TUS

1987 Eylül TUS Soruları İndir

ÖSYM tarafından tıp öğrencileri için hazırlanan TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularını sizler için derledik. Aşağıda TUS soruları yer almaktadır. Sorular ÖSYM’nin sitesinden alınarak eklenmiştir.

Yıllara Göre Derlenmiş TUS Soruları İçin Tıklayın

1987 Eylül TUS Soruları

1. Akciğer tabanı hangi kostanın hizasındadır?
a) 6
b) 8
c) 10
d) 11
e) 12
Cevap: B
2. Aşağıdakilerden hangisi ekstrahepatik safra yollarından değildir?
a) Ductus hepaticus
b) Ductus cysticus
c) Ductus deferens
d) Ductus communis
e) Ductus coledekus
Cevap: C

3. Plexus sakralisi yapan grup aşağıdakilerden hangisidir?

a) L4L5S1S2S3
b) L5S1S2
c) S1S2S3
d) L3L4L5S1
e) L1L2L3L4
Cevap: A
4. Sol atriuma kaç tane pulmoner ven açılır?
a) 6
b) 4
c) 2
d) 3
e) 5
Cevap: B
5. Fossa retromandibularisde bulunan bez aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gl.submandibularis
b) Gl.sublingualis
c) Gl.parotis
d) Buccal bezler
e) Gl.submentalis
Cevap: C
6. Aşağıdakilerden hangisi iç kulakta yer almaz?
a) Scala timpani
b) Scala vestibuli
c) İncus
d) Semisirküler kanallar
e) Cochlea
Cevap: C
7. Beyin-Omurilik sıvısı hangi kısımda bulunur?
a) Subperiostal
b) Epidural
c) Aracnoid-pia arası
d) Piamaterin altı
e) Arachnoid-duramater arası
Cevap: B
8. Hangi bölgeden lumbal ponksiyon yapılabilir?
a) S1S2
b) L2L3
c) L3L4
d) L1L2
e) L5S1
Cevap: C
9. Kas iğciğinin efferent yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) A-Gama
b) A-Alfa
c) C
d) B
e) A-Delta
Cevap: A
10. Zorlu bir inspiriumdan sonra yapılan kuvvetli exprium hacmi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Total AC kapasitesi
b) Fonksiyonel rezidüel volüm
c) Vital kapasite
d) İnspirasyon kapasitesi
e) Tidal volüm
Cevap: C
11. Presinaptik Ach salınımı aşağıdaki yolların hangi ile olur?
a) Pasif diffüzyon
b) Pinositoz
c) Ekzositoz
d) Aktif diffüzyon
e) Kolaylaştırılmış diffüzyon
Cevap: C
12. Barsağa geçen besinlerin midede asit salgısını artırmasına yol açan refleks aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sefalogastrik
b) Enterogastrik
c) Gastrokolik
d) Enteroenterik
e) Gastrogastrik
Cevap: B
13 Suyun geri emilimi en çok nerede gerçekleşir?
a) Proksimal tubulus
b) Henle kulpu inen kolu
c) Distal tubulus
d) Toplayıcı kanallar
e) Henle kulpu çıkan kolu
Cevap: A
14. Kemik iliğinde bulunan en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proeritroblast
b) Metamyelosit
c) Megakaryosit
d) Promyelosit
e) Normoblast
Cevap: C
15. Glisson üçgeninde yer almayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
a) A.Hepatica
b) V.Porta
c) Safra kanalikülleri
d) Parankim doku uzantıları
e) Vv.hepatika
Cevap: E
16. Malpighi cisimciğini yapan oluşumlar aşağıdakilerden hangilleridir?
a) Glomerul – Proksimal Tubulus
b) Bowman kapsülü – Glomerül
c) Proksimal Tub – Henle Kulpu
d) Proksimal Tub – Henle Kulpu – Distal tubul
e) Distal tubulus – Toplayıcı kanallar
Cevap: B
17. Kemiklerde enine büyümeyi sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Epifiz(boyuna uzamayı sağlar)
b) Metafiz
c) Medulla
d) Perikondrium
e) Periosteum
Cevap: E
18. Embriyonel dönemde endodermden gelişen yapı hangisidir?
a) Böbrekler
b) Bademcikler
c) Gonadlar
d) Kas dokusu
e) Hipofiz
Cevap: B
19. T hücresi hangi organda olgunlaşır?
a) Dalak
b) Barsaklar
c) Timus
d) Kemik İliği
e) Böbrekler
Cevap: C
20. Mesane iç yüzünü döşeyen epitelin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çok katlı yassı epitel
b) Değişici hücreli epitel(transisyonel)
c) Tek sıralı titrek tüylü epitel
d) Sekretuar epitel
e) Tek katlı prizmatik epitel
Cevap: B
21. Aşağıdakilerden hangisi dikarboksilik amino asittir?
a) Aspartik asit
b) Triptofan
c) Arginin
d) Prolin
e) Fenil alanin
Cevap: A
22. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi imino grubu içerir?
a) Histidin
b) Arginin
c) Prolin
d) Triptofan
e) Serin
Cevap: C
23. Kalsiyum metabolizmasını etkileyen hormon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kortizol
b) Parat Hormon(PTH)
c) Tiroksin
d) Somatostatin
e) Kolesistokinin
Cevap: B
24. Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden birisidir?
a) Yağ asidi sentezi azalır.
b) Glikozun hücre içine girmesini engeller
c) Glikokinazı inhibe eder
d) Glikoz-6-Fosfatazı inhibe eder.
e) Glikojen depolanmasını azaltır
Cevap: D
25. Aşağıdakilerden hangisi Glukagonun etkilerindendir?
a) Hipoglisemi yapar
b) İnsulin salgısını azaltır
c) Hücrede adenil siklazı aktive eder
d) Kardiak akımı azaltır
e) Mide asit sekresyonunu azaltır
Cevap: C
26. Cori-Forbes hastalığında enzim defekti sonucu vücutta glikojen artar. Bu hastalıkta eksik olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?(TUS-94 sorusu)
a) Gikojen sentetaz
b) Fosforilaz
c) Dallanma enzimi
d) Amilo 1-6- glikozidaz
e) Fosfofrüktokinaz
Cevap: D
27. Eritrosit hücre direnciyle ilgili olan oksidasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Glikoliz
b) Pentoz Fosfat Yolu
c) Glikozun aerobik oksidasyonu
d) Süksinil CoA yolu
e) Asetil CoA yolu
Cevap: B
28. Kasta anaerob koşullarda enerji ATP yanında ne ile karşılanır?
a) Glikojen
b) Serbest yağ asitleri
c) Kreatin fosfat
d) Glikoz –6-fosfat
e) Fosfogliserat
Cevap: C
29. Katekolaminlerin oluşumunda rol oynayan aminoasit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Triptofan
b) Tirozin
c) Serin
d) Histidin
e) Metionin
Cevap: B
30. İdrarda homogentisik asit artması aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür?
a) Fenilketonüri
b) Pompe hastalığı
c) Hartnup hastalığı
d) Alkaptonüri
e) Albinizm
Cevap: D
31. Biyolojik aminlerin oluşumu aşağıdaki yollardan hangisiyle olur?
a) Hidroksilasyon
b) Transaminasyon
c) Dekarboksilasyon
d) Aromatizasyon
e) Deaminasyon
32. DNA replikasyonunda gerekli olan birimler aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3-eksonükleaz, 5 eksonükleaz, RNA kalıp
b) 3-fosfodiesteraz,RNA kalıp
c) DNA kalıp,DNA polimeraz ,DNA ligaz
d) Matrix RNA polimeraz.Aminoaçil t-RNA
e) RNA polimeraz ,DNA ligaz, DNA replikaz
33. İntrinsik faktörle birleşerek ileumdan emilen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fe
b) Siyanokobalamin
c) Ca
d) Yağda eriyen vitaminler
e) Folik asit
34. Allopürinol aşağıdaki enzimlerden hangisini inhibe eder?
a) Fosfo-gliko mutaz
b) Triptofan pirolaz
c) Ksantin oksidaz
d) Metil transferaz
e) ALA Sentetaz
35. Oral glikoz tolerans testinde post-prandial glikoz tayini ne zaman yapılmalıdır?
a) 30 dakika sonra
b) 60 dakika sonra
c) 120 dakika sonra
d) 4 saat sonra
e) 6 saat sonra
36. Serumda bulunmayan protein aşağıdakilerden hangisidir?
a) Albumin
b) Alfa globulin
c) Beta globulin
d) Fibrinojen
e) Prealbumin
37. Aşağıdakilerden hangisi steroidlerin iltihabi yanıt üzerindeki etkilerinden biridir?
a) Lizozom membranlarının yıkılmasına neden olurlar
b) Kapiller permaabilite artışını sağlarlar
c) Protein sentezini arttırırlar
d) Epitelizasyonu inhibe ederler
e) Fibroblastların proliferasyonunu arttırırlar
38. İnsülin aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesini arttırmaz?
a) Glikokinaz
b) Glikoljen sentetaz
c) Fosfofruktokinaz
d) Piruvat kinaz
e) Glikojen fosforilaz
39. Piruvik asitten Ach oluşumunda görev alan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pirüvat karboksilaz
b) Fosfofruktokinaz
c) Pirüvat kinaz
d) Piruvat dehidrogenaz
e) Transaminaz
40. Asetilkolini parçalayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Monoaminooksidaz
b) Comp
c) Asetil kolin esteraz
d) Psödokolin esteraz
e) Hiçbiri
41. Dezenfektanlara dirençli hastane infeksiyonlarına neden olabilen bakteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Staphylakoklar
b) Anaeroblar
c) Pseudomonaslar
d) H.influenza
e) Neisseria
42. Toksini olmayan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) M.tuberculosis
b) S.typhi
c) V.cholera
d) Shigella
e) Cornebakterium
43. Hepatitis B nin bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Oral –oral
b) IV enjeksiyonlar
c) IM enjeksiyonlar
d) Artropodlar
e) Cinsel temas
44. Hepatite neden olmayan virus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kabakulak virusu
b) H.Simplex virusu
c) Ebstein-Barr virusu
d) Cytomegalo virus
e) Rhinovirus
45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de kullanılan Simple kuduz aşısının en önemli komplikasyonudur?
a) Optik nörit
b) Ateş,lap
c) Meningomyelit
d) Nefrit
e) Endurasyon
46. Hemophilus Ducrei aşağıdaki hastalıklardan hangisine neden olur?
a) Lenfogranüloma venerum
b) Granuloma inguinale
c) Molloscum contagiasum
d) Chancroid
e) Condlyoma accumunata
47. Aşağıdakilerden hangisi staphylacocların patojenite kriterlerinden değildir?
a) Sarı pigment oluşturması
b) Mannitole etki
c) Antibiyotiğe dirençli olması
d) Koagulaz oluşturması
e) Hemoliz yapması
48. Enteamoeba Histolytica nın tanısında ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barsak biyopsisinin incelenmesi
b) Dışkıdan yayma preparatın incelenmesi
c) Endoskopi
d) Dışkı kültürü
e) Lavman opakla kolon tetkiki
49. Tifo geçirmiş bir kişi hastalık aktif döneminden kaç ay sonra dışkıda hala basil çıkarıyorsa pötor olarak kabul edilir?
a) 4 hafta
b) 3 ay
c) 4 ay
d) 6 ay
e) 1 yıl
50. Aşağıdakilerden hangisi kronik ishal ve malabsorbsiyon nedenidir?
a) Tenia saginata
b) Enterobius vermicularis
c) Giardia lambia
d) Ascaris lubricoides
e) Fasiola hepatica
51. Fe eksikliği anemisine yol açan parazit aşağıdakilerden hangisidir?(2004-E)
a) Ascaris lumbricoides
b) Anclyostoma duodenale
c) Strongyloides stercoralis
d) Trichirus trichiura
e) Wuncherria bancrofti
52. Sıtmanın profilaksisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Sulfonamid 1 gr/hafta
b) Primakin 25 mg/hafta
c) Klorakin 500 mg/hafta
d) Primetamin 50 mg /hafta
e) Primakin 15 mg+primetamin 40 mg/hafta
53. Kist hidatik insanda en çok nerede yerleşir.
a) Akciğer
b) KC
c) Kemik iliği
d) Dalak
e) Böbrekler
54. Yumurtası idrara çıkan helment aşağıdakilerden hangisidir?
a) Schistosoma haematobium
b) Ascaris lumbricoides
c) Hymenolopsis nana
d) Fasiola hepatica
e) Onhocerca volvulus
55. Penisilin allerjisi bulunan difterili bir hastada aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Kloramfenikol
b) Streptomisin
c) Sulfonamid
d) Eritromisin
e) Tetrasiklin
56. DNA ya yapışarak bakteriler arsında genetik şifre taşıyan ve direnç gelişmesinde rol oynayan madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bakteriofaj
b) Plazmid
c) İnfektif faj
d) İnterferon
e) Kompleman
57. Fusiform basiller ve borellia grubu bakterilerle oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ektima
b) Fronkül
c) Vincent anjini
d) Erizepel
e) Lenfanjit
58. Genital enfeksiyona neden olan virus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Coxacia virus
b) Corona virus
c) Herpes simplex Tip II
d) Echovirus
e) Adenovirus
59. Hücresel bağışıklığı ölçmede kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?
a) Schick testi
b) Gruber-Widal testi
c) Weil-Felix
d) Mandoux
e) Dick testi
60. Hastane infeksiyonlarının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gram (+) koklar
b) Gram (-) basiller
c) Staphylakoklar
d) Anaeroblar
e) Vibriolar
61. Cerrahi insizyondan sonra epitelizasyon kaç günde olur?
a) İlk 3 saat
b) İlk 24 saat
c) İlk 72 saat
d) İlk 5 gün
e) İlk 7 gün
62. Aşağıdaki dokuların hangisinde hücrelerin rejenerasyon yeteneği yoktur?
a) Kc hücreleri
b) Deri hücreleri
c) Myokard hücreleri
d) Barsak hücreleri
e) Böbrek tubulus hücreleri
63. Tümör rezidiv markerları hangileridir?
I-Tümör spesifik antijen
II-Karsinoembriyojenik antijen(CEA)
III-Tümör hücrelerini işaretleyici özel boyalar
IV-α-fetoprotein(α-FP)
a) I-III
b) I-IV
c) II-IV
d) III-IV
e) II-III
64. Osteojenik sarkom en sık nerede yerleşir?(1996-N)
a) Humerus üst uç
b) Humerus alt uç –ulna üst uç
c) Vertebra
d) Femur alt uç –tibia üst uç(diz çevresi)
e) Kafadaki yassı kemikler
65. Epitelial tümörler en sık hangi yolla yayılır?
a) Hematojen
b) Lenfojen
c) Direk temas
d) İmplantasyon
e) Hiçbiri
66. Ascoff nodülü aşağıdaki hastalıkların hangisinde bulunur?(2004-N)
a) Brucella
b) Lepra
c) Romatoid artrit
d) Sifiliz
e) Romatizmal ateş
67. Distrofik kalsifikasyon nedir?
a) Ca umun kemikten rezorbsiyonu
b) Travmaya uğramış yerlerde Ca çökmesi
c) Hiperparatiroidide gelişen kalsifikasyon
d) Kondrokalsinozis
e) Arterlerde medial kalsifikasyon
68. Metaplazi en sık nerede görülür?
a) Kıkırdak
b) Böbrek tubulus hücreleri
c) Epitel
d) Kemik
e) Kas
69. 20-30 yaş arası kadınlarda en sık görülen memenin selim tümörü hangisidir?
a) Lipom
b) Anjiom
c) Papillom
d) Fibroadenom
e) Leimyom
70. Gardner sendromunda bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osteom
b) Desmoid tümörler
c) Pigmentasyon
d) Barsak polipleri
e) Diş anomalileri
71. Akut eroziv gastritin patogenezinde olmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gastrin seviyesindeki artma
b) Mide mukozası kan akımında bozukluk
c) Mukus sekresyonunun azalması
d) H iyonu geri emilimindeki bozukluk
e) Aspirin kullanılması
72. Akciğerin en sık görülen kanser türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Epitelial hücreli kanser
b) Adenokanser
c) Yulaf hücreli kanser
d) Bronkoalveolar kanser
e) Büyük hücreli kanser
73. Lenfojen yayılımın prognozda en az nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağ kolon kanseri
b) Tiroid papiller kanser
c) Dil kanseri
d) Kollum kanseri
e) Meme kanseri
74. Piyojenik KC absesinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Safra kesesi ampiyemi??
b) Sepsis???
c) Akut apandisit
d) Akut pankreatit
e) Divertikülit
75. Hücrenin kendi kendisini sindirmesi olayına ne denir?
a) Karyoliz
b) Otoliz
c) Karyoreksis
d) Fagositoz
e) Hidropik şişme
76. GİS ve uterusun en sık görülen selim tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemanjiom
b) Lipom
c) Fibrom
d) Lenfanjiom
e) Leimyom
77. Meckel divertikülü en sık nerede görülür?
a) İleum
b) Jejunum
c) Duodenum
d) Transvers kolon
e) Rektum
78. Karsinoid tümörlerden metastaz yapma olasılığı en az olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) İleum
b) Pankreas
c) Jejunum
d) Appendiks
e) Duodenum
79. MEN Tip II ye giren tiroid tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tiroid kapiller ca
b) Tiroid medüller ca
c) Tiroid anaplastik ca
d) Tiroid foliküler ca
e) Tiroid adenomu
80. İltihabi granülasyon tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lenfosit ve dev hücrelerden oluşmuş kronik iltihap
b) Doku aralarına PNL infiltrasyonu ve fibrin
c) Kapiller tomurcuklar,fibroblastlar,iltihap hücreleri
d) Kronik iltihap hücreleri,Ca çöküntüsü
e) Hiçbiri
81. Bağımlılık yapıcı etkisi en fazla olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fenprobamat
b) Naloxan
c) Diasetilmorfin
d) İnnovar
e) Metadon
82. Benzodiazepinler etkilerini hangi yolla gerçekleştirirler?
a) Ganglion blokaji yaparlar
b) Enkefalinlerin etkilerini arttırırlar
c) GABA nın etkisini arttırmak
d) İyon pompasını bloke etmek
e) Depolarizasyon blokajı yapmak
83. Aşağıdakilerden hangisi topikal anestezinin her tipinde kullanılır?
a) Pantokain
b) Prokain
c) Lidokain
d) Prilokain
e) Dibukain
84. Direkt kasa etkili kas gevşetici aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süksinilkolin
b) Dantrolen
c) Skopolamin
d) Meprobomat
e) Pankuronium
85. Beraber kullanıldığında tiazid grubu diüretiklerin etkisini azaltan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aspirin
b) Kalp glikozidleri
c) Lityum
d) Kodein
e) Metil dopa
86. Vazokonstriktör bir maddenin lokal ansteziklerle kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Lokal anestezik maddeye karşı gelişebilecek allerjik reaksiyonu önlemek için
b) Lokal ansteziğin etki süresini uzatmak için
c) Lokal anesteziğin yan etkilerini azaltmak için
d) Lokal anesteziğin etki alanını genişletmek için
e) Hiçbiri
87. Aşağıdakilerden hangisi anestezik madde verilmeden önce morfin kullanılmasının bir amacı olamaz?
a) Anestezik maddeden dolayı oluşabilecek bulantıyı kusmayı önlemek için
b) Öksürük refleksinin inhibisyonuna yardımcı olmak için
c) Postoperatif meydana gelebilecek eksitasyonu önlemek için
d) Kas gevşemesine yardımcı olmak için
e) Anestezik maddenin etkisini arttırmak için
88-Aşağıdakilerden hangisi barbituratların etkilerinden değildir?
a) Solunum depresyonu
b) Kas gevşemesi
c) Karaciğerde mikrozomal enzim indüksiyonu
d) Sedasyon
e) Analjezi
89. Organik fosfor zehirlenmesinde görülmeyen bulgu hangisidir?
a) Miyozis
b) Cilt kuruluğu
c) Fasikülasyonlar
d) Diazoksid
e) Nifedipin
90. Mide kanamasına yol açabilen antihipertansif aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metil dopa
b) Reserpin
c) Hidralazin
d) Diazoksid
e) Nifedipin
91. Aşağıdakilerden hangis ACE inhibitörüdür?
a) Minoksidil
b) Klonidin
c) Enalapril
d) Guanitidin
e) Propanolol
92. Triptofan hidroksilaz enzim inhibitörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metiserjid
b) Siproheptadin
c) Difenhidramin
d) Aminoglutetimid
e) P-Klorfenilalanin
93. Bronkodilatasyon yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bradikinin
b) Serotonin
c) Substans P
d) VİP
e) Anjiotensin I
94. Bakteri hücre duvarının sentezini inhibe etmeyen antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Penisilin
b) Sefalosporinler
c) Vancomisin
d) Basitrasin
e) Aminoglikozidler
95. Hepatotoksik olmayan antitüberkülo ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) INH
b) Rifampisin
c) Prazosin
d) Streptomisin (ototoksik + nefrotoksik)
e) Etambutol
96. Ca ve sütle birlikte kullanıldığında emilimi azalan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Linkomisin
b) Streptomisin
c) Tetrasiklin
d) Eritromisin
e) Ampisilin
97. Digital intoksikasyonunda yapılmaması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) İntravenöv K
b) İntravenöz Ca
c) Aktif kömür kullanımı
d) Oral KCl
e) Difenhidantoin
98. Bir drogun etkili olup olmadığını anlamak için en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saha – Deneysel
b) Gözlem
c) Vaka – Deneysel
d) Vaka – Kontrol
e) Kesitsel saha araştırması
99. Difenilhidantoin kullanılarak sonuç alınamamış Grand Mal epilepsili bir hastada tedavide seçilecek ikinci ilaç aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Klorozepam
b) Karbamazepin
c) Fenobarbital
d) Etosüksimid
e) Valproat
100. Sıtmanın profilaksisinde vektörlerin kontrol altına alınması amacına yönelik olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bataklıkların kurutulmasına yönelik mühendislik hizmetleri
b) Riskli bölgelerde anofeli ortadan kaldırmak için ilaçlama yapılması
c) Kişilerin kemoprofilaksisi
d) Biolojik töntemlerle larvaların öldürülmesi
e) Kimyasal yöntemlerle larvalarla savaş
101. Menenjitten sonra gelişen hipervolemi, hiponatremi ve yüksek dansiteli idrar bulgularında ilk akla gelmesi gereken olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cushing sendromu
b) Akut surrenal yetmezliği
c) Uygunsuz ADH salınımı
d) Akut nefropati
e) Septik şok
102. Mental retardasyona neden olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osteogenezis imperfekta
b) Craniostoz
c) Down sendromu
d) Kleinefelter sendromu
e) Hipotiroidi
103. Sekonder peritonit nedeni olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peptik ülser perforasyonu
b) İnvaginasyon
c) Malrotasyon
d) Volvulus
e) Appendiks perforasyonu
104. Raşitizmin kan bulguları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ca düşük, P yüksek, Alkalen fosfataz yüksek
b) Ca yüksek, P düşük, Alkalen fosfataz düşük
c) Ca düşük, P düşük, Alkalen fosfataz yüksek
d) Ca düşük, P normal, Alkalen fosfataz yüksek
e) Ca normal, P düşük, Alkalen fosfataz düşük
105. Zeka geriliği ve kabızlığı olan fontaneli geniş bir çocukta dilinde büyük olduğu fark ediliyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hiperparatiroidi
b) Konjenital hipotiroidi
c) Hiperadrenalizm
d) Diabetes insipitus
e) Fenilketonüri
106. Aşağıdakilerden hangisi X’e bağlı resesif geçen bir hastalıktır?
a) Faktör X eksikliği
b) Faktör II eksikliği
c) Faktör IX eksikliği
d) Faktör XIII eksikliği
e) Faktör VII eksikliği
107. Aşağıdaki durumların hangisinde meme ile beslenme yapılabilir?
a) Hepatit B
b) Sıtma
c) Aktif Tbc
d) Mastit?
e) Ciddi nöroz
108. Rh uyuşmazlığı durumunda anneye doğum sonrasında yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anti –gammaglobülin
b) Anti D globülin
c) Hiperimmun gammaglobülin
d) Anti I antikorları
e) Kortikosteroid
109. Aşağıdaki durumların hangisinde pnömokok aşısı yapmaya gerek yoktur?
a) Splenektomi sonrası
b) Kompleman eksikliği
c) Fe eksikliği anemisi
d) Orak hücreli anemi
e) İmmun yetmezliği
110. Juvenil romatoit artritli hastada görülmeyen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anemi
b) Büyük eklemlerin tutulması
c) Splenomegali
d) Deri altı nödülleri
e) Hemiatrofi
111. Dissemine intravasküler koagulopati en sık hangi lösemide görülür? (1998- T – N -S)
a) Akut promyelosit lösemi
b) Akut lenfoblastik lösemi
c) Monositik lösemi
d) Eritrolösemi
e) Tüylü hücreli lösemi
112. Aşağıdakilerden hangisi geç puberte nedenlerinden değildir?
a) Beslenme bozuklukları
b) Uzun boyluluk
c) Şişmanlık
d) Ensefalopatiler
e) Böbrek hastalıkları
113. Aşağıdakilerden hangisi geç puberte nedenlerinden değildir?
a) Artrit
b) Orşit
c) Ansefalit
d) Kronik hepatit
e) Ooforit
114. Hangi konjenital hastalık en sık patent ductus arteriosus nedenidir?
a) Herpes simplex virusu
b) Rubella (kızamıkçık)
c) Kızamık
d) Down sendromu
e) Toxoplazmozis
115. Pellegra hastalığında eksik olan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
a) B 1
b) Niasin
c) B 6
d) B 7
e) B 12
116. Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin bulgularından değildir?
a) Artiritis migrans akuta
b) Pankardit
c) Eritema marginatum
d) Eritema multiforme
e) Subkutan nodüller
117. Safra yolu tıkanıklığı ve taş oluşumuna neden olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kistik fibroz
b) Neonatal hepatit
c) Safra yolu anomalileri
d) Thalasemi
e) Orak hücreli anemi
118. Yeni doğanda apne nedeni olmayan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hipoglisemi
b) Hipotermi
c) Hipokalsemi
d) Kernikterus
e) Maternal sulfonamid kullanımı
119. Galaktozemili hastanın kullanmaması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Glikoz
b) Laktoz
c) Maltoz
d) Sakkaroz
e) Früktoz
120. Yenidoğan kaçıncı ayında doğum kilosunun iki katına ulaşır?
a) 3
b) 5
c) 6
d) 9
e) 12
121. Tekrarlayan pulmoner infeksiyon yapma olasılığı en az olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmmun sistem yetmezliği
b) Kistik fibroz
c) Alfa 1 antitripsin eksikliği
d) Siyanotik kalp hastalığı
e) Kompleman eksikliği
122. Karın ağrısı, poliüri, polidipsi ve hiperventilasyon şikayetleriyle gelen bir çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akut apandisit
b) Diabetik ketoasidoz
c) İnvaginasyon
d) Pilor stenozu
e) Meckel divertiküliti
123. Hepatorenal sendromun en tipik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hiperglobülinemi,Hipoalbunemi
b) Alkalen fosfataz artışı
c) KC flokülasyon testlerinde bozukluk
d) KC enzimlerinde artış
e) Oligüri,azotemi
124. Mukozaları koruyucu salgının içinde hangi Ig bulunur?
a) IgA
b) IgD
c) IgG
d) IgM
e) IgE
125. Allerjik (extrensik) astmada laboratuvar bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) IgG sınıfı antikorların artması
b) IgE sınıfı antikorların artması
c) Nötrofillerde artış
d) Parasempatik reseptörlere karşı antikor bulunması
e) Basofili
126. Nefrotik sendroma yol açmayan böbrek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Membranoproliferatif glomerulonefrit
b) Poststreptokoksik glomerulonefrit
c) IgA nefropatisi
d) Sistemik lupus eritematozus (SLE)
e) Amiloidoz
127. Romatizmal ateş en çok hangi kalp kapak hastalığına neden olur?
a) Aort stenozu
b) Aort yetmezliği
c) Trikuspid stenozu
d) Pulmoner stenoz
e) Mitral stenozu
128. Trakeo – ösefajial fistülle en çok beraber bulunan anomali hangisidir?
a) Özafagus atrezisi
b) Trakeal atrezi
c) Bronko – özefagial fistul
d) Özafagus divertikülü
e) Gastroşizis
129. Otitis medianın en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Labirentit
b) Mastoidit
c) Menejit
d) Petrosit
e) Beyin absesi
130. Hiperokzalüri tedavisinde yapılması gereken en önemli işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdrarın alkalileştirilmesi
b) Oksalatı az,kalsiyumdan zengin diyet
c) Probenesid kullanımı
d) İdrarın asitleştirilmesi
e) Kalsiyumdan fakir diyet
131. Pnömonisi olan bir kadında penisilin kullanıldığında allerjik reaksiyonlar ortaya çıkmıştır.Tedaviye nasıl devam etmek gerekir?
a) Kortizon baskısı altında penisilin tedavisine devam edilir.
b) Bir süre ara verildikten sonra tekrar penisilin kullanımına geçilir
c) Penisilin yerine eritromisin kullanılır
d) Penisilin yerine sülfodiazin kullanılır
e) Penisilin kullanımına devam edilir
132. Büyük eklemleden birinde ağrı , kızarıklık ve şişlik şikayeti ile gelen bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Romatizmal ateş
b) Romatoid artrit
c) Septik artrit
d) Tüberküloz artrit
e) Dermatopolimyozit
133. Akciğer tüberkülozunun kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Balgamda tüberküloz basilinin aranması
b) Akciğer grafisinin incelenmesi
c) PPD deri testinin pozitif olması
d) Balgamdan tüberküloz basilinin üretilmesi
e) Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi
134. Romatoid faktör nedir?
a) IgG ye karşı oluşan IgG
b) IgG ye karşı oluşan IgM
c) IgM ye karşı oluşan IgG
d) IgG ye karşı oluşan IgA
e) Düz kas hücrelerine karşı oluşan antikor
135. Aşağıdakilerden hangisi Cushing hastalığında görülmez?
a) Hipertansiyon
b) Osteoporoz
c) Eozinofili
d) Polisitemi
e) Diabetes mellitus
136. Kronik sürrenal yetmezliğinde tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klorpromazin testi
b) L-dopa testi
c) Eozinofili
d) ACTH uyarı testi
e) İnsülin testi
137. Hipertansiyonlu bir hastada idrarda potasyum atılımın artması kan tetkiklerinde hipernatremi ve renin seviyesinin düşük olduğu bulunuyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (renin seviyesinin düşüklüğü hangi tür hipertansiyonun laboratuvar bulgusudur)
a) Addison hastalığı
b) Primer hiperaldesteronizm
c) Uygunsuz ADH salınımı
d) Feokromasitoma
e) İdiyopatik hipertansiyon
138. Böbrek lezyonu yapmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) SLE
b) Henoch scholein
c) Multipl skleroz
d) Periartiritis nodoza
e) Diabetes mellitus
139. Gut hastalığında kanda artan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üre
b) Kreatinin
c) Ürik asit
d) Hidroksi prolin
e) BUN
140. B12 vitamini yetmezliğinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Transkobalamin
b) Hidroksikobalamin
c) Transferrin
d) Folik asit
e) Metil kobalamin
141. Kalp yetmezliğine neden olmayan kapak hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aort yetmezliği
b) Mitral yetmezliği
c) Mitral stenozu
d) Trikuspid stenozu
e) Aort stenozu
142. Mitral yetmezliğinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Travma
b) Romatizmal ateş
c) Konjenital
d) Sol atrium miksoması
e) Reiter sendromu
143. Nabız basıncını arttıran hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aort stenozu
b) Aort yetmezliği
c) Mitral yetmezliği
d) Mitral stenozu
e) Trikuspid yetmezliği
144. Konstriktif perikardite en çok neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pürülan perikardit
b) Travmatik perikardit
c) Tüberküloz perikardit
d) Viral perikardit
e) Romatizmal ateşe bağlı perikardit
145. Soğuk algınlığı sonrasında gelişen öksürük,balgam,ateş ve yan ağrısı şikayetleri en çok neye bağlı olabilir?
a) Akciğer absesi
b) Tüberküloz pnomöni
c) Atelektazi
d) Pnömokoksik pnömoni
e) Bronşektazi
146. Digital intoksikasyonunda görülmeyen bulgu aşağıdakilerden hangisidir? (1996 – T – N -S )
a) P-R uzaması
b) Görme bozuklukları
c) Sarılık
d) Bulantı ,kusma
e) Konfüzyon
147. Myokart infarktüsünde yükselmeyen enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) CPK-MB band
b) SGOT
c) Alkalen fosfataz
d) LDH
e) SGPT
148. Kalp yetmezliğinin en sık görülen bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hepatomegali
b) Pulsus alternans
c) Dispne
d) Kardiomegali
e) Ödem
149. Kalp tamponadının tanısı ve tedavisinde en önemli işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Torakotomi
b) Perikardiosentez
c) Akciğer grafisinin çekilmesi
d) Steroid tedavisine başlanması
e) Hemen antibiyotik tedavisine başlanması
150. İmmün komplekslerin gelişmesine neden olarak ürtikeriel lezyon yapan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnfeksiyoz mononükleoz
b) İnfluenza
c) Kabakulak
d) Tifo
e) Hepatitis B
151. Aşağıdakilerden hangisi hipokrom mikrositer anemi nedeni değildir?
a) Fe eksikliği anemisi
b) Thalasemi
c) Pb (kurşun) zehirlenmesi
d) B12 vitamini eksikliği(megaloblastik anemi yapar)
e) B6 vitamini eksikliği
152. Turist diyaresinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Shigella
b) Proteus
c) E.coli enterotoksini
d) Vibrio
e) Pseuodomonas
153. Erkekte sterilite nedeni olabilen kromozom anomalisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Turner sendromu
b) Kleineferter sendromu
c) Testiküler feminizayon(yeni adı androjen duyarsızlık sendromu)
d) Adrenogenital sendrom
e) Akondroplazi
154. Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi
b) Ürik asit artması
c) Büyük eklemlerin tutulması
d) Eklem sıvısında monosodyum ürat kristallerinin görülmesi
e) Deri altı nodüllerin bulunması
155. Paraplejide rehabilitasyon potansiyelini en az etkileyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üst medüller seviye kesisi
b) Üriner sistem infeksiyonu
c) Primer atipik pnömoni
d) Travmadan dolayı gelişen yaralar
e) Dekubitus ülserleri
156. Aşağıdakilerden hangisi psikoz grubu hastalıklardan değildir?
a) Hipokondriazis
b) Psikoz manik depresif
c) Karekteropati
d) Şizofreni
e) Paranoya
157. Aşağıdakilerden hangisi pemfigus vulgarisin histopatolojik bulgusudur?(2004-T-E-S)
a) Sitoliz
b) Akantoliz
c) Diskeratoz
d) Hiperakantoz
e) Hiperkeratoz
158. Adam – Hakims sendromu bulguları nelerdir?
a) Serebral bulgular,demans,inkontinans
b) Serebral bulgular,demans,serebellar bulgular
c) Serebellar bulgular,inkontinans,optik atrofi
d) Piramidal bulgular,demans
e) Demans,extrapiramidal bulgular,optik atrofi
159. Pupilla ödemine neden olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hidrosefali
b) Hiperparatiroidi
c) İntrakranial kanama
d) Ependimoma
e) Medullablastoma
160. Timoma ile en sık görülen sistemik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Skleroderma
b) Myastenia gravis
c) Basedow – Graves
d) Wiskott Aldrich sendromu
e) Hipoparatiroidi
161. Akut apandisitin etiyolojisinde rol oynayan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnvaginasyon
b) İskemi
c) Obstrüksiyon
d) İnfeksiyon
e) Ödem
162. Uzun süre beklemiş kan kullanmanın en önemli komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?(2004-E)
a) Sepsis
b) Asidoz
c) Hiperkalemi
d) Hipotermi
e) Hiperkalsemi
163. Üst gastrointestinal kanaması olan hastada ayırıcı tanı için uygulanması gereken en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anjiografi
b) Mide – Duodenum pasaj grafisi
c) Nasogastrik sonda uygulanması
d) Endoskopi
e) Tomografi
164. Kist hidatik tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Metranidazol
b) Dietil karbamazepin
c) Mebendazol
d) Piperazin tuzları
e) Emetin klorhidrat
165. Aşağıdakilerden hangisi erken postoperatif dönemin akciğerle ilgili en önemli komplikasyonudur?(2004-T-E-S)
a) Atipik pnömoni
b) Bronşektazi
c) Atelektazi
d) Amfizem
e) Pnömotoraks
166. Asemptomatik safra taşları bulunan bir hastada aşağıdaki durumlardan hangisinde ameliyat yapmaya gerek yoktur?
a) Dolmayan safra kesesi
b) 2 cm den büyük taş bulunması
c) Diabetes memituslu hasta
d) Hastanın 60 yaş üstünde olması
e) Fonksiyon yapmayan safra kesesi
167. Dumping sendromunda bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Terleme
b) Kabızlık
c) Hipoglisemi
d) Bulantı-kusma
e) Çarpıntı
168. İnguinal hernisi bulunan bir çocukta operasyon ne zaman yapılmalıdır?
a) Acil olarak operasyona alınmalıdır
b) 2 yaşına kadar beklenmelidir
c) Optimal koşullar sağlandığında hemen
d) Puberte dönemine kadar beklenmelidir
e) Ameliyata gerek yoktur
169. Sarılık ve epigastriumda derin ağrı şikayeti ile gelen hastada dışkıda gizli kan pozitif bulunuyor.En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pankreas başı kanseri
b) Ampulla vateri kanseri
c) Sağ kolon kanseri
d) Mide kanseri
e) Safra kesesi kanseri
170. Bilirubin düzeyi 3,5 mg/dl nin üstünde olan bir hastada aşağıdaki laboratuar tetkiklerinden hangisi yapılmamalıdır?
b) Ultrasonografi
c) Perkutan transhepatik kolanjiografi
d) Retrograd pankreatik kolesistografi
e) IV kolanjiografi
f) Tomografi
171. Distal tip ileusta volüm kaybını karşılamak amacıyla verilecek sıvı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ringer laktat
b) Ringer laktat + %5 dextroz
c) %9 NaCl
d) isolayt
e) kadalex
172. Endotoksik şokta kullanılmaması gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beta adrenerjik stimulanlar
b) Alfa adrenerjik stimulanlar
c) Kortikosteroidler
d) Geniş spektrumlu antibiyotikler
e) Alfa adrenerjik blokerler
173. Santral venöz basıncı ve kardiak indeksi yüksek,arter kanıyla venöz kan
arasında O2 farkının az olduğu şok tipi aşağıdakilerden hangisidir?(2004-T-E-S)
a) Kardiyojenik şok
b) Endotoksik şok
c) Hipovolemil şok
d) Septik hiperdinamik şok
e) Nörojenik şok
174. Pulmoner kama basıncı neyi gösterir?
a) Pulmoner arter basıncı
b) Sol ventrikül end-diastolik basıncı
c) Aort basıncını
d) Sağ ventrikül basıncını
e) Sağ atrium basıncını
175. Kırık sonucu gelişen yağ embolisini önlemek için yapılması gereken en önemli işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açık repozisyon
b) Kırığın acil olarak stabilize edilmesi
c) Heparin uygulanması
d) Yara kenarlarının temizlenmesi
e) Oral antikoagulan uygulanması
176. Toksik maddelerin atılımı için bir günde çıkarılması gereken idrar miktarı en az ne kadar olmalıdır?
a) 2500 ml
b) 2000 ml
c) 1500 ml
d) 1000 ml
e) 500 ml
177. Kreatin klirensi nedir?
a) Bir dakikada idrarla atılan kreatinin miktarı
b) Bir dakikada kreatininden temizlenen plazma miktarı
c) İdrardaki kreatinin konsantrasyonu ile plazmadaki kreatinin konsantrasyonu arasındaki fark
d) Bir günde idrarla çıkartılan kreatinin miktarı
e) Bir dakikada tubuluslardan reabsorbe edilen kreatinin miktarı
178. Dalak rüptürüne yol açma olasılığı en yüksek olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Brucella
b) Sepsis
c) Sıtma
d) İnfeksiyoz mononükleoz
e) Sistemik lupus eritematozus
179. Kolitis ülseroza tedavisinde kullanılmayan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5-Flurourasil
b) Kortikosteroidler
c) Azotioprim
d) İmmunosüpressifler
e) 5-Asetil salisilik asit
180. Dupuytren kontraktürüne neden olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diabetes mellitus
b) Alkol
c) Kronik karaciğer hastalığı
d) Diabetes insipitus
e) Yaşlılık
181. Vernel konjuktivit nedir?
a) Allerjik konjuktivit
b) Kimyasal konjuktivit
c) Gonokoksal konjuktivit
d) Sistemik hastalıklarda görülen konjuktivit
e) İnklüzyonlu konjuktivit
182. Aşağıdakilerden hangisi travma sonucu gelişen bir hastalıktır?
a) Reaktif artrit
b) Myozitis ossifikans
c) Paget hastalığı
d) Romatoid artrit
e) Ankilozan spondilit
183. Uzun süre hareketsiz kalan eklemlerde gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osteoskleroz
b) Dejeneratif artirit
c) Reaktif artrit
d) Osteoporoz
e) Osteomalazi
184. Trendelenburg pozisyonunda boşaltılması gereken abse aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peritonsiller abse
b) Retrofaringeal abse
c) Parafaringeal abse
d) Vincent anjini
e) Bezold absesi
185. Prostat kanserinde kanda artmış olarak bulunan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alkalen fosfataz
b) 5 nükleotidaz
c) SGOT
d) SGPT
e) Asit fosfataz
186. Kemoterapiye en iyi cevap veren kanser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Seroz kist adenokanser
b) Koriokarsinom
c) Granüloza hücreli kanser
d) Kollum kanseri
e) Disgerminom
187. Makat gelişine en az yol açan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Plasenta previa
b) Prematurite
c) İkiz gebelik
d) Konjenital malformasyon
e) Hidroamnios
188. Germ hücre kaynaklı olmayan tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Disgerminom
b) Teratom embrionale
c) Endodermal sinus tümörü
d) Gynandroblastom
e) Koriokarsinom
189. Aşağıdakilerden hangisi gebelikteki fizyolojik değişikliklerden değildir?
a) Glikozüri + Proteinüri
b) Kan volümünde artış
c) Na absorbsiyonunun çok artmış olması
d) GFR inin %150 artması
e) FFA nın artmış olması
190. Spalding belirtisi aşağıdaki durumlardan hangisinde görülür?
a) Normal doğum seyrinde
b) Habitüel abortus
c) Septik abortus
d) İnutero mortfetal
e) Ektopik gebelik
191. Gebelikte kandaki düzeyi artmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serum kolesterol düzeyi
b) Serbest tiroksin düzeyi
c) Total tiroksin düzeyi
d) Tiroksin bağlayan globülin seviyesi
e) Serum glikoz düzeyi
192. Prematurite nedeni olmayan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diabetik anne çocuğu
b) Sigara
c) Hidroamnios
d) Çoğul gebelik
e) Plasenta anomalileri
193. İlk üç ay içinde gelişen habitüel düşüklerin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Corpus luteum yetmezliği
b) Kromozom anomalisi
c) Kollum yetmezliği
d) İnfeksiyonlar
e) Hormonal nedenler
194. Klehaurer – Betke testi aşağıdakilerden hangisinin teşhisinde kullanılır?
a) Antepartum kanama
b) Rh isoimmunizasyonu
c) Fetomaternal transplasental kanama
d) Abortus
e) HELLP
195. Histerosalpingografi aşağıdaki amaçlardan hangisi için yapılmaz?
a) Uterus anomalisini saptamak için
b) Plasenta ve fetus lokalizasyonunu saptamak amacıyla
c) Tubaların kapalı olup olmadığını anlamak amacıyla
d) İntrauterin kitle teşhis amacıyla
e) Hiçbiri
196. Endometrium kanserinde en önemli tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ultrasonografi
b) PAP smear incelemesi
c) Probe küretaj
d) Aspirasyon biyopsisi
e) Histerosalpingografi
197. Overe en sık metastaz yapan tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endometrium ca
b) GİS Tm
c) Kollum Ca
d) Vagina Ca
e) Meme Ca
198. Postmenapozal vaginal kanamanın en sık nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Endometrium kanseri
b) Vulva kanseri
c) Kollum kanseri
d) Atrofik endometrium
e) Servikal polip
199. Puerperal infeksiyon riski en fazla olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Plasentanın elle çıkarılması
b) Servikse dikiş atılması
c) Sezeryan
d) Erken memran rüptürü
e) Hiçbiri
200. 40 yaşında 3 çocuk sahibi bir kadında serviksde 3 yerden alınan biyopsi örneklerinde şiddetli displazi (insitu Ca)saptanmıştır.Tedavide en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konizasyon
b) Basit histerektomi
c) Radikal histerektomi
d) Histerektomi+overler ve tubalar+lenf bezleri
e) Koterizasyon

 

İlginizi çekebilir:
1992 Eylül TUS Soruları İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu