d) Hipoglisemi
e) Hipopotasemi
132. Allerjik rinitte hangisi olmaz?
a) Aksırık
b) Öksürük nöbetleri
c) Rinore
d) Burun tıkanıklığı
e) Gözyaşı akması
133. Akut böbrek yetmezliğinde gelişen hiperkaleminin en etkin tedavisi nedir?
a) %10 luk Ca – Glukonat verilmesi
b) Diüretik
c) Hidratasyon
d) Bikarbonat verimesi
e) Dializ
134. Non Steroid antiinflamatuarlar mideye nasıl etkir?
a) Mide salgısını arttırır
b) Pepsin salgını arttırır
c) Mukus salgısını inhibe eder
d) Mide kanamasını azaltır
e) Etkisi yoktur
135. Kinin verilen hastada hemolitik anemi saptanıyor, ne düşünürsünüz?
a) Fanconi aplastik anemisi
b) Alfa talasemi
c) Sickle cell anemi
d) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği
e) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
136. Digitalizasyon etkisi olarak EKG de hangisi görülmez?
a) P’nin ters dönmesi
b) P-R uzaması
c) ST çökmesi
d) QT çökmesi
e) A-V blok
137. Digital alan hastada aritmi gelişirse ilk önce ne yapılır?
a) Digital kesilir
b) Diüretik kesilir
c) K+ verilir
d) Fenitoin verilir
e) Elektolit kontrolü yapılır
138. Hangisinde üst gis endoskopisi kontrendikedir?
a) Sistemik hastalık
b) Gis kanaması
c) AMI
d) DM
e) Pylor stenozu
139. Hangi hastalıkta tüberküloz en çok aktifleşir? (Tbc nin en çok aktifleştiği hastalık hangisidir?)
a) Mitral stenoz
b) Konjestif kalp yetmezliği
c) DM
d) Dudenal ülser
e) Avitaminoz
140. HbsAg(+) kronik aktif hepatit olan hastada patogenezden sorumlu olan nedir?
a) Humoral immunite bozukluğu
b) Hücresel immunite bozukluğu
c) Antijenin serumda fazlalığı
d) Virusun vücuda giriş yolu
e) Kişinin öncede geçirdiği karaciğer hastalığı
141. ARF de erken ölüm nedeni nedir?
a) Streptokok sepsisi
b) Pulmoner emboli
c) Aktif kardit
d) Kore
e) Eritema marginatum
142. Akciğer infarktı, atrial fibrilasyon, periferik emboli, subakut bakteriyel endokardit olan hastalık hangisidir?
a) VSD
b) Mitral stenoz
c) PDA
d) AS
e) Trikuspid atrezisi
143. Hemoglobin düşüklüğü ile gelen hastada Fe düşük, Fe bağlama kapasitesi düşük ise tanınız nedir?
a) Fe eksikliği anemisi
b) Sideroblastik anemi
c) Alfa talasemi
d) Beta talasemi
e) Kronik hastalık anemisi
144. Hangi viral hepatitte alkalen fosfataz en çok yükselir?
a) İkterik
b) Anikterik
c) Fulminan
d) Kolestatik
e) Non A-Non B hepatit
145. Erişkinde gelip geçici hipertansiyon atakları varsa.Aşağıdakilerden hangisi en olası tanıdır?
a) Primer hiperaldesteronizm
b) Cushing
c) Feokromasitoma
d) Akromegali
e) Renal arterde fibromuskuler displazi
146-Akut böbrek yetmezliğinde en son düzelen işlev hangisidir?
a) Aminoasid reabsorbsiyonu
b) İdrarın asidifikasyonu
c) HCO3 reabsorbsiyonu
d) Glukoz reabsorbsiyonu
e) idrarın konsantrasyonu
147. Paradoks nabız hangisinde görülür?
a) Perikardit
b) Plörit
c) Mediastinal kitle
d) Akut sol kalp yetmezliği
e) Hipertansiyon
148. Perikardiyal effüzyon en iyi hangi yöntemle saptanır?
a) EKG
b) Fonokardiografi
c) Anjiografi
d) Ekokardiografi
e) Telekardiografi
149. Akut sol kalp yetmezliğinde hangisi kullanılmaz?
a) Morfin
b) Digital
c) Aminofilin
d) Nitoprussiat
e) β-bloker
150. Taşikardi olan hastaya carotis masajı yapılınca düzeliyor.En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atrial fibrilasyon
b) Atrial flatter
c) Paroksismal atrial taşikardi
d) Ventriküler fibrilasyon
e) Sinüsal taşikardi
151. Aşağıdakilerden hangisi dializ endikasyonu değildir?
a) Asit-baz bozukluğu
b) Hiperkalemi
c) Azotemi
d) Sol kalp yetmezliği
e) Hipoalbuminemi
152. Pseudomembranöz enterokolite en sık hangisi neden olur?
a) Kloramfenikol
b) Penisilin
c) Tetrasiklin
d) Sulfonamid
e) Clindamycin
153. Doğum oranı yüksek olan bir yörede ana sağlığı ve aile planlaması konusunda çalışma yapıldıktan 2 yıl sonra yapılan değerlendirmelerde hangisi
en erken bilgi verir?
a) Kaba doğum hızı
b) Bebek ölüm hızı
c) Yaşa özel doğurganlık hızı
d) Çocuk sayısı/kadın oranı
e) Gebe kadın sayısı
154. Halk sağlığı açısından cinsel yolla bulaşan hastalıkların önemi nedir?
a) Tedavisi zor olması
b) Yayılmasının fazla olması
c) Kişinin korunma yöntemlerinin yetersiz olması
d) Kontrolünün zor olması
e) Aşısının olmaması
155. Şizofreni tedavisinde yer almayan hangisidir?
a) Davranış modifikasyonu
b) Destekleyici psikoterapi
c) Elektrokonvulzif tedavi
d) Antipsikotikler
e) Aile tedavisi
156. Werniche ensafalopatisinde olan bulgular nedir?
a) Dermatit,diare,demans
b) Bilinç bozukluğu,amnezi,oftalmopleji
c) Amnezi,konfobulasyon,bunama
d) Dişli çark arazı,anksiyete,amnezi
e) Hiçbiri
157. Pemfigus vulgarisin ilk bulgusu en sık nerededir?
a) Saçlı deri
b) Axillar bölge
c) Genital bölge
d) Ağız boşluğu
e) Gövde
158. T 10 dan tam kesi var, spinal şok evresinde hangisi olmaz?
a) Düzeyin altında DTR azalma
b) Düzeyin altı kaslarda felç
c) Düzeyin altında duyu kaybı
d) Spastite
e) Normal reflekslerin kaybı
159. Hangisi spinal parapleji yapmaz?
a) Multipl skleroz
b) Parkinson hastalığı
c) Siringomyeli
d) Subdural hematom
e) Kronik epidural enfeksiyon
160. Multipl skleroz nereyi tutmaz?
a) Optik sinir
b) Cerebellum
c) Omurilik
d) Cortex
e) Periferik sinir
161. Basit intestinal obstrüksiyonda en sık ölüm nedeni hangisidir?
a) Kanama
b) Perforasyon
c) Sıvı-elektrolit kaybı
d) Toksikasyon
e) Hiçbiri
162. Genç kadın hastanın kanlı meme başı akıntısı var, olası tanınız nedir?
a) Duktal ektazi
b) İntraduktal papillom
c) Mastit
d) Meme absesi
e) Fibroadenom
163. Hangisi cerrahi için kontendikasyon teşkil etmez? (meme kanserinde cerrahi endikasyon hangisinde vardır?)
a) İnflamatuar tip meme karsinomu
b) Memnin 1/3ünden fazlasında ödem
c) Axiller 1,5 cm LAP
d) Kemik metastazı
e) Akciğer metastazı
164. Akciğer kanserinde cerrahi hangi durumda kontendikedir?
a) Lokal göğüs duvarı invazyonu
b) Thorax dışı metastaz
c) Plevrada sıvı olması
d) Yaşın 70 in üzerinde olması
e) Sistemik bir hastalığı olması
165. Hangi kolon kanseri tıkayıcı tiptedir?
a) Çekum
b) Çıkan kolon
c) Hepatik flexura
d) Transvers kolon
e) Sigmoid kolon
166. Yanıklı bir hastada 5.gün ölüm nedeni olabilecek komplikasyon nedir?
a) Pulmoner emboli
b) Sepsis
c) Elektrolit imbalansı
d) DIC
e) Hiçbiri
167. Hangi tiroid lezyonunda cerrahi endikasyonu kesin vardır?
a) Soliter hipoaktif tek nodül
b) Graves hastalığı
c) Basit diffüz guatr
d) Hashimoto tiroiditis
e) De quervain tiroiditis
168. Daha önce opere edilmemiş bir kişide safra yollarında hava olması hangi durumda olur?
a) Süpüratif kolanjit
b) Akut amfizematöz kolesistit
c) Safra kesesinde taş olması
d) Safra kesesi ile GİS arasında fistül
e) Kolanjiokarsinom
169. 20 yaşında trafik kazası geçiren kişide bilinç kapalı, TA:90 mmHg, nabız:112, karın duyarlı, hafif rjidite var, ilk ne yaparsınız?
a) Direkt karın grafisi
b) Abdominal eksplarasyon
c) USG
d) Parasentez
e) Anjiografi
170. Metabolik alkalozu olan klor düzeyi 90mEq/lt ye çıkartılmak istenen 70 kg lık kişiye verilmesi gereken klor miktarını hesaplayınız?
a) 65
b) 110
c) 210
d) 420
e) 150
171. 6 ay önce proksimal gastrik vagatomi yapılmış bir hastada epigastrik ağrı olan genç hastanın röntgen grafisine göre tanınız nedir?
a) Mide Ca
b) Paraözafagial herni
c) Duodenal ülser
d) Polip
e) Hiçbiri
172. Aynı hastada tedavide ne yapılır?
a) 3 hafta medikal tedavi + endoskopi, radyolojik kontrol
b) acil cerrahi
c) 3 ay medikal tedavi + endoskopik, radyolojik kontrol
d) 3 ay sonra kontrol
e) semptomatik tedavi
173. 70 yaşında kolesistektomi yapılmış hastanın ateşi 39 C dereceye çıkıyor. Solunum güçlüğü var. PO2:60 mmHg, PCO2:52 mmHg, PHCO3:28 mEq/lt.
Hastada hangi tip aist-baz bozukluğu vardır?
a) Respiratuar asidoz
b) Respiratuar alkaloz
c) Mikst asidoz
d) Metabolik asidoz
e) Metabolik alkaloz
174. Aynı hastada ilk ne yaparsınız?
a) Bikarbonat verilir
b) Trakeobronşial aspirasyon
c) Nazal yoldan O2
d) Mekanik ventilatöre bağlama
e) Antibiyotik verilir
175. Bu tedaviden sonra PO2:50, PCO2:55 ve HCO3:38 mEq/lt oldu ise şimdi ne yaparsınız?
a) Nazal oksijen arttırılır
b) Trakeobronşial aspirasyon
c) Mekanik ventilatöre bağlanır
d) Ağrı kesici verilir
e) Trakeostomi açılır
176. Peptik ülserde en sık perforasyon nereden olur?
a) Mide ön yüzü
b) Mide arka yüzü
c) Küçük kurvatur
d) Duodenum ön yüzü
e) Duodenum arka yüzü
177. Hangisi en sık paralitik ileus nedenidir?
a) Gastroenterit
b) Mezenter arter iskemisi
c) Abdominal operasyon
d) Basit mekanik obstrüksiyon
e) Karında kitle
178. Gaz yağı intoksikasyonunda hangisi yapılmaz?
a) Kusturmamalı
b) Damar yolu açılmalı
c) Mide yıkama
d) Kortizon verilmesi
e) Antibiyotik
179. CO zehirlenmesinde ölüm nedeni nedir?
a) Dissosiyasyon eğrisi sola kayar
b) Dissosiyasyon eğrisi sağa kayar
c) CO hemoglobine bağlanma
d) Pulmoner emboli
e) Hipoglisemi
180. Travmaya yanıt olarak hangisi olmaz?
a) Serum kortizol düzeyinin artışı
b) Glukoneogenezisin artışı
c) Glikojen depolarının yıkılımı
d) Kanda yağ asitlerinin azalması
e) Proteinlerin yıkımı
181. Femur, tibia ve pelvis kemiği kırığı olan bir hastada dispne, siyanoz, konjuktiva ve göğsünde peteşi mevcut. Olası tanınız nedir?
a) DIC
b) AMI
c) Yağ embolisi sendromu
d) Pulmoner emboli
e) Hipovolemik şok
182. Büyük bir damardan venöz kateter takarken hava embolisi oldu, ne yaparsınız?
a) Sağ omuz yukarı, baş aşağı
b) Sol omuz yukarı, baş aşağı
c) Yüzüstü yatırılır
d) Sırtüstü yatırılır
e) Ayakları kaldırılır
183. Hangisinde veziko ürethral reflux olmaz?
 a) Sistite bağlı mesane ödemi
b) Üreter taşı
c) Konjenital trigon bozukluğu
d) Posterior üretral valv
e) Üreter duplikasyonu
184. Foster Kennedy sendromunda hangisi olur?
a) Bir tarafta papil ödemi,diğer tarafta atrofi
b) Aynı tarafta optik atrofi
c) Bilateral optik atrofi
d) Aynı tarafta papil ödemi
e) Bilateral papil ödemi
185. Meniere hastalığının bulgusu olmayan hangisidir?
a) Gelip geçici işitme kaybı
b) Solukluk – soğukluk
c) Bilateral nistagmus
d) Kulaklarda tinitus
e) Bulantı – kusma
186. Normal fetüs başının en küçük çapı hangi düzlemdedir?
a) Suboksipitobregmatik çap
b) Oksipitofrontal çap
c) Oksipitomental çap
d) Bitemporal çap
e) Biparietal çap
187. Genç bayan hastada overin 4 cmlik follikül kisti var ne yaparsınız?
a) Aspire edilir
b) Eksize edilir
c) İzlem ve kontrol
d) Estrogen verilir
e) Danazol verilir
188. 20 yaşında bayan hastada insitu cerviks Ca saptanıyor tedavide ne yapılır?
a) TAH+BSO
b) Küretaj
c) Krioterapi
d) Konizasyon
e) Elektrokoter ile yakılması
189. 25 yaşında bayan hastaya kistik glandüler hiperplazi tanısı konuyor tedavide ne yapılır?
a) Total histerektomi
b) İzlem + Kontrol
c) Estrojen tedavisi
d) Danazol tedavisi
e) Küretaj + Gestagen verilir
190. Yüz gelişi en sık hangi durumda görülür?
a) Anansefali
b) Plasenta previa
c) Prematurite
d) Mikrosefali
e) Hidrosefali
191. Hangi tümörde alfa feto protein yüksek bulunur?(2004-E)
a) Seminom
b) Embriyonel karsinom
c) Teratom
d) Disgerminom
e) Gonadoblastom
192. Ovulasyonda, follikül çatlayıp, ovumun atılmasında hangisi en az etkilidir?
a) FSH
b) LH
c) PG
d) Siklik nükleotidler
e) Plazminojen inaktivatörleri
193. Hangisi östrojenin etkisi değildir?
a) Fallop tüplerinde motilite artışı
b) Servikal mukusun pHnin arttırılması
c) Kemiklerde lineer büyüme
d) Meme bezlerinin gelişimi
e) Vagen epitelinin kelınlaşması
194. Genç bir hastada amenore, gelişmemiş distal vagen kısmı saptanıyor.Hangi doku gelişim kusuru sonucu oluşur?
a) Urogenital sinüs
b) Wolf kanalı
c) Müller kanalı
d) Adrenal
e) Hiçbiri
195. Dış gebelik tanısı en erken ne ile konur?
a) USG
b) Gebelik bulguları vermesine karşın idrar testinin negatif olması
c) Her iki günde bir HCG nin ikiye katlanamaması ile
d) Pelvik muayene ile
e) Kuldosentez ile
196. Doğum kontrol yöntemi olarak morbidite ve mortaliteyi en fazla arttıran hangisidir?
a) Oral kontraseptif
b) RİA
c) Diafram
d) İstenmiyen gebeliklerin doğurtulması yada küretaj
e) Cinsel perhiz
197. Karın ağrısı, kanama yakınması ile başvurup abortus incipiens tanısı alan hastaya ne yapılır?
a) Kontrol + izlem
b) Yüksek doz östrojen
c) TAH
d) İvedi küretaj
e) Yüksek doz progesteron
198. Eklamptik hasta konvülziyon geçiriyor, ilk ne yapılır?
a) Solunum yolu açılır
b) Damar yolu açılır
c) Karanlık odaya alınır
d) Mg-sülfat yapılır
e) Diazem verilir
199. Eklamptik hastaya Mg-sülfat ne zaman verilmez?
a) Konvülziyon
b) Son trimesterde
c) Hipertansiyon
d) Anüri
e) Kalp yetmezliği
200. Endometrial kanserin etiyolojisinde yer alan etken nedir?
a) RİA
b) Çok doğurma
c) Obezite
d) DM
e) Uzun süren östrojen fazlalığı etkisi
İlginizi çekebilir:
2006 Nisan TUS Soruları İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu